Home Икономика Управление на инвестиционните проекти

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Управление на инвестиционните проекти ПДФ Печат Е-мейл

Промените към либеризация и отваряне на икономиките  на развиващите и страните в преход към международният пазар гледат на чуждестранните инвестиции  като по-бързо спомагащи развитието им.Чуждестранните инвестиции са свързани с реформи,които включват разработване на стратегии за развитие с постигане на конкурентно способност в международен план.Когато се решават въпроси свързани с чуждестранните инвестиции е необходимо добре да се анализират резултатите до които те ще доведат.Взимането на решения трябва да се основава на широк анализ на съществуването на алтернативи относно формите,източниците на капитали ,страните и секторите в които ще се инвестира.Анализът на международният и български опит при разработването и практическото приложение и усъществяване на големи публични или частни проекти, показва че независемо от спицифичните особености,съществуват редица общовалидни предпоставки и изисквания ,които пряко влияят върху степента на ефективност на проектите.Тези изисквания и предпоставки могат да бъдат обобщени в следните направления:

1.Задълбочен анализ на реалната среда в която се реализира проекта

1.1.               на политическата

1.2.               на икономическата –наличието на ресурсна подръжка за осъществяване на проекта

1.3.               на социалната-обществена подръжка и готовност зо реализация от обществото

1.4.               технологична среда –наличие на модерни технологии

 1. Проучване и оценка на възможните рискове  при реализиране на проекта-прогноза за целият времеви период през които ще се осъществява проекта.
 2. Аналитично изследване на силните и слабите страни на проекта-реалният потенциал като държавата,региона ,конкретен публичен сектор.
 3. Спазване на определени изисквания към реализирането ,  управлението и технологията на разработване.

Конституцията на Република България и Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/третират чуждестранните инвеститори по силата

Управление на международни инвестиционни проекти

на който чуждестранните инвеститори имат правото да извършват стопанска дейност в страната при същите условия , които се прилагат спрямо българските инвеститори с изключение на случайте

предвидени в закона.Упражняването на стопанска дейност на чуждестранни лица са нормативно уредени в Конституцията на РБългария в Постановление №233/2000г. на Министерският съвет за външно търговски режим и редица други нормативни актове.Целта на ЗНИ е да създаде гаранции за чуждестранните инвестиции срещу последващи неблагоприятни промени в законодателството. Българският парламент мотивиран от стремежа за преминаване на към пазарна икономика и към насърчаване на чуждестранните инвестиции прие редица закони:Закон за насърчаване  инвести- циите,Търговски закон,Закщон за кооперативното подоходно облагане,Закон за данък добавена стойност, Закон за концесиите , Закон за приватизациите и следприватизационен контрол,Закон за защита от конкуренция,Закон за международния търговски арбитраж, Закон за публечно предлагане на ценни книжа.

Дейността по координиране,мониторинг и административно обслужване на чуждестранните инвеститори у нас е основно задължение на Изпълнителна Агенция Българска агенция за инвестиции /БАИ/.Съгласно Закона за изменение и допълнение  на Закона за чуждестранните инвестиции (ДВ.бр. 37/2004г.) съществуващата тагава Агенция за чуждестранни инвестиции се преименува в Изпълнителна Агенция Българска  агенция за инвестиции /БАИ/.Дейността на БАИ се осъществява в следните направления :

 1. Издаване на сертификати за различните класове инвеститори .
 2. Съдействие за ускорено административно обслужване , както и индивидуално адмистративно обслужване.
 3. Съдействие за институционална подкрепа на съществуващи инвестиции.
 4. Мониторинг на реализацията на крупни инвестиционни проекти.

Възлагането на обществените поръчки се регламентира в два отделни акта –Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Наредба за възлагане на обществените поръчки под праговете, определени в чл.7 ал.1 от ЗОП.Информацията ,свързана с възлагане на обществени поръчки, се списва в специално създаден за целта  публичен Регистър за обществени поръчки,който се създава и подържа от Министъра на държавната администрация.Всички възложители са длъжни да

Управление на международни инвестиционни проекти

изпращат цялата информация за поръчките за вписването им в Регистъра.Основна цел е пълно хармонизиране на българското законодателство с правилата на Европейският Съюз в областа на обществените поръчки и създаване на условия за бърз и ефиктивен контрол на актове на възложителя на обществени поръчки в хода на провеждане на процедурите.Конституцеонно и законово осигурена възможност на държавата е да въведе в стопанският оборот на страната лолзването на съществуващи и езграждането на нова обекти – публична държавна и общинска собственост.Това право се реализира чрез предварително поставени цели ,които държавата иска да постигне в интерес на обществото и пазарното развитие ,като опредяля с закон реда и условията за привличане на частният сектор. Тя  оказв асъществено влияние при взимане на решения за инвестици от чужди инвеститори. Той очертава основните принципи правила и процидури за възлагане на обществени поръчки , както и контрола по изразходване на обществените средства и предоставянето на актуална информация за възлаганите обществени поръчки.С приемането на закона се цели прозрачност на обществените отношения при възлагането на обществените поръчки,както и да се приведе вътрешното законодателството  в областта в съответствие с основните директиви на Европейският съюз.

За подобряване на координацията и реализацията на големите инвестиционни инфраструктурни проекти се създаде Съвет за  координация,контрол и изпълнение на инфраструктурни проекти с национално значение.Целта е да се подобри средата за инвестиции и да се предложат на инвеститорите ефективни стимули.Предложените пограми са както в изпълнение на разпоредбите на ЗНИ, така и в съответствие с правителствената програма (2005г.-2009г.) и обединяват мерки за изпълнение на Стратегията за насърчаване на инвестициите(2005г.-2010г.) и координират с други стратегически документи.

От особено значение за икономиката ни е привличането на чуждестранни инвеститори за изграждане на важни инфраструктурни обекти от международно,национално,регионално и местно значение: летища,автостради,жп линии,пристанища ,язовири,социална инфраструктура,телекомуникации,водоснабдяване ,енергопроиз -водствени и приносими мощности.Както приемащите така и инвестиращите разчитат да получат изгода от инвестицията. Това определя международните инвестиции като двустранен или многостранен процес, в които се пресрещат многостранните интереси  на страните участнички.След влизане в сила на договора за

Управление на международни инвестиционни проекти 

присъединяване на България към Европейският съюз чуждестранните физически и юридически лица могат да придобиват право на собственост на земя в България при условията произтичащи в договорът за присъединяване или по силата на международен договор ретифициран от страната.Чуждестранните инвеститори могат да участват в приватизацията на :

1.Дялове или акции-собственост на държавата или общините и техните търговски дружества

2.Обособени части от имуществото на търговското дружество с повече от 50%  държавно или общинско участие на капитала.

3.Общински нежилищни имоти не включени в общински търговски дружества,които се използват за стопански цели- складове ,

цехове,магазини и други.

4.Незавършени обекти на строителството ,които не са включени в общински търговски дружества .

Методът за провеждане на приватизацията се определя от Агенцията за приватизация –при приватизация на държавна собственост ,и от общинските съвети – при общинска собственост.

Акциите –собственост на държавата или общините в търговските дружества могат да се продават чрез:

 • Публично предлагане
 • Публичен търг
 • Публичен конкурс
 • Централен публечен търг
 • Приемане на търговско предложение по Закона за публично предлагане на ценни книжа

Дяловете-собственост на държавата и общините от търговски дружества с ограничена отговорност ,както и обособени части от

имущества на търговски дружества с повече от 50% участие на държавно или общинско участие могат да се продават чрез:

 • Публичен търг
 • Публичен конкурс

Управление на международните инвестиционни проект

Приватизацията на търговсите дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност-се извършва чрез публично оповестен конкурс.За приватизацията на тези дрежества Министерският съвет се произнася по предложение на Агенцията за приватизация.

Условията за провеждане на публични търгове ,публични конкурси и централизирани публични конкурси се определят с наредби на Министерският съвет.Решението включва метода на приватизация и се обнародва в Държавен вестник и се побликува в най-малко два национални ежедневника.

Търговете са сред най-предпочитаните форми на продажба на отделни активи или на отделни предприятия за които няма определен копувач.Основната форма за избор на търг е ,че максимарно бързо се удволетворяват потребностите, ефективно изразходване на средствата,гарантиране на равнопоставено участие на кандидатите от всички страни. Редът за провеждане на търгове е регламентиран в ЗОП Публичният търг е изключително прозрачна и публична процедура.Обявлението за публичен търг се изготвя задължително по утвърден образец ,побликуван на Интернет страницата на Агенцията за обществени  поръчки.След вписване в Регистъра за обществини поръчки на АОП се открива процедурата, препоръчва се ползването на електронната форма с цел по-бързо, лесно и безпроблемно комуникиране.

През последните години много популярни са концесионните сделки по отдаване на чежди инвеститори на концесия на различни инфраструктурни обекти –летища ,пристанища, комплекси, автомагистрали,язовири, общински водоснабдителни и електроснабдителни дружества  и други.Конституцията предвижда предоставянето на концесия за обекти,които са изключително държавна собственост или върху които държавата упражнява изключителни суверенни права,както и за дейности върху които упражнява монопол ,при рад и условия установени в специален закон- Закон за концесиите. Законът предвижда концесия да се учредява не само върху вече съществуващи обекти –публична държавна собственост ,но  и върху такива ,които ще бъдат изградени със средства на консиционера.

България е сключила двустранни договори за закрила на инвестициите с редица страни между които са –Германия,Франция Италия.САЩ, Китай ,Финландия и др. Договори за икономическо сътрудничество с Великобритания, Италия,Германия.

Управление на международните инвестиционни проект

Капиталовото движение ,осъществявано във вид на чуждестранни  инвестиции, е предимно процес на търсене на по- високи доходи и се стимулира от разликите от доходността, които предлагат различните страни.Движещ мотив на инвеститорите са финансовите изгоди, капиталите са насочват там където биха получили най-големи печалби.Те са свързани с развитието на определени производства, с което решават въпроси свързани с заетостта,доходите ,задоволяване на определени потребности. Сред важните предпоставки за привличане на чуждите инвестициите и развитието на бизнес у нас са последователният средногодишен растеж на икономикатани с около

5% ,съчетан със стабилна бюджетна политика намаляваща инфлацията и безработицата.

Конкурентноспособността на една държава в процеса на избор за инвестиране се определя от няколко основни показателя:

 • Икономическа и политическа стабилност
 • Минимален риск за инвестициите
 • Стимули за насърчаване на инвестициите
 • Стратегическо геогравско разположение
 • Функционираща пазарна икономика
 • Членство в НАТО
 • Предстоящо членство в ЕС
 • Конкурентна цена на работната сила и по-ниски производствени разходи
 • Намален корпоративен данък-19,5% за 2004г. на 15% за 2005 г.
 • Ползване на данъчен кредит по специалният ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти  за над 10мил. лева
 • Премахване или облекчение на 160 регулативни режима , което представлява 83% от всички режими подложени на обекчаване, съгласувани с МВФ
 • Намаляване срока на възтановяване на ДДС от 45 дни на 30дни

Анализът на успешните големи инвестиции направени в България след 1990г. показва, че инвеститорите са избрали България основно по две причини-приватизация на вече съществуващо производство или случайно.

Управление на международните инвестиционни проект

Изследване на “Делойт България” установява ,че основните конкурентни предимства на нашата страна са : 

 • Работна сила
 • Макроикономическа стабилност
 • Присъединяване в ЕС
 • Нормативна среда

България има спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с 41 държави между които:Гърция, Китай,страните от ЕС,Русия, Македония,Турция,Украйна,Румъния, Беларус,Индия,Зимбабве и други.Правителства ,които искат да насърчават икономическият разцвет, ще се мъчат да подържат ниски данъчни ставки,високите данъчни ставки са препядствие за просперитета и нарастване на доходите,а от друга страна отблъскване на чуждестранните инвестиции. Икономическият анализ показва ,че високите данъчни ставки намаляват продуктивните дейности,забавят формирането на капитал ,намаляват наличното предлагане на работна сила ,което довежда в спад в производството.

Според същото изследване на “Делойт България” конкурентните недостатаци са :

 • Неразвита инфраструктура
 • Ограничен обем на пазара
 • Недостатъчно квалифициран ръководен персонал
 • Политическо влияние
 • Корупция
 • И други

Това налага извода ,че страната ни дава избор да се инвестира в продукти за пазарни ниши с по-малък обем,стоки и услуги със средно ниво на добавена стойност.Определя се,че преспективните инвестиции в краткосрочен план магат да се направят в нашата страна в енергетиката,транспорта и инфраструктурата ,а в средносрочен и дългосрочен в сливания и придобивания.Ето защо инвестирането в изграждането и изработването на дълготрайни ресурси които ще ни карат да произвеждаме повече в бъдеще е важен потенциален източник на икономически разтеж.Друг основен проблем е когато политиката замести пазара,инвестионните проекти често намаляват богатството вместо да го увеличават.Опитът на Източна европа доказа това положение,темповете на инвестиране в тези страни бяха

Управление на международните инвестиционни проект

сред най-високите в света.Централните планови органи отделяха около една трета от националните приходи за инвестиции.Дори тези високи темпове на инвестиции не помогнаха да се подобри стандарта на живот,защото политически, а не икономически съображения определяха кои проекти ще се финансират.Ресурсите често са се прахосвали по неефективни проекти определяни от висше стоащи ръководители.Когато установеният от правителството лихвен процент е по нисък от темпа на инфлация ,богатството на спестителите намалява.Това довежда да бягство на капитали тъй като външните инвеститори търсят положителни резултата и избягват тази страна.Такава политика унищожава вътрешният капиталов пазар,поради липса на финансов капитал и механизъм за насочване на инвестициите към проекти създаващи богатствоь, инвестирането в такива страни изпада в застой. В друг случай когато средствата за инвестиране са осигурени от държавата ,вместо ит пазара ,в играта се влючва напълно различен набор от критерии. Политическото влияние измества очакваната възвращаемост на инвестициите като база за разпределение на средствата .Инвестиционните фондове се насочват към политически симпатизанти и към проекти които облагодетест

ват групи с политическо влияние.

Друг основен проблем е корупцията в областта на обществените поръчки.Експертите изчисляват ,че там където корупцията е систиматична,тя може да доведе до:

 • увеличаване на разходите по обществените поръчки  с 20-25 %
 • води да строителство с ниско качество
 • нарушаване на честната конкуренция
 • загуба на ограничени ресурси
 • води до голяма неефективност на пазара
 • липса на доверие в системата и администрацията като цеяло

Обществените поръчки са основен източник на корупция в България. Доклад за оценка на корупцията  през 2002 г. показва ,че повече от половината фирми , участващи в процедури по общественни поръчки са прибягнали да подкупи за спечелване на договорите.С наличието на Националната антикуропционна стратегия /2001 г./ и Програмата  от /2002 г/ обществените поръчки са добре застъпени .

Управление на международните инвестиционни проект

За да се избегне корупцията се създават 3 стълба  за борба с корупцията в областта:

 

Превенция

Фокус

системи

Обучение/информация

Насочени кам звената за обществени поръчки и доставчиците

Прилагане

Мониторинг

Разследване

Одит на обществените поръчки

жалбиМониторинг може да бъде проведен от властите и от гражданското общество.Одита по обществените поръчки фокусира върху процеса.Моделите дават възможност за познаване на организацията ,а различното групиране подчертава някаи аспекти на контрола.

Трябва да се каже,че процесът на възлагане, извършен по открит,обективен и прозрачен начин може да постигне

най-ефективното използване на средствата при изпълнението на инвестиционни проекти.Това съотвества на Договорът на ЕС и Директивите на ЕС .Потози начин изпълнението осигурява възможно най-оптималното използване на европейските стандарти.Основните принципи ,които трябва да се спазват при провеждане на търгове за инвестицеонни проекти  включват:

 • прозрачност
 • недискриминация
 • равнопоставеност
 • взаимно признаване
 • пропроционалност
 • свобода за предоставяне на услугите

Директивите налагат правни задължения на публично правните организации по отношение на обявленията и използване на  обективни процедури .

Възложителите трябва да гарантират ,че персоналът участващ в покупките или в процедура по възлагане,е запознат с правилата на ЕС и международните правила,които са приложими както с правната

Управление на международните инвестиционни проект 

рамка и рамката на политиката за провеждане на обществените поръчки и инвестиционните проекти.За да се предпазят от грешни или

неетични практики.Трябва да се вземат мерки за гарантиране на прозрачността на спесификациите и критериите на проекта, както  и за възможното им широко приложение.

 

WWW.POCHIVKA.ORG