Home Икономика Регионална политика на Европейския съюз

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Регионална политика на Европейския съюз ПДФ Печат Е-мейл
  1. Регионална политика на Европейския съюз

Регионалната политика на Европейския съюз придобива все по-голямо значение на „концентриран израз на европейския интеграционен процес, чиято движеща сила са икономическите и политическите интереси, както и принципа на взаимна солидарност. Нарастващото икономическо и социално сближаване на неговите членки са отразени в Единния европейски акт в Договора от Маастрихт. Единния европейски акт инициира реформите в областта на структурните фондове, а Договора на Маастрихт поставя повишаването на икономическото и социално сближаване на държавите. Създава се и Фондът за сближаване (Кохезионен), чиято цел е подпомагането на най-слабо развитите държавни-членки.

Регионалната политика на ЕС създава основата на координиращи действия и насочено и целенасочено използване на финансовия ресурс. Стремежът е да се подпомогне развитието на изостаналите страни чрез повишаване на тяхната конкурентоспособност, оздравяване на местните фирми, подобряване на транспортната мрежа, комуникациите и много други. Основен момент в регионалната политика на ЕС, който пряко засяга регионалните и месните власти, е контролът върху предоставянето на регионални помощи на национално ниво ( държавни помощи). Контролът върху помощите е предмет на разпореждане в Договора за създаване на европейски общности.

Развитието на регионалната политика е свързано със създаването на структурни фондове:

  • Европейски фонд за регионално развитие – ЕФРР

ЕФРР е създаден през 1975 г. Фондът е най-важният инструмент за провеждането на общата “регионална политика”, чиято цел е да допринесе за намаляване на различията между регионите в Общността. Фондът се прилага главно в национални програми за стимулиране на развитието, чрез безвъзмездни субсидии. Също така и при финансирането на производствени инвестиции; създаване или модернизиране на инфраструктури, които допринасят за приспособяването на съответните региони; инвестиции за създаване на работни места, проекти за местно развитие и подкрепа на малки фирми; мерки, насочени към експлоатиране на потенциала на вътрешно регионално развитие; финансиране на проучвания или пилотни схеми относно регионалното развитие на ниво Общност, особено, когато се отнасят до граничните райони на държавите-членки, туризъм, урбанистично развитие и култура.

  • Европейски социален фонд – ЕСФ

ЕСФ е създаден през 1958 г. Този фонд финансира мерки подпомагащи социалната политика. Мерките за постигане на висока заетост са една от важните политики на ЕС залегнала в договора от Амстердам. Основната му задача е осигуряването на финансова подкрепа за изпълнението на борбата с безработицата, насърчава връщането на безработните и необлагоделстваните групи към пазара на труда, главно чрез финансиране на мерки за обучение и на системи осигуряващи заетост. Финансирането по фонда конкретно допринася за: улесняване достъпа до пазара на труда; осигуряване на равни възможности на пазара на труда; развитие на уменията, способностите, повишаването на професионалната квалификация, преквалификация и т.н.; насърчаване създаването на работни места; финансиране на проучвания и пилотни схеми отнасящи се до аспекти, които са общи за няколко държави-членки.

●Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство

Създаден е през 1962 г. Основен инструмент за провеждане на Общата селскостопанска политика. Фондът финансира мерки за развитие на селските области и помощи за фермерите. В съответствие с принципите на член 39 на Договора за Европейската икономическа общност, финансовото съдействие по фонда е насочено конкретно към изпълнението на следните задачи: укрепване и реорганизиране на селскостопанските, и горските структури, включително тези за пазарна реализация и преработка на селскостопанските и горските продукти и облекчаване на природните затруднения в селското стопанство; осигуряване приспособяването на селскостопанското производство и насърчаване развитието на допълнителни дейности за фермерите от двата пола; подпомагане осигуряването на добър жизнен стандарт; подобряване развитието на социална мрежа в земеделските области, защитата на околната среда и опазването на природата (в това число чрез осигуряване на консервация на природните селскостопански ресурси); предоставяне на техническа помощ и информация, както и на подкрепа за проучвания и пилотни проекти за насърчаване на земеделското развитие на ниво Общност.
Фондът има две секции:
Секция “Гарантиране” - това е по-голямата част от фонда и е основен инструмент за гарантиране на цените на селскостопанска продукция;
Секция “Ориентиране” - служи за провеждане на структурната политика в селското стопанство, субсидира приспособяването на производството към пазара, подобряването на качеството и т.н..

●Кохезионeн фонд

Създаден е през 1993 г. като нов инструмент на финансовата солидарност с най-слабо развитите държави – членки на съюза. Предвиден е да финансира крупни инфраструктурни обекти и проекти свързани с опазването на околната среда.

Основни принципи на регионалната политика в тази област са:

-                            ефективна координация на регионалната политика на ниво ЕС

-                            прилагане на принципа на стратегическо планиране

-                            дългосрочно партньорство между всички участници в дейността на регионалната политика, в това число между европейските институции, националните правителства и регионалните и местни власти

-                            прилагане на принципа на допълняемостта, изискващ държавите-членки да използват структурните фондове само като допълнение на средствата, отпускани от съответните национални или регионални власти за осъществяването на конкретен проект.

Нова цел за по-голяма концентрираност на фондовете е:

- подпомагане на региони, изоставащи в своето развитие, които срещат най-големи трудности относно инфраструктурата, производителността, доходите и безработицата

-  социално и икономическо преструктуриране на региони с основни структурни проблеми

- развитие на човешките ресурси

Особено важно е да бъдат усвоени принципите на партньорство и допълняемостта при използването на средствата по пред присъединителните и  структурните фондове. Вземането на решения и използване на средства по тези фондове са в компетентността на регионалните, местните и централните власти на Европейската комисия.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG