Home Икономика Задачи по бюджетно счетоводство

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Задачи по бюджетно счетоводство ПДФ Печат Е-мейл

Отчитане на краткотрайните активи

В бюджетно предприятие”Х” са извършени следните стопански операции, свързани с материални запаси. Моля извършете стопанските операции

 1. Закупени са 50 броя одеала по 80 лв. Едното. Данъчна фактура № -0143 за 4 800 лв. с вкл. ДДС. Изплатени са от касата 250 лв. за превоз на одеалата. Складова разписка № 227. Преводно нареждане №...

1.1 Дт с/ка 3025 /партида „доставки”/                   4 000

Дт с/ка 4511                                                                       800

Кт с/ка 5013                                                                                        4 800

1.2. Дт с/ка 3025 /партида „доставки”/                  250

Кт с/ка 5011                                                                                        250

1.3. Дт с/ка 3025 /партида „склад”/                                        4 250

Кт с/ка 3025 /партида „доставки”/                 4 250

 1. Получени са горива по реда на централизираните доставки от от МОМН в размер на 10 000 лв. Протокол №229

2.1. Дт с/ка 3020                                                                         10 000

Кт с/ка 4500                                                                                        10 000

 1. Съгласно фактура № 0014622 са закупени канцеларски материали на стойност 130 лв. Материалите са платени в брой и са раздадени по опис в канцелариите на бюджетното предприятие.

3.1.               Дт с/ка 6011                                                                130

Кт с/ка 5011                                                                                        130

 1. Получени са хранителни продукти – дарение. Справедливата им стойност е 3 000 лв. Продуктите са предадени в склада. Складова разписка №...

4.1. Дт с/ка 3022                                                                         3 000

Кт с/ка 7413                                                                                        3 000

 1. От ликвидация на товарен автомобил са получени резервни части, оценени по справедлива стойност 195 лв. същите са предадени в склада на предприятието. Складова разписка №...

5.1. Дт с/ка 3028                                                                         195

Кт с/ка 7990                                                                                        195

 1. През отчетния месец, от склада са предадени хранителни продукти за стола на предприятието, в размер на 1 400 лв. Искане за материали №..

6.1. Дт с/ка 6012                                                                         1 400

Кт с/ка 3022                                                                                        1 400 

 1. Отчетени са продадените стоки от кафе-сладкарницата по продажна цена 540 лв. Отчетната им стойност е 410 лв. сумата от продажбата е постъпила в брой.

7.1. Дт с/ка 5011                                                                         540

Кт с/ка 7114                                                                                        540

7.2. Дт с/ка 6114                                                                         410

Кт с/ка 3040                                                                                        410

 1. Извършена е инвентаризация на склада за материали, установена е липса на строителни материали с отчетна стойност за 580 лв. (не е ползван данъчен кредит). Съставен е акт за начет на МОЛ за 640 лв.

8.1. Дт с/ка 6933                                                                                        580

Кт с/ка 3026                                                                                        580

8.2. Дт с/ка 4213                                                                                        640

Кт с/ка 7198                                                                                        640 

 1. Отчетено е изразходваното през месеца дизелово гориво за отопление в размер на 13 600 лв. Искане за материали №

9.1. Дт с/ка 6010                                                                         13 600

Кт с/ка 3020                                                                                        13 600 

 1. Към 31.12 е установено намаление на отчетната стойност на строителни материали в склада в размер на 58 лв. отразена е отрицателната разлика от преоценката.

Дт с/ка 7802                                                                                58

Кт с/ка 3026                                                                                        58

Отчитане на разчетите

В СПТУ”Стамен Илиев” Ботевград са извършени следните стопански операции във връзка с отчитане на разчетите. Моля извършете стопанските операции. 

 1. От текущата сметка в „Общинска банка”АД – Ботевград са изтеглени 50 000 лв.

1.1. Дт с/ка 5011                                                                         50 000

Кт с/ка 5013                                                                                        50 000

 1. На 15 декември са изплатени от касата 48 800 лв. авансово заплащане на заплатата на персонала. Ведомост №… РКО №…

2.1. Дт с/ка 4213                                                                                        48 800

Кт с/ка 5011                                                                                        48 800 

 1. Преведени са от текущата банкова сметка 8 000 лв. – аванс за фирма „Люлин 2000” АД-София, за доставка на канцеларски материали.

3.1. Дт с/ка 4020                                                                                        8 000

Кт с/ка 5013                                                                                                        8 000

 1. Съгласно фактура № 03492 са продадени учебници на ЕТ”Фаворит”-Ботевград за 4 000 лв. Отчетната стойност на учебниците е 3 400 лв. Данъчна фактура №.. и писмо на банката №…

4.1. Дт с/ка 5013                                                                                        4 800

Кт с/ка 7112                                                                                                        4 000

Кт с/ка 4511                                                                                                        800

4.2. Дт с/ка 6112                                                                                        3 400

Кт с/ка 3024                                                                                                        3 400 

 1. Съгласно данъчна фактура № 006213 са доставени канцеларски материали от „Люлин 2000” АД-София общо за 6 000лв. Неусвоеният аванс от усл-е 3 е възстановен.

5.1. Дт с/ка 3021                                                                                        5 000

Дт с/ка 4511                                                                                       1 000

Кт с/ка 4020                                                                                                        6 000

5.2. Дт с/ка 5013                                                                                        2 000

Кт с/ка 4020                                                                                                        2 000

 1. Съгласно Заповед за командировка и РКО е броена сумата 1 800 лв. на Васил Николов – МОЛ на склад № 2.

6.1. Дт с/ка 4261                                                                                        1 800

Кт с/ка 5011                                                                                                        1 800 

 1. Начислени са трудовите възнаграждения на персонала по трудови правоотношения за 100 000 лв. Удържан е данък по ЗДДФЛ 10 000 лв. Направени са начисления в съответствие с действащото законодателство. РПВ № 12

7.1. Дт с/ка 6042                                                                                        100 000

Кт с/ка 4211                                                                                                        100 000

7.2. Дт с/ка 4213                                                                                        10 000

Кт с/ка 4591                                                                                                        10 000

7.3. Дт с/ка 6051                                                                                        12 000

Дт с/ка 4213                                                                                       8 900

Кт с/ка 4555                                                                                                        20 900

7.4. Дт с/ка 6052                                                                                        4 800

Дт с/ка 4213                                                                                       3 200

Кт с/ка 4566                                                                                                        8 000

7.5. Дт с/ка 4211                                                                                        22 100

Кт с/ка 4213                                                                                                        22 100 

 1. Получена е от банката и е изплатена на персонала сумата за работна заплата. Преведени са по принадлежност дължимите суми (виж усл-е 7). Нареждане разписка, преводно нареждане за кредитен превод №…, Ведомост за заплати, ПКО№.. и РКО №…

8.1. Дт с/ка 5011                                                                                        77 900

Кт с/ка 5013                                                                                                        77 900

8.2. Дт с/ка 4211                                                                                        77 900

Кт с/ка 5011                                                                                                        77 900

8.3. Дт с/ка 4591                                                                                        10 000

Дт с/ка 4555                                                                                       20 900

Дт с/ка 4566                                                                                                       8 000

Кт с/ка                                                                                                 38 900

 1. Предоставен е авансов отчет №… от Васил Николов (виж усл-е 6). Признават му се : разходи за командировка – пътни, дневни и квартирни пари в размер на 50 лв. Той представя и данъчна фактура №0462 за закупени учебни материали на стойност 1 680 лв., включително с 20% ДДС. Неусвоеният аванс е възстановен в касата.

9.1. Дт с/ка 6093                                                                                        50

Дт с/ка 3024                                                                                       1 400

Дт с/ка 4511                                                                                       280

Дт с/ка 5011                                                                                       70

Кт с/ка 4261                                                                                                        1 800 

 1. Начислени са стипендии на ученици за отчетния месец в размер на 15 000 лв. Същите са изплатени както следва: 20% в брой, а останалата част – чрез банкови дебитни карти.

10.1. Дт с/ка 6411                                                                                      15 000

Кт с/ка 4241                                                                                                        15 000

10.3. Дт с/ка 4241                                                                                      15 000

Кт с/ка 5011                                                                                                        3 000

Кт с/ка 5013                                                                                                        12 000

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG