Home Икономика Корпоративно и банково счетоводство

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Корпоративно и банково счетоводство ПДФ Печат Е-мейл

  1. Финансова концепция за поддържане на капитала

От важно значение за развиването на капиталовата адекватност е поддържането на собствения капитал (СК) на базата на неговата покупателна способност. Собственият капитал е остатъчния дял от активите на дадено предприятие, като се приспаднат пасивите от него т.е СК е равен на нетните активи. Нетните активи представляват стойността на СК, които притежателите имат в дадено предприятие. Чрез Национланите Счетоводни стандарти (НСС) се осигурява организационно и методологично единство при реализацията на счетоводното отчитане, както текущо така и циклично на дейността на дадено предприятие. Чрез НСС се постига унифицирана концепция за поддържане на финансовия капитал, пълно обхващане на счетоводните обекти, както и унифицирано прилагане на международната счетоводна терминология.

Има две основни концепции за поддържане на капитала – финансова и физическа концепция.

При Финансовото поддържане на капитала печалбата е генерирана при условие, че финансовата сума на нетните активи към края на съответния период надхвърля финансовата сума на нетните активи към началото на съответния период след приспадане на вноски и други. Финансовото поддържане на капитала се оценява в номинални парични единици или в единици покупателна способност.

При Физическото поддържане на капитала печалбата се счита за генерирана при условие, че физическия производствен капацитет  в края на периода надвишава физическия производствен капацитет към началото на периода.

  1. Основни компоненти на капитала в дадено предприятие

Основните калсификации на капитала в едно предприятие са акционерен (дялов, основен), привлечен капитал, резерви, сметка на собственика и неразпределена печалба.

Акционерният капитал е определена част от предприятието, притежавано от даден инвеститор срещу платена от него определена сума в парично изражение. Дяловият капитал е необходим за да се обособи предприятието, като юридическо лице.

Акционерният капитал се поделя на на няколко основни подвида – основен капитал, акционерен емитиран капитал, поискан капитал, внесен капитал, дивиденти и видове акции ( обикновени акции, обикновени акции без право на глас, привилигировани акции, привилигировани акции с кумулативен дивидент).

Привлеченият капитал представлява допълнително дългосрочно финансиране под формата на различни по вид облигации и заеми.

Резервите се класифицират на два основни типа – законови и допълнителни.

Законовите резерви се отчитат според Националния сметкоплан съгласно Група 11 (РЕЗЕРВИ) по сметка 111 (Законови резерви). Чрез законовите резерви по тази сметка се отчитат създадените резерви, чрез формиране на част от печалбата. Аналитичното отчитане към сметка 111 се извършва съобразно законовите резерви.

Допълнителните резерви се отнасят към сметка 112 от Националния сметкоплан към Група 11 (РЕЗЕРВИ). Чрез тази сметка се отчитат създадените резерви с решение на съдружниците на дадено предприятие. Сметката се дебитира в случаите на покриване на определени загуби срещу насрещно кредитиране на сметки от група 12 (Финансови резултати), увеличаване на Основен капитал срещу насрещно кредитиране на сметка 101 (Основен капитал).

  1. Нематериални дълготрайни активи, като обект на счетоводството

Дълготрайните нематериални активи (ДНМА) не притежават физически свойства, но имат стойност, която не се предава чрез тяхната физическа форма.

Първоначалната оценка на нематериални активи при придобиването им се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.

Оценката след първоначалното признаване - нематериалният актив се отчита по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка.

Основните критерии за категоризиране на дълготрайните активи, като нематериални са следните: не притежават физически свойства и не са парични, установими и самостоятелни са и др.

Критериите за признаване на ДНМА в счетоводния баланс са да има вероятност за бъдещи икономически изгоди от него, да има надеждна оценка, да е възникнал в резултата на предишни сделки и да се контролира от самото предприятие.

ДНМА, които могат да бъдат идентифицирани са: софтуер, патенти, авторски права, търговски марки, концесии и други. ДНМА, които не могат да бъдат идентифицирани като такива са примерно положителната репутация.

Основните начини, чрез които могат да бъдат придобити ДНМА са чрез покупка (плащане с парични средства), като част от бизнес-стратегия, замяна срещу капиталови инструменти, чрез стопански начин, чрез дарение, срещу замяна с други активи и др.

Основните механизми за изваждане от употреба на ДНМА са чрез бракуване, продажба, замяна или дарение.

 

WWW.POCHIVKA.ORG