Home Икономика Годишен финансов отчет основни елементи и приложения, основни показатели за анализ на финасовото състояние

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Годишен финансов отчет основни елементи и приложения, основни показатели за анализ на финасовото състояние ПДФ Печат Е-мейл

Годишен финансов отчет – основни елементи и приложения, основни показатели за анализ на финасовото състояние, рентабилността и използването на капитала.

Годишният финансов отчет на предприятието включва: Баланс, Отчет за доходите, Отчет за паричните потоци и Отчет за собствения капитал. Отговорност за съставянето на годишния финансов отчет носи главния счетоводител и ръководството на предприятието.

Балансът е първият елемент от годишния финансов отчет на предприятието. Допуска се счетоводния баланс да се съставя в двустранна форма. В лявата страна на баланса се записват активите на предприятието, а в дясната страна - пасивите. Активите са средствата, които притежава преприятието, а пасивите са източниците на образуване на активите на предприятието. От балансът на предприятието се получава статична информация. Преди да се пристъпи към съставянето на счетоводния баланс на предприятието се съставя оборотна ведомост.

Отчетът за доходите е вторият елемент на годишния финансов отчет. Той може да се съставя в двустранна и едностранна форма. Отчетът за доходите характеризира ефективността от дейността на преприятието. В отчета за доходите се получава информация за получените приходи и извършените разходи от дейността на предприятието. Разходите на предприятието, които възникват през отчетния период, са систематизирани в четири групи, обединени в раздела за разходите на отчета, а приходите – в три групи на втория раздел на отчета, наречен „приходи”. В разходния раздел на отчета са обособени следните групи:

 • Група първа – разходи за оперативна дейност;
 • Група втора – финансови разходи;
 • Група трета – извънредни разходи;
 • Група четвърта – разходи за данъци.

В раздела на приходите са обособени:

 • Група първа – приходи от оперативна дейност;
 • Група втора – финансови приходи;
 • Група трета – извънредни приходи.

Разликата между сумата на всички приходи и сумата на всички разходи представлява финансовия резултат на предприятието. Този резултат може да бъде печалба (когато сумата на всички приходи е по-голяма от сумата на всички разходи през отчетния период) или загуба (сумата на всички разходи превишава по размер сумата на всички приходи на предприятието през отчетния период).

Отчет за паричните потоци  - е третият елемент на годишния финансов отчет. Паричните потоци са входящи и изходящи потоци на пари и парични еквиваленти. Те се представят в отчета за паричните потоци, чрез които се осигурява информация на потребителите за възможностите на дадено предприятие да генерира и използва парите и паричните еквиваленти. Паричните наличности или често наричани пари са парите в брой и депозити, които се отчитат чрез сметките в касата и по сметките в банки. Паричните еквиваленти са краткосрочните, бързоликвидните инвестиции, които се лесно обръщаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността им. Паричните еквиваленти се държат предимно за посрещане на краткосрочни парични задължения, а не за инвестиционни цели. Паричните потоци се отчитат по видове дейности: оперативна, инвестиционна и финансова.

Показатели за анализ на финансовото състояние

При осъществяването на финансов анализ на предприятието следва да се използват редица финансово – икономически показатели. За да се изчислят величините на тези показатели трябва да се получи информация от счетоводния баланс и отчета за доходите. Тези показатели са представени в НСФОМСП (Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия) – ДВ. бр. 30/07.04.2005 г. Tози анализ се извършва на база финансовите отчети на предприятията, които отразяват минали периоди – текущата и предходната отчетни години. Финансово-икономическия анализ създава информацията, която е необходима за вземане на разумни и обосновани управленски решения.

Използваните показатели за анализ могат да се групират в три основни групи:

-        Показатели за финансова независимост

-        Показатели за платежоспособност в краткосрочен план – коефициенти за ликвидност

-        Показатели за рентабилност и ефективност

-        Показатели за използване на ресурсите (показатели за обръщаемост)

Показателите  за финансова независимост:

Предназначени са за характеризиране  на степента на финансова независимост на предприятията от кредиторите. Те биват:

Коефициент за финансова автономност КФА:

се определя като отношение на собствения капитал на предприятието (СК) към привлечения му капитал (ПК). Препоръчвана стойност за коефициента, измерващ финансовата автономност на предприятията е около 2, т.е. капиталовата структура да е в съотношение 2:1 (67% собствен капитал и 33% привлечен капитал). За различните предприятия, в зависимост от производствения цикъл, рисковете на средата, конкурентността на отрасъла и др. могат да са приемливи по-високи или по-ниски стойности) .

Коефициент за финансова задлъжнялост КФЗ:

се определя като отношение на собствения капитал на предприятието (ПК) към привлечения му капитал (СК). Този коефициент  е реципрочен на първия и показва  с колко чужд капитал е натоварен  1 лев собствен капитал. Неговата стойност би следвало да се движи около 0.5 (при съотношение 2:1  - СК:ПК). Много често се препоръчва стойнос 0.33, което предполага капиталово съотношение СК:ПК  3:1.

Показатели за платежоспособност в краткосрочен план – коефициенти за ликвидност

За определяне на ликвидността на предприятията, т.е. на способността им да посрещат неотложните си, предстоящи плащания с краткосрочните си активи се изчисляват коефициенти на ликвидност. В зависимост от степента на ликвидност на краткотрайните активи, въз основа на които се определят коефициентите на ликвидност се различават коефициенти на обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност.

Коефициентът на обща (текуща) ликвидност е отношение на краткотрайните активи към краткосрочните пасиви. Определя се по формулата:

Коефициентът за обща ликвидност се влияе в много голяма степен от размера на поддържаните материални запаси, който от своя страна е в зависимост от производствения цикъл и спецификата на дейността. Все пак е общоприето този коефициент да е в границите 1÷ 2.

Коефициентът за бърза ликвидност - при определянето му се изключват най-бавно ликвидните краткотрайни активи, а именно материалните запаси. Получава се по формулата:

Този коефициентът би следвало да се движи в границите 0.6 ÷ 1.

Коефициент за незабавна ликвидност - за определяне на този коефициент за ликвидност се изключват и краткосрочните вземания, т.е. горната формула придобива вида:

Допустимите граници за този коефициент е 0.3 ÷0.6.

Коефициентът за абсолютна ликвидност  е отношение на ликвидните средства (паричните наличности и паричните еквиваленти) към кртакосрочните пасивии показва каква част от задълженията биха могли да се изплатят веднага. Определя се по формулата:

Ако изчислените коефиценти на ликвидност спаднат под минималните равнища, това е сигнал, че в скоро време предприятието може да бъде неплатежоспособно. Затова следва да се вземат необходимите мерки. Те могат да бъдат най-различни:

 • срочно събиране на вземанията;
 • продажба на наличната продукция (ако трябва и чрез намаляване на цените);
 • освобождаване от ненужни материали и други краткотрайни активи;
 • отсрочване на някои плащания.

Показатели за рентабилност и ефективност

Тези показатели характеризират възвръщаемостта на капитала, рентабилността на приходите от продажби, ефективността на разходите и др.

Съгласно счетоводния стандарт съществува практиката за определяне на показатели за ефективност на разходите и ефективност на приходите:

Коефициент за ефективност на разходите ЕР -

Този коефициент изразява продажбите, реализирани с един лев разходи. Положително е, ако в динамиката се увеличава.

Коефициент за ефективност на приходите ЕП  -

Изразява дела на разходите в единица продукция. Положително е, ако в динамиката си този коефициент намалява.

 

WWW.POCHIVKA.ORG