Home Икономика Финанси(5)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финанси(5) ПДФ Печат Е-мейл

ПАРИЧНИ И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

1. СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОСРЕДНИЦИ.

- финансовите посредници са фирми, които приемат средства от едни стопански агенти и ги дават в други. Те биват:

- търговски банки;

- спестовни банки;

- инвестиционни /кредитни/ банки;

- застрахователни компании;

- пенсионни фондове;

- взаимоспомагателни каси – фонд, който го правят работниците и служителите в дадена фирма;

- взаимни фондове – доверителни фондове;

2. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ.

-  финансовите пазари са места, на които се търгува с различни финансови инструменти.

- финансовите пазари биват:

а). от гледна точка на срочността на търгуваните финансови инструменти.

- парични – с краткосрочни Ценни книжа /до 1 година/;

- капиталови – с дългосрочни Ценни кница /акции, облигации/;

б). в зависимост от мястото на търговия.

- борсови;

- извънборсови;

в). според това в кой момент от живота на Ценните книжа се извършва операцията с нея.

- първични – пласират се нови емисии на Ценни книжа;

- вторични – извършват се покупко-продажби на вече емитирани Ценни книжа;

г). в зависимост от вида на борсовите активи.

- стокови;

- валутни;

- фондови;

д). в зависимост от принципа на организация.

- публично-правни – създадени с решение на държавен орган;

-  частно-правни – присъщи са за англоговорящите страни. Те се създават по решение на общото събрание на акционерите;

- смесени – характерни за европейските страни;

е). в зависимост от мястото и ролята на борсите в световната търговия и изпълняваните от тях функции.

- национални;

- международни;

3. ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИТЕ ПАЗАРИ.

Те биват:

 съкровищни бонове – с тях могат да се извършват следните сделки;

-          репо-транзакции, при които ценните книжа, обикновено съкровищни бонове и облигации, се продават от един участник на друг, при ангацимент на продавача, че същият ще откупи ценната книга по договорена цена на определена дата.

 търговски ценни книжа – краткосрочни полици, издадени от големи фирми с висок кредитен рейтинг;

-          обикновено срокът им надвишава девет месеца;

-          продават се с дисконт от номинала и доходността им се определя на сконтова база;

-          повечето Ценни книжа няма добре развит вторичен пазар;

-          те са по-евтин способ за финансиране на оборотния капитал в сравнение с банковия кредит;

-          лихвеният процент по тях е малко по-нисък от този, при който търговските банки кредитират клиенти с висока кредитоспособност;

 негоцируеми депозитни сетификати /НДС/ - сертификати, емитирани от банки като свидетелство за депозирани за определен период от време парични суми, дължими заедно с договорената лихва на падежа.

Основни характеристики:

-          инвеститорите в депозитни сертификати са големите фирми;

-          възвръщаемостта по НДС надвишава тази по съкровищните бонове;

-          те инвестират, временно свободните си парични средства в сравнително сигурни инструменти;

-          НДС с най-високо качество предлагат възвръщаемост от 50 до 100 базисни пункта /0,5-1%/ над възвръщаемостта на съкровищните бонове с идентичен матуритет;

1% има 100 базисни пункта

100лв        20%       = 20лв

20 процентни пункта разлика от 60% означава +80% -40%

 евродоларови депозити – представляват деноминирани в американски долари депозити при банки, намиращи се извън САЩ.

LIBOR – London Inter Bank Offered Rate

4. ИНСТРУМЕНТИ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ.

- облигации – дългосрочни ценни книжа за дълг. Емитират се от АД, централни и регионални органи на изпълнителната власт.

Носят доход под формата на:

-          лихва, определена като произведение от купонния процент и номинала /купонна облигация/;

-          разликата между началната цена и номинална стойност, която се изплаща на падежа /облигации с нулев купон/;

-          купонни облигации – носят доход определен като произведение на купонния процент и номинала, изплащан на определен период от време, обикновено 6 месеца или 1 година.

Купонен процент  C=C/N.100

Текуща доходност  Yc=C/Po.100

-          доходност до падежа – тя е тази дисконтова ставка, която изразява настоящата стойност на очакваните нетни парични потоци на облигацията с нейната текуща пазарна цена.

- Po=C1/(1+r) + C2(1+r)2 +…+(Cn+M)/(1+r)n

Poпазарна цена;

C1, C2…Cnгодишни лихвени плащания;

М – матуритета /номинална/ стойност на облигацията;

rгодишна доходност до падежа;

Доходност за периода на държане /rh/ - като техника на изчислеие доходността до падежа и доходността за периода на държане са твърде близки. Разликата се състои в това, че цената към момента на продажба на Ценните книжа замества номиналната стойност  при падежа на облигацията.

Po=C1/(1+rh)+C2/(1+rh)2+…+(Cn+Pn)/(1+rh) n

Pn – цената към момента на продажбата в края на периода на държане;

rh – доходността за периода на държане;

АКЦИИТЕ носят доходност под формата на дивидент, а облигациите – под формата на лихва.

АКЦИИ – това са едни от най-търгуваните инструменти на капиталовия пазар. Акцията е Ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва в посочената в нея номинално стойност в капитала на АД, т.е. той притежава определена част от съответната компания. В практиката се използват два начина за установяване на очакваната норма на доходност на обикновените акции:

-          при постоянен темп на нарастване на дивидентите.

r = Do.(1+g)/Po+g

r – норма на доход на обикновените акции;

Do – изплатеният дивидент на ОА през базисен период;

g – годишен темп на нарастване на дивидентите;

Po – покупна цена на една ОА;

Po = Do.(1+g)/(r-g) - модел на Гордън;

-          чрез модела за оценка на капиталовите активи – МОКК.

rj = rf + βj.(rm-rf)

rj – очакваната доходност от j-ти актив;

rf – безрискова норма на възвръщаемостл

rm – норма на доходност от пазарен портфейл;

(rm-rf) – пазарна рискова премия;

β – коефициент;

Привелигировани акции /ПА/ – те носят доход под формата на привелигировани дивиденти, фиксиран от вмитента като годишна пазарна сума и /по-рядко/ в процент към номиналната стойност, както и под формата на капиталова печалба при евентуалната им продажба. При ликвидация правата по ПА се упражняват преди тези по обикновените акции /ОА/.

r = D/ Po, Po = D/r, където r – годишна доходност по ПА, D – годишен дивидент на една ПА, Po – цена на една ПА;

Конвертируеми облигации – те имат качествата на обикновените облигации, но освен това дават право да се закупят определен брой ОА по фиксирана цена, наречена конверсионна цена;

Съотношението, в което една конвертируема облигация се заменя с ОА се нарича конверсионен коефициент. Когато се раздели номиналната стойност на конвертируемата облигация на конверсионния коефициент се получава конверсионна цена на една ОА.

Пример: Фирма е емитирала 15 000 шестгодишни конвертируеми облигации по 1000лв номинална стойност. 12% годишна доходност /лихва/ и конверсионен коефициент 8, тогава конверсионната цена на една ОА ще бъде:

КЦ = 1000/8 = 125лв.

Ако в момента пазарната цена на една ОА е 100лв, конверсията е неизгодна. Ще се изчака цената на ОА да е по-голяма от 125лв., т.е. от конверсионната цена.

5. МЕЖДУНАРОДЕН ВАЛУТЕН ПАЗАР. ВИДОВЕ ТРАНЗАКЦИИ.

Международният валутен пазар обхваща валутните транзакции, свързани с размяната на пари. За разлика от някои финансови пазари, международният валутен пазар не е диспоциран на точно определено място. Главни участници в него са големите Търговски банки, техните клиенти и мрежите брокери.

Типични са три вида операции:

-          Спот операциите имат най-широко разпространение. Разплащането по транзакцията по покупко-продажба трябва да: - изплащането да се извърши в рамките на 2 дни;

-          Форуърд транзакции (различават се от спот операциите по техния падеж, който е по-голям от обичайните два търговски дни);

-          Суапови транзакции – при тях се извършва конверсия на една валута в друга на дадена дата при задължението същата валута да се върне обратно на друга определена дата.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG