Home Икономика Обща характеристика на счетоводството

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обща характеристика на счетоводството ПДФ Печат Е-мейл

Обща характеристика на счетоводството

I.Възникване и развитие на счетоводството. Особености и задачи.

-   Счетоводството има хилядолетна история. Първоначално то възниква като практическа дейност и то в онези държави , в които е добре развита стопанската дейност и търговските връзки между народите – Вавилон , Египет , Рим . Особен тласък то придобива след възприемането на парите като всеобщ измерител и стоков еквивалент . Първоначално възниква т.нар „просто счетоводство „ . То представлява просто описание на осъществяваната дейност , но не разкрива взаимната връзка и зависимост между извършените стопански операции и не дава възможност за осъществяване на контрол . По – късно през Възраждането възниква т.нар „ двойно счетоводство „ . Счита се , че първата печатна книга , описваща принципите на счетоводството е на италианския професор Лука Пачиоли , който с право може да бъде наречен баща на счетоводството.

-  Особености на счетоводството . Счетоводството  се отличава с редица особености :

1) Счетоводството се организира и осъществява в рамките на предприятието ;

2) Пълно и непрекъснато взаимосвързано отразяване на всички стопански процеси и явление в хронологичен ред ;

3) Задължително използване на стойностния / паричен / измерител ;

4) Документална обоснованост на стопанските операции ;

5) Осигурява както максимална обобщена , така и максимална детайлна информация за стопанските факти , явления и процеси ;

6) Счетоводството използва специфични , характерни само за него пособи

-  Задачите на счетоводството са :

1) Да осигурява информация за имущественото състояние на предприятието с цел неговото опазване и ефективно използване ;

2) Да осигурява информация за реализираните печалби или загуби , приходи или разходи и тяхната структура ;

3) Да осигурява информация за статистически цели ;

4) Да осигурява информация за нуждите на външния и вътрешния финансов контрол ;

5) Да осигурява информация необходима за осъществяването на анализ на стопанската дейност ;

Потребителите на счетоводната информация са 2 групи :

А) Вътрешни потребители – ръководството на предприятието и неговия персонал ;

Б) Външни потребители – инвеститори , кредитори , клиенти , доставчици , данъчните органи и др . ;

II. Отчетни измерители

Счетоводството използва 3 групи отчетни измерители :

1) Натурални измерители – намират приложение при отчитане на стопанските средства в натурално изражение  - брой , дължина , тегло , обем  и др . Основния им недостатък е , че чрез тях не могат да бъдат обобщени стопанските факти , явления и процеси представени в разнородни мерни еденици ;

2) Трудови измерители – използват се за отразяване на изразходеното работно време в дни , часове и минути . Такива измерители са : човекоден , човекочас , машиносмяна и др . ;

3) Стойностния / паричен / измерител – чрез него се измерват факти , явления и процеси , посредством възприетата в страната парична еденица . Той се прилага в комбинация с натуралните и трудови измерители

III. Нормативна уредба на счетоводството

Нормативните актове , които имат значение за счетоводството се делят на:

общи и специфични ;

-          Специфичните нормативни актове са :

1) Закона за счетоводството ;

2) Примерния национален сметкоплан ;

3) Национални и международни счетоводни стандарти ;

4) Наредби на министерството на финансите , свързани със счетоводното отчитане ;

Тези нормативни актове регламентират основните изисквания за водене на счетоводство и организация на счетоводно отчетния процес

-          Общите нормативни актове се отнасят до възможностите за създаване и функционира на предприятието – търговския закон , гражданския процесионален кодекс , данъчен процесионален кодекс за социално осигуряване , кодекса на труда , закона за кредитните институции , данъчните закони и др.

Закона за счетоводството определя основните принципи , които трябва да се спазват при водене на счетоводство :

1 ) Текущо начисляване – приходите и разходите се начисляват към момента на тяхното възникване , независимо от момента на тяхното получаване , плащане на парични средства и се включват във финансовите отчети за периода , за който се отнасят ;

2 ) Действащо предприятие – приема се , че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимото бъдеще , т.е. няма нито намерение , нито необходимост да ликвидира или намали обема на своята дейност ;

3 ) Предпазливост – оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните загуби при счетоводносто третиране на стопанските операции , с цел получаване на действителен финансов резултат ;

4 ) Съпоставимост между приходите и разходите – разходите извършени във връзка с определена сделка или дейност да се отразяват във финансовия резултат за периода , през който  предприятието черпи изгода от тях и приходите да се отразяват за периода , през който са отчетени разходите за тяхното получаване ;

5 ) Предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразяват счетоводно , според тяхното икономическо съдържание , същност и финансова реалност , а не според правната им форма ;

6 ) Запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период с цел постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди ;

7 ) Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс ;

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG