Home Икономика Финанси - данък върху печалба

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финанси - данък върху печалба ПДФ Печат Е-мейл

Основа за определяне на данъка върху печалбата е отчета на приходите и разходите. Той показва, че финансовият резултат на фирмата се получава като разликата между общата сума на приходите и общата сума на разходите. Годишният финансов резултат не подлежи на облагане с данък върху печалбата. Важно решение в изследваното направление има облагаемата печалба, която се получава чрез преобразуване на финансовия резултат.

Съгласно чл.23 от Закона за корпоративното подоходно облагане, счетоводната печалба се преобразува чрез увеличение или намаление. Размерът на облагаемата печалба се получава, като финансовият резултат (счетоводна печалба /загуба) от отчета  за приходите и разходите (печалба или загуба) се преобразува чрез неговото увеличение или намаление за данъчни цели.

Разходите за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи се приспадат от годишната печалба с оглед да се получи обагаема основа. Инвестициите в дялове и ценни книжа не се включват в тази група. Годишният финансов резултат, реализиран от частните търговски дружества, се намалява с пълния размер на погасенията по ползваните от тях инвестиционни кредити за придобиване на дълготрайни материални актив

Нов момент при определянето на облагаемата печалба е и намалението на финансовия резултат с превишаването на данъчно признатата амортизация над счетоводната амортизационна квота. При това финансовият резултат се намалява с получената разлика до изчерпване на превишението през предходните периоди.

Характер на социални разходи имат изплатените суми за поевтиняване на храната, за покриване на разходите за карти за почивка, разходите за транспорт и т.н. Особенното в случая е това, че с величината на горните суми се увеличава облагаемия доход на получателите. Тази особеност намалява ефекта на аналитичната група разходи.

  1. Съгласно предоставените дани счетоводната печалба е в размер на 249 000 лв. съгласно чл.23 ал.2 от закона за корпоративното подоходно облагане финансовият резултат за данъчни цели се увеличава.
  • Начислените лихви за просрочени вноски по данъчни задължения в размер на 5 000 лв.

Съгласно чл.23 ал.2 т. 2,начислените глоби, конфискации и други санкции за нарушение на нормативни актове, лихви по чл.58, ал.2, както и лихвите по Закона за лихвите върху данаци, такси и други подобни държавни вземания;

  • Установените липси на материалните запаси в размер на 5 200 лв.

Съгласно чл.23 ал.2 т.6, разходите от липси но налични пари в брой и от липси и брак на стоковоматериални  запаси без начисления данък върху добавенато стойност;

  • Суми отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди, които са отразени през текущия период в случая заплати и осигуровки на работник в размер на 1 915 лв. за минал пириод.

Съгласно чл.23 ал.2 т.18, сумите, отчетени  в резултат на събития от минали отчетни периоди, които са отразени през текущия отчетен период съглано раздел-3

  • Счетоводно начислените амортизации за текущия период –  490 000 лв.

Съгласно чл.23 ал.2 т.19,  счетоводно начислените разходи за амортизации за текущия период;

19а) балансовата стйност, определя по реда  на действащота счетоводно законодателство, на отписаните амортизируеми активи към момента на отписването на актива от счетовдния амортизационен план на предприятието. Балансовата стойност се намалява с остатъчната стойност по смисъл на счетоводното законадателсво,когато последната не е включена  в амортизируемата стойност в даначния амортизационен план;

Съгласно чл.23 ал.3 т.11,данъчо признатия размер на разходите за амортизации, определен по реда на чл.22 за текущия период и отразен в данъчния амортизационен план;

  • Отчетени очаквани разходи по натрупващи се неизползвани разходи – 7 800 лв.

Съгласно чл.23 ал.2 т.26, отчетените очаквани разходи по натрупващи се неизползвани отпуски към 31 декември на същата година, както и начисленате суми за задължително обществено и здравно осигуряване;

Съгласно чл.23 ал.3 от ЗКПО  намаляваме финансовия резултат

  • С частта от загубите, пренесени от минали години – 30 000 лв.

Съгласно чл. 23 ал.3 т. 10а, частта от загубите, пренесена от минали години по реда на глава четвърта;

2.Данъчно признатия размер на разходите за амортизация – 485 000 лв.

249 000 лв. – печалба

+     5 000 лв. – начислени лихви

5 200 лв. – липси

1 915 лв. – събития от минали отчетни периоди

490 000 лв. – счетоводни амортизации

7 800 лв. – отчетени очаквани разходи

758 915 лв.

_      30 000 лв. – част от загубите

485 000 лв. – данъчно признат размер

----------------

243 915 лв. – облагаема печалба

Облагаемата печалба е 243 915 лв.

Данъчна ставка 10%

Данък печалба е 243 915 лв. x 10% = 2439150 лв. – данък печалба

  1. авансови вноски се изчесляват на база облагаема печалба от предходни години. 
  • За период януари, февруари, март – 2008 г. Данък върху печалбата се изчислява на базата на облагаемия печалба за 2006 г.

Ако облагаемата печалба за 2006 г. е 210 000 лв.

210 000лв. x прогнозен коефициент за икономическо радвитие 1,01 =

210 000лв. x 1,1 = 231 000 x 10% (данъчна ставка) =

231 000лв – годишен данък

231 000лв. : 12 месеца = 1925 лв. – авансов месечен данък печалба 

  • За месеци април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември – 2008 г.

Авансовия данък се смята на база на облагаема печалба за 2007 г. – в случая облагаемата печалба за 2007 г. е 243 915 лв.

243 915 лв. x 1,1 = 268 306 500 лв. x 10% = 268 3065 лв. : 12 месеца = 2235 89 лв. – авансова месечна данъчна печалба

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG