Home Икономика НСС 12 - ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
НСС 12 - ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА ПДФ Печат Е-мейл

НСС 12 - ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА

Националният счетоводен стандарт 12 регламентира отчитането на данъци от печалбата, временните разлики и данъчния ефект от временните разлики

Признаване на текущите данъчни разходи се извършва, като те се включват в данъчните разходи за периода в намаление на счетоводната печалба или в увеличение на загубата. Счетоводна печалба или загуба е нетната печалба или загуба, преди да се приспадне разходът за плащане на данъци. Определя се като разлика между приходите и разходите от раздели I, II и III от отчета за приходите и разходите. Данъчна печалба или загуба е печалбата или загубата за даден период, определена съгласно установените от действащото данъчно законодателство правила, на основата на която се определя размерът на дължимите данъци. Данъчна основа е сумата, която се приписва на даден актив или пасив, приход или разход от данъчните органи при определянето на данъчната (облагаемата) печалба или загуба.

Ако не са платени, текущите данъчни разходи се отчетат като данъчни задължения. Разход за данък е сумата на текущите разходи за данъци и отсрочените разходи за данъци от печалбата.

Ако вече изплатена сума по отношение на задължение за текущ данъчен разход за периода превишава задължението за този период, всяка сума в излишък се посочва като актив. Текущият данъчен разход се определя по данъчните ставки, които се прилагат към времето, когато задължението е следвало да бъде изплатено. Текущ разход за данъци е сумата на данъците от печалбата, които са платими по отношение на облагаемата печалба (загуба) за периода.

Данъчните активи и пасиви следва да се представят отделно от другите активи и пасиви в баланса.

Отложените данъчни активи и пасиви следва да бъдат разграничени от активите и пасивите, които възникват от текущите данъчни разходи. Отложен данъчен разход е промяната по време на даден период в отложени данъчни пасиви или отложени данъчни приходи. Отложени данъчни пасиви са сумите на дължимите данъци от печалбата, платими в бъдещи периоди, по отношение на облагаеми временни разлики. Отложени данъчни приходи е сумата на данъци от печалбата, възстановима в бъдещи периоди, по отношение на: отчисляеми временни разлики; пренасяне напред на неизползвани данъчни загуби, и пренасяне напред на неизползвани данъчни кредити.

Отложените данъчни активи и пасиви се коригират в следващ период, когато има промяна в данъчната ставка. Промяната в сумата на данъчната временна разлика се отчита като извънреден приход или като извънреден разход.

Разлики се явяват при сравняване на данъчната основа на даден актив или пасив, приход или разход със счетоводната сума, която те имат в счетоводния отчет.

Временни разлики са разликите, които рефлектират в суми, които се прибавят или отчисляват при определяне на облагаемата печалба (загуба) през бъдещи периоди, когато счетоводната стойност на актива или пасива е възстановена или изплатена.

Постоянни разлики са разликите, които рефлектират в суми, които се прибавят или отчисляват при определяне на облагаемата печалба (загуба) само през текущия период. Това са разходи, които не се признават за такива при определяне на облагаемата печалба (загуба) за даден период, приходи, чиято данъчна основа за даден период е нулева, и пр.

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 12

Данъци върху дохода

Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране на данъците върху дохода. Основният въпрос при счетоводното отчитане на данъците върху дохода е как да се отчитат текущите и бъдещите данъчни последици от: бъдещото възстановяване (уреждане) на балансовата стойност на активите (пасивите), признати в баланса на предприятието и операциите и другите събития през текущия период, които са признати във финансовия отчет на предприятието.

От признаването на актив или пасив се подразбира, че отчитащото се предприятие очаква да си възстанови или да уреди балансовата стойност на този актив или пасив. Ако съществува вероятност това възстановяване или уреждане на балансовата стойност да направи бъдещите данъчни плащания по-големи (по-малки) отколкото биха били, ако това възстановяване или уреждане не би имало данъчни последици, настоящият стандарт изисква предприятието да признае отсрочен данъчен пасив (актив) с някои ограничени на брой изключения.

Настоящият стандарт разглежда също признаването на отсрочените данъчни активи, възникващи от неизползвани данъчни загуби или неизползвани данъчни кредити, представянето на данъците върху дохода във финансовите отчети и оповестяването на информацията, отнасяща се до тези данъци.

Настоящият стандарт следва да се прилага при счетоводното отчитане на данъците върху дохода. За целите на настоящия стандарт данъците върху дохода включват всички местни и чуждестранни данъци, които се базират на облагаемата печалба. Данъците върху дохода включват също данъци, като данъци при източника, които са платими от дъщерно, асоциирано или смесено предприятие при разпределението на печалбата на отчитащото се предприятие.

В настоящия стандарт не се разглеждат методите на счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата или данъчни кредити за инвестиции. В настоящия стандарт обаче се разглежда счетоводното отчитане на временните разлики, които могат да възникнат в резултат на такива безвъзмездни средства или данъчни кредити за инвестиции.

Данъчният разход/приход включва текущите данъчни разходи/приходи и отсрочените данъчни разходи/приходи.

Данъчната основа на един актив представлява сумата, която подлежи на приспадане за данъчни цели срещу всички облагаеми икономически ползи, които ще се влеят в предприятието, когато то възстанови балансовата стойност на актива. В случай че тези икономически ползи няма да бъдат облагаеми, данъчната основа на актива е равна на неговата балансова стойност.

Данъчната основа на един пасив е неговата балансова стойност, намалена с всички суми, които подлежат на приспадане за данъчни цели във връзка с него в бъдещи периоди. В случая на авансово получен доход данъчната основа на възникналия в резултат пасив е неговата балансова стойност, намалена със сумите на приходите, които няма да бъдат облагаеми в бъдещи периоди.

При консолидираните финансови отчети временните разлики се определят посредством сравнение на балансовите стойности на активите и пасивите в консолидираните финансови отчети със съответната данъчна основа. Данъчната основа се определя на базата на консолидирана данъчна декларация при законодателства, които предвиждат да се подава такава декларация. При други законодателства данъчната основа се определя на база на данъчната декларация на всяко предприятие от групата.

Признаване на текущи данъчни пасиви и текущи данъчни активи. Текущият данък за текущия и предходни периоди се признава като пасив до степента, до която не е платен. Ако вече платената сума за текущ и предходен период превишава дължимата сума за тези периоди, излишъкът се признава като актив. Ползата, свързана с данъчна загуба, която може да бъде пренесена назад, за да се възстанови текущ данък за предходен период, се признава като актив. Когато данъчната загуба се използва за възстановяване на текущ данък за предходен период, предприятието признава ползата като актив в момента на възникване на данъчната загуба, тъй като съществува вероятност в предприятието да се влеят ползи, които могат да бъдат надеждно оценени.

Признаване на отсрочени данъчни пасиви и отсрочени данъчни активи облагаеми временни разлики. Отсрочен данъчен пасив се признава за всички облагаеми временни разлики, освен до степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от: първоначалното признаване на репутация или първоначалното признаване на актив или пасив при операция, която: не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба/загуба към момента на извършване на операцията.

Присъщо на признаването на един актив е, че неговата балансова стойност ще бъде възстановена под формата на икономически ползи, които се вливат в предприятието в бъдещи периоди. Когато балансовата стойност на актива надвишава неговата данъчна основа, размерът на облагаемите икономически ползи ще превиши позволената сума, подлежаща на приспадане за данъчни цели. Тази разлика е облагаема временна разлика и задължението да се платят произтичащите от нея данъци върху дохода в бъдещи периоди представлява отсрочен данъчен пасив. Когато предприятието възстановява балансовата стойност на актива, облагаемата временна разлика се проявява обратно и предприятието ще има облагаема печалба. По този начин има вероятност от предприятието да изтекат икономически ползи под формата на плащания на данъци

Някои временни разлики възникват, когато приход или разход бъде включен в счетоводната печалба за един период, а в облагаемата печалба за друг период. Такива временни разлики често се описват като времеви разлики.

Временни разлики възникват още, когато: цената на бизнес комбинация е разпределена чрез признаване по справедлива стойност на придобитите разграничими активи и поетите пасиви, но не е направена съответната корекция за данъчни цели; активите са преоценени, но не е направена съответната корекция за данъчни цели; в бизнес комбинация при възникналата репутация; данъчната основа на един актив или пасив при първоначалното му признаване се различава от първоначалната му балансова стойност, например когато предприятието получава ползи от необлагаеми безвъзмездни средства, предоставени от държавата; или балансовата стойност на инвестициите в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия или участията в съвместни предприятия се различава от данъчната основа на инвестициите или участията.

Отсрочен данъчен актив се признава за всички приспадащи се временни разлики до степента, до която е вероятно да съществува облагаема печалба, срещу която да могат да се оползотворят приспадащите се временни разлики, освен ако отсроченият данъчен актив не произтича от първоначалното признаване на актив или пасив в операция, която: не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната, нито върху данъчната печалба/загуба към момента на извършване на операцията.

Присъщо е при признаването на задължение, че неговата балансова стойност ще се уреди в бъдещи периоди посредством изтичане на икономически ползи от предприятието. Когато от предприятието изтичат ресурси, част или цялата им сума може да бъде приспадната при определянето на облагаемата печалба за период, по-късен от периода, през който е признат пасивът.

Обратното проявление на приспадащите се временни разлики води до намаления при определянето на облагаемата печалба за бъдещи периоди. Въпреки това икономически ползи под формата на намаление на размера на данъчните плащания ще се влеят в предприятието само ако то реализира достатъчна по размер облагаема печалба, срещу която да ги приспадне.

Когато няма достатъчно облагаеми временни разлики, отнасящи се до един и същ данъчен орган и едно и също данъчнозадължено предприятие, отсроченият данъчен актив се признава до степента, до която: е вероятно предприятието да реализира достатъчна облагаема печалба.

Възможностите за данъчно планиране представляват действия, които предприятието може да предприеме, с цел да се създаде или увеличи облагаемият доход през даден период преди изтичането на срока на пренасянето на данъчната загуба или данъчния кредит

Неизползвани данъчни загуби и неизползвани данъчни кредити. За пренос напред на неизползвани данъчни загуби и данъчни кредити се признава отсрочен данъчен актив до степента, в която е вероятно наличието на бъдеща облагаема печалба, срещу която могат да се оползотворят неизползваните данъчни загуби и неизползваните данъчни кредити.

Критериите за признаване на отсрочени данъчни активи, възникващи в резултат на преноса на неизползвани данъчни загуби и кредити, са същите както и критериите за признаване на отсрочени данъчни активи, възникващи от приспадащи се временни разлики. Съществуването на неизползвани данъчни загуби обаче е важно доказателство, че е възможно да не бъде реализирана бъдеща облагаема печалба. Поради това когато предприятието има история на скорошни загуби, то признава активите по отсрочени данъци, възникващи от неизползвани данъчни загуби или

кредити само до степента, до която има достатъчно облагаеми временни разлики или други убедителни доказателства, че ще бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, срещу която да се оползотворят неизползваните данъчни загуби или кредити.

Преразглеждане на непризнати отсрочени данъчни активи. Към датата на всеки баланс предприятието преразглежда непризнатите отсрочени данъчни активи. Предприятието признава непризнатите в предходен период отсрочени данъчни активи до степента, до която се е появила вероятност бъдещата облагаема печалба да позволява възстановяването на отсрочения данъчен актив.

Инвестиции в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия. Временни разлики възникват, когато балансовата стойност на инвестициите в дъщерни предприятия, клонове и асоциирани предприятия или участията в съвместни предприятия става различна от данъчната основа  на инвестицията или участието.

Предприятието признава отсрочен данъчен пасив за всички облагаеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия, клонове, асоциирани предприятия или участия в съвместни предприятия, освен до степента, до която са изпълнени и двете описани по-долу условия: предприятието майка, инвеститорът или съдружникът е в състояние да контролира времето на обратното проявление на временната разлика; и съществува вероятност временната разлика да не се прояви обратно в предвидимо бъдеще.

Предприятието признава отсрочен данъчен актив за всички приспадащи се временни разлики, възникващи от инвестиции в дъщерни предприятия, клонове или асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия само и единствено до степента, до която има вероятност: временната разлика да се прояви обратно в обозримо бъдеще и да бъде реализирана облагаема печалба, срещу която да се оползотвори временната разлика.

Текущите данъчни пасиви/активи за текущия и предходните периоди се оценяват по сумата, която се очаква да бъде платена на/възстановена от данъчните органи при прилагане на данъчни ставки (и данъчни закони), действащи или по същество въведени в сила към датата на баланса.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди въз основа на данъчните ставки (и данъчни закони), действащи или по същество въведени в сила към датата на баланса.

Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. Надеждното определяне на отсрочените данъчни активи и пасиви на дисконтова база изисква подробно прогнозиране на времето на обратно проявление на всяка временна разлика. В много случаи изготвянето на такива прогнози е непрактично или е твърде сложно. Поради това не е подходящо да се изисква дисконтиране на отсрочените данъчни активи и пасиви.

Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се преразглежда към всяка дата на баланса. Предприятието намалява балансовата стойност на отсрочения данъчен актив до степента, до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява да се оползотвори ползата от част или целия отсрочен данъчен актив. Всяко такова намаление трябва да се отчете с обратен ефект до степента, до която стане вероятно да се реализира достатъчна облагаема печалба.

Осчетоводяването на текущи и отсрочени данъчни ефекти от операция или друго събитие е в съответствие с осчетоводяването на самата операция или събитие.

Отчет за доходите. Текущите и отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в печалбата или загубата за периода, освен до степента, до която данъкът възниква от: операция или събитие, която(ето) е призната(о) през същия или различен период директно в собствения капитал; или бизнес комбинация.

Статии, кредитирани или дебитирани директно в собствения капитал. Текущите и отсрочените данъци се дебитират или кредитират директно в собствения капитал, когато данъкът се отнася до статии, които са били дебитирани или кредитирани през същия или през различен отчетен период директно в собствения капитал.

Текущи и отсрочени данъци, произтичащи от сделки с плащане на базата на акции. Ако възможната полза от пренесената данъчна загуба на придобиваното предприятие или други отсрочени данъчни активи не удовлетворяват критериите на МСФО 3 за отделно признаване, когато една бизнес комбинация е първоначално отчетена, а впоследствие същите са реализирани, придобиващото предприятие признава получения отсрочен данъчен приход в печалбата или загубата.

Компенсиране данъчни активи и данъчни пасиви. Въпреки че текущите активи и пасиви се признават и оценяват поотделно, в баланса на предприятието те се компенсират в зависимост от критерии, подобни на критериите за финансови инструменти, установени в МСС 32. Предприятието обикновено има законно основание да приспада текущ данъчен актив срещу текущ данъчен пасив, когато те се отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган и този орган разрешава на предприятието да извършва или получава еднократно плащане на нетна основа.

В консолидираните финансови отчети отсроченият данъчен актив на едно предприятие от групата се приспада срещу текущ данъчен пасив на друго предприятие от групата тогава и само тогава, когато съответните предприятия имат законно право да извършват или получават еднократни нетни плащания и предприятията възнамеряват да извършат или получат такова нетно плащане или едновременно да възстановят актива и да уредят пасива.

Предприятието компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава, когато: то има законно право да приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и отсрочените данъчни активи и пасиви се отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган за: едно и също данъчнозадължено предприятие или различни данъчнозадължени предприятия, които възнамеряват или да уредят текущи данъчни пасиви и активи на нетна основа, или едновременно да реализират активите и да погасят пасивите за всеки бъдещ период, през който се очаква да бъдат погасени или възстановени значителни по размер отсрочени данъчни пасиви или активи.

Данъчният разход/приход, отнасящ се до печалба или загуба от обичайна дейност, се представя в отчета за доходите.

Курсови разлики от чуждестранни отсрочени данъчни пасиви или активи.МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове изисква определени курсови разлики да се признават като приход или разход, но не конкретизира къде следва да бъдат представени такива разлики в отчета за доходите. Съответно, когато курсовите разлики от чуждестранни отсрочени данъчни пасиви или активи се признават в отчета за доходите, тези разлики може да се класифицират като разходи/приходи за отсрочени данъци, ако се прецени, че това представяне ще бъде от полза за потребителите на финансовите отчети.

Оповестяването, позволява потребителите на финансовите отчети да разберат дали връзката между данъчните разходи/приходи и счетоводната печалба е необичайна и да разберат значимите фактори, които биха могли да имат влияние върху тази връзка в бъдеще. Връзката между данъчния разход/ приход и счетоводната печалба може да бъде повлияна от такива фактори като приходите, неподлежащи на облагане с данъци, разходите, непризнати за данъчни цели при определяне на облагаемата печалба/загуба, ефекта от данъчните загуби и ефекта от чуждестранните данъчни ставки.

При обяснението на връзката между данъчния разход/приход и счетоводната печалба предприятието използва приложимата данъчна ставка, която осигурява най-съдържателна информация за потребителите на финансовите му отчети. Често най-пълна със съдържание е вътрешната ставка за данъка в държавата, в която е седалището на предприятието, обединяваща данъчната ставка, прилагана за държавни данъци, със ставките, прилагани за всякакви местни данъци, които се изчисляват на подобно по същество ниво като облагаемата печалба/данъчната загуба. Въпреки това за едно предприятие, осъществяващо дейност при различни законодателства, може да има повече смисъл да се обединят равненията, изготвени при използване на вътрешната ставка за всяка отделна юрисдикция. Следващият пример илюстрира как изборът на приложима данъчна ставка засяга представянето на числовото равнение.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG