Home Икономика Разработка на проект

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Разработка на проект ПДФ Печат Е-мейл

Този проект е предназначен за подобряване на селскостопанския пазар информационна система и капацитет за предоставяне на полезна за пазара на земеделския производител и агробизнеса.Improvements in the collection, analysis and dissemination of agricultural market information will be linked to initiatives around grading and the production of higher valued crops. Подобрения в областта на събиране анализ и разпространението на пазара на земеделска информация ще бъде свързана с инициативи около категоризирането и производството на високо ценени култури.These initiatives will work with existing commodity organizations, where possible, in the development of grading systems and with farm organizations at the community level. Тези инициативи ще работят със съществуващите стокови организации,  когато това е възможно в развитието на системите за класификация със селскостопански организации на общностно равнище. Key project activities include: improvement, upgrading and expansion of existing agriculture market information systems including hardware and software infrastructure, data collection and data processing; upgrading national government capacity in market analysis and provision of market intelligence; upgrading both government, non-government and private extension providers' capacity to produce and disseminate agriculture market information to producers and marketers; and increased farmer understanding of agriculture market information and application to farm activities through development of community farm organizations and lead farmers using Farmer Field School methodologies. Основни дейности по проекта включват: подобряване, обновяване и разширяване на съществуващите системи за селско стопанство пазарна информация, включително хардуер и софтуер, инфраструктурата, данни за събиране и обработка на данни; модернизация националното правителство капацитет на пазарния анализ и предоставяне на пазара на разузнаването; модернизация и двете правителствени, неправителствени и частни удължаване на доставчиците капацитет да произвеждат и разпространяват земеделието пазарна информация за производителите и пазара, както и повишаване разбирането на земеделския производител земеделието пазарна информация и прилагането на селскостопански дейности, чрез развитие на общността земеделски организации и водят земеделски производители използват Farmer Поле училище методологии.

“Информационно обслужване” АД притежава богат опит в разработване на информационни системи, използвайки високотехнологични платформи и средства за разнородни области на корпоративния бизнес, държавната администрация и други направления. Софтуерни екипи на фирмата работят с утвърдени продукти на партньори от Cisco, IBM, Microsoft, Oracle и др., характеризиращи се с широк спектър от възможности и предлагащи ефективни решения, отговарящи на специфични нужди и изисквания.
Усилията на екипите са насочени към създаване на качествени решения, които се ползват интуитивно от потребителите в сферите, за които са предназначени. Високото качество на процесите при разработката на софтуер е гарантирано от внедрената и сертифицирана система за управление на качеството БДС ISO 9001:2000. Създадените информационни решения преминават много фази на технически и качествен контрол и дават висока гаранция за сигурност и защита на приложенията. Сигурността на клиентите е компонент от фирмената информационна сигурност. Дружеството разполага с квалифицирани и сертифицирани разработчици и одитори на системи за управление на информационната сигурност по стандарта BS 7799-2:2002. Информационните системи, разработени за клиентите, намаляват тоталните разходи, произтичащи от оптимизация на бизнес процесите, повишават качеството на услугите и продуктите, постигат икономия на времеви ресурс и висока възвръщаемост на инвестициите.

Методология

Ноу-хау

”Информационно обслужване” АД се ангажира с елиминиране на информационни проблеми и оптимизиране на процеси, чрез създаване на високо функционални информационни системи. Разчитайки на професионализма и опита предлага качество в различни сфери и области:

 • Управленски информационни системи;
 • Оптимизация на бизнес процеси;
 • Решения за информационна защита на корпоративни мрежи;
 • Системи, работещи с обработка на данни - регистри и др.;
 • Вътрешно-корпоративни системи за организация на работни процеси;
 • Капиталов мениджмънт;
 • Бизнес анализи;
 • Системи за управление на човешките ресурси.

Информационни системи разработени от “ИО” АД

Финансови системи
Система за планиране и контрол на бюджета за бюджетни организации
Система за електронни банкови разплащания
Система за обмен на финансова информация
Система за финансов отчет
Системи с висока степен на сигурност
Система за компютърна обработка на данни от избори
Система за класифициран достъп до база данни за среди изискващи висока степен на информационна сигурност
Система за обмен на финансова информация
Регистри
Сметна палата на РБ - Регистър на лицата, заемащи висши държавни длъжности

Сметна палата на РБ - Регистър на политическите партии

Регистър за Обменни бюра
Регистър на Цените на изделия от местното производство и от внос
Електронен Търговски регистър Делфи
Он-лайн системи за нуждите на:
Данъчната администрация
Съдебно административна система
Митническата дейност
Система за обратна връзка с клиенти
Бизнес процеси
Система за мониторинг на стратегическите процесите на управление в Организации

“Микрофинансова система в селските райони – състояние и перспективи за развитие”
Направен е анализ и характеристика на съществуващата финансова и микрофинансова система, на пазара на микрофинансовите услуги в България и ЕС. Посочени са най-утвърдените микрофинансиращи организации и програми. Изследван е и микрофинансова кредитен пазар в селските райони и търсенето на кредити. Определен е общ измерител на кредитоспособността на земеделските стопанства. Посочени са възможните ефекти от прилагането на микрофинансирането в селските райони. “Диверсификация на стопанската дейност и подобряване на качеството на живот в селските райони на България в контекста на ОСП на ЕС” Резюме. Разгледана е заетостта на населението в селските райони. Изследван е регионалния пазар на труда. Разкриват се причините за влошаване качеството на живот, очертават се негативни тенденции за свиване на заетостта. Проучени са възможностите за развитие на икономиката в пограничен район и се препоръчва разработване на специализирана държавна политика за развитието на 84 погранични общини, които поради географската си детерминираност са неравностойни спрямо останалата част от страната. Разкрити са нови възможности за заетост и диверсификация на стопанската дейност в селските райони. Селският и аграрният туризъм са разгледани като важно направление в тази насока.
“Очаквано влияние на Общата селскостопанска политика на ЕС върху земеделието и хранително-вкусовата промишленост”
Резюме
Разработени са методологическите и методически въпроси на приложението на ОСП за развитието на българското земеделие. Изследвано е влиянието на ОСП върху структурата на земеделското производство и върху размера, структурата и доходността на земеделските стопанства.  Разкрито е влиянието на директните плащания върху жизнеспособността и устойчивостта на стопанствата. Изследвано е влиянието на ОСП на ЕС и върху хранително-вкусовата промишленост. Направени са предложения за насочване на националните доплащания и държавни помощи към приоритетните за страната ни сектори и производства.

ОБУЧЕНИЯ ПО РАБОТА С РАЗЛИЧНИ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЗА ФЕРМЕРИ ОТ ЯМБОЛСКИ РЕГИОН, БЪЛГАРИЯ И ОТ ТУРЦИЯ
Бяха организирани 2 обучения – едно обучение в Ямбол на фермери от Ямболски регион, и едно – в Одрин за фермери от Турция, по работа с различни Интернет сайтове, свързани със селското стопанство. Обучението за фермери от България се проведе на 14 юли 2008 г. в Ямбол. В него участваха 30 фермери от Ямболски регион. Обучението за фермери от Одрински регион се проведе на 17 октомври 2008 г. в Одрин, Турция с участието на 30 фермери и земеделски производители от Одрински регион. Основната тематика на обученията беше:

 • Полезни интернет страници за селското стопанство в национален и международен мащаб;
 • Достъп до национални и международни борси чрез интернет;
 • Информация относно източници за финансиране на селското стопанство в интернет;

Електронни магазини.

За да намерите останалите, трябва да разгледате жълтите страници, или списания и вестници. Но има и по-лесен начин, чрез който дори не трябва да напускате офиса си. Можете да използвате директории и търсачки - двата основни начина за търсене и намиране на информация в Интернет.

Интернет се разраства всеки ден, като се има предвид броя на компютрите, включени в него и количеството на обменяната информация. Следователно, съществува безкрайно много информация по почти всеки въпрос. Като използвате директории и търсачки можете бързо и лесно да откриете достъпната информацията в Интернет.

Европейските търговски вериги (Германски, Френски и Италиански) налагат

специфични изисквания към своите доставчици, за да гарантират безопасността на

хранителните и нехранителните продукти, които предлагат. Те се обединяват около

общ стандарт International Food Standard (IFS) Logistic, който става задължителен за

одитиране на всички доставчици с предмет на дейност складиране, транспортиране

Дистрибуция на хранителни и нехранителни стоки – за България влиза в сила от

началото на 2009 г. Доставчиците на хранителни продукти за английските търговски

вериги трябва да отговарят на стандарта British Regal Consortium (BRC). Тези

стандарти надграждат принципите на Hazard Analysis and Critical Control Points

(HACCP) - анализ и контрол на критичните точки, което означава, че за да получат

IFS или BRС доставчиците задължително трябва да имат работеща система по

HACCP, а за BRC се изисква и наличието на сертификация по ISO 9001. Базата на

ISO 9000 представлява система за качество, чиято основна цел е превенция и

откриване на несъответствия в процеса на производство и доставка, както и

въвеждане на средства, за да се попречи на повторната поява на нарушението.

Големите международни и европейски търговски вериги имат сертификация на

общата база на ISO 9000 и/или профилирана система за управление на

безопасността и качеството на храните по цялата хранителна верига ISO 22000,

която им позволява да: поддържат и модернизират управление по безопасността на

храните; съгласуват методите на контрол с общите законови изисквания за

страната; фиксират потребителските изисквания за хигиена и качество на храните;

поддържат ефективни връзки с доставчиците и клиентите; тестват самооценката за

съответствие.

В България от 2007 г. всички предприятия от хранително-вкусова промишленост (ХВП) и търговията с храни са задължени да имат въведена HACCP, която да гарантира качество и проследяемост на земеделската продукция по цялата хранителна верига. Системата НАССР насочва вниманието на производителите към онези стъпки на протичащите процеси, които имат критично значение за безопасността на произвежданите от тях хранителни продукти. Философията на НАССР се основава на профилактика. Системата включва определяне и наблюдение на критичните точки в процеса на приготвянето и съхраняването на храната, в които възможността за поява на рискове е най-голяма. Целта е продуктът да бъде произведен безопасно и да се докаже това. НАССР покрива всички видове потенциални рискове: физични, химични, биологични – без значение дали присъстват по естествен път в храната, дали се дължат на околната среда или са резултат от грешка в производствения процес.

Функционирането на НАССР се нуждае от солидна основа в лицето на въведени и работещи добри производствени практики, които представляват правила за работа свързани с персонал, помещения, съоръжения, суровини, документация, технология и контрол. В сектора земеделие това са добрите аграрни практики (good agricultural praxes - GAP), които намаляват риска от замърсяване на почвите, водите  и произвежданите земеделски продукти. Земеделските производители, като доставчици на суровини от растителен и животински произход трябва да гарантират безопасността на тези продукти чрез осигуряване на проследяемостта им – изискване наложено от Закона за храните. Това налага земеделските производители да внедряват GAP в дейността на стопанствата, като необходима предпоставка за успешно реализиране на произведената земеделска продукция на предприятия от ХВП или на търговски звена. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) има утвърдени правила за добра земеделска практика регламентиращи употребата и съхранението на азотосъдържащи (органични и минерални) торове и силаж, за предпазване от замърсяване на почвите и водите от нитрати, но те не осигуряват проследяемост на земеделските продукти. Земеделските производители, браншовите организации и МЗХ трябва да работят съвместно за утвърждаване и налагане на GAP в Българското земеделие, тъй като, те все още се прилагат незадоволително.

Първите стъпки на биологичното производство в България се полагат в Аграрния университет в Пловдив през 1997 г. През 2001 г. в България са обнародвани 2 отделни наредби, засягащи биологичното производство: Наредба N22 и Наредба N35, регламентиращи съответно биологичното производство на растения и животни, растителни и животински продукти и храни от растителен и животински произход и неговото означаване върху тях.
След последното разширяване на ЕС през януари 2007 г. общият брой на земеделските производители е около 13 милиона. 3,5 милиона земеделски производители от новите държави-членки (България и Румъния) се присъединиха към вече 9,5-те милиона в ЕС-25. Земеделието на ЕС се характеризира с най-разнообразни по вид и размери земеделски стопанства. Средният размер на земеделските стопанства е 16 хектара за ЕС-25 и 11,5 хектара за ЕС-27. Но размерът не е всичко - например „малко“ стопанство за цветя в Холандия не може да се сравнява с „голяма“ ферма за овце в Шотландия! Те имат различни производствени условия, разходи и приходи. Благодарение на географското местоположение на Европа и на нейния климат в ЕС се произвеждат множество селскостопански продукти, а стопанствата на територията му са най-разнообразни. Земеделските производители в ЕС отглеждат различни видове култури: основно житни насаждения (пшеница, ечемик, овес, ръж, царевица), маслодайни (слънчоглед, рапица и соя), картофи, захарно цвекло, зехтин, както и различни видове плодове и зеленчуци. Животновъдите отглеждат едър рогат добитък, овце, кози, прасета и птици. Големите търговски компании са неразделна част от хранителната верига. Докато отглеждането на насаждения и животни е дело на семейните стопанства, то останала част от хранителната верига се характеризира със силното присъствие на големи търговски компании, които постоянно се разширяват и консолидират до достигане на критичен размер. Земеделските производители се нуждаят от семена, торове, машини и гориво. Като цяло частните търговски компании или кооперативите, чиито собственици са земеделските производители, осигуряват необходимото. Накратко ситуацията е следната: земеделските производители са многобройни, а компаниите, които предоставят материали, преработват суровата продукция и продават хранителните продукти, са все по-малко и по-малко. Дейността на някои от тези компании се простира извън пределите на Европа и те са световни, многонационални структури. 963 274 200 лв. за подпомагане на земеделските стопани през 2009г. ще се преведат по план–сметката на Държавен фонд „Земеделие”, който е акредитиран да изпълнява функциите и на Разплащателната агенция в България, реши Министерски съвет. Параметрите в план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2009 год. са в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за подпомагане на земеделските производители. Средствата ще постъпват поетапно през цялата година в съответствие със сроковете и правилата за изплащане на субсидиите. ДФ “Земеделие” ще изплаща средствата по договорената с Европейската комисия финансова рамка за селско стопанство по Схемата за директни плащания на площ, за пазарна подкрепа и за развитие на селските райони. Средствата за директни плащания възлизат на 549 550 000 лв., за пазарна подкрепа са 248 386 600 лв., а финансовият ресурс от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, прехвърлени към директни плащания е  86 750 000 лв. За субсидиране на текущата дейност са предвидени 65 000 000 лева, в т.ч. и за преки субсидии за безвъзмездно подпомагане на земеделските производители по национални програми в размер на 60 000 000 лв. За национални доплащания на хектар земеделска земя и национални доплащания за животновъдството са предвидени 211 000 000 лв., които ще се изплащат след одобрение от ЕК. Съвременното земеделие е невъзможно без наличието на подходящ софтуер за управление, прогнозиране и анализ на резултатите. За тази цел АГРОИНФОРМА ще разработи софтуер за избор на оптимален вариант на технологията и структурата на производството (вече е разработен DOS вариант на този софтуер – “SSB”).

Постоянното поддържане на базата от данни създава основа за изграждане на система за подпомагане на решенията (Decision Support System), която ще включва: Структура на производството - Центърът за иновации и устойчиво развитие е създаден, за да подпомага дейността на фирмите от малкия и средния бизнес от земеделието и преработващата промишленост. Ние разработваме бизнес планове на кандидати по програма САПАРД, пред български банки и чуждестранни рискови фондове. Разработваме и стратегии за развитие на земеделски стопанства, основани на оптимална структура на производството в тях и цялостно проучване на конкурентната среда, аграрната политика на държавата и Общата аграрна политика на ЕС. Всички разработки на ЦИУР се базират на собствен софтуер, който може да бъде придобит и да се използва от клиентите ни – информационна система "Агробизнес план", симплекс метод, теория на игрите. Центърът се занимава и с разпространение на знания. През 1999-2000 г. проведохме редица семинари, за да запознаем евентуалните кандидати с условията на програма САПАРД. Основен проблем на фирмите от агробизнеса е липсата на кредитни институции от типа на американската FARM CREDIT SYSTEM, които да осигуряват достъп до кредити при по-специални условия. Банките отказват да приемат за гаранция ликвидни стоки, като зърно, живи животни и пр., както и земя. Проблем е липсата на информация за вътрешния и външен пазар. Знанията в областта на маркетинга са недостатъчни. Преобладаващата част от производителите бъркат цени на дребно с цени на производител. Липсва и информация за външнотърговските режими, не се познават стандартите и регулаторните рамки за търговия с ЕС. Друг проблем е липсата на изградени системи за контрол на качеството от типа на НАССР.

Земеделието е основният източник на доход за 25,6 % от българското население. Земеделието е важен фактор за заетостта в страната и има голямо социално и икономическо значение. Миграцията от селата към градовете доведе до драматични промени във възрастовата структурата на населението, занимаващо се със земеделие. Като последица понастоящем по-малко от 15 % от фермерите са под 40 години. Младите хора имат твърде малко стимули да се занимават със земеделие предвид на ниските и непривлекателни доходи и лошите условия на труд. Броят на малките и средните частни земеделски стопанства преобладава, като само 0,2 % от тях са с повече от 10 ха . Средният размер на обработваната земя за частните ферми е между 1.5-2 ха. Обработването на малки лични парцели ограничава наличните средства на фермерите за инвестиране, което води до влошаване състоянието на машините и оборудването и остаряване на трайните насаждения. Съществуващите технологии и машини за обработка на земята, засаждане на семена/растения, прибиране на реколтата /бране са физически и морално остарели. В резултат на това добивите са далеч под нормалното, производството е нискокачествено и цените падат.
Подкрепата в областта на инвестициите е един от приоритетите за България, за която са необходими много усилия, за да се подпомогнат земеделските производители да постигнат задоволителен стандарт на живот и труд, подобряване на качеството на продукцията и печалбата им.

Преди да се спрем на марката „BARBIERI", проведохме мащабно маркетингово проучване с цел да анализираме потребностите на земеделските стопани от малогабаритен клас техника. След това разучихме европейския пазар в търсене на идеалното съотношение цена-качество и така се спряхме на италианските машини с марка „BARBIERI". Те напълно отговарят на съвременните изисквания на земеделските производители и ние смятаме, че ще бъдат един достоен партньор в тяхната работа. Тракторите са предназначени за работа в овощни градини, лозови масиви, оранжерии, ливади и пасища, както и за малки стопанства. Инвестициите в тези сектори непрекъснато се увеличават и това създаде предпоставка за използването на точно такава техника. Както е известно, Италия е на едно от челните места именно в отглеждането на лозя, плодове и зеленчуци. Предоставяйки тази техника на българския пазар, ние пренасяме техния дългогодишен лидерски опит и по този начин улесняваме и без това тежкия, изнурителен труд на земеделските стопани. „BARBIERI" произвежда трактори с мощност 15 до 20 к.с., които са изключително подходящи за работа в лозя, овощни градини, оранжерии и др. В отговор на специфичните нужди на тези площи е разработен съответният прикачен инвентар. Тези трактори са идеален помощник на дребни и средни селскостопански производители. Има модели трактори, приложими изцяло за комунални нужди. От 1959 г. „BARBIERI” проектира, произвежда и разпространява в Европа и извън нея интелигентните системи за специализирана земеделска работа. Техен избор са технически лесните и ефективни решения с цел решение на ежедневните проблеми както на специализираните фермери, така и за непрофесионална хоби употреба. Техниката на „BARBIERI” e предназначена за всички, които желаят безредна селскостопанска работа.
Технологични иновации, добър продукт, проектиране и контрол на качеството са ръководните принципи, които правят компанията лидер на международния пазар, където „BARBIERI" разпределят 75% от своята продукция. Широката продуктова гама дава възможност на нашите клиенти да намерят правилната машина, отговаряща на нуждите им. Планира се силна рекламна активност за бързото популяризиране на българския пазар. Представяне на техниката на специализирани изложения, демонстрации на машините и не на последно място - поддържане на атрактивни цени. И за да бъдат те максимално атрактивни, се предвижда серия от промоции, като се стартира с отстъпки, достигащи 10% в зависимост от техниката. Специално тази промоция ще е със срок до края на годината. Предимствата в концепцията на „BARBIERI”, която в последствие се превърна и в наша, е техниката да бъде максимално полезна и минимално проблемна. Характерно за техниката на „BARBIERI” е, че всяка една машина се изработва ръчно, всеки елемент минава троен тест за качество, преди да стане част от машината. Това намалява до минимум възможността за поява на дефекти. Проверка на качеството съпровожда всяка стъпка от производствения цикъл. Последният тест се предоставя на нашите клиенти, а именно, че машината ще изпълни работата в съответствие дори с най-големите им изисквания. Сервизът за нови машини е от изключително значение. Всяка техника се нуждае от поддръжка и от обезпечаване с резервни части и консумативи. Нашият сервиз е позициониран в гр. Пловдив. Сервизните ни специалисти са обучени и висококвалифицирани. Преминали са обучения в завода производител и освен това продължават да се развиват успоредно с модернизирането на техниката. Гаранцията за двигателите е 2 години, а за останалите части - една година. Машините могат да се видят в София, а също така и в гр. Пловдив. В най-скоро време техника ще бъде разположена и в други градове. Технически характеристики, снимки и други материали са представени и в интернет пространството. Разбира се, предвижда се както демонстрации, така и участия в специализирани изложения. „Агра" и „Винария" в гр. Пловдив ще бъдат първото мащабно представяне на марката „BARBIERI”. Пазарът на земеделска техника в България е доста динамичен и в същото време и непредвидим. Основен проблем е липсата или недостигът на капитал за инвестиране в стопанствата с цел разширяване или закупуване на земеделска техника. Използваната налична техника е физически и морално остаряла, загубила е своят потенциал. Фермерите вече разполагат с конкретна информация за тенденциите в технологичното обновяване на сектора. Това е предпоставка за увеличаване на търсенето на техника за производството на селскостопанска продукция, отговаряща на европейските изисквания и стандарти. Нашата фирма има своето място на този пазар. Ние сме млади, амбициозни, информирани и отворени за работа във всяко едно отношение. Техниката, която внасяме, е висококачествена и на отлична цена. Името на „BARBIERI” е известно в Западна Европа, сигурни сме, че ще се наложи и тук. Машини с марката „BARBIERI” ще могат да бъдат закупувани и с помощта на лизингови програми. Цената на техниката не е висока, затова и вноските по един три-четиригодишен лизинг ще бъдат минимални.

Програмата за развитие на селските райони е един добър наследник на САПАРД. Българското земеделие има нужда от европейска подкрепа. Хубавото на мерките от тази програма е, че са насочени не само към старите едри селскостопански производители, а ще бъдат финансирани и млади фермери, които за първи път ще ръководят селскостопанско производство. Що се отнася до консултациите и съдействието при разработването на проекти по евро програми, ние гарантираме, че всички наши клиенти ще получат пълната ни подкрепа.

Земеделието в България трябва де се развива в синхрон с туризма, износа и задоволяването на вътрешното потребление. При затворени външни пазари, увеличаването на земеделското производство може да стане само с нарастване на покупателната сила на консуматорите и преработващата промишленост. Въпросът за конкурентостта на българското земеделие не може да се реши еднозначно поради огромните субсидии, които получават страните от ЕС. Ако тези субсидии се премахнат, българското земеделие ще стане конкурентоспособно. Проблемът за устойчивото развитие е много сложен. Най-общо е нужно да се спазват следните принципи: земеделието и преработката да не увреждат околната среда и почвеното плодородие; да създават устойчиви доходи на населението; земеделието де се развива в синхрон с преработващата промишленост и да се съчетава с развитието на инфраструктурата: пътища, събирателни пазари, малки преработващи предприятия. Показателите за устойчиво развитие на селски райони най-общо са икономически, социални и екологични. Икономическите показатели включват БВП на един зает в селското стопанство, степен на индустриализация, гъвкавост, производствена инфраструктура, средни добиви, продуктивност и разходи за опазване на околната среда. Социалните показатели се отнасят до населението, доходите, покупателната способност, социалната инфраструктура. Екологичните показатели са за наличието или отсъствието на критични точки, състоянието на обработваемата земя, рекултивираните земи, пречистените отпадъчни води, опазването на ландшафта и биоразнообразието.

За последната година Програмата „Агробизнес развитие” се фокусира върху:

▶ Създаване на капацитет и нови модели на работа на ОССЗ за партниране и консултиране с организации, институции и групи на местно ниво с отношение към бизнес развитието на земеделските производители;

▶ Създаване на капацитет и практика в рамките на ОССЗ за предоставяне на обучения;

Трябва да се разработват обучителни програми, материали и помагала, насочени към земеделските производители.

Издаване на месечно списание

Национално печатно и електронно списание "Агробизнеса" е задължително списанието трябва да представя България с всичките си дадености като култура, музей, традиции, планини, море и др. Възможности за еко, културен, бизнес, СПА, селски туризъм. Представяне на общини.Информация за хотели, къщи за отдих, вили, апартаменти.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG