Home Икономика Документиране и счетоводно отчитане на продажбите в предприятие

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Документиране и счетоводно отчитане на продажбите в предприятие ПДФ Печат Е-мейл

Мангле България Дивелопмънтс” ЕООД е основано през 2005 год. като Еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано от Варненски Окръжен Съд с фирмено дело № 604 от 08,02,2005 г. ЕИК 103925685 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Предприятието е със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул.Дръзки №16.

Адресът за кореспонденция е .гр.Варна, ул.Одрин №2, партер

“Мангле България Дивелопмънтс”  ЕООД е инвеститорска фирма с чуждестранно участие, действащата в сферата на ваканционното строителство. Основната дейност, която развивае строителство на ваканционни жилища и тяхната продажба. Дружеството работи главно с клиенти, които са чуждестранни физически или юридически лица (испанци, французи, англичани, руснаци).

Финансирането на разглежданото от нас предприятие се осъществява чрез привличане на инвеститори (отново чужестранни лица), с които фирмата има сключени договори за заем. Освен финансирането от инвеститорите “Мангле България Дивелопмънтс”  ЕООД изпълнява своите проекти и чрез банкови кредити.

Инвестиционните имоти на фирмата се намират в гр. Каварна, обл. Добрич. Обектите са два - „Каварна Гардънс“ и „Каварна Хилс“. „Каварна Хилс“ е жилищен ваканционен комплекс, който е напълно завършен, придобити са всички необходими разрешителни и актове. В този обект почти 90 % от апартаментите са резервирани или продадени. „Каварна Гардънс“ все още е в етап на строителство, но едновременно с това също има доста продадени апартаменти.

Процесът на продажбите е завършващият етап в кръгооборота на вложените в стопанската дейност средства. Той представлява признанието на пазара за необходимостта , полезността на стопанската дейност. Продажбите се осъществяват , когато продавачът срещу предадената продукция и стоки или срещу извършени услуги получава договорената сума.Приходите, свързани със сделки за оказване на услуги, се признават в зависимост от етапа на завършеност на сделките към датата на съставяне на счет. баланс, при условие, че резултатите от тях могат да оценят надеждно. Тъй като разглежданото от нас предприятие възлага на свои контрагенти проектирането и строителството на даден обект, което по своему е доста продължителен процес, който може да обхване повече от два отчетни периода.

Като стопански процес, продажбата на продукция, в нашия случай ваканционни жилища, следва да бъде документирано, съгласно ЗС и ЗДДС чрез фактура, която е доказателство за осъществената сделка. Към издадената от предприятието фактура може да бъде издадено кредитно или дебитно известие, съответно да намали или увеличи фактурата.

Друг задължителен елемент за осъществяване на продажба на апартамент от посоченото дружество е сключването на предварителен договор за покупко-продажба между фирмата от една страна като продавач и клиента от друга страна като купувач. Тези предварителни договори се сключват след като потенциалния клиент е платил уговорения депозит, който е описан по-късно в предварителния договор. Договорът съдържа като задължителни реквизити данни съответно на купувача и на продавача,стойността на апартамента и разсрочените по периоди вноски, както и клаузи по извършване на самата сделка до нейното приключване.

Основната, изключителната част от приходите на „Мангле България Дивелопмънтс“ ЕООД се формират от продажбата на продукция – ваканционни жилища. Приходът от продажбата на продукция се признава, когато са изпълнени едновременно следните условия :

а) продавачът е прехвърлил на купувача всички рискове и изгоди, свързани със собствеността на дадения имот;

б) продавачът не запазва участие в управлението и ефективния контрол върху продадения имот;

в) сумата, уговорена чрез предварителния договор е реално получена;

г) продавачът има икономическа изгода, свързана със сделката по прадажбата.

Продавачът прехвърля всички рискове и изгоди, свързани с дадения имот едва след като клиентът преведе последната вноска по предварително подписания договор. До този момент всяка една постъпила сума, била тя депозит или вноска се осчетоводява по следния начин:

Дт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 412 Клиенти по аванси

Кт с/ка 4532 Начислен ДДС на продажбите

Предприятието е възприело отчитането на постъпилата сума по описания по-горе начин, тъй като този приход е част от стойността на продукцията, която на един по-късен етап ще стане собственост на клиента. Всяка една вноска от депозита до последното задължение на клиента към дружеството се осчетоводява посредством с/ка 412 Клиенти по аванси понеже клиента не е придобил правата върху недвижимия имот. В описания от нас случай чрез използването на „ Клиенти по аванси“ фирмата-продавач има поети задължения към клиентите да построи и прехвърли собствеността по определения ред, описан в договора.

Постъпването на паричните средства от вноска на даден клиент в разплащателната сметка на дружеството се отразяват по следния начин:

Дт с/ка гр.50 Парични средства

Кт с/ка 411 Клиенти

Вноските от клиенти постъпват най-вече във валутните сметки на предприятието и по-рядко в левовите.

След като клиентът плати и последната си вноска се подписва нотариален акт между двете страни (купувач и продавач) , с който купувачът става собственик на имота и получава правата върху всички изгоди и рискове.

След сключване на сделката за прехвърляне на собствеността, с получаването на всички авансови вноски по договор дружеството реално признава своя приход от продажба на продукцията като използва следната счетоводна статия :

Дт с/ка 412 Клиенти по аванси

Кт с/ка 701 Приходи от продажба на продукция

С тази счетоводна статия се признават за приход всички фактурирани авансови вноски.

За отписване на отчетната стойност на продадените апартаменти следва да бъде използвана следната статия:

Дт с/ка 701 Приходи от продажба на продукция

Кт с/ка 303 Продукция

След като вече сделката е приключила предприятието трябва да установи финансовия резултат от продажбата на продукция. Резултатът се отразява чрез използването на сметка 123 Печалби и загуби от текуща година . Ако дружеството е реализирало печалба статията ще бъде :

Дт с/ка 701 Приходи от продажба на продукция

Кт с/ка 123 Печалба или загуби от текущата година

Ако финансовият резултат е загуба то статията ще бъде :

Дт с/ка 123 Печалби или загуби от текущата година

Кт с/ка 701 Приходи от продажба на продукция.

Възприетия начин на документиране и счетоводно отчитане на приходите от продажби в „Мангле България Дивелопмънтс“ е съгласуван с всички нормативни актове, както със ЗС и ЗДДС, така и с изискванията на счетоводните стандарти. Отчитането на продажбата на продукция в разглежданото от нас дружество се извършва по общия ред на разпоредбите с тази разлика, че всяка вноска се фактурира според разпоредбите на ЗДДС, но приход се признава едва с приключването на сделката, подписването на нотариалния акт и прехвърлянето на собствеността на недвижимия имот от купувача на продавача.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG