Home Икономика Управленският процес и екипната дейност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Управленският процес и екипната дейност ПДФ Печат Е-мейл

Живеем в динамично и модерно време, където нещата се променят постоянно. Създават се нови модерни технологии, качеството на бизнеса се променя и подновява. За да се осъществявя промяната и подобрението във фирмите в конкретните условия, акцент се поставя върху човешкият фактор, но естествено не се пренебрегват и другите фактори на подобрението. Трябва да се отделя място на принципите на подобрението във фирмата. Основният проблем, с който се сблъскват ръководителите днес е усъвършенстването /подобрението/ на изпълнението на работата.

Условията изискват да се произвежда повече от по-малко.Ръководителите на фирмите се стремят да правят най-доброто на което са способни. Използват се пълноценно новите технологии. Но най-важното от страна на ръководителите е усъвършенстването на изпълнението на работата от страна на човешкия фактор. Това включва отделните личности, колективът и отношениятя между хората в него.

За успешното реализиране на производствена фирма например е задължително разпределението на работата по екипи и отдели, които взаимно да се допълват и съответно равотата на едните да се обосновава от нуждите на другите, тоест са взаимно свързани. Например най-елементарният модел за образуването на отделите е съществуването на отдел Достакви на суровини, които естествено са нужни за отдел Производство, които пък са обвързани с отделите по Пласмент, продажби и логистика. Съответно продажбите, както и работата на другите отдели е свързана с работата на отдела по Счетоводство и контрол,  и т.н. съществуват и други отдели, които се сформират от нуждите на фирмата и по преценка на ръководителя. Всички отдели и членове на екипи са взаимозависими и трябва да си сътрудничат за успешното изпълнение на задачите. Ролите трябва даса балансирани, отношенията –изградени, целите- определени, трябва да са уточнини методите на работа. Ефективният екип трябва да бъде изграждан методично и съзнателно. Много важно преимущество за ефективност в екипа е използването на личните качества на индивидите, както и комбинацията на талантите им. За работата на добър екип е важен подборът на подходящи участници, които да се взаимодопълват в равотата си.Усъвършенстването, подобряването на изпълнението на работата на всичи тези екипи изисква непрекъсната ангажираност и внимание от страна на ръководителите и особено на първия ръководител на фирмата. Изгражденето на екипите е важно условие в процеса на организационната промяна към достигане на по-високи цели. Във всеки екип трябва да има достатъчно членове, които да изпълняват задачите и целите съвестно и професионално.За да става това в екипа трябва да има комуникация, както е важна и комуникацията между отдел с отдел. Комуникацията е важна и за умението да се поддържат контакти на различни нива, стимулиращи ефективността на взаимодействието и успешната екипна дейност.Липсата на комуникация пък води до хаос и непълноценна работа в организацията.

В производствената фирма, която вземаме за пример е много важно да се назначат и правилните лидери /мениджъри/ за всеки екип или отдел. Ако човекът оглавил екипа не умее да намери общ език и начин да мотивира хората си, каузата му е обречена на провал. Лидерството е функция на обстоятелствата. Различните ситуации изискват различни стилове на ръководство. Ако например в отдела по продажбите на производствената фирма не се назначи мениджър с подходящите умения и образование, той не би могъл да сформира и напътства членовете на повереният му екип, съответно и не може и да контролира свършената от тях работа адекватно. Естествено добрият мениджър не би трябвало и да отделя мнго от времето со за напътствия и контрол, защото тогава екипната работа няма да е екипна а негово дело. В една от първите книги ,които прочетох на тема мениджмънт , е засегнат много интересен метод за управление. Става въпрос за “Едноминутен мениджър” на  Кен Бланчард и Спенсър Джонсън, бестселър вече две десетилетия. Там се разкриват три особено практични тайни : Определяне на целите за една минута, Едноминутната похвала и Едноминутното порицание. По мое мнение ако мениджъра на екипа в производствената фирма следва няколко прости правила описани в книгата , ще има успех в управлението, а именно- цитирам:

“Когато хората се чувстват добре, те постигат добри резултати.

Едноминутно определяне на целите.

Помогни на хората да разкрият изцяло своите възможности.

Хващай хората, когато правят нещо добре.

Едноминутната похвала въздейства по-добре, когато:Казвате на хората от самото начало, че тяхната работа винаги ще бъде оценявана. Изказвате похвала на хората веднага след като са я заслужили. Казвате на хората какво правят добре - бъдете точен. Казвате на хората колко сте удовлетворен от това, което те са направили добре, и как то помага на фирмата и колегите им. Замълчавате за момент, за да им дадете възможност да почувстват варето задоволство. Окуражавате ги да продължават да действат по същия начин. Ръкувате се или докосвате хората - те трябва ясно да разберат, че вие подкрепяте техните успехи във фирмата.

Едноминутното порицание въздейства добре, когато:Предварително по съвсем ясен начин кажете на хората, че смятате да оценявате работата им.

Първата половина на порицанието: Порицавайте хората незабавно след допуснатата грешка. Казвайте на хората конкретно в какво грешат. Казвайте им ясно как се чувствате вие, когато те грешат. Замълчете за няколко секунди, за да почувстват те как се чувствате.

Втората половина на порицанието:Стиснете ръката им или ги докоснете по такъв начин, че те да разберат, че искрено сте на тяхна страна. Напомнете им колко много ги цените. Потвърдете още един път, че вие имате много добро мнение за тях, но не и

за действията им в конкретната ситуация. Не забравяйте, че когато порицанието е

свършило, то наистина е свършило.

Моята най-добре използвана минута е тази, която съм инвестирал в хората. “

Смятам, че това обрисува много добре печелившият мениджър и лидер и

ако лидерът в дадената фирма поддържа баланс в екипа, то екипът ще работи отлично.

Естествено във всеки екип се създават и проблемни ситуации. Но това е и решението за адаптиране към предизвикателствата адекватно.Например ако в отдел Доставки на суровини на нашата фирма има някаква криза, то ще се появят и някои индикатори за това: Липса на цел и идентичност ;

Загуба на енергия и ентусиазъм;

Неконструктивни дискусии и междуличностни атаки;

Липса на сътрудничество и взаимно доверие;

Изместване на фокуса от резултата към перфектността на изпълнение на дейностите.

В повечето случаи тези ситуации биват преодолими, но може и да се окаже че екипът е в безизходица. В мениджмънта няма универсални правила за излизане от безизходицата. Отдел Доставки, който е в криза, би трябвало да преразгледа своите основи на база сигнали от външната среда, за да провери и потвърди легитимността на мисията, в името на която съществува, за да се намери решение за излизане от проблемната ситуация. Всички членове на екипа трябва да се включат в поставянето на междинни цели с висока степен на конкретност. Това ще докаже стратегическата насоченост и съпричастност на всеки един. Нужно е също да се обработи и акумулира нова информация. Много важен метод за излизане от криза е непрекснатото обучение. Членовете от отдела трябва да се развиват и усъвършенстват .Ако е необходимо се прибягва и до промяна в членовете на екипа, включително и лидера. Един от рисковете при работа в екип е , че индивидуалните различия могат да прераснат в обща гледна точка.Това е така нареченото “групово мислене” и е източник на непреодолими проблеми.Екипите в отдела трябва да анализират различни алтернативи за всяко решение, трябва да се създадат подгрупи, които да изследват проблемите, да се използват креативни техники, да се търси мнение от външни консултанти и т.н.Ако се наложи Управлението може да смени някой от екипа или дори самият лидер, за да се излезе от кризисната ситуация.

Ако се докаже че в екипа има пропуски от лидерът, които са провокирали кризисната ситуация /моето мнение е че в повечето случаи точно лидерът е виновен за неподдържането на баланс в хората от екипа си/.В България няма много Еднуминутни мениджъри за съжаление. Повечето лидери прявят основни грешки  при ръководенето на екипи.те се опитват да вършат работата, а това е непосилно при многото други задачи, които изпълнява един ръководител.Те би трябвало само да направляват и координират извършването й. Много ръководители са нерешителни и имат неяснота по отношение на управленческите роли, стах ги е от допускането на грешки и не могат да носят необходимата отговорност.Други пък се опитват да се състезават с подчинените си, което е основна грешка в ръководенето. Не  подбират в  екипа си подходящи хора.Обграждат са с ласкатели, не оценяват всички кадри обективно.Избягват конфликти вместо да ги решават, обещават повече отколкото реално могат да направят. Всички тези грешки в поведението на един ръководител са основа за кризисни ситуации.Липсата на подход на правилно ръководене и адекватно поставяне на целите и задачите зависи от лидера. Ако той не съумява да мотивира хората, то това значи че трябва да се смени с друг.Най-важното е спускането на правилните задачи на правилните хора. Ако мениджъра няма това качество да преценя правилно екипа си, би трябвало да се потърси начин и подход това да стане.

Ако лидерэт в дадената фирма еОпределяне на целите за една минута, Едноминутната похвала и Едноминутното порицаниепределяне на целите за една минута, Едноминутната похвала и Едноминутното порицание

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG