Home Икономика Счетоводство на предприятието(1)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводство на предприятието(1) ПДФ Печат Е-мейл

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

I. Историческата цена за отчитане на счетоводните обекти. Три форми на проявяване:

1. Цена на придобиване – по нея се оценяват закупените от вън активи. Тя включва: покупна цена плюс всички разходи по привеждането на актива във вид годен за ползване.

Пример: Закупена е машина за 1 000 лв., платени са транспортни разходи за доставката 100 лв. и 200 лв. за монтаж на машината. Цената на придобиване е сбора от всички тези цени, т.е. 1 300 лв.

2. Себестойност – по нея се оценяват произведените вътре в предприятието активи. Тя включва всички производствени разходи.

3. Справедлива стойност -  по нея се оценяват безвъзмездно /дарения/ получените активи или получените активи от инвентаризация /излишъци/. Тя бива: пазарна, борсова и продажна.

II. Оценка на стоково материални запаси /СМЗ -стоки, материали, продукти/ при придобиването им. СМЗ се оценяват при покупка по-ниска от двете величини: разходи за придобиване /цена/ и нетна реализируема стойност. От своя страна цената на продукта включва: разходи за доставка плюс разходи за производство.

1. Разходите за доставка включват: покупна цена, транспортни разходи, невъзстановими мита, данъци и такси.

1вариант: При ретистрация по ДДС

Д-т с/ка 304 Стоки    - 1 000 лв.

Д-т с/ка 4531 ДДС    -    200 лв.

К-т с/ка 401 Доставчици  - 1 200 лв.

2вариант: При без регистрация по ДДС

Д-т с/ка 301 Доставки    - 1 200 лв.

К-т с/ка 401 Доставчици  - 1 200 лв.

2. Разходи за производство.

а) преки разходи: това са разходите, които пряко се отнасят по производството на единици изделия, напр. разх. за материали, прекият труд.

б) променливи и постоянни, общо-производствени разх. /непреки разх./

Постоянните разх. са тези, които не се променят в зависимост от обема на производство, напр. амортизацията на административна сграда. Базата за разпределяне на постоянните общо-производствени разх. е нормалният капацитет на производствените мощности, т.е. определя се средното производство за дадено изделие.

Променливите разх. са тези, които се променят в зависимост от обема на произведените изделия, напр. разх. за спомагателни материали. Базата за разпределяне на променливите общо-производствени разх. е действителното използване на производствените мощности, напр. това може да бъде машиночасове, трудочасове.

Пример1: Предприятие разполага с два цеха – подготвителен и монтажен цех, където се произвеждат два вида изделия „А“ и „Б“. Общо в двата цеха работят 5 работника. В подготвителния работят – 3 работника, а в монтажния – 2 работника. Заплатата на производствения ръководител е 500 лв.

Подготвителен цех – 3 раб.                                       Монтажен цех – 2 раб.

500 лв. заплата на ръководителя, общо 5 работника

500 : 5 = 100

3 х 100 = 300 лв./разх.за РЗ/                                     2 х 100 = 200 лв./разх.за РЗ/

Пример2: Подготвителен и монтажен цех с обща площ – 700 кв.м., от тях 400 кв.м. за подг.цех и 300 кв.м. за монтажния цех. Разходите за отопление и осветление са 1 000 лв. с фактура.

Подготвителен цех – 400 кв.м.                                       Монтажен цех – 300 кв.м.

700 кв.м. общо, 1000 лв. разх. за отопление и осветление

1 000 : 700 = 1.43

400 х 1.43 = 571 лв                                                       300 х 1.43 = 429 лв

Пример за разпределяне на разх. за амортизация: Предприятие произвежда 2 вида изделия „А” и „В”, в два цеха – подготвителен и монтажен цех.

- общия времеви фонд на машините в подготвителния цех е 160 ч., от които: 100 ч. за изделие „А” и 60 ч. за изделие „В”

- общия времеви фонд на машините в монтажния цех е 500 ч., от които: 300 ч. за изделие „А” и 200 ч. за изделие „В”

- разходи за амортизация в подготвителен цех – 15 лв

- разходи за амортизация в монтажен цех – 45 лв

Решение:

намиране на относителен дял на изделията в производството в подготвителен цех

  • Подготвителен цех

Изделие „А”                                                                                       Изделие „В”

100 ч./за „А”/ = 0,63 относит. дял 60 ч./за„В”/ = 0,38 относит. дял

160 ч. /общ времеви фонд/                                               160 ч. /общ времеви фонд/

Разходи за амортизация в подготвителен цех– 15 лв

15 лв /разходи/ х 0,63 относит дял = 9,45 лв за изделие „А”

15 лв /разходи/ х 0,38 относит дял = 5,55 лв за изделие „В” 

  • Монтажен цех

Изделие „А”                                                                                       Изделие „В”

300 ч./за „А”/ = 0,6 относит. дял 200 ч./за„В”/ = 0,4 относит. дял

500 ч. /общ времеви фонд/                                        500 ч. /общ времеви фонд/

Разходи за амортизация в монтажен цех– 45 лв

45 лв /разходи/ х 0,6 относит дял = 27 лв за изделие „А”

45 лв /разходи/ х 0,4 относит дял = 18 лв за изделие „В”

Пример на разходи за РЗ:

320 лв разх. за РЗ, общ времеви фонд човеко-часове – 480 ч., за изделие „А“ - 300 ч. и за изделие „В“ - 180 ч.

Изделие „А”                                                                                      Изделие „В”

300 ч./за „А”/ = 0,625 относит. дял 180 ч./за„В”/ = 0,375 относит. дял

480 ч. /общ времеви фонд/                                                 480 ч. /общ времеви фонд/

320 х 0,625 = 200 лв                                         320 х 0,375 = 120 лв

III. Методи за изписване на СМЗ при тяхното потребление. Три метода:

1. Първа входяща, първа изходяща цена (fifo). СМЗ, които първи са влезли в склада първи трябва да се изпишат.

Пример: закупени са материали както следва

м.01 – 100 бр х 2.00 лв = 200 лв

м.02 – 100 бр х 2.20 лв = 220 лв

м.03 –   50 бр х 1.80 лв =   90 лв

м.04 – 150 бр х 1.90 лв = 285 лв

През м.05 от склада са изписани 300 бр материали

Д-т                             с/ка Материали                                 К-т

Н.с. 50 бр х 2.00 лв = 100 лв           50 х 2.00 лв = 100 лв

м.01 - 100 х 2.00 лв = 200 лв         100 х 2.00 лв = 200 лв

м.02 - 100 х 2.20 лв = 220 лв         100 х 2.20 лв = 220 лв

м.03 -   50 х 1.80 лв =  90 лв           50 х 1.80 лв =   90 лв

м.04 - 150 х 1.90 лв = 285 лв                                 610 лв

610 лв : 300 бр = 2.03 лв (за 1бр)

2. Последна входяща, първа изходяща (lifo)

Д-т                             с/ка Материали                                 К-т

Н.с. 50 бр х 2.00 лв = 100 лв          150 х 1.90 лв = 285 лв

м.01 - 100 х 2.00 лв = 200 лв           50 х 1.80 лв =   90 лв

м.02 - 100 х 2.20 лв = 220 лв         100 х 2.20 лв = 220 лв

м.03 -   50 х 1.80 лв =  90 лв                                  595 лв

м.04 - 150 х 1.90 лв = 285 лв

595 лв : 300 бр = 1.983 лв (за 1бр)

3. Средно претеглена цена (СПЦ)

СПЦ = (50х2) + (100х2.00) + (100х2.20) + (50х1.80) + (150х1.90) : 50+100+100+50+150 =

100+200+220+285 = 895 = 1.988 лв (за 1бр)

450                   450

IV. Отчитане на основния капитал: собствен и привлечен; основен капитал (ОК), резерви, печалба или загуба, неразпределена и непокрита печалба за период от минали години.

ОК – отчита се чрез с/ка 101, това е пасивна счетоводна с/ка, кредитира се при увеличение (внесени дялови вноски от съдружници, трансформирани резерви в ОК и др.); с/ката остава с крайно кредитно салдо.

Стопански операции:

1. Записани дялови вноски от съдружници, изписва се Д-т с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

Д-т с/ка 426

К-т с/ка 101

2. Внесени записани дялови вноски

Д-т с/ки от група 20 ДА, 30 СМЗ, 50 ПС

К-т с/ка 426

3. Записани и направо внесени дялови вноски

Д-т с/ки от група 20 ДА, 30 СМЗ, 50 ПС

К-т с/ка 101

4. Трансформиране на резерви в основен капитал

Д-т с/ки 111 Общи резерви, 117 Други резерви

К-т с/ка 101

С/ка 101 се дебитира при намаление (при напускане на съдружник, трансформиране на ОК в печалба)

- напускане на съдружник и връщане на дяловата му вноска

Д-т с/ка 101

К-т с/ки от група 20 ДА, 30 СМЗ, 50 ПС

- трансформиране на основния капитал в печалба

Д-т с/ка 101

К-т с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година

V. ДМА – отчитане на дълготрайните материални активи. Те се отчитат със сметки от група 20 (активи), това са балансови счетоводни с/ки, остават с крайно дебитно салдо, дебитират се при:

чрез покупка; безвъзмездно получени (дарение); чрез строителство; констатирани излишъци при инвентаризация.

Стопански операции:

1. Покупка на ДМА

- когато покупката е еднократен процес (без разход по доставка)

а) опростена фактура

Д-т с/ки от група 20 ДМА

К-т с/ка 401 Доставчици  (по цена на придобиване)

К-т с/ки от група 50 ПС

б) данъчна фактура

Д-т с/ки от група 20 ДМА

Д-т с/ка 4531 ддс (при покупка с ддс)            (по покупна цена)

К-т с/ка 401 Доставчици, група 50 ПС

- когато покупката е продължителен процес (разход по доставката), използва се с/ка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи

а) опростена фактура                          б) данъчна фактура

Д-т с/ка 613                                           Д-т с/ка 613

К-т с/ка 401, гр.50                             Д-т с/ка 4531

К-т с/ка 401, гр.50

- за извършените разходи по доставката (транспортни разходи); по същият начин се изписват статиите

а) опростена фактура                          б) данъчна фактура

Д-т с/ка 613                                           Д-т с/ка 613

К-т с/ка 401, гр.50                             Д-т с/ка 4531

К-т с/ка 401, гр.50

2. Заприходен ДМА                                       613

Д-т с/ки гр.20 ДМА                                  +

К-т с/ка 613                                        +

х     сборът от  всички разх. се записва с/у статията

цена на придобиване

Пример:

1. Учредено е АД. Записани са дялови вноски от съдружници в размер на 100 000 лв.

2. Записаните дялови вноски са внесени както следва: машини – 10 000 лв., сгради – 50 000 лв., по разплащателна сметка – 40 000 лв.

3. По решение на общото събрание са трансформирани общи резерви в основен капитал в размер на 1 000 лв.

4. Предприятието е закупило по данъчна фактура една машина в размер на 2 000 лв. и ДДС. Сумата е платена в брой.

Решение:

1.1.      Д-т с/ка 426 Вземания по записани дялови вн.  - 100 000 лв

К-т с/ка 101 Основен капитал                  - 100 000 лв

2.2.      Д-т с/ка 204 Машини и оборудване                        -  10 000 лв

Д-т с/ка 203 Сгради и конструкции                   -  50 000 лв

Д-т с/ка 503 Разпл. с/ка в левове                     -  40 000 лв

К-т с/ка 426 Вземания по записани дялови вн.       100 000 лв

3.3.      Д-т с/ка 111 Общи резерви            - 1 000 лв

К-т с/ка 101 Основен капитал     - 1 000 лв

4.4.      Д-т с/ка 204 Машини и оборудване      - 2 000 лв

Д-т с/ка 4531 ДДС                          -    400 лв

К-т с/ка 501 Каса в левове            - 2 400 лв

VI. Отчитане на СМЗ, сметки от група 30 (активни балансови счетоводни с/ки – материали, стоки и др.; дебитират се при увеличение (покупка, собствено произвоство, от излишъци)

Счетоводни статии:

1. Покупка на материали и стоки без разходи

а) опростена фактура                                        б) данъчна фактура

Д-т с/ка 302 Материали или                                                   Д-т с/ка 302, 304

Д-т с/ка 304 Стоки                                                     Д-т с/ка 4531 ДДС

К-т с/ка 401 Доставчици; гр. 50 ПС                                 К-т с/ка 401 Доставчици; гр. 50 ПС

2. Когато покупката е продължителен процес (има разходи, използва се с/ка 301 Доставки)

а) закупени материали или стоки по опростена фактура

Д-т с/ка 301 Доставки

К-т с/ка 401 Доставчици; гр. 50 ПС

б) данъчна фактура

Д-т с/ка 301 Доставки

Д-т с/ка 4531 ДДС

К-т с/ка 401 Доставчици; гр. 50 ПС

3. За извършените разходи по доставката, статиите са същите като предните в т.2

4. За заприходяване на закупените материали (стоки)

Д-т с/ка 302 Материали; 304 Стоки                          301

К-т с/ка 301 Доставки                                   +

+

х – цена на придобиване

5. Произведена и заприходена продукция

Д-т с/ка 303 Продукция

К-т с/ка 611 Разх. за основна дейност     по себестойност

Сметките от гр.30 се кредитират при тяхното намаление (продажба, установени липси, бракувани, безвъзмездно продадени)

6. Счетоводни статии за отчитане продажбата на СМЗ

а) опростена фактура

Д-т с/ка 411 Клиенти; гр. 50 ПС

К-т с/ка гр.70 Приходи от продажби          с продажна цена

б) данъчна фактура

Д-т с/ка 411 Клиенти; гр. 50 ПС                 фактурната стойност,

К-т с/ка гр.70 Приходи от продажби          с продажна цена

К-т с/ка 4532 ДДС по продажби 20%

7. За изписване на продадените СМЗ

Д-т с/ки гр.70 Приходи от продажби

К-т с/ки гр.30 СМЗ                             с отчетната стойност

8. За отчитане на финансовият резултат от продажбата

Д-т       гр.70          К-т             а) при положителния финансов резултат

Д-т с/ки гр.70 Приходи от продажби

(-) резултат  (+) резултат                     К-т с/ка 123 Печалби и загуби от текуща год.    с разликата

б) при отрицателен финансов резултат

Д-т с/ка 123 Печалби и загуби от текуща год.    с разликата

К-т с/ки гр.70 Приходи от продажби

Пример:

1. Съгласно данъчна фактура са закупени стоки за 100 лв и 20% ДДС. Платени в брой.

2. Закупени са материали за 300 лв и ДДС. По транспорта на материалите са платени разходи в размер на 50 лв от касата съгласно опростена фактура. Материалите са заприходени в склада.

3. Продадена е продукция по данъчна фактура за 1 000 лв и ДДС. Парите са постъпили по разплащателна сметка. Продукцията е отписана от отчетна стойност за 800 лв. Отчетен е финансовият резултат от продажбата.

Решение:

1.1.           Д-т с/ка 304 Стоки                      - 100 лв

Д-т с/ка 4531 ДДС за покупките  -  20 лв

К-т с/ка 501 Каса в левове       120 лв

2.2.           Д-т с/ка 301 Доставки          - 300 лв

Д-т с/ка 4531 ДДС              -   60 лв

К-т с/ка 401 Доставчици       360 лв       +

2.3.           Д-т с/ка 301 Доставки        - 50 лв

К-т с/ка 501 Каса в левове  - 50 лв

2.4.           Д-т с/ка 304 Стоки          - 350 лв

К-т с/ка 301 Доставки   - 350 лв

3.5.           Д-т с/ка 503 Разплащателна с/ка в лв                      - 1 200 лв

К-т с/ка 701 Приходи от продажби на продукция    - 1 000 лв

К-т с/ка 4532 ДДС за продажбите                      -    200 лв

3.6.           Д-т с/ка 701 Приходи от продажби на продукция    - 800 лв

К-т с/ка 303 Продукция                                 - 800 лв

3.7.      Д-т   с/ка 701    К-т            Д-т с/ка 701  Приходи от продажби на продукция    - 200 лв

К-т с/ка 123 Печалби и загуби от текуща год.       - 200 лв

800      1 000  +

VII. Отчитане на разходите по икономически елементи (гр.60), всички са в Д-т. Обща хар-ка: сметките от гр.60 са активни небалансови, остават без салдо (приключват се винаги), дебитират се при начисляване на разход, а се кредитират при тяхното приключване. Водят се с така нар. чисти обороти. С каквато сума се дебитират с такава се кредитират (огледален принцип).

Чисти обороти – поправки се правят само по метода на червеното сторно; правят се същите статии само, че с знак минус.

с/ка 601 Разходи за материали – използва се за отчитане на вложените материали в производството; чрез тази с/ка се отчитат и фактури за ток, отопление, вода.

Д-т с/ка 601 Разходи за материали

К-т с/ка 302 Материали

- За получена фактура за изразходван ток и вода:

Д-т с/ка 601 Разходи за материали

Д-т с/ка 4531 ДДС

К-т с/ка 401 Доставчици; гр. 50 ПС

с/ка 602 Разходи за външни услуги – телефон, обикновена застраховка, телеграфни и телексни услуги, наем, абонамент, ремонтни дейности.

- За начислените услуги:

опростена фактура                                                      данъчна фактура

Д-т с/ка 602  Разходи за външни услуги                            Д-т с/ка 602  Разходи за външни услуги

К-т с/ка 401 Доставчици; гр. 50 ПС                               Д-т с/ка 4531 ДДС

К-т с/ка 401 Доставчици; гр. 50 ПС

с/ка 603 Разходи за амортизация – амортизируеми са всички ДА с изключение на: природните ресурси (земи, гори, трайни насъждения); паметници на културата; изобретения на изкуството (картина); музейни експонати; активите в процес на придобиване; активите в процес на ликвидация.

Д-т с/ка 603 Разходи за амортизация

К-т с/ка 241 Амортизация на ДМА

К-т с/ка 242 Амортизация на ДНМА

с/ка 604 Разходи за заплати

Д-т с/ка 604 Разходи за заплати

К-т с/ка 521 Персонал

с/ка 605 Разходи за осигуровки

Д-т с/ка 605 Разходи за осигуровки

К-т с/ки гр.46 Разчети с осигурители

с/ка 609 Други разходи – по тази с/ка се отчитат разходи, които не могат да се отнесат по погоре посочените с/ки (разх. за командировки, липси без вина на МОЛ – естествена фира, бракуване)

По решение на счетоводителя (или ръководителя) сметките от гр.60 се приключват задължително или в края на отчетния период, или след всяка операция.

- За приключване на с/ките от гр.60: приключват се с гр.61

Д-т с/ка 611 Разходи за основна дейност

Д-т с/ка 612 Разходи за спомагателна дейност

Д-т с/ка  гр.70 Приходи от продажби (в търговията)

К-т с/ки гр.60 Разходи по икономически елементи

Пример: В предприятие регистрирано по ЗДДС са извършени следните стопански операции:

1. Вложени са основни материали за 53 439 лв. Разходът е отнесен както следва по предназначение както следва: за производство на спални „Елена“ - 21 256 лв и за производство на библиотеки – 32 183 лв.

2. Получена е данъчна фактура от енергоснабдяване за 1 800 лв и ДДС. Разходът е разпределен на база човеко-часове. Общия времеви фонд е 500 ч. От тях 200 ч – за спални и 300 ч – за библиотеки.

3. Начислени са РЗ на персонала в размер на 5 000 лв. Разходът се разпределя на база човеко-часове.

4. Върху горните заплати са начислени или/и осигуровки в размер на 32%.

5. За изразходваната вода са платени 50 лв в брой по данъчна фактура. Разходът се разпределя по равно м/у двете производства.

6. От касата са изплатени 100 лв разходи за командировки. Разходът се отнася за администрацията.

7. Начислени амортизации на ДМА в размер на 1 000 лв. Разходът се отнася на база машино-часове равен на човеко-часовете.

8. Произведена и заприходена е производствена продукция в склада: 25 бр – спални и 60 бр -  библиотеки.

Забележка: Към сметка 611 се водят следните аналитични с/ки

с/ка 6111 Разходи за производство на спални

с/ка 6112 Разходи за производство на библиотеки

Решение:

1.1.         Д-т с/ка 601 Разходи за материали - 53 439 лв

К-т с/ка 302 Материали            - 53 439 лв

- за приключване на разхода

1.2.         Д-т с/ка 6111    - 21 256 лв

Д-т с/ка 6112    - 32 183 лв

К-т с/ка 601      53 439 лв

2.3.         Д-т с/ка 601 Разходи за материали   - 1 800 лв

Д-т с/ка 4531 ДДС за покупките      -    360 лв

К-т с/ка 401 Доставчици               2 160 лв

с/ка 6111 – 200 : 500 = 0,4          1 800 х 0,4 = 720 лв

с/ка 6112 – 300 : 500 = 0,6          1 800 х 0,6 = 1 080 лв

2.4.          Д-т с/ка 6111       -    720 лв

Д-т с/ка 6112       - 1 080 лв

К-т с/ка 601        1 800 лв

3.5.          Д-т с/ка 604 Разходи за заплати - 5 000 лв

К-т с/ка 421 Персонал          - 5 000 лв

с/ка 6111 – 200 : 500 = 0,4          5 000 х 0,4 = 2 000 лв

с/ка 6112 – 300 : 500 = 0,6          5 000 х 0,6 = 3 000 лв

3.6.          Д-т с/ка 6111   - 2 000 лв

Д-т с/ка 6112  - 3 000 лв

К-т с/ка 604    5 000 лв

4.7.          Д-т с/ка 605 Разходи за осигуровки   - 1 600 лв  (5 000 х 32%)

К-т с/ка гр.46 Разчети с осигурители  - 1 600 лв

4.8.          Д-т с/ка 6111   - 640 лв  (2 000 х 32%)

Д-т с/ка 6112   - 960 лв  (3 000 х 32%)

5.9.          Д-т с/ка 601 Разходи за материали    - 50 лв

Д-т с/ка 4531 ДДС за покупките       - 10 лв

К-т с/ка 501 Каса в левове           - 60 лв

5.10.        Д-т с/ка 6111   - 25 лв

Д-т с/ка 6112  - 25 лв

К-т с/ка 601  - 50 лв

6.11.        Д-т с/ка 609 Други разходи     - 100 лв

К-т с/ка 501 Каса в левове    - 100 лв

6.12.        Д-т с/ка 614 Административни разходи   - 100 лв

К-т с/ка 609 Други разходи                - 100 лв

7.13.        Д-т с/ка 603 Разходи за амортизация    - 1 000 лв

К-т с/ка 241 Амортизация на ДМА       - 1 000 лв

с/ка 6111 - 1 000 х 0,4 = 400 лв

с/ка 6112 – 1 000 х 0,6 = 600 лв

7.14.        Д-т с/ка 6111    - 400 лв

Д-т с/ка 6112    - 600 лв

К-т с/ка 603  – 1 000 лв

8.15.         Д-т с/ка 3031 Продукция на склад   - 25 041 лв

К-т с/ка 6111                          - 25 041 лв

с/ка 6111 – 21 256 (1.2.)+ 720 (2.4.)+ 2 000 (3.6.)+ 640 (4.8.)+ 25 (5.10.) + 400 (7.14) = 25 041

8.16.         Д-т с/ка 3032 Продукция на отговорно пазене    - 37 848 лв

К-т с/ка 6112                                          - 37 848 лв

с/ка 6112 –32 183 (1.2.)+1 080 (2.4.)+3 000 (3.6.)+960 (4.8.)+25 (5.10.)+600 (7.14.)=37 848 лв

 

WWW.POCHIVKA.ORG