Home Икономика Стратегии на организационното развитие

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Стратегии на организационното развитие ПДФ Печат Е-мейл

“мениджмънт на предприятието”

Тема № 3

Стратегии на организационно развитие

1. Понятие за “стратегия” и предпоставки за избор на стратегия.

Понятието “стратегия” се определя най-общо като система от мерки за бъдещо развитие и функциониране на едно пред­приятие. Стратегията е не толкова теоретична, колкото практическа дейност, осъществявана от мениджърския екип на предприятието за постигане на предвари­телно набелязаната от него цел чрез умело използване на наличните му ресурси в съответствие с постоянно променящите се условия.

За да се реализирана успешно една избрана стратегия, е необходимо:

 • мениджърският екип на предприятието, за което тя се отнася, да познава, притежава и ползва определени умения, опит и стил;
 • трябва да има симбиоза между мениджъра, мениджърския екип и даденостите на пазара.

В теорията на мениджмънта трябва да се проучват всички предпоставки за една успешна управленска концепция. Във връзка с това:

а) Важна роля играе възприетата стратегия, а не мнението и дейността на изпълнява­щия я мениджър. Същевременно е необходимо да се уточни, че независимо дали даден мениджър е участвал или не в разработването на стратегията, той  трябва да се съобразява с нея, да я прилага и да носи отговорност за резултатите.

б) Мениджърът е този, който се занимава и с изпълнението на стратегията. Във всяка стратегия се включват конкретни методи за изпълняването на конкретни цели, но тези методи не трябва да ограничават мениджъра при неговия избор, разработване и практическо приложе­ние.

В основата на избора на конкретна стратегия стоят следните по-важни принципи:

 • правилно определяне на предмета на дейност на даденото предприятие;
 • най-рационално и най-ефективно използване на всички на­лични ресурси;
 • точно определяне на времето за включване/изключване на даден продукт в/от производствената структура на предприятието;
 • избор на вярна политика и конкретни подходи за завладяване на нови пазари;
 • адекватност на подходите и методите за определяне цените на продукция;
 • разкриване на пътища за повишаване конкурентноспособността на предприятието;
 • избор на правилна инвестиционна политика за реализиране на инвестиционните процеси.

В заключение тук може да се отбележи, че избраната от всяко предприятие стратегия е уникална и чрез нея трябва да се разкриват пътищата за неговата конкурентноспособност в обкръжаващата го бизнес среда, като се имат предвид собствените му финансови, технологични и пазарни ограничения.

2. Типове стратегии.

Поради голямото разнообразието от стратегии, които водят до организационното развитие на всяко предприятие и трудното описване на една стратегия в нейния чист вид, в теори­ята на мениджмънта са представени по-важните типове стратегии:

а) Първият тип стратегия е “Развивай”. Тя включва в себе си два главни момента (етапа):

 • основаването и изграждането на дадено предприятие;
 • разработването на пазари за реали­зиране на произвежданата в него стокова продукция или извършваните услуги.

При тази стратегия дейността на мениджмънта се улеснява от свободата да се избират нови продукти, за които съществуват най-благоприятни условия. Най-често прилаганите методи при този тип стратегия са координацията, която е характерна за първия етап, и инвестирането – за втория етап. Основните лични качества на мениджърите тук са агресивност и копкурентноспособност, притежавани от амбициозни­, предприемчиви, съзидателни и гъвкави личности, а необходимите познания и квалификация са от сферата на  маркетинга и финансите,  изследователската и развойната дейност.

б) Вторият тип стратегия е известна като “Стабилизирай”. Тя включва:

 • разработване и прилагане на програми за управление на разходите;
 • планиране и контрол на производството;
 • повишаване на производи­телността;
 • подобряване на качеството и др.

Този тип стратегия дава възможност за поддържане на конкурентни позиции. Основните личностни качества на ме­ниджърите, прилагащи този тип стратегия са: предпазливост и кон­сервативен подход, количествена ориентация и поддържащ стил. Изискваните управленски умения и квалификация са изявени качества на водач, познаване на производството, финансите и теорията на мениджмън­та, познаване и приложение на инженеринг.

в) Третият тип стратегия е “Променяй”. Най-често тази стратегия се прилага за изпълнение на спасителни за предприятието операции. Характерното за нея е:

 • започва с анализ, целящ разкриването на причините, довели до неблагоприятното състояние;
 • след това се набелязват подходящи насоки и мероприятия за излизане от кризисното състояние;
 • следва осигуряване и влагане на необходимите ресурси;
 • налице е стриктно контролиране на разходите.

Стратегията “Променяй” често се проявява и в следните конкретни фор­ми: 1) осигуряване и влагане в производството на допълнителни ко­личества от ползваните ресурси или тяхната замяна с нов вид ресурси, 2) увеличаване капитала на предприятието; 3) завоюване на нови пазарни ниши; 4) стриктно контролиране на разходите; 5) рационализиране на производството; 6) оптимално използване на основните съоръжения и др.

Личностните качества, които трябва да притежават мениджъри­те, прилагащи този тип стратегия, са: способност за самостоятелна работа и вземане на “твърди” решения; способност за работа в сложна, несигурна и кризисна обстановка; предприемачески способности, съчетани с готовност за пое­мане на разумен риск; възможности за набелязване на принципно нови насоки в развитието на организацията, в т.ч. – нови контакти и ново доверие в контрагентите.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG