Home Икономика СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ- СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ- СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ- СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ

1.Документирането и счетоводните документи в счетовод. Като процес документирането е съдържание от следните дейности:  съставяне на хартиени или технически носители на първична информация за движението на обектите на счетоводно отчитане; организиране на тяхното използване като инструментариум на счетоводството за осчетоводяване на документираните в тях стоп. операции; архивиране след завършване на отчетния период на счетоводните документи. Всъщност това е документооборотът в счетоводството, той е другата същност на документирането.В счетоводството на предприятието първичните документи- хартиени или технически, са основен носител и източник на отчетна информация.Документите, които се съставят и използват в счетоводството, са основа за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол за законосъобразността и целесъобразността на стоп. операции.Предварителният и текущият контрол се извършва от лицата, които отговарят за осъществяването на стоп. операции, оформяни с документите. Последващия контрол се свежда в голяма степен до документалните проверки, които се правят от контролни органи на предприятието или от външни институции.Счетоводните документи се използват още и за уреждане на разчетните отношения на предприятието с неговите контрагенти. Всяко взаимоотношение м/у предприятията се документира.  Счетоводните документи имат и юридическо значение, което се дължи на това,че счетоводството в предприятието се води в/у основата на документалната обоснованост на стоп. операции, като се спазват изискванията за тяхното своевременно и правилно съставяне и оформяне съгласно действащото законодателство. 1.Съдържание на счетоводните документи За всяка стоп. операция в предприятието се съствя счетоводен документ с определена форма и съдържание. Иначе тя няма как да намери счетоводно отразяване в системата на текущото счетоводно отчитане – хронологически и систематически.Счетоводният документ е материален носител на записана в него информация за извършена в предприятието стоп. операция. Той може да бъде  а) хартиен и технически носител  и б) електронен , когато са спазени изискванията на този закон и на Закона за електронния документ и електронния подпис.Счетоводният документ в тези два аспекта съдържа сведения, които са основание за отразяване от счетоводството  на стопанските операции и за него са реквизити. Съвкупността от всички реквизити на даден документ образуват неговото съдържание. Всеки счетоводен документ трябва да съдържа определен брой задължителни реквизити. Без тях той е недействителен. В зависимост от особеностите на отразяваните в документите стоп. операции,те могат да съдържат и някои допълнителни , незадължителни за всички документи реквизити. Допълнителни реквизити в счетоводните документи могат да бъдат: номерът на банковата с-ка, начинът на плащане и др. В счетоводната практика се използват счетоводни документи , които се класифицират в 3 групи:1)Първични счетоводни документи 2)Вторични счетоводни документи3)Счетоводни регистри Първичният счетоводен документ е носител на счетоводна информация за регистрирана от счетоводството за първи път стопанска операция. Съдържащата се в него информация може да се прехвърля за натрупване във вторичните счетоводни документи и в счетоводните регистри. Той се съставя в момента на извършването на стоп. операция. Първичните счетоводни документи биват 2 вида. Първият вид са тези , които са адресирани от други предприятия или физически лица.  Вторият вид първични счетоводни документи са тези, които засягат само дейността на предприятието. Реквизитите в тях трябва да са най-малко следните: 1)наименование и номер на документа; 2)дата на съставяне; 3)предмет и стойностно изражение на стопанската операция на предприятието;4) име, фамилия и подпис на съставителя. Реквизитите на тези два вида първични документа се разполагат по съответен начин в тях. Известни са няколко форми за подреждане на реквизитите в първичните счетоводни документи: анкетна, зонална, таблична и комбинирана.    За анкетната форма е характерно, че в лявата страна на документа се посочва във вертикален ред наименованието на отделните реквизити, а в дясната страна, също вертикално разположени, се записват фактическите данни. Зоналната форма се характеризира с оформянето на отделните зони, в които се разполагат реквизитите от дадена група, свързани пом/у си в определена зависимост. Табличната форма е разновидност на зоналната, тя се различава от нея по това, че обособените зони на бланката се оформят в отделни неголеми таблици, като във всяка от тях се вписват определена група реквизити. Комбинираната форма се характеризирас комбиниране на две от посочените форми за разполагане на реквизитите в документите. Вторичните документи за разлика от първичните са носители на преобразувана от тях информация, затова нямат юридически доказателствен характер. Вторични документи са например: отчетът за продажбите в предприятието; рекапитулацията ,което касиерът прави в края на деня и др. Инструментариум на счетоводството е и счетоводният регистър. Счетоводни регистри, които счетоводството изготвя за отчетния период, например са: главната книга, книгите за аналитичните с-ки, дневникът за продажбите, дневникът за покупките и др.

 

WWW.POCHIVKA.ORG