Home Икономика Фундаментален анализ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Фундаментален анализ ПДФ Печат Е-мейл
  1. Въведение

Фундаменталният анлиз е изследване на качествени и количествени фактори, които влизяят на развитието на икономиката, индустриялните групи и фирми. Това е опит да се изучат всички фактори, които въздействат на цените на акциите. Както  и при другите анализи, целта е да се извлекат прогнози и печалба от бъдещото движение на цените.

На ниво компания фундаменталният анлиз изисква изследване на финансовата информация, управлението, бизнес концепциите и конкуренцията.

На равнище индустрия може да бъде изследване на търсенето и предлагането на произвежданите продукти.

На национално ниво фундаменталният анализ може да се фокусира върху изследване размера на действащия и бъдещ растеж на икономиката.

При предсказването на бъдещите цени на акциите фундаменталният анализ обединява икономиеския, индустриалния и фирмения анализ, за да зивлече сегашната справедлива стойност на акцията и да предскаже/прогнозира найната бъдеща стойност.

  1. Главни стъпки на фундаменталната оценка

Смята се, че няма строго определена последователност от етапи, но все пак се използва изясняване на ситуацията от общото към частното. Започва се с обща икономическа и се изследват последователно индустрията и отделните компании. Трябва да се има предвид и обстоятелството, че цялата информация е относителна и се използва т.нар. сравнителен анализ със сродни структури. Индустриялните групи се сравняват с други индустриални групи и компаниите с други компании. Например „Мобил тел” се сравнява с „Виваком”, а не с :Лукойл” или „Тексако”.

  1. Икономически прогнози

Пръв и най-ранен етап в този анализ трябва да бъде обобщената оценка на икономиката. Когато икономиката расте, повечето индустриални групи и компании също растат, и обратно, когато икономиката запада, повечето сектори и фирми също западат.

Един от показателите, който показва растеж на икономиката, е брутният вътрешен продукт. Той е показател за общото производство на стоки и услуги в икономиката. Бързо нарастващия БВП е показател за разширяваща се икономика с предостатъчни възможности една фирма да повишава продажбите си.

Друга мярка за растежа на икономиката е размерът на промишленото производство. Този показател е мярка за икономическата активност, която е непосредствено насочена към производствената страна на икономиката.

Друг показател е равнището на лихвения процент, който е индикатор не само за икономиката, но и за фондовите пазари.

Процентът на безработица също показва състоянито на икономиката. Той е мярка за степента, в която икономикмата работи с пълен капацитет.

Аналитиците също обръщат сериозно внимание и на нормата на натоварване на производствените мощности, която е съотношението между фактическото и потенциално възможното производство на фабриките и заводите.

Не може да не се обърне внимание и на инфлацията. Високите нива на инфлация най-често се свързват икономики, при които търсенето на стоки и услуги надхвърля производствените мощности, което води до нарастване на цените.

Изследва се също и бщджетният дефицит, който е разликата между правителствените разходи и приходи. Всеки бщджетен недостиг трябва да бъде покрит с правителствени заеми. Големи обеми правителствени заеми могат да тласнат лихвените проценти нагоре, тъй като увеличават общото търсене на кредити в икономиката.

  1. Анализ на индустриалните групи

След анализа на икономиката като цяло се пристъпва към анализ на различните индустриални групи.

4.1.     Подбор на групите

Ако прогнозата е за растяща икономика, тогава определени групи е твърде вероятно да се развиват по-добре от други. Един инвеститор може да стеснява полето на тези групи, които са най-подходящи да извличат полза от сегашната или бъдещата икономическа среда. Ако за повечето от фирмите се очаква да спечелят от растежа, тогава риска в ценни книжа би трябвало да бъде относително нисък, тогава е за предпочитане една стратегия ориентирана към растеж. Ако имаме стагнация, то предпочитанията се насочват към стабилни дохдоносни фирми, които се занимават с производство на стоки от първа необходимост и услуги.

За да приеме една или друга група, инвеститорът трябва да изследва общия растеж, пазарният дял и важността на групата за икономиката. Ако цените на акциите се променят, те обикновено се променят като група. От това правило има много малко изключения. Много често инвеститорът трябва да е в правилната индустриялна грума, а не в правилната акция!

4.2.     Сближаване вътре в групите

След като е избрал индустриалната група, инвеститорът би трябвало да се ограничив списък от компании, преди да започне по-задълбочен анализ. Инвеститорите обикновено се интересуват от лидерите и иноватичните фирми вътре в групата.

Първата задача е да се определи текущото състояние на избраната група, а след това да се насочи към прогноза на бъдещите трендове. Това става на базата на показатели като пазарен дял, продуктова позция и конкурентни предимства. Освен това трябва да се определи: технологичното ниво на производство на тези фирми, конкурентния им фокус, възможностите има да внедряват иновации, бариерите за влизане в този вид бизнес. Важен момент е изследването на фрагмантираността на индустрията и конкуренцията в нея. Сравнителният индустриялен анализ ще помогне за избора на фирмите, в които трябва да се инвестира чрез закупуване на акции.

4.3.     Анализ на фирмата

Фундаменталният анализ трябва да отговори на следните въпрси относно работата на една фирнма:

-          Расте ли доходът на фирмата?

-          Фирмата действително ли е печеливша?

-          Достатъчно силна лие, за да се бори с конкурентите си в бъдещето?

-          Може ли да обслужва дълговете си?

-          Има ли добър мениджмънт?

Тук анализът се концентрира на избраните фирми и се съсредоточава върху техните проспекти, бизнес планове, нивото на мениджмънта и здравия финансов анализ.

Бизнес план

Бизнес планът, модел или концепция оформят основата на строежа на всичко останало. Ако планът, моделът или концепцията на са задоволителни, то надеждата за добър бизнес е много малка. Критериите за нов бизнес са: Разумен ли е?, Може ли да гарантира печалба?. Тези за установения бизнес са: Насоките на фирмата правилно ли са определени?, Лидер ли е фирмата на пазара?, Може ли фирмата да удържи лидерските си позиции?

Управление

За да се изпълни един бизнес план, фирмата трябва да осигури висококачествено управление. Инвеститорите трябва да оценят способностите на мениджърите. Дори и добре ситуиран бизнес в развиваща се индустрия, може да получи лошо развитие при недалновидно управление. И обратно, добрият мениджмънт може да изведе до добри позиции определен бизнес.

Финансов анализ

Главната част от анализа на фирменото състояние е финансовият анализ. Той се прав, като се използва информация от годишните отчети на фирмите. Показателите, които се използват, могат да се групират в пет групи: доходност, ликвидност, цена, търговска позиция, задлъжнялост и ефективност. За да бъде полезен, финансовият анализ трябва да изследва развитието на показателите във времето. Полезен може да се окаже и сравнителният анализ, а именно сраваняване на показателите за фирмата с тези на други фирми от същата индустрия.

Табл.1. Показатели, използвани във финансовия анализ на фирмата

Показатели за ликвидност

Коефициент за текуща ликвидност

Коефициент за бърза текуща ликвидност

Коефициент за абсолютна ликвидност

Показатели за задлъжнялост

Коефициент за обща задлъжнялост

Коефициент за текуща задлъжнялост

Търговска позиция

Оборот на материалните запаси

Период за събиране на вземанията

Ефективност н работния капитал

Използване на ресурсите

Брутна печалба

Нетна печалба

Фундаментални аналитични средства

Те се фокусират предимно върху рентабилността, растежа и пазарната стойност.

Табл. 2. Най-често използваните средства за фундаментален анализ

EPS (Печалба на една акция)

EPS=Натни печалби/Акции

P/E съотношение

P/E=Цена на акцията/EPS

Балансова стойност – Book Value

Об.активи-Об.задължения/Акциите

DPR (Dividend Payout Ratio)

Дивидент на анция/EPS

ROE (Return on Equity)

Нетен доход/Балансова стойност

Съотношението P/E показва колко трябва да заплати един инвеститор, за да купи един долар от печалбите на тази.

Показателят “Book Value” може да бъде полезен при определяне на подценеността или надценеността на акциите. Ако една акция се продава на цена далеч по-долу от нейната балансова стойност, това може да бъде индикация, че тя е подценена и обратно.

Въпреки някои критики показателят дивидент на единица печалба от една акция в % (DPR) е полезен за ориентацията на инвеститора.

Return on Equity (ROE) е мярка, която показва как компанията използва активите си, за да създава доходи.

4.4.     Оценка на цените на акциите

След всички видове анализ фундаменталният аналитик трябва да определи дали цените на акциите на изследваната компания са подценени, надценени, или са коректно оценени. За тази цел се използват няколко метода. Те включват дивидентни модели, които се насочват към сегашната стойност на очаквания дивидент, модели за печалба, които се фокусират върху сегашната стойност на доходите и модели, които се фокусират върху активите на една компания.

DCF (Discount Cash Flow)

Това е един от най-често използваните методи. Той използва дисконтиране на печалбата (дивиденти, доходи или паричния поток (NCF)) на акциите.  Диконтиращата норма включва премия за риска и се пресмята по CAPM (Capital Asset Pricing Model). Моделът на Гордън е може би най-добрият от този клас модели. Оценката се дава по формулата:

където:

P- пресмятаната по модела цена на акцията;

D – заплащаният от компанията дивидент;

k – дисконтовата норма;

g – нормата на растеж на дивидента.

Моделът определя цената на една акция посредством сегашната стойност на дивидента.

Теоретично най-добрият метод за оценка на една акция е използването на дисконтиране на потока от дивиденти, но ако една фирма не плаща дивиденти или има непостоянен растеж, трябва да се търсят други методи за оценка на стойността на акцията.

Модел за оценка на акциите при нулев растеж на дивидентите

В такива случаи може да се използва показателят P/E за оценка на акиите. Пресмятанията се основават на факта, че очакваната стойност на този показател за дълъг период от време е сходна с неговото значение за индустрията като цяло. В такъв случай стойността на фирмените акции може да бъде намерена посредством умножение на средния размер на P/E за индустрията по очакваната печлба на акция (EPS).

Следва да отбележим, че използването на този метод за определяне цената на акциите може да даде твърде неточни резултати, било поради неточно пресмятане на индустиалното P/E, било поради значителното отклонение на фирменото му значение от средното за индустрията за дълги периоди от време.

Може да се използва и този модел:

Това е най-простият модел за оценка. Допуска се, че дивидентите в течение на годините са неизменими. Моделът е нереалистичен, тъй като в основата му стои предположението, че фирмата не реинвестира никаква част от печалбата си, което погледнато в перспектива ще доведе до декапитализация на компанията. Въпреки всичко би могъл да се използва при минимален и силно променлив растеж на дивидентите, естествено отчитайки известна несигурност в получените резултати.

The ValuEngine Stock Vauation Model

Този модел е по-усъвършенстван в сравнение с традиционните модели, изложени по-горе, защото използва трифакторен подход при оценка на акциите. Това са: проследяване на EPS за 12 месеца, съгласувана между експерти прогноза на EPS за 12 месеца и 30-годишни печалби от облигации. Освен тези основни променливи се изследват и следните специфични променливи:

-          Корелацията между показателите EPS и лихвения процент;

-          Дългосрочният просент на растежа;

-          Продължителността на бизнес цикъла на компанията;

-          Бета коефициентът на фирмените акции (мярка за риска);

-          Дългосрочно изследване на лихвения процент;

-          Колебанията на лихвения процент;

-          Продължителността на цикъла на лихвения процент.

4.5.     Обединяване на анализа

Тези методология позволява на инвеститорите да ранжират фирмите, като изплзват различни методи  за обощена оценка. Тези с най-висока оценка могат да се разглеждат като надценени, докато тези с най-ниска – подценени, и реалната им стойност може да се окаже значително по-висока от текущата им цена.

Анализът показва кои от фирмите са лидери и иновативни. Други могат да бъдат класирани като мудно действащи и пасивни. Можа да се отдели и група с непредсказуеми фирми. Крайната цел на фундаменталния анализ е да синтезира всички данни и анализи и да проникне дълбоко в поемания риск.

4.6.     Силата на фундаменталния анализ

-          Разкрива дългосрочни трендове

Фундаменталният анализ е добро средство за инвестиции основани на дългосрочни трайни тенденции и дълги срокове. Способността да се идентифицира и предскаже дългосрочното икономическо, демографско, тенологично развитие може да допринесе полза на търпеливите инвеститори, които са избрали правилната индустрия или група фирми.

Здравият фундаментален анализ спомага да се определят компаниите, които се представят добре и имат добри показатели и стойност. Той позволява да се открият фирми със стойснотни активи и силен баланс, стабилни печалби и сила на пазара.

-          Бизнес находчивост

Едно то най-очевидните, но по-малко осезаеми възнаграждения на фундаметалния анализ е развитието на рълбоко разбиране на бизнеса. След толкова старателно търсене и анализи един инвеститор ще е наясно с ключа към дохода и печалбите на фирмите. Той придобива аналитични способности да открива печелившите компании и дорипривържениеците на техническия анализ признават това. Инвеститорът се научава да избягва еднодневките и насочва своето вниамние към лидерите, които движат дадена индустрия. Цените на акциите зависят много силно от индустриялната си група, а това може да помогне на инвститорите да се позиционират правилно на капиталовия пазар.

4.7.     Слабости на фундаменталния анализ

-          Времеви ограничения

Фундаменталният анализ може да предложи отлична проницателност, но изисква огромно количество време. Понякога независимо от това продуктът може да се окаже ирелативен на текущото състояние на пазара.

-          Специфика на индустрията/компанията

Оценъчните теники на фундаментакния анализ трябва да отчитат спецификата на обекта на изследване. Поради това не може да се предложи унивесален модел и нагаждането на модела изисква много време.

-          Субективност

Истинската стойност се базира на допускане. Обикновено той улавя най-добрите и най-лошите акции. Но и най-лошите фирми могат да потеглят към бичи пазар. Важно е кога и колко дълго.

-          Аналитични игри

Информацията, която имат аналитиците, произхожда в повечето случаи от компаниите. Понякога те твърде успешно заблуждават аналитиците. Това означава, че аналитиците трябва да използват и информация от трети независими източници при определяне на своята инвестиционна политика.

-          Заключение

Фундаменталният анализ може да бъде ценен, но трябва да се използва внимателно. Ако четете някакъв доклад на известен аналитик, трябва да знете дали не работи за някоя от фирмите, които хвали. Разбира се, инвеститорът също може да се въведе сам в заблуждение, ако не влага известна дпза скептицизъм, когато анализира проспектите на листваните на фондовата борса дружества. Това, което пише в пресата, често води до заблуждение, защото е работа на PR специалисти, чиято работа е да въздействат на публиката и да лъскат имиджа на фирмите.

Фундаменталният анализ може да предложи отлична проницателност, но изисква огромно количество време. Понякога независимо от това продуктът може да се окаже ирелативен на текущото състояние на пазара.

-          Специфика на индустрията/компанията

Оценъчните теники на фундаментакния анализ трябва да отчитат спецификата на обекта на изследване. Поради това не може да се предложи унивесален модел и нагаждането на модела изисква много време.

-          Субективност

Истинската стойност се базира на допускане. Обикновено той улавя най-добрите и най-лошите акции. Но и най-лошите фирми могат да потеглят към бичи пазар. Важно е кога и колко дълго.

-          Аналитични игри

Информацията, която имат аналитиците, произхожда в повечето случаи от компаниите. Понякога те твърде успешно заблуждават аналитиците. Това означава, че аналитиците трябва да използват и информация от трети независими източници при определяне на своята инвестиционна политика.

-          Заключение

Фундаменталният анализ може да бъде ценен, но трябва да се използва внимателно. Ако четете някакъв доклад на известен аналитик, трябва да знете дали не работи за някоя от фирмите, които хвали. Разбира се, инвеститорът също може да се въведе сам в заблуждение, ако не влага известна дпза скептицизъм, когато анализира проспектите на листваните на фондовата борса дружества. Това, което пише в пресата, често води до заблуждение, защото е работа на PR специалисти, чиято работа е да въздействат на публиката и да лъскат имиджа на фирмите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG