Home Икономика Разходи на фирмата и себестойност на продуктите и услугите 3

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Разходи на фирмата и себестойност на продуктите и услугите 3 ПДФ Печат Е-мейл

Разходи на фирмата и себестойност на продуктите и услугите 

 1. Класивикация на разходите
 2. Планиране и калкулиране на разходите
 3. Съкратена, пълна и производствена себестойност
 1. Класификация на разходите

Разходите на предприятието произтичат от закупуването, наемането и използването на ресурси и услуги на всички етапи на стопанската му дейност. Калкулацията на разходите е едно от най – важните условия за тяхното управление, т.к. без това е невъзможно да бъде обхванато и систематизирано огромното многообразие от разходи за предприятието, а следователно и да се въздейства в/у тях, ч/з различни механизми. Едновременно с това трябва да се отчита и факта, че съществуват законодателно регламентирани с Националноят сметкоплан класификационни признаци, но получената от тях информация трудно може да бъде използвана за нуждите на планирането и текущото управлвние на разходите. Ето защо всяка класификация на разходите трябва да е съобразена с потребностите, както на                         „официалното счетоводство”, така и на „управленското счетоводство”.

 • В „официалното счетоводство” имаме разделяне на разходите на две групи:

- по икономически елементи

- по функционално предназначение

 • В „управленското счетоводство” също биват две групи:

- по начин на клакулиране

- по влияние обема на производството

¶      Съставаът на разходите по икономически елементи е регламентиран в Национлания смткоплан раздел 6, група 60 и вкл. 6 вида разходи:

1) Разходи за материали, които вкл. отпуснатите за производството суровини, основни и спомагателни материали и готови изделия, използване на резервни части за ремонт на ДМА.

2) Разходи за външни услуги, вкл. разходите за ползвани услуги извършени от трети лица, разходи за реклама и съобщения, разходи за наеми на помещения, транспортни и др. разходи.

3) Разходи за амортизации, вкл. начислените амортизации на ДМА и нематеризлни активи, както и положителна търговска репутация.

4) Разходи за заплати, вкл. възнагражденията определени със сключени договори, доплащанията по Кодекса на труда и др. нормативни актове.

5) Разходи за осигуровки ( СО и ЗО ) и надбавки се вкл. начислените суми за задължените месечни осигурителни вноски по финд „Обществено осигуряване” и по фонд „Професионална квалификация и безраборица”, здравното осигуряване, доброволно социално ( пенсионно ) осигуряване и др. подобни законови регламенти вноски, са за сметка на предприятието работодател.

6) Други разходи, вкл. всички разходи, които не се отнасят в др. групи, като разходи за служебни пътувания и командировки, за изложба и панаири, както и оценка на материалните запаси по чл.22 от Закона за счетоводството.

¶      По функционалано предназначение разходите  на предприятието се делят на 4 групи със съотвтните им елементи: разходи за дейността, финансови разходи, извънредни разходи и разходи за данъци.

 • Разходи за дейността

1) Разходи за основната дейност, вкл.разходите формиращи себестойността на продукцията и услугите. Основната дейност, е тази ч/з която предприятието влиза в контакт с останалите ФЛ и ЮЛ.

2) Разходи за спомагателана дейност, са разходите за дейността, която е предназначена да обслужва основната.

3) Разходи за бъдещи периоди направени са п/з отчетният период, а се отнасят за бъдещи периоди.

4) Разходи за организация и управлвние свързани са с общото управление и функциониране на предприятието.

5) Разходи за продажба

 • Финансови разходи

1) Разходи за лихви

2) За провизиране на рискови активи

3) По операции с инвестиции

4) По валутни операции

5) За будещи периоди

6) Други

 • Извънредни разходи, иамт случаен характер

1) Отисани вземания

2) Глоби и неустойки

3) Липси

4) Други

 • Разходи за данъци

1) Върху печалбата

2) Други

¶      В управленксото счетоводство

 • По начин на калкулиране на разходите в себестойността на отделните изделия и услуги, биват: преки и  непреки ( косвени ).

1) Преки разходи са онези разходи, които магат да се калкулират непосредствено в себестойността на конкретният вид продукт или услуга, т.е. това са разходи, чийто размер в единица продукт или услуга може да се определи точно и безусловно.

2) Непреки ( косвени ) разходи са тези чиито размер в единица продукт или услуга не може да бъде определен точно. Такива са голяма част от разходите за заплати, осветление и отопление.

 • По влияние обема на производството разходите се разделят на: постоянни и променливи.

1) Постоянни разходи свързани са с факторите и условията на производство. Те като обща сума остават неизменени, когато обемът му варира в определена група.

2) Променливи разходи са тези, които като обща сума се променят с промяната на обема на производството.

2. Планиране и калкулиране на разходите

Калкулирането на разходите дава възможност за разгараничаване на разходите по отделни продукти или услуги, а заедно с това и за анализиране на всички важни елементи на разходите. То създава и практически условия за ефективно управление на реалните процеси, за които се правят разходите на предприятието. Себестойността на продуктите и услугите се определя ч/з калкулиране. Калкулацията е средство, инструмент за обхващане, установяване и разпределяне на управленското счетоводство, т.к. на найна основа се вземат важни решения за ценовата и продуктовата политика, за технологичните процеси. Поради това трябва да се има предвид, че без калкулиране е невъзможно ефективно управление на предприятието, независимо, че използването на калкулацията, като счетоводен инструмент не е законодателно регламентирано.

Когато се престъпва към калкулиране на разходите трябва де се имат предвид три основни момента:

1) Трябва да се направи избор на етапите на клакулиране

2) Трябва и да се изберат и калкулационни обекти и единици, такива могат да бъдат отделни производства или дейности. Отделни фази на технология или производствено стопански процес ( снабдяване, производство, пласмент ) отделни партиди и изделия

3) Процесът на калкулиране обикновено преминава п/з два етапа:

3. Съкратена, пълна и производствена себестойност

Процесът на калкулиране обикновено преминава п/з два етапа:

- Първият етап калкулира преките разходи и се определя съкратена себестойност на отделните калкулационни обекта

- Вторият етап калкулира косвените разходи и се определя пълната им себестойност.

- Паралелно с  тези два вида себестойности на управленческото счетоводство има и още един вид производствена себестойност, с която оперира официалното счетоводство.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG