Home Икономика Предмет и метод на счетоводството

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Предмет и метод на счетоводството ПДФ Печат Е-мейл

Предмет и метод на счетоводството

Предмет на счетоводството, характеристика и съдържание.

1. Всяко научно знание обособено като научна дисциплина има свой предмет.

1494 г. – Лука Пачиоли. Той е бащата на счетоводството.

Предметът е кръгът от проблеми които съответната научна дисциплина изследва, разработва, изучава и систематизира знания за тях. Казаното се отнася и за счетоводството, Предметът на счетоводството включва 5 компонента.

2. Компоненти съставляващи съдържанието на предмета на счетоводството.

- активи – те са вид ресурс. Те представляват стопански средства, собственост на предприятието, в резултат на минали събития, които предприятието контролира и очаква да донесат бъдеща икономическа изгода.

- пасиви – те се идентифицират с задълженията на предприятието които както и активите възникват в резултат на минали събития и са носители на икономическа изгода.

- собствен капитал – това е стойността на онази част от имуществото (ДА и КА) които предприятието освен, че притежава и използва, но и владее като свои собствени, тъй като са придобити от дялови вноски на съдружници или от емитирани акции на акционери закупени със собствени парични ресурс или получени по безвъзмезден път.

- приходи – в СС(счет стандарти) те се характеризират като нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал.

- разходи – те обратно на приходите довеждат до намаляване на икономическата изгода през отчетния период под формата на изваждане извън предприятието или намаляване на активите или увеличаване на пасивите което води до намаляване на собствения капитал. Това означава, че разходите по същество са активи.

Метод на счетоводството

  1. Същност на счетоводния метод – думата метод произлиза от латинската дума methodus и означава начин за постигане на определена цел. Методът се използва като средство за изследване на предмета. Съдържанието на метода произлиза от същността и особеностите на неговия предмет. Методът на счетоводството представлява съвкупност от елементи(способи) за взаимно свързано отразяване на състоянието и измененията, които протичат в състава на активите и пасивите на предприятието и с помощта на които се създава счетоводна информация  необходима за управленските органи.
  2. Елементи съставляващи съдържанието на метода на счетоводството. Методът на счетоводството включва в себе си 8 елемента които са групирани по двойки, които взаимно се допълват вътре и извън двойките, но вътре връзката между тях е най-силна
  • Документиране и инвентаризиране – Документирането стои в основата на счетоводният метод и в организацията на счетоводното отчитане. Документирането спомага за първично отразяване на протеклите стопански операции. Въз основа на него се извършва текущото счетоводно отчитане чрез което се осъществява непрекъснат контрол върху закономерността на протеклите стопански операции. Документите които се съставят и използват в счетоводството са основа за извършване на 3 вида контрол: предварителен, текущ и последващ контрол за протеклите стопански операции. Чрез инвентаризирането се достига най-високо ниво на пълнотата на пълнотата и достоверността  на счетоводната информация. То допълва документирането и се извършва периодично. Обект на инвентаризиране са главно паричните средства(каса и валута) СМЗ(стокова материални запаси)

ДМА, вземания от клиенти, задължения към доставчици, кредитори и др. Данните от проведените инвентаризации се отразяват в инвентаризационни описи, след това в сравнителни ведомости и накрая се осчетоводяват.

  • Система на счетоводни сметки и двойно(двустранно) записване – Системата на счетоводните сметки е един от най-важните елементи на счетоводния метод. Те не могат да фигурират самостоятелно. Те винаги са свързани една с друга в система. Двойно записване – без прилагането на този елемент по счетоводните сметки, те се явяват самоцелни и не могат да се съставят счетоводни статии.
  • Оценяване и калкулиране: Оценяване - Характерно за счетоводството е прилагането на 3те вида измерители: натурален, трудов и стойностен, като първите два измерителя винаги се привеждат към третия. Калкулиране -  то стои в основата на стопанската дейност на самото предприятие. То е способ чрез който се извършва обобщаване пресмятане и разграничаване на разходите възникващи в съответното предприятие с цел да се установи себестойността на съответната доставка на произведеното количество продукция или на реализираната продукция. Калкулирането обхваща редица процедури свързани с организацията на синтетичното и аналитичното отчитане на разходите по калкулационни обекти, разпределение на непреките разходи и др. За тази цел в предприятията се съставят калкулации, които имат следния вид:

Номер по ред

 

 

Статии на калкулациите

 

 

 

Общо разходи

 

 

 

Разходи за единица

1.

Разходи за материали (601)

 

 

2.

Разходи за външни услуги (602)

 

 

3.

Разходи за амортизации (603)

 

 

4.

Разходи за заплати (604)

 

 

5.

Разходи за осигуровки (605)

 

 

6.

Други разходи (609)

 

 

7.

Разходи от брак

 

 

  • Балансово обобщаване и сводка(сводиране) на отчетните данни – изготвяане на баланс. Сводката се реализира чрез съставяне на ГФО(годишен финансов отчет)

Балансови изменения – същност и видове.

1.Същност – балансово изменение е изменението, което настъпва в активите и пасивите на предприятието под влияние на протекли стопански операции.

Стопанските операции които протичат в предприятията са извънредно разнообразни и многобройни. Те протичат непрекъснато. Въпреки тяхното разнообразие от счетоводна гледна точка те се групират в 4 основни вида(групи):

-          тези стопански операции предизвикват изменения само в активите на предприятието при което даден актов нараства с определен стойностен размер, но веднага със същият размер намалява друг актив.

-          Стопанските операции при този вид предизвикват изменения само в пасивите, при което даден пасив намалява с определен стойностен размер, но веднага със същият размер се увеличава друг пасив.

-          Стопанските операции от  този вид предизвикват изменения и в състава на активите и в състава на пасивите, при което даден актив нараства с определен стойностен размер, но веднага със същият размер нараства и пасив.

-          При този вид стопанските операции засягат и активи и пасиви, при което даден актив намалява с определен стойностен размер, но веднага със същият размер намалява и пасив.

Освен тези 4 основни вида стопански операции има и 5ти вид, който се нарича сложни(комбинирани) тъй като при тях се засягат повече от два отчетни обекта(само активи или само пасиви или едновременно и активи и пасиви)

На 4те основни вида стопански операции съответстват 4 вида (модели)балансови изменения.

A + X – X = П

А = П – Х + Х

А + Х = П + Х

А – Х = П - Х

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG