Home Икономика Теория на счетоводство - основни понятия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Теория на счетоводство - основни понятия ПДФ Печат Е-мейл

Стоп.отч.-система за колич измерване и кач отразяване на наблюдаваните от нея стоп фактори и процеси,служи с опред отчетни измерители,които са натурални, трудови и стойностни.Видове отч в съответствие със стоп потребности,оперативна,статистическа,счетоводна.Отличават се по предназвчението, методи и елементи на методология, оттук и задачите.

Счетоводство. е научо изградена, организирана,  информ.  и аналит. система .Задачи: служи  за наблюдение, измерване, ретистриране, анализиране и контрол на имущ и фин състояние на предприятие. С цел осигуряване на необходимата отчетна инф . за ефективното му управление. Особености: -задължит.използване на ст/тни измеритли,ст/тно отчитане на стоп.процеси;задължит. документиране на стоп процеси което осигурява юрид достоверност и доказ сила;- сч. се прилага в рамките на обособени  в организациони адм,имущ и юрид  отношения отч единици,които са предприятия по З-на на счет-во.;- пълно отразяване на цялото имущ и фин състояние на предпр.;-непрекъснато в хронология и систематизирано;-взаимосвързано отразяване на стоп.процеси;- използване на специф.елементи от методологията на ст-вото;-служи като средство з анализ и контрол на стоп.дейност

Предмет-средства и зточнци на тези ср-ва на предпр,както и стоп процеси и разчети с др предпр, подложени на пост промени, произтичащи от промените в дейн-та, която отразяват;съдържа 4 елемента:средства/активи,източници на тези ср-ва/пасиви,произтичащи стоп проциси и операции,стоп-правни взаимоотнош-я на препр с други контрагенти.Обект – е всичко което подлежи на счет отразяване.А ,П ,стоп. опер, правни отношениея от стоп. характер.  Метод –логич изградена и обективно същ-ва съвкупност от способи и средства за създаване на сч инф-ция за нуждите на упр-е на предпр.Елементи : документиране  и нвентаризиране ,оценяване и калкулиране ,система на счетоводни сметки и двойно записване по тях ,балансово обобщение, сводка на отчетните данни .Методология-съвкупност от изп-те методи,начини и ср-ва за реализ.задачите на счет-во.

Принципи –по З-на за сч-во :1 .текущо начисляване/ прих и разх-се начисляват в момента на възникване,

2.действащо предприятие /има значение за продълж-та на дейността на предпр в бъдеще,т.е. най-малко 1год, 3.предпазливост / отчитане на предполагаеми рискове и загуби ,4.съпоставимост м/у приходи  и разходи,/ изготвяне ОПР 5.предимство на съдържанието пред формата / сделките се отразяват  според  ик съдържание, същност и фин реалност;  6.запазване по възможност на счет политика /прилагане на един модел счет отчитане и методи на оценката  на А и П през разл периоди;

7. независимост на отделните отч. периоди/всеки отч период 1год по З-на на счет-во се разглежда самост. 8.стойностна връзка м/у начален и краен счет. баланс

/ счет б-с 31,12 краен = начален 01,01 и се осигурява непрекаснатост на счет процес

Изисквания: законосъобразност; пълно и достоверно отраз на инф съдържание на стоп операции, обективно,колич и кач измерване на счет инф-ция/в видна показатели /;документ обоснованост,хронол отразяване на стоп операции; синтетич и аналит отчитане на стоп операции; текущо и период оценяване на А и П ; год счет приключване; осигуряване на инф за съставяне на год фин отчет

Активите – ресурс придобит и контролиран от предпр. в резултат на минали събития от използването на които се очаква получаването на бъдеща иконом. Полза.Според преднязначението и целта 2 вида : нетекущи- дълготрайни / придобити за повече от 12мес/ и текущи-краткотрайни.

Нетекущи (дълготрайни ) разделят се : ДНА – те са установими нефин.А ,които нямат физ. субстанция, нови технологии, прогр. продукти ,патенти,автор право  и др- от използването им се очаква изгода;.ДМА– нефин. ресурси които многократно участват в произв  дейност на предпр повече от 12 мес., като запазват натурално вещ. форма на съществуване,пренасят на части ст/та си в/у ст/та на новосъздаден продукт, използват се пр-во,доставки или продажби на А и услуги,за отдаване под наем,за адм.цели;Състав на ДМА- земи,гори,сгради,машини и апартура,съоръжения,транс ср-ва,офис обзавеждане и библ фондове ,  ДМА в процес на изграждане. Особеност на ДМА- 700лв праг за да бъде причислен към ДМА,ако под- текущи разходи.ДФА /финансови /- авансирани в др пердпр. или  фин. инструменти с цел увелич. на икон. изгода на предпр. под формата на девиденти ,лихви  ,ренти, наеми; състоят от съучастие, дългосрочни инвестиции ,дялаве ,инв. имоти ;

А по отсрочени данъци – възстановими в бъдещи периоди данъци, свързани с приспадането на временни разлики получени м/у баланс ст/т на А и неговата дан основа;или с преноса на неизполз дан кредити или загуби.

Текущи (краткосрочни )- обслужват кръгооборота на капитала в рамките на 1 отч период 12 мес.или еднократ ,като променят натур-вещ форма и пренасят ст/та си изцяло в/у ст/та ня продукта.по ик.съсържание това са - матер. запаси  ,краткосроч вземания, краткоср. фин. акт ,парич ср-ва  и разходи за бъдещи периоди

Биологични  А –живи животни и растения в процес на растеж, разпадане,производство и възстановяване,в рез-т на което настъпват колич и кач изм-я в тях /биотрансформация/с цел продажба ,преработка или използмоне в стоп дей-т.Срок на биотр-ция дълготрайни  /гори, овошки,животни  и краткотрайни/ птици,пчели,жив за угояване,експеримент и др дреб ж./

Капитал- ст/тен израз на А на предпр.-собствен и привлечен Соб.кап-л първостепен. източник на ресурси,той е ст/тен израз на А на предпр.,което са негова соб-т, придобити без с/у това да е

възникнало засължение към 3-ти лица.Според счет стандарти соб кап-л е ост ст/т на А след приспадане на всички активи; форми :- основен - с който  предпр . се учредява  и регистр. в търг. рег.;размерът-парич и непарич вноски на собств-ци , не може да падне под min съгл ТЗ ,може да бъде  увел. или намален. допълнителен- осн.кап-л не подлежащ на регистр. ,соб-ците на кап-ла  разполага по всяко време с него; капиталови резерви – гарантира р-ра на основния кап.служи като гаранция пред кредиторите ,да покрива бъдещи загуби и рискове ,също за дарения и спонсорство;р-рът е най малко 1/10 част ото основния ,с превишението се увеличава основния. фин. резултат –форма на соб кап-л и формира се от съпоставката на приходи /разходи ,разходите за данъци за с/ка на печалбата,може да бъди под формата нпокрити загуби от мин години,неразпр печалба от мин.год. и печалби и загуби от текуща;преоценочни резерви- в рез-т на дооценка на А,от които се покрива разликата по баланс.ст/т на А при последв.обезценка.

Пасивите –съществуващо задължение произтичащо от минали събития, чието уреждане се очаква да бъде с изходящ поток на ресурси-носители на ик изгоди. П – проявление на чуждите източници на ср-ва ,чието уреждане е плащания на парич ср-ва или прехвърляне на др А или предоставяне на услугата,или замяна с др задължение,или капитализиране в осн кап-л.според срока на погасяване: нетекущи – над 1 год. и текущи – до 1 год. специфични източници са финансиранията и приходите за бъдещи периоди

Стоп. операции –всяко конкрет изм-е в обектите на счет отч-не,т.е.А и П.Стоп.процес е съвкупност от взаимосвързани и последоват извършени стоп операции,1 процес- min 2 стоп операции.4 типа стоп операции: 1-изм-я само в състава на  А,като 1 или няколко А се увел. с/у един или няколко намал на 1 или някол др А на същата ст/т; 2- изменение само в П /източниците/ 1 или няколко П се увел. с/у равност намал-е на 1 или няколко др П 3 едновременно увелич. на А и П;увеличава се и ст/та на имущ и фин състояние . 4  А и П се изменят в посока намаление,в резултат- намалява със същата сума имущ. състояние Правни отношения – не са нито А нито П . имат конкретна ст/т без да са елемент на имущ. и фин. съст. Съществуват на основата на нормат акт ,възможност за съдебен спор;отчитат се като като самост. отчетен обект като условни А и П

Балансово обобщаване – метод на счет-во,начин за ик.групировка на А  и П на предпр. и тяхното обобщено представяне и съпоставяне в ст/тно изражение към опред момент с цел изучаване контролиране анализиране и ефективно използване за упр. на стоп.дейност.

Проявлението чрез съставяне на счет б-с,който е техн ср-во за период обобщениеи отразяване парич изражение на А и П към опред момент веднъж по ик състав и функционал роля и по конкрет произход и целево предназначение.Формата на б-са- таблица/едностранна/  двустранна лява А /описват се имущ на предпр.групирано по ик състан и функц роля към опред момент/;дясна П . / имущ са описва по произход и целево предназн-е,т.е. задължения и проявните форми на кап-ла/ А = П .Б-сов отчет се състои от раздели,групи,статии/пера/.Статия /обозн араб цифри/ отразява конкр видове А и П ,обединяват се в групи/обозв рим цифри/,а те в раздели/ обозн с глав букви/;м/у разделите и групите не се изисква „=”;на бълг език,нац валута,в хил.лв;подреждането в строгоопределен ред като А-по степен на ликвидност,П-според степентта на изискуемост.Съставя се въз основа на инф-ция за крайните салда по счет с/ки открити,заведени и  прикл в глав книга на предпр.Според момента: счет. б-с встъпителен( при започване дей-та на предпр) , начален и краен   ( годишен );според инф-ция единичен,сборен/предпр с поделения със самост б-с/,копсолидиран/предпр – майка/

Модели на б-сови изм-я: 1 мод.структур промени в А на б-са без да се променя имущ състояние /А+І А – І А= П/; 2- структурни промени в П / А= П+ І П – І П/; 3- ново баланс.равенство в увелич р-р /А+ І А = П + І П/;4- ново бал равенство в намал р-р / А- І А = П - І П/

Система на сч. сметки – подход за ик групировка текущо отразяване и контрол за съст-то,движ-го и изм-то на А и П на предпр,предизвикани от стоп операции във всеки момент,оттук-показатели: - за състоянието на отчетните обекти в нач . на отч . период / нач салдо/ ; - за велич на всяко увел и за общата сума увел на обекта в рез-т на оборота; - за велич ва всяко намал и за общо намал; - съст-е на обекта в края/крайно салдо.Сч с/ки  катоносители на инф-ция се съставят в „Т” форма и поотделно се отразяват увел и намал/ ляво Дт- дължи,дясно Кт-взема.За всеки отд сч обект-отделна с/ка с наименование, последоват записвания, нач салдо. Текущо отразяване на операции по Дт или Кт-водене на с/ка /По Дт-увелич на А и намал на П;по Кт-увел на П и намал на А /;сборът от сумите от стоп операции записани в Дт-дебитен оборот/Кт-кредитен/.Дт оборот на акт с/ка-общо увел на А,на пасив с/ки- намал на П .Кт оборот на акт с/ка намал на А,на пасив с/ки-увел на П.  Акт. сметки -имат само дебитно  начално или крайно салдо . Пасивните сметки -имат само кредитно начално салдо и крайно салдо

Въз основа на устан крайни салда се съставя год б-с,с/ки отново се откриват към 01,01.

Двойно записване – като елемент на метода на счет е подход за текущо взаимосвързано отразяване на стоп. операции в системата на счет. с/ки поредством които всяка стоп.опер.намира проявление най-малко в 2 с/ки като едната се дебитира , а другата се кредитира с една и съща сума.Същност на 2-страно отразяване –контрол .Проявлението на това  получаване на 3 двойки  равенства :  1- сума нач салда по Дт = сума нач салда по Кт А=П; 2. сума Дт оборот=сума Кт оборот ; 3. сума крайно салдо по Дт = сума крайно салдо по Кт  А=П.

Практическо изразяване на стоп операции чрез двойно записване е :

Принцинни положения,конкрет начини на записвания на стоп операции от 4-те типа зависи от : -хар-ра на засегнатите обекти/ А или П/; -от вида на използваните с/ки /акт или пасив/; - от хар-ра на измененията на отч обекти /+;- /; - от разл начин на използване на Дт и Кт за отразяване на противоположни изм-я  в отчитаните чрез тях обекти.Кореспонденция на с/ки- двойното записване,определяне на с/ки които се Дт и Кт /счет статия/Сч статия с пореден №,записва се в/уордер,справка,фактура и др.В завис-т от участващи при отразяването на стоп операции биват: - прости/Дт Кт на една сума/; - сложни / при изм-я в повече от 2 обекта/;всяка слож с/ка може се декомпозира  на необх прости.

Документирането и документооборота –Документирането  е непрекъснатото ,пълното и трайно отразяване на стоп.процеси по време и място на възникване и на произтичащите от тях мат. отг-сти в/у материален или техн.носител на информ. Проявление на док-то е в съставяне на док-ти които са носители на инф-ция с доказат.сила.първичен счет.док. е хартиен или техн носител на сч. инф-ция за регистриране за първи път стоп.операция(фактури, склад разписка и др),съставянето на сок-та в момента или не по късно от 3 дни;задължит реквизити- наим на док-та,№,дата,име,адрес,БУЛСТАТ ,ИД ,предмет/услуга/,ст-т,ФИО на съставителя.Първ док-ти не се поправят-анулират се и се издават нови;вторичен счетов.док. – съдържа обобщена счетов.инф.от първ.счетов.док..Служат като основание за счетов.зап.,но нямат доказателствена сила.счет регистри –носители на хронологично систем.инф. за стоп.опер. от първичен или вторичен докуемент. Задължително се откриват към 01.01  и се приключват към 31.12(регистър за хронолог. и регистри за  систематично счетов.отчит.Документооборот – е пътя на движение на счет док.от момента на съставяне  и получаване в предприятието до момента на предаването им постоянния счетов.архив етапи-1.съставяне  и приемане на счетов.док,списък.2.подготовка за обработка на док,проверка зазаконост и целесъобразност 3. обработка на док. Групиране и контиране/осчетовод/ 4.съхраняване ведомост,срокове -50год., счетов.рег. и финансови отчети-10год., док.за дан. контрол –до 5 год. след изтичане на давностен срок за погасяване на публично задължение ,док.за фин.одит –до извършване на следващ одит ,всички ост носители -3 год.Архив-отд помещение,по отч периоди,ползването с разреш на рък на предпр-е,уничтожаване след изтичане на срока с разрешение на Нац държ фонд;пост съхранение – н Държ архив;посегателство-разследва се от органи

Инвентаризирането –процес на подготовка и фактическа проверка чрез разл способи на натурал  и стойностните параметри на А и П  на предпр.към точно определена дата ;съпоставянето на получените резултати със счетов.даннии установяването на евентуални разлики.Според обхвата и целите-пълни /към 31,12/ и частични .Провеждането на инвент. е от инв. комисия назначена със заповед на рък-ля в състава най –малко 3 физ.лица ,спец запознати с естество на инв и счетоводител,задължит присътствие на МОЛ,подписва лист-декларация за наличвости..Същинската работа  по инвент. е свързана с проверката в натура на всички налични активи в инвент. обект чрез мерене ,теглене ,броене и др.. Тези действия по проверката се извършват от мат.отг.лице в присъствието  и под контрола на комисията.Промерените А и П се описват в инв описи и се съставя сравнит вед-т ,в натур и ст/тно изражение,вкл незавършено пр-во и брак.Протокол за компенс на липси или излишъци;протокол за фира за с/ка на предпр;акт за надчет,липси при доказана вина по справедлива цена

Оценяването – се изразява в ст/тно измерване на параметрите на проявление на А и П на предпр в процеса на неговата дей-т и привеждането им в съотв с тяхната историческата цена ; истор цена е ст/та,по която А,П и капитала се записват в момента на тяхното придобиване или възникване.оц-то се извършва припридобиване на А и П и влагане в употреба на мат запаси/текуща/  и в края на отч период във връзка с год прикл и привеждането на А и П към справедл ст/т към 31,12/периодична/.Съгл З-на на счет тек-придоб на А и П се оценяват .по истор.цена в 3 форми: цена на придобиване която се формира от покуп.цена,разх.по доставката и прераб.на дост.А,привеждането им в подх за ползване вид;.по себест/ст се оценяват произведените в предпр. А и услуги.формира се от произв разходи/преки и непреки технол разходи/. справедливата ст-ст може да бъде продажна,пазарна или борсова.По нея се оц.безвъзмездно придобитите А,получени от ликвидация,излишъци при инв-ция Методи:. - конкрет  определ цена по доставени партиди; - „първа входяща-първа изходяща”; -средна претеглена цена,определена като ст/та на всички дост кол-ва; - „последна входяща-първа изходяща”. Парич ср-ва във валута се преоцен всеки месец курса на БНБ. Калкулирането – оценка на отд разходи уч-щи при формирането на себест/та и др проявни форми на истор цена; калк. е в основата на опред. на фактич.себест-ст на произвежданите от предпр.А и услуги.За тази цел се използва калк. като ср-во за установяване на себест-та;елементи на калк- калк обект/ продукция и услуги/ и калк единица/факт ст/т на ед продукция/

Сводката на отчет.данни  е способ за обобщаване на данните от текущ.счет.отчитане с цел получаването на обобщени показатели и резултатна счет.инф-я за имущ.фин.състояние на пред-то,подпомагаща управлението на микро и макро равнище.Има информ и контролно знач.и служи за анализ на фин.съст.на пред-то.Отразява се в ГФО се съставя за 1 кал.год в хил.лв,предава се до 31,03– систематизиран обобщен вид на сч инф-ция.хар-ки на ГФО разбираемост, уместност ,надежност, сравнимост, независимост, достоверност, същественост.Предпр ненадхвър.100 млн.лв.оборот съставят само отчет за прих.и разх.На останалите предпр.ГФОтчет включва : счет.баланс,отчет за прих.и разх.,отчет за парич.потоци,отчет за собст.капитал и приложение.Формата и съдърж.на ГФО се опр.с междунар.счет.стандарт 1 представяне на фин.отчети.

10.Текущо счет. отчитане-е това отч.което се реализира в рамките на един отчетен период в хронолог. аспект по време  и място на  възникване на стоп.опер.и в систематичен асп. когато отчетните обекти се систематизират по отделни еднородни групи чрез системата на счет.сметки и двойното записване

Хронологично отч.- е това отч. свързано с регистриране на стоп. опер. в счет. регистри по време на възникване –използват се дневник или регистри Систематично отч. водене на счетов.см.за отразяване на състоянието и  изменението на обектите отчитани чрез тях –води се в два раздела синтетичен и аналитичен . Аналит.отчитане няма самостоятелно значение, анал.сметки винаги се откриват към дадена синтет. см-ка имат същия характер ,ред иначин на водене с тази разлика че синт.отчитане е само стойностно а аналитичното може да бъде  и в натурално изражение м/у анал. и синт. сметка съществува логическа връзка  и зависимост

11.Обобщаване на данните от тек.счет. отчитане ,оборотна ведомост на синт.счет.см-ки и на анал. счет. см-ки към синтетичната- Оборотната ведомост е средство за обобщаване и проверка на данните от тек.счет.отч.в системата на счетов.см-ки двойното записване към тях към определен период от време.В обор. ведомост се посочват всички см-ки от гл. книга независимо дали  имат или не краен остатък.Сумират се нач.салда, оборотите и крайните салда и се прави проверка въз основа на наличие на трите двойки равенства 1=2=3

Шифър инаим. На счет.см-ка

S-до към 01.01

Оборот през год

S-до към 31.12

дебит

кредит

дебит

кредит

дебит

кредит

 

Сметка 302- материали

х

 

=

х

=

х

=

х

 

 

=

1                                   2                 3

За крайните дебитни  и кредитни салда се прави счетов. баланс

За акт..см-ки : Нач. Д салдо + ДО – КО = Кр.деб. салдо

За пасивните см-ки :Нач. К салдо + КО – ДО = Кр.кред. салдо

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG