Home Икономика Счетоводно отчитане на инвестиции при застрахователите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Счетоводно отчитане на инвестиции при застрахователите ПДФ Печат Е-мейл

Счетоводно отчитане на инвестиции при застрахователите

Увод

Инвестициите са средства, които предоставени на други предприятия с цел бъдеща стопанска и финансова изгода. Те могат да бъдат под формата на съучастия, ценни книжа, инвестиционни имоти и други.

Съучастията са участия със средства на предприятието в капиталите на други предприятия. Те са под формата на акции или дялове. В зависимост от относителния си дял в другото предприятие, съучастията биват с контролно участие, със значително участие или малцинствено участие. Контролно участие е налице, когато относителният дял в капитала на инвестираното предприятие надвишава 50%.   В тези случаи това предприятие става дъщерно предприятие. Налице е възможност да се ръководи финансовата и оперативната дейност на дъщерното предприятие.

Значително участие е налице, когато относителният дял в капитала на инвестираното предприятие е между 25% и 50%. То дава възможност за участие при вземане на решения за финансово- оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано. Малцинственото участие е налице, когато относителният дял в капитала на инвестираното предприятие е до 25%.  Инвестиционният имот е инвестиция в земи или сгради, предоставени в инвестираното предприятие за временно ползване. Целта на инвеститора е този инвестиционен имот (земята или сградата) да се продаде в изгоден за инвеститора момент. Според МСС 40 Инвестиционни имоти, инвестиционният имот се дефинира като имот (земя или сграда - или част от сграда - или и двете), държан (от собственика или от наемателя при условията на финансов лизинг) по-скоро за получаване на приходи от наеми или за увеличаване стойността на капитала, или и за двете, отколкото за:

а) използване при производството или доставката на стоки или услуги или за административни цели; или

б) продажба в рамките на обичайната стопанска дейност.

В изключителни случаи, когато предприятието за първи път придобива инвестиционен имот (или когато един съществуващ имот за първи път става инвестиционен имот като последица от завършване на строителството или разработването или след промяна в използването му), има ясно доказателство, че предприятието няма да може да определя достоверно на непрекъсната основа справедливата стойност на инвестиционния имот. В такива случаи стандартът изисква предприятието да оценява този инвестиционен имот, използвайки третирането съгласно най-разпространената практика в МСС 16, докато се освободи от имота. Остатъчната стойност на инвестиционния имот трябва да се приеме да бъде нула. Предприятието, което е избрало модела на справедливата стойност, оценява всичките си други инвестиционни имоти по справедлива стойност.

Всяка дългосрочна инвестиция се оценява по цена на придобиване. Тя е равна на покупната цена, както и всички разходи по придобиването, като такси за банкови услуги, брокерски услуги, хонорари и други подобни.                Когато дългосрочна инвестиция се придобива чрез емитиране на акции или други ценни книжа, тя се оценява по цена на придобиване. При положение, че дългосрочна инвестиция се придобива посредством замяна на друг актив, цената на придобиване е равна на справедливата цена на заменения актив. Справедливата цена на придобита дългосрочна инвестиция за сметка на непарични вноски е равна на оценката съгласно чл.72 на Търговския закон.             При трансформиране на краткосрочна инвестиция в дългосрочна последната се оценява или по цена на придобиване, или по борсовата цена на краткосрочната в зависимост от това коя от двете е по-ниска. Когато краткосрочната инвестиция е била отчетена от борсовата й цена, дългосрочната инвестиция се записва по тази цена.

В края на годината дългосрочните инвестиции се преоценяват по справедливата им цена.

Застрахователите са длъжни да оповестяват инвестициите си в баланса, които се изготвя към края на годината, в  раздел А „Дългосрочни финансови активи". Инвестираните средства на застрахователно – техническите резерви се посочват в баланса  в отделен раздел – раздел В Инвестиции на застрахователно – техническите резерви.

На дългосрочните инвестиции не се начисляват амортизации, защото те не подлежат на изхабяване.

1. Отчитане на инвестициите

Синтетичното отчитане на дългосрочните инвестиции се осъществява посредством счетоводните сметки:

221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия

222 Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия

223 Ценни книжа

224 Инвестиционни имоти

225 Предоставени дългосрочни заеми  в лева

226 Предоставени дългосрочни заеми  във валута

227 Просрочени заеми

229  Други заеми

Тези сметки са активни и се дебитират при придобиването на съответните дългосрочни инвестиции. Те могат да имат само дебитно салдо, което ще показва стойностния размер на съответните дългосрочни инвестиции.

Аналитичното отчитане към сметки 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия и 222 Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия  се организира за всяко инвестирано предприятие съобразно вида на инвестицията в акции, дялове или други форми. Когато инвестицията е в чуждестранната валута, тя винаги се отчита във валута и в левове.

Аналитичното отчитане към сметка 224 Инвестиционни имоти се организира поотделно за всеки инвестиционен имот.

В края на годината дългосрочните инвестиции се преоценяват по справедливата им цена. Справедливата цена на борсово продаваемите дългосрочни инвестиции се определя от цената на фондовата борса. Справедливата цена на неборсовите дългосрочни инвестиции се определя по ориентировъчна стойност като се взема под внимание доходността на една акция или доходност от дивиденти, както и очаквания ръст от доходността на съпоставими дългосрочни инвестиции.

Справедливата цена на дългосрочните инвестиции в държавни ценни книжа се определя на базата на цена “купува”, която се котира постоянно за тях, или на базата на средната цена на сключените с тях сделки на техния пазар за най-близкия ден от края на отчетния период, в които те са търгувани.

Справедливата цена на Брейди-облигациите се определя на базата на цена “купува” на междубанковия пазар или на база на информация за цените на вторичния пазар.

При това преоценяване е възможно справедливата стойност да бъде по-висока или по-ниска от балансовата им стойност. В зависимост от това ще има разнообразие от счетоводни записвания.

С преоценката на дългосрочните инвестиции се създава преоценъчен резерв. Този преоценъчен резерв ще се отчита по всяка аналитична сметка на дългосрочните инвестиции.

Основните стопански операции и счетоводните статии по преоценката на дългосрочните инвестиции ще бъдат:

А) Ако справедливата стойност е по-висока от балансовата им стойност.

С разликата ще се състави счетоводната статия:

Дебит с/ки група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания

Кредит с/ка 112 Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи

Б) Ако справедливата стойност е по-ниска от балансовата им стойност. При положение, че има създаден преоценъчен резерв, то за разликата се съставя счетоводната статия:

Дебит с/ка112 Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи

Кредит с/ки група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания

В) Ако справедливата стойност е по-ниска от балансовата им стойност. При положение, че няма създаден преоценъчен резерв то за разликата се съставя счетоводната статия:

Дебит с/ка 623 Разходи по операции с финансови активи и инструменти

Кредит с/ки група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания

Г) При всяко следващо увеличение на справедливата стойност спрямо балансовата им стойност до размера на отчетения финансов разход се съставя счетоводната статия:

Дебит с/ки група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания

Кредит с/ка 723 Приходи от операции с финансови активи и инструменти

След покриване на финансовия разход разликата се осчетоводява като преоценъчен резерв, както е посочена счетоводната статия от буква “а”.

При отписване на дългосрочна инвестиция се съставя счетоводни статии за отписването на балансовата й стойност и на остатъка от преоценъчния резерв.

Намалението на дългосрочните инвестиции означава, че те като вид средства отново са в парична или веществена форма на въплъщение в предприятието. Затова в случая се съставя счетоводната статия:

Дебит с/ки група 50 Парични средства

С/ки група 20 ДМА, група 21 НДА, група 30, група 31 и др.

Кредит с/ки група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания

Начисляването и получаването на дивиденти или други договорени приходи от дългосрочните инвестиции не се отчитат чрез сметки 211 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия, 222 Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия и 223 Ценни книжа. Само когато полагаемите се дивиденти се превърнат отново в дългосрочни инвестиции, тогава се дебитират сметки 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия, 222 Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия или 223 Ценни книжа, а се кредитира сметка 722 Приходи от дялово участие.

Счетоводното отчитане на дългосрочните инвестиции в дъщерните и други предприятия е свързано главно с тяхното придобиване и намаление.

Създаването на тези дългосрочните инвестиции се предшества от решение на ръководството на предприятието. Всяко формиране на дългосрочната инвестиция е свързано с това да се прецени възможността за получаване на приходи, измерени основно под формата на дивиденти. Приходи могат да се получат и ако дадена дългосрочна инвестиция бъде продадена на по-висока цена от тази, по която тя се отчита до момента – тогава се говори за финансови приходи.

Придобиването на дългосрочни инвестиции в дъщерни и други предприятия, е за сметка на наличните парични средства. Отчитането става по следния начин:

Дебит с/ка 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия,

Кредит с/ки от група 50 Парични средства.

Дългосрочни инвестиции за придобиване на акции или дялове могат да се правят и чрез непарични вноски – в имущество. Счетоводните записвания по създаването на тези дългосрочни инвестиции могат да се посочат в две групи – в зависимост от това дали имуществото е дълготраен или краткотраен актив.                 Когато дългосрочната инвестиция се придобива за сметка на дълготрайни материални и нематериални активи най-напред се отписва начислената амортизация.

Отчитането  на дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия е  свързано главно с тяхното придобиване и намаление.

Отчитането на придобиването става по следния начин:

Дебит с/ка 222 Инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия

Кредит с/ки от група 50 Парични средства.

Няма съществена разлика при отчитането на ценните книжа. Характерното е, че освен в баланса, притежаваните ценни книжа се посочват и в справка към годишния финансов отчет. Като други дългосрочни финансови активи в баланса се посочват финансови активи, държани за продажба, оценени по справедливата им цена, като произтичащите печалби или загуби се отнасят в отчета за приходите и разходите. Финансови активи, чиято справедлива стойност не може да бъде надеждно определена, се оценяват по амортизирана стойност или по себестойност. Получаваните от тях дивиденти се отразяват в отчета за доходи.

2. Отчитане на инвестиционните имоти

Инвестиционните имоти са малко по  -особен  вид инвестиция. Тяхното отчитане е регламентирано в МСС 40 Инвестиционни имоти. Те винаги възникват за пределен период, най-често да момента на най-изгодната за предприятието ситуация на продажба.                 Стопанките операции и счетоводното отчитане на инвестиционните имоти са свързани с възникването и намалението им. Могат да съществуват следните видове операции

При трансформиране на сгради и земи в инвестиционни имоти следва да се отпише начислената амортизация, т.е. балансовата им стойност става цена на придобиване на инвестиционния имот. Счетоводната статия е:

Дебит сметка 224 Инвестиционни имоти

Сметка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи

Кредит сметки група 20 Дълготрайни материални активи

Получаваният доход от инвестиционния имот се отчита като текущ финансов приход.  Инвестиционните имоти подлежат на преоценка в края на годината. Те се преоценяват по справедливата им стойност. Увеличение на тяхната стойност се записва по дебита на сметка 224 Инвестиционни имоти и по кредита на сметка 112 Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи. Намалението се отнася за сметка на създадения преоценъчен резерв.

Следващите  увеличения на стойността на инвестиционните имоти се отчита като приходи до размера на отчетените преди това разходи:

Дебит сметка 224 Инвестиционни имоти

Кредит сметка 723 Приходи за операции  с финансови активи и инструменти.

Ако е необходимо  отписване на инвестиционен имот като инвестиция, то  неговият преоценъчен резерв се трансформира в приходи: дебитира се сметка 112 Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи и се кредитира сметка 723 Приходи за операции  с финансови активи и инструменти.

При продажба на инвестиционни имоти могат да се реализират положителни или отрицателни разлики при сравняване на продажната им цена с балансовата им стойност.

Получаваните суми от инвестиционния имот се третират като текущи финансови приходи и се осчетоводяват по дебита на сметки от група 50 парични средства и по кредита на сметка 723 Приходи от операции  с финансови активи и инструменти.

Заключение

В края на годината, увеличаването на балансовата стойност на дългосрочните инвестиции до справедливата им цена се отчита като преоценъчен резерв / при първото увеличаване на стойността на инвестициите и когато първоначалното намаление е отчетено като разход, който с последващо увеличение е компенсиран с приход до пълния размер на разхода за следващото увеличение се формира резерв/.

Ако се налага намаление на балансовата стойност на инвестициите до размера на справедливата цена, то то е за сметка  на преоценъчния резерв.

Според Комисията за финансов надзор, застрахователите представят към годишния си финансов отчет следните справки:

  • Справка № В.1.1: Баланс към 31 декември.
  • Справка № В.1.2: Бележки към баланса към 31 декември.
  • Справка № В.2: Отчет за печалби и загуби.
  • Справка № В.3: Отчет за паричния поток.
  • Справка № В.4: Инвестиции на застрахователните резерви.
  • Справка № В.5: Инвестиции на собствени средства в дялове и акции на други търговски дружества.
  • Справка № В.6: Собствени средства и застрахователни резерви, инвестирани извън територията на Република България.
  • Справка № В.7: Акционерно участие към 31 декември.
  • Справка № В.8: Промени в акционерното участие за периода от 01 януари до 31 декември

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG