Home Икономика Особенностите на счетоводство

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Особенностите на счетоводство ПДФ Печат Е-мейл

1.Особенностите на С. Формират облика на С. Отчетност като самостоятелна информационна система

Задължително изполване на стоиностния измерител; заължително докоментиране на стопанските процесибърху определени носители на информация с юридическа и доказателствена сила; С. се прилага в рамките на обособени в организациата отчетни единици които са предприятия; счетоводството се отличава с пълнота на обхващане и отразяване на всички стопански процеси свързани с деиноста на предприятието; счетоводството се осъществява непрекъснато; чрез счетоводството се осигурявавзаимно сварзано осигуряване на стопанските процеси посредством използването на специфични подходи; С. предлага своя методология състоящо се от специфични само за него елементи; С. служи  като средство за анализ и контрол на стопанската деиност.

С. е научно изградена информационна система за пълно непрекъснато докоментално,обосновано и взаимно свързано отразяване в стоиностно изражение и със специфични средства на стопанската дейност на предприатието  цел осигуряване на небходимата отчетна информация за нуждите на стопанското управление.С. е информационно контролна система за наблюдение , измерване , регистриране , анализиране и контролиране на А и П на предприатието и тяхното движение в кръгооборота на капитала.Задачите на С. са следните

1) създаване на счетоводна информация за имущевеното състояние на предприатието

2) коли1ествено и качествено изменение на А и П в пред.

3)контрол върху достоверността ,законосъобазността и целесъобразноста на информацията от счетоводните докоменти

4)реално представяне на А и П в краия на отчетния период

5) удолетворяване на вътрешно информационните управленски потребности на предприатието

6)усигуряване на счетоводната инфорнация за резултатите от финасово стопанската деиност на предприатието кам определен период от време.

2. Предмет на счетоводствто

динамичния израз на имущественото и правно състояие ,сътоищо се от стопанките средства(А) и източниците на тяхното обазуване( П ).

Обектът на С. са елементите на имуществено и финансовото състояние на прдприатието характеризирани в четри групи а именно:А,П , стопанси операции и правни отношения от стопански характер.А и П са основни докато другите два елемента се явяват производ обекти на счетоводно отчитане тъи като проявлението им обособето от актива и пасива на предприатието. Методът на счетоводството преставлява логически изградена савкупност от елементи за създаване на счетоводна информаия за нуждите на управление на предприятие и за уреждане на взаимоотношенията на предприятието с неговите контрагенти.В тази логическа съвкупност се включват документиране и инвентаризиране , оценияване и калкулиране , система на счетоводните сметки и двоното записване по тях, балансово обобщаване и свотка на отчетните данни.елементите на метода на счетоводството се ползват едновременно в лугическа последователност и взаимно се допълват, оцъствието дори на един от тях води до блокиране на счетоводната система, качеството й на информационна и контролираща система

3. Основополагащти счетоводни принципи

1)текущо начисляване изискващ приходите и разходите по сделки и събития да се начисляват кам момента на тяхното възникване,независимо от момента на получаване и изплащане на тяхната равностоиност

2)деистващо предпр. имащ значение за продължителност на деиността на предпр. в бъдеще или деисващо е това предпр. , което няма нито намерение,нито необходимост да бъде ликвидирано или значително да намали обема на своята деиност в близко бъдеще

3)предпазливост

4)съпоставяне на приходите и разходите изискващо разходите по определена сделка да се отразяват във финансовия резултат за периода през които се черпи изгода от сделката,а приходите да се отразяват за периода през които са отчетени разходите за тяхното  получаване или съпоставимостта мейду разходите и приходите се постига чрез едновременно и съчетано признаване на разходите и приходите произтичащи пряко и съвкупно от едни и същи сделки,и от тук определяне на финансовия резултат

5)независимост на отделните отчетни периоди и стоиностната връзка между начален и краен счетоводен баланс

Според принципа същественост А и П и капитала следва да се записват по стоиността в момента на тяхното придобиване(историческа цена) и пускане в експлоатация.Всяка сделка или събитие да бъдат докуметирани в първичен счетоводен документ на стабилна монетарна единица.Към счетоводната система се предявяват определени изискавания:

1)законосъобразност

2)пълно и достоверно отразяване на информацията по стопанките операции

3)обективно и точно количествено и качествено измерване и определяне на счетоводната информация във вид на отчетни показатели

4) докоментиране на стопанските операции в момента на тяхното изваршване

5)хронологи4но регистриране на счетоводната информация

6)синтитично и аналитично отчитане на стопанските операции

7)текущо и периодично уценяване на А и П

8)преклучване на С. сметки на отчетния период и остановяване на финансовия резултат от деиноста на предпиатието и на дължимите данаци.

9)осигуряване на инфронмация за изготвяне на годишен финансоф отчет

4. Актив

Актива е Ресурс придобит и конрулиран от предприатието резултат от минали събития и да носи икономическа изгода .Тои се групира на дългораини и каткотраини А. ДА са ресурси на  предприатието които многократно  участват в производствения процес имат натурално веществена норма на саществуване която при тяхната употреба се запазва.ДА се групират на: ДМА ДНА ДФА и тарговска репутация. От използването им се очаква икономическа изгода през повече от 1г.Стоиноста на ДМА трябва да може надежно да се изчисли максимално точно и предприатието да очква да получи икономически изгоди сварзани с него.ДМА се делят на такива които имат производствено предназначение т.е. активно участващите в производствения процес; с непроизводствено предназначение обслужващи организацията и оправлението на предприатието . ДМА включват земи собственост на предприатието згради конструкции , маши и оборудване съоражения ,транспорти средства, обзавеждане и траини активи , библютечни книги и др. Установими нефиннсови актви, придобити контролирани от предпиатието, които нямат физическа субстанция дори и да се съдържат в такава или носителят им да има такава, да имат съществено значение при тяхната употеба и да носят икономическа изгода . В състава им се вкючват права за индустриална собственост(търговски марки),авторски права, лицензи ,патенти и други подобни притежавани и използвани независимо дали са закупени или създадени от предприатието; права въху интелектуална собственост по силата на договорест със създателя им , програмни родукти , продукти от развоината деиност.ДФА са предоставените средства на предриатието капиталите на друго предриатие под формата на съочастие , инвестиционни книжа и имоти с цел получаване на икономическа изгода под формата на дивиденти лихви и ренти и други с които се увеличава собствения капитал на предприатието .В състава им се включват дългсрочни инвестиции и инвестиционни книжа каквито са финансовите А обявени за продажба , заложени като обеспечение и др.

5. Краткосрочните активи

ресурси на предпиятието които обслужват оборота на капитала еднократно или в рамките на един очетен период ,изцяло пренацят стойността си върху стйнота на новосъздадения продукт и от използването им е очаква икономическа изгода в рамките на един очетен приод или еднократно. КА се разделя на: стокови матерялни запаси(СМЗ),краткосрочни взвмания(КВз),краткосрочни финансови активи(КФА), парични средства(ПСр.)СМЗ са активи държани за продажба в обичаиния ход на продажба(те са метеряли , стоки, продукция и незаваршено производство)КВз са всички вземания чито срок на получаване е до 1 г. И тяхната собственост е прехвърлена върху трети лица но паричната им равностоиност не е получена КФА са краткосрочни ценни книжа благородни метали изкупени собствени дългови инструменти и др.ПСр.са ресурси на предриатието по формата на налични в касата средства или по разплащателните сметки

6. Пасив

Източник на стопански средства за съществуващи задължения на предприятието което произтича от минали събития и чието уреждане ще доведе до изтичане на ресурси носители на икономическа изгода. Капитала еСтоиностен еквивалент на вложените в предприатието средства(А) . капитала бива собствен и превлечен.Формите на собствения капитал са основен резервен и финансоф резултат.Основния капитал се формира от паричните и непарични вноски на собствениците на предприатието.Съществува от създаването до заличаването на предприатието, подлижи на рег. Успоредно с тази на пред.резервниа капитал се създава по решение на оправленските органи като основен източник за тяхното формиране е балансовата печалба на предприатието.Резервите служата за покриване на загоби ,рискове , дарения и др. Които имат защитна роля спрямо основния капитал.Финансовия резолтат е резултат от деиноста на предприатието и се формира чрез съпоставяне на приходите и разходите на пред. И разходите за данаци жърху печалбата.ФР може да бъде пе4алба или загоба като към него се отнасят непокритата загуба от минали години неразпределена печалба от минали години печалби и загоби от текущата година.Загбата се посочва в счетоводния баланс с знак „-„Пасива се дели на ДП и КП..ДП са чужди привлечени средства с срок на погасяване над 1г.Кам ДП се отнасят дългосрочните задъления и финансиранията за ДА които са безвазмезно предоставени от дъравата и др. Лица.КП са стоиностен израз на  чужди привлечени средства с срок на погасяване на един очетен период.Към КП се отнацят приходите за бъдещи периоди чието трансформиране в текуши приходи е в рамките на 1 отчетен период, финансиранията за текущата деиност под формата на дотации и субсидии преодставени безвазмезно от държавата общините или други лица

7. Балансовото обобщаване

начин на икономическа групировка на А и П на предприатието и тяхното периодично обобщено отразяване и съпоставяне в стоиносното изражение към определен момент с цел изучаване , анализиране , контролиране иефективно използване и управление на имуществото и финансовото състояние на счетоводния баланс.С. баланс  е техническо средство посредством което имущяствптп и финансово състояние на предриатието се преставя обобщено и в стоиносто изражение към определен момент в двуаспектно: веднъ по икономически състав и функционална ролия и втори път по конкурентен произход и целево предназначение.основните белези на С. баланс са:

1)служи за обобщаване на А и П на предриатието към строго определен момент

2)състая се по определен ред като структората и съдъранието са унивесализирани

3)състава се и се представя в определени срокове на съотвените дъравни органи

4)обобщаване на информацията за А и П на предприатието е само в стоиностно изражение

5)А и П се преставят в счетоводен балас по конкретен състав по групи и видове което позволява проявлението на неговия информационен характер

Счетоводния баланс се представя в таблица която може да бъде едностранна и двустранна,балансовата таблица съдъра две части:блансова и задбалансова

В балансовата се посочват А и П на предриатието които формират неговите имуществено и финансово състояние , а задбалансовата част се посочват условните А и П като израз на правните отношения от стопански характер.

При двете форми на счетоводен балас равенството м/у общата сума на А и П задължително като то е израз на балансовата стоиност на имущественото и финансово състояние .В срукторно отношение и съдържание на С. баланс е обособен в раздели , групи и балансови пера(статии).Най-малката структорна единица на С. баланс са балансовите пера чрез които се изразяват конкретните видове А и П на предриатието в стоиностно изражение.балансовите пера се обидиняват по предварително определена база в балансови групи.балансовите групи се обобщават в раздели като наи големия структорен елемент на счетоводния баланс.Обобщаването е според икономически състав и фукнционална роля тоест предстажянето на имущественото като КА и ДА и по произход и целево предназначение.Характерното е разделите се обозначават с главна буква от кирилицата, групите с римски цифри а балансовите стати с арабски.А се подреждат според степента на ликвидност(обращаемст).В П подреждането е по произход и степен на изискуемост,особенност е че тук загубата се посочва със знак минус като с нея се намалява собстения капитал.

Счетпвпдните баланси биват:

1)според момента на съставянето-начални ,периодични и гудишни

2)според обхвата-единични,консолетирани

3)според случея-встапителни , и оздравителни

Модели балансови изменения

А)А + ↑А - ↓А = П

Б)А = П + ↑П - ↓П

В)А + ↑А = П + ↑П

Г)А - ↓А = П - ↓П

8. Двойно записване

Стопанските операции придизвикващи равностоини но противоположни по характер изменения в отчетните обекти като следва да намерят отражения в системата на счетоводните сметки посреством двустранното записване. Двоино записване в ситематана счетоводни метки е подход за текущо взаимно сварзаносвързано отразияване на стопанските операции в системата н счетоводни сметки посредсвом които всиака стопанка операция намра проявление наи малко в две счетоводни сметки като едната се дибитира а другата се кридитира с дна и съща сума.Неговата същност е двоиственоста отразяваща еднаквите по стоиност и противоположни по характер изменения в отчетните обекти.Проявлението на контролното значение на двоиното записване е чрез записванията на СО в системата на счетоводните сметки и осигуряването на следните 3 двоики равенства:

1)обющата сума от началните дебитни салда е равна на обющата сума от началните кредтни  салда

2)общата сума от дебитни обороти е = общата сума от кредитни обороти

3) общата сума на краините дебитни салда е = на общата сума каините кредитни салда

Проявлението на двоиното записване е чрез записването на четирите типа стопански операции в системата на счетоводните сметки

9. коренспондиращи сметки

Сметките м/у които вазникват коренпонденция тоест които се кридитират и дебитират се наричат коренспондираши.предварителното обозначаване на сметките които ще се дебитират и кредитират със сумите по дадената конкретна стопанска операция се нарича счетоводна статия.С статии се съставят върху определен носител на информация или направо върху първичния счетоводен документ.При съставянето на С стати се записва първо сметките която ще се дебитира и под нея сметката която ще се кредитира.Разграничават се прости и сложни счетоводни статии.При простата една сметка се дибита срещу кредирането на една сметка с еднаква сума.При сложните се използват повече счетоводни сметки за отразяване на изменения на повече от два обекта.Сторнировачни С. сратии чрез които оборотите по счетоводните сметки се привеждат към тяхното реално състояние или чрез тези статии се коригират допуснати счетоводни грешки или неправомерно завишени обороти.Тези счетоводни статии имат счщата кореспонденция на сметките участващи в статията,която ще се коригира,но тъи като играят роля на ‘–„ числа се съставя в червен цвят

10. Оборотната ведомост

Оборотната ведомст се определиая като средсто за обобщаване и проверка на данните от теущото четоводно очитане или чрез неия от една страна информацията за очетните обекти се обобщава а от друга страна се изваршва проверка на верноста на счетоводните записвания.Това означава,че в оборотната ведомост всички С сметки открити,заведени и приключени през отчетния период . В ОВ се съдържа=>информация за началните салда Дт и Кт ,за оборотите през отчетния период Дт и Кт и за краините салда- Дт и Кт.В резултат на обобщената информация в ОВ се получават 3 раванства:

1)сума от началните дебитни салда е равна на сума от началните кредтни  салда

2)сума от дебитни обороти е =  сума от кредитни обороти

3)сума на краините дебитни салда е = на сума каините кредитни салда

ОВ на аналитичните сметки са средство за обобщаване и проверка на информацията от текущия счетоводен отчет отразена по аналитичните сметки.ОВ на синтетичните сметки са само или с Дтни или кредитни начални салда и се съставят само в стоност.ОВ на аналитичните сметки се съставят и в стоиност и в натура,според вида  на отчетния обект

11. Проверка на А и П

Проверка на А и П на предприатието кам точно определена дата и съпоставане на получените резултати със счетоводните данни и установияване на евентуални разлики

1)ДМА и ДНА – наи малко веднъж на две години

2)материялни запаси – наи малко 1 в годината

3)книгите в библотеката – ведну=ъж на 5 години

4)останалите А и П – преди съставияне на годишния финансоф отчет

Наи малко 3 физически лица специалисти и счетоводител

12.Оценяването

Оценяването като елемент на счетоводството се изразява в стоиностно измерване на параметрите на проявление на А,П и капитала в процеса на стопанската деиност на предприятието.Оценяването се извършва на три етапа:

1)при придобиване на А

2)в процеса на стопанската деиност което изисква оценяване на изразходените материални запаси и валутни средства и в края на отчетния период във връзка с годишното счетоводно приключване.Оценяването бива текущо и периодично. Текущото оцеяване на А и П на предпр. е по тяхната историческа цена в неините проявни форми:цена на продобиване,себестоиност и справедлива цена.Историческа  цената по която А и П се оценяват в момента на тяхното придобоване и възникване.Цената на придобиване се формира от покупната цена и размерите за доставка и преработка позволяващи привеждането на А в подходящ за използване вид.По цена на придобиване се заприходяват новопридобитите А чрез покупка от трети лица. По себестоиност се оценяват произведените и създадените в предпр А  като в състава на себестоиността се включват основните преки и непреки технологични разходи псредством свързани с производството на А. Справедлива цена може да бъде продажна, пазарна или борсова. При влагането в употреба на материалните запаси същите се оценяват по следните методи:

1)конкретно определена цена(себестоиност)

2)първа входяща-първа изходяща

3)средно претеглена цена

4)последна входяща-първа изходяща

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG