Home Икономика Счетоводство на индустриалното предприятие

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводство на индустриалното предприятие ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводство на индустриалното предприятие.

От счетоводните стандарти избираме счетоводната политика съобразена със счетоводните стандарти.

ДДС

Документиране

Изготвяне на сметкоплан на предприятието

Препоръчителен план /група сметки/- ние си откриваме синтетични и аналитични сметки.

Счетоводство- система с вход в който е документирането чрез процес/отразяване в счетоводните статии/ с крайна цел отчитане /изход от системата/.

Съставителя на финансовия отчет се записва назовава се с името си и се подписва.

Собствен капитал

Основен капитал- с него започва дейността си предприятието

Собствен капитал – обединява собствения капитал плюс резултатите от дейността на капиталите.

Отчитане на собствения капитал- дели се на:

  1. отчитане на основния капитал
  2. отчитане на резервите
  3. отчитане на финансовия резултат.

Собствения капитал се отчита по групи сметки. Група 10 Капитал, група 11 резерви, група12 финансови резултати.

Капитала е източник активите да са пасивни.

Основния капитал – на собствениците, сметката позволява набиране на капитала, собствениците внасят размера на капитала за регистрация на дружеството. Ако регистрацията се проточи се правят записани дялови вноски.

42 – Вземания по записани дялови вноски- вземанията при учредяване на дружеството/дялове/.

Непарични вноски при капитала

Апортна вноска – прави се оценка на имуществото от съда.

Пример: Дружество А извършва апортна вноска в дружество Б, машина – продукция на дружеството с отчетна стойност 4 000 лв. Дружество Б е с капитал 20 000 лв., като участието на дружество А е 25 на сто. Извършена и приета от съдружниците в дружество Б е оценка по реда на ТЗ за 6 000 лв.

В дружество А:

Д-т с/ка Инвестиции в асоциирано предприятие 6 000
К-т с/ка Продукция 4 000
К-т с/ка Финансови приходи за бъдещи периоди 2 000

В дружество Б:

Д-т с/ка Вземания по записани дялови вноски 5 000
К-т с/ка Основен капитал – записан, но невнесен 5 000

Д-т с/ка Машини и оборудване 6 000
К-т с/ка Вземания по записани дялови вноски 5 000
К-т с/ка Други резерви 1 000

Д-т с/ка Основен капитал – записан, но невнесен 5 000
К-т с/ка Основен капитал – записан и внесен 5 000

Група 41 За да отчетем записания капитал уточняваме кой ще внася апортната вноска.

На етапа на записване първо:

Д-т с/ка по записани дялови вноски гр.42

К-т с/ка  основен капитал записан но невнесен гр.10          42/10

Аналитично ниво се водят данните на капитала като правим счетоводни записи. Основните балансови сметки намират място в основния капитал.

В зависимост от апортната вноска я дебитираме и кредитираме към 42 гр. – персонал и съдружници.

Дебитираме от една и съща сметка

Д-т 10 основен капитал невнесен

К-т 10 основен капитал внесен

Увеличаване и намаляване на основния капитал

Увеличаване на основния капитал

1.от създадени резерви – решава се от компетентните органи.

Д-т 10 основен капитал

К-т 11 основен капитал записан и внесен

2. от неразпределена печалба –

Д-т 12 неразпределена от минали години

К-т 10 основен капитал записан и внесен

3. премии и сконто от продажби на финансови сметки –

Премии- когато продажбата е извършена над номинала

Сконто – под номинала

Номинал – Д-т 50

К-т 10 Записан внесен

Продажба на акции при емисия:

  1. номинални  Д-т 50

К-т 10 Капитали

2. под номинала Д-т 50

К-т 10 осн. Капитал записан и внесен  /с ном.ст/ст/

3. над номиналната стойност Д-т50

К-т10 основен капитал записан внесен по номинална стойност                                            К-т 19 печалба

 

WWW.POCHIVKA.ORG