Home Икономика Телефонно банкиране

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Телефонно банкиране ПДФ Печат Е-мейл

Телефонно банкиране

Телефонното банкиране е една от първите реализации на идеята за отдалечено банкиране. Неговите корени могат да се търсят още през 1846 г. с изобретяването на телефона, но по-широкото му навлизане в банковата сфера започва едва през 50-те години на XX век. Телефонното банкиране възниква като допълнителна услуга, която банките започват да предлагат на своите утвърдени първокласни клиенти, а именно - извършване на набор от операции (плащане на сметки извършване на преводи, покупко-продажба на акции и др.) от името и за сметка на своите клиенти. Нареждането за тези операции се извършва посредством нареждане по телефона, а самите документи по сделките са били оформяни впоследствие.

С развитието на техниката и технологиите, телефонното банкиране също претърпява развитие - наред с операторите от центровете за обслужване на клиентите (calling centers) се въвеждат автоматизирани системи за самобанкиране. Новите системи предлагат набор от стандартизирани операции, които могат да бъдат избирани от клиентите чрез въвеждане на съответните кодове на операциите чрез тонални телефони. Новият тип обслужване, познато като IVR (interactive Voice Response), способства за намаляване разходите на банките, чрез замяна на операторите с компютърни системи и намалява фактора човешка грешка.

С масовото навлизане на GSM апаратите и налагането на SMS съобщенията като нов начин на комуникиране, традиционното телефонно банкиране разшири своите възможности и в тази насока. Редица банки започнаха да предлагат предимно получаване на справочна информация (състояние на банкови сметки, валутни курсове, получени преводи и др.) и нареждане на определени банкови операции чрез SMS. При GSМ банкирането за идентификация на потребителя заедно с парола се използва и неговият уникален телефонен номер.

Телефонното банкиране е сравнително нова и слабо разпространена услуга за България - за това говори и относително ниският дял (20%) банки, предлагащи този услуга на своите клиенти. Доминиращо е използването на IRV системи за телефонно банкиране (85%), докато център за телефонно обслужване на клиенти е изграден единствено oт ИНГ Банк Н. В. - клон София. Услугите, които банката предлага на клиентите си, включват левови плащания към коя да е сметка при или извън ING Банк за сума до 1000 лв.; сделки с валута до 10 000 USD по стандартен курс и депозити до 20 000 USD по стандартни лихвени проценти. Идентификацията на клиента пред информация център се извършва със специална комуникационна парола. За да се финализира сделката, клиентът следва да попълни специален формуляр, който трябва да бъде изпратен като потвърждение до края на работния ден - в противен случай сделката се анулира.

Системите за телефонно банкиране чрез IVR, използвани от българските банки, са доста разнообразни. Булбанк използва системата за електронно банкиране PhoneBANK, като телефонното банкиране е само част от множеството канали за дистрибуция web, wap, voice, fax, e-mail, sms. Обединена българска банка предлага на клиентите си чрез телефонно банкиране информация за движение и актуално салдо по сметки, валутни курсове, задълженията за комунални услуги, като същевременно е възможно нареждане на преводи както между клиентски сметки, така и в полза на трети лица. Освен чрез телефон, системата позволява информацията да се получава по факс, SMS и e-mail. Системата за телефонно банкиране на Стопанска и инвестиционна банка предлага детайлна справочна информация, която аналогично на предходната система, може да се получи и по други канали (телекс, факс и електронна поща). Идентификацията на клиента пред системата се извършва чрез парола за достъп и потребителски код.

Разработената от фирма "Датамакс" система за телефонно банкиране "ePayVoice" е предпочетеното решение в Първа инвестиционна банка и Банка Хеброс. Задължително изискване на системата е клиентът да извършва обажданията от цифров телефон, като номерът на този телефон(и) да бъдат предварително посочени при активиране на услугата. Характерна особеност на системата е, че тя е свързана с картова, а не с разплащателна или друг тип сметка на клиента, което означава, че той може да извършва плащания в рамките на наличните средства по картовата си сметка, а плащането се третира като плащане чрез POS терминал. Това превръща системата в особен, хибриден тип, комбинираща специфичните особености на картовите разплащания и телефонното банкиране. От тази особеност произтичат и функциите, достъпни чрез ePayVoice, а именно клиентите могат да нареждат плащане на т. нар. периодични плащания – сметки за ел.енергия, парно, телефон (БТК, мобифон, GSM) и други.

GSM банкиране се предлага от три български банки - Булбанк, Евробанк и ОББ. Както вече бе посочено, системата за електронно банкиране PhoneBANK на Булбанк предлага множество канали за дистрибуция на банковите услуги, като GSM банкирането е един от тях. Предлаганата от Евробанк услуга е от информационен характер, т.е. клиентите получават SMS съобщение при всяка промяна на сумите по техните сметки в банката с новите салда, валутните курсове и друга справочна информация, но не могат да наредят плащане чрез своите GSM апарати.

Предлагания набор услуги от ОББ чрез продуктът й "Банкиране по GSM" е аналогичен на услугата Телефонно банкиране". Характерна особеност е, че банката предлага тази услуга само за определен набор от GSM апарати, поддържащи протокола WAP. Ако апаратът не отговаря на посочените условия, клиентът реално получава телефонно банкиране плюс SMS информация за състоянието на сметките си и друга справочна информация.

Електронно банкиране

"Banking in the Nude"(банкиране без дрехи) - това е рекламното послание на първата система за домашно банкиране "Pronto", предложена на пазара от Chemical Bank. Системата "Pronto" е част от проект с името "21st Century Project", инициран в края на 70-те от президената на банката Боб Лип, и целящ да намери начини за намаляване разходите, свързани с традиционното клоново обслужване. Системата е пусната в действие през 1980 г. като в своя пик Chemical има около 15 000 потребители. Месечната такса за ползването й е 12 долара, а устройството, чрез което се осъществявал достъпа е компютърната конзола за игра Atari 400.

Днес електронното банкиране е най-бързо развиващият се дял на съвременното банкерство. Електронното банкиране най-общо представлява възможност банковия клиент да получава различен набор от традиционните услуги посредством компютърните мрежи, без да напуска дома или работното си място. От гледна точка на функционалните възможности на отделните продукти за електронно банкиране, можем да разграничим два основни вида: справочни и пълнофункционални. При първия тип, клиентът получава достъп единствено до справочна информация (текущо състояние на сметки, валутни курсове, получени преводи и др.), но не може да извършва активни банкови операции. При пълнофункционалните продукти, наред със справочната информация, той може да нарежда извършването на преводи, да урежда чакащи плащания, да кандидатства за кредити и да извършва други активни операции.

В зависимост от софтуерната реализация, различаваме два основни вида:

♦ Компютърно (PC) банкиране, и

♦ Интернет банкиране.

При компютърното банкиране връзката между банковата информационна система и клиента се осъществява посредством спе­циализиран софтуер, инсталиран върху персоналния компютър на клиента. При този вид банкиране обикновено връзката се осъществя­ва посредством модемна връзка чрез обществени телефонни мрежи. Сигурността на обменяната информация се гарантира от вградените в самия софтуер инструменти за защита, както и от специфичния формат на обменяната информация. У нас 13 банки предлагат подо­бен тип услуги, като най-често използваните програмни продукти са: MultiCash, Remote Banking, TeleBANK и HomeBanking.

Системата MultiCash (Банка Биохим, Райфайзенбанк Бъл­гария, ИНГ Банк и Насърчителна банка) притежава следните основни функции:

♦ Изпращане на платежни нареждания;

♦ Извършване на валутни сделки;

♦ Потвърждаване на депозити;

♦ Изпращане на платежни искания за незабавно инкасо;

♦ Проверка състоянието на сметките;

♦ Разпечатване на извлечения от сметки;

♦ Наблюдение на всички входящи и изходящи парични потоци в рамките на работния ден;

♦ Получаване на информация за валутните курсове;

♦ Получаване на текстова информация от банката;

♦ осъществяването на връзка с фирмената счетоводна система и обмен на данни от и към нея.

Системата Remote Banking (ТБ "България инвест", Корпоративна търговска банка и Стопанска и инвестиционна банка) предоставя справочна информация за салдото и движенията по сметките на клиента, включително и за операциите, нередени извън ползването на отдалечено банково обслужване, за валутните обменни курсове на БНБ и лихвените проценти на банката по сметките на клиента. Освен това, чрез нея могат да се заявят преводи в национална и чуждестранна валута, както и да се съставят и изпращат в машинночитаем вид стандартизирани от банката образци на други документи (искания, нареждания и др.) за извършване на операции за сметка на клиента. Сигурността при комуникацията се гарантира посредством криптиращи техники, съчетани с използването на специален сертификат за авторизация, който клиентът получава от обслужващата го банка.

Tele Bank (Булбанк, Централна кооперативна банка) е интегрирана корпоративна система за цялостни електронни разплащания, достъпна чрез dial-up връзка към банката или през Интернет. Тя позволява активно управление на банковите сметки, както и извършване на операции, свързани с платежни нареждания, искания и съгласие за незабавно инкасо. Справочната информация, която е достъпна чрез системата, обхваща състояние (салдо) по сметка, движения по сметка, включително и за операциите наредени извън ТелеБанк, информация за клоновата мрежа на банката, както и актуален списък на всички банки и клоновете им в страната, списък на ATM и ПОС терминали. Идентификацията на клиента пред системата се извършва чрез използването на цифрови сертификати, съчетани с потребителско име и парола.

Системата   HomeBanking   (Общинска  банка, Юнионбанк) позволява извършването на следните основни операции:

♦  Нареждане на преводи в левове;

♦  Подаване на предварителна заявка за теглене на суми в брой;

♦  Подаване на искане за незабавно инкасо в левове;

♦  Подаване на искания за покупко-продажба на валута;

♦  Получаване на извлечение от сметки;

♦  Ползване на информация, свързана с вътрешнобанкови документи, валутни курсове, лихвени равнища по привлечените средства, банки - кореспонденти, котировки на ценни книжа и др.

Интернет банкирането, както е видно и от самото му име, предлага достъп до специализирани банкови услуги посредством каналите на глобалната мрежа. Предварително условие за предлагането на този тип банкиране е съществуването на специализиран уеб сайт на съответната банка, който позволява комуникация с вътрешно-информационните системи на банката. За разлика от предходния вид, тук не е необходимо наличието на специализиран банков софтуер на клиентския компютър - при интернет банкирането за достъп до банковите услуги се използват стандартен Интернет браузър (Internet Explorer, Netscape, Opera и др.). Защитата на обменяната информация се гарантира от използването на специализирани криптографски протоколи (напр. SSL), цифрови сетрификати (електронни подписи), потребителски имена и пароли и други аналогични способи – потребителско име и парола, съчетани с използването на цифров сертификат, издаден от обслужващата банка (единствено ИНГ банк приема и сертификати, издадени от трета доверена институция). За криптиране на обменяните данни между банката и клиента основно се използва протоколът SSL.

Чрез системите за интернет банкиране са достъпни както  активни банкови операции (платежни нареждания в страната и чуж­бина, плащания към бюджета, валутни сделки, откриване на депозити, заявки за усвояване на кредит), така и справочни такива (следене състоянието и движението по сметките, извършените транзакции, получаване информация за валутните курсове и лихвените проценти на банката и др.)

Виртуалният банков клон на ПИБ позволява обслужването на операции инициирани както от клиенти, работещи единствено чрез него, така и на такива, които вече имат съществуващи сметки в някои от клоновете на банката (и в двата случая те имат достъп до еднакви по брой и качество услуги). Основното предимство на клиентите на виртуалния клон е, че всички техни операции се извършват в реално време. Чрез него те имат достъп и до следните услуги:

♦ Откриване на разплащателни сметки в лева и валута и извършване на операции по тях;

♦ Откриване и закриване на срочни депозити в лева и валута;

♦ Издаване на дебитни карти по разплащателна сметка;

♦ Извършване на левови и валутни преводи (ако получателят е клиент на ПИБ те са в реално време, в противен случай те се обработват като традиционните преводи);

♦ Иницииране на искане за незабавно инкасо;

♦ Обработка на инкаса, инициирани към клиента;

♦ Покупко-продажба на валута;

♦ Даване на нареждане за откриване на акредитиви и гаранции;

♦ Получаване на извлечения за всички сметки в реално

време;

♦ Нареждане за масови плащания (ток, телефон, вода, и др.);

♦ Заявки за теглене на каса в произволно избран клон на банката (за клиенти на виртуалния клон);

♦ Възможност за захранване на сметки във виртуалния клон (чрез касите на клонове на банката или чрез вътрешни или междубан­кови преводи);

♦ Информация за лихвите, таксите, комисионите и валутните курсове на банката, коментари за състоянието и тенденциите на валутните и капиталови пазари у нас и в чужбина.

 

WWW.POCHIVKA.ORG