Home Икономика Управление на оборотния капитал

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Управление на оборотния капитал ПДФ Печат Е-мейл

Управление на оборотния капитал

Оборотен капитал е сумата, която предприятието използва, за да извършва оперативната си дейност. Чрез него се закупуват стоки и продукция, изплащат се суми на доставчици и пр.

Оборотният капитал е свързан с ликвидността и платежоспособността на предприятието. Известно е, че за погасяване на текущите задължения могат да се използват разнообразни видове активи, които се различават помежду си по своята обращаемост, т.е. времето, което е необходимо, за да се обърнат в пари. Ето защо в зависимост от вида на краткотрайните активи, които в тази връзка се вземат под внимание, ликвидността може да се оцени с помощта на няколко относителни показатели. Същността на подобна оценка се заключава в съпоставяне на текущите задължения с активите, използвани за тяхното погасяване.

От гледна точка на тяхната мобилност краткотрайните активи могат да бъдат разделени в три групи:

  • В първата група се включват най-малко ликвидните активи. Тук се отнасят материалните запаси – материали, стоки, незавършено производство, продукция и др.
  • Във втората група са отнесени други мобилни активи – краткосрочни вземания и краткосрочни финансови активи, за обръщането на които в парична наличност е необходимо по-малко време. Ликвидността на тези активи е различна и зависи от редица обективни и субективни фактори – скоростта на разплащането по банков път, месторазположението на контрагентите и на тяхната платежоспособност, условията за предоставяне на търговски кредити и пр.
  • В третата група се включват парични средства в касата и разплащателните сметки. Това са най-мобилните средства, които могат веднага да бъдат използвани за изпълнение на текущите разчети. За да може да бъде определен точният размер на активите от тази група, е желателно да се извади сумата на блокираните парични средства, тъй като предприятието временно не разполага с тях.

Един от абсолютните показатели, чрез които се изчислява способността на предприятието да извършва оперативна дейност  е нетния оборотен капитал (функциониращ, работен капитал) – НОК. Той характеризира краткосрочната финансова жизнеспособност на предприятието. От наименованието му личи, че НОК е постоянно променлива величина. Той се  изчислява по следния начин:

Нетен оборотен капитал /НОК/   =  Краткотрайни активи (КА)  -  Текущи задължения (ТЗ)

За изчисляване на този показател информация за краткотрайните активи  се взема от съответния раздел на актива на счетоводния баланс, където са отразени всички краткотрайни активи. От тях следва да се изключат разходите за бъдещи периоди и евентуално други активи, които не могат да бъдат използвани за погасяване на задължения към кредиторите (например стоки, подлежащи на бракуване). Към тази сума следва да се прибави главницата от дългосрочните вземания с настъпил падеж за отчетния период. В литературата краткотрайните активи се наричат още текущи активи, мобилни средства и др.

За да разполага предприятието с достатъчно сигурен нетен оборотен капитал, е необходимо той да бъде положителна величина. Ако е отрицателна величина, това означава, че натрупаните краткосрочни средства са били използвани за инвестиране в дълготрайни активи. Това обаче крие определен риск, тъй като след изтичане на сроковете за погасяване на текущите задължения предприятието може да няма свободни средства. От друга страна големият излишък от нетен оборотен капитал не следва да се оценява позитивно, тъй като това означа, че този капитал не се използва достатъчно ефективно. Ако нетния оборотен капитал се раздели на общата сума от активи, се получават допълнителни доказателства за състоянието на ликвидността на предприятието към определен момент.

От своя страна нетният оборотен капитал може да бъде собствен и чужд. Собственият оборотен капитал (СОК) се изчислява по следния начин:

Собствен оборотен капитал / СОК/   =  СК  -  ДА

Част от нетния оборотен капитал е собствен, когато величината на собствения капитал е по-голяма от размера на дълготрайните активи или когато сумата на краткотрайните активи е по-голяма от пасивите.

Оттук чуждият оборотен капитал (ЧОК) ще се определи така

Чужд оборотен капитал /ЧОК/ =   НОК  -  СОК.

Промените, които настъпват в различните варианти на оборотния капитал на едно предприятие в сравнение с предходния период, могат да бъдат важни индикатори за неговото състояние

За оценка на финансовото състояние на фирмата е необходимо да се анализира дали фактическият размер на нетния оборотен капитал е оптимален за съответното предприятие. За целта трябва да се имат предвид редица условия:

Големината на предприятието и обемът на неговата дейност – колкото е по-голям обемът на производството и оттам на реализацията на продукцията, толкова са по-големи размерите на материалните запаси.

Отрасловият характер на предприятието – т.е. дали то произвежда конкурентна продукция и дали това води до нарастване на приходите от продажби.

Продължителността на производствения цикъл – той се отразява върху размера на незавършеното производство.

Времето, което е необходимо за възстановяване на материалните запаси, т.е. каква е продължителността на един оборот на тези запаси.

Продължителността на сроковете за погасяване на сключените банкови заеми и съотношението на отделните срокове.

Причини, които могат да водят до недостиг на оборотен капитал , са:

 грешно избрана стратегия за изплащане на дивиденти;

 извършени разходи по придобиване на ДМА и НМДА в размер, по-голям от свободните парични средства;

 преждевременно погасяване на дългосрочни банкови и облигационни заеми;

 значителни инфлационни процеси.

Полезен белег за съответствието и постоянството при управлението на нетния оборотен капитал е той да се отнесе към приходите за продажби.

При този показател НОК се изчислява по следния начин:

НОК  =  МЗ  +  КВ  -  КЗ,

т.е. не се вземат под внимание паричните средства и краткосрочните финансови активи.

Ако в този случай НОК е отрицателен, това означава, че предприятието има повече задължения, отколкото материални запаси и вземания. Това може да се пример за допустимо при положение, че доставчиците имат доверие в предприятието то да погасява задълженията си при настъпване на техния падеж. Като общо правило – колкото е по-нисък този показател, толкова това е по-добре за дейността на съответното предприятие.

Може да се обобщи:

Чрез управлението на оборотния капитал, предприятието има възможност да покрива текущите си задължения, да се разплаща с доставчици, работници и осигурители, а също така, ако оборотния капитал се движи в определени граници, то той е показател за добрата ликвидност на предприятието.

 

WWW.POCHIVKA.ORG