Home Икономика Основи на счетоводството(1)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Основи на счетоводството(1) ПДФ Печат Е-мейл

Същност на счетоводството

Значение и роля на счетоводството

Счетводството се прилага на микроравнище,това е отделното предприятие.То е организирана дейност в това предприятие и отделна структура към управлението.При вземане на упр.решения,около 80 % от необходимата инфо е счетоводна.Това дава основание да се твърди,че счетоводството е функция на управлението.Продукта на счетоводната дейност е счетоводната информация.Тя се определя като съвкупност от сведения(отчетни данни) в парично стойностно изражение за състоянието и измението на имуществото на предприятието.Тя е продукт на счетоводството в резултат на осъществено счетоводно отчитане.

Счетовод.отчитане се определя като технологичен процес ,при който чрез последователно прилагане на счетоводни процедури ,способи и техники се създава счет.инфо.

Осн.характеристики на счет.информация са :

-          тя е непрекъсната и всеобхватна.Това е така,защото тя пресъздава дейността на предприятието.

-          Счет.инфо е текуща (хронологична).Тя се създава в момента на стопанската операция.Това е така защото за всяка стоп.организация има съответен документ.

-          Счет.инфо е аналитична и обобщена.Аналитичната счет инфо е за конкретните елементи от обекта на отчитане.Обобщената счет инфо е инфо за обекта на отчитане като цяло.

-          Обобщената счет.инфо се изготвя и представя в края на отчетния период в края на отчетния период.

-          Счет.ифно представя имуществото на предприятието в динамика.Това означава да се създава инфо за измененията ,които настъпват в това имущество.Обичайно тези изменения се проявяват като приходи и като разходи.

-          Счет.инфо се създава въз основа на счетоводен документ.Това и придава юридическа сила.Счет.документи се приемат като доказателствен материал при съдебни дела.

-          ! Документална обоснованост.

-          !Счет инфо се представя чрез паричностойностен  измерител.

-          ! Счет инфо се изготвя за всичко ,което може да се измери в пари.

-          Чрез счет.инфо се осъществява обратната инфо връзка в предприятието:

От обекта към субекта на управление

Счетоводството е и контролна система.Контрол за опазване и стопанисване на имуществото, работна сила.

Обобщено : Същността ,значението и проявлението на счет.е в 3 аспекта.

Счетоводство

(1)Отчетно информационна система в управлението на предприятието(1)

(2)Счетоводна практика – целенасочена и организирана човешка дейност(2)

(3)Ик.наука със собствен предмет и специфични методи(3).

Предмет на счетоводството.

Същност на предмета на счетоводството

В най-общ план,предмет на счетоводството е това ,за което се създава счетоводната информация – имуществото на предприятието.За управлението на предприятието е мн важно как е придобито това имущество,кои са финансовите източници,кои са собствениците му.Това се постига чрез двуаспектното отразяване на стопанските операции,в този смисъл предметът на счет.се дефинира като двустранно отразяване на имуществото на предриятието-от една страна като съвкупност от средства (активи) с конкретен състав и функционално предназначение и от др страна като съвкупност от техните източници(капитали). Наред с двуаспектното преставяне на имуществото в предмета на счетоводството се включва и изменението му под формата на приходите и разходите на предприятието.

Обобщено : Единнитя предмет на счет.е съвкупност от:

-          средствата на предприятието - активи

-          източниците на средствата ( собствен и чужд капитал=пасиви)

-          стопаснките операции и породените от тях изменения в активите,собствения капитал и пасивите ( чуждия капитал)

 

WWW.POCHIVKA.ORG