Home Туризъм Същност и роля на информацията

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и роля на информацията ПДФ Печат Е-мейл

Същност и роля на информацията

От гледна точка на обработката, не се прави разлика м-у “данни” и “информация”. За процеса на управление обаче това има значение. Ето защо всички информации са данни, но не всички данни са информация. За да бъдат едни данни информация, те трябва да отговарят на няколко условия, разглеждани в тясна връзка с този, който ги получава:

1) за получателя данните трябва да са разбираеми;

2) за да бъдат определени данни информация за този, който се запознава с тях, те трябва да му “носят” нещо ново, нещо неизвестно нему до момента на тяхното получаване;

3) новото, съдържащо се в тях да е използваемо, да служи на техния получател. Макар и носещи за получателя нещо ново, ако данните немогат да бъдат използвани в неговата работа, те не представляват за него информация, а само информационен шум.

В блока на управлението (управляващата подс-ма) постъпва външната входяща информация, която представлява сключени договори за тур. услуги, за банкови кредити, за застраховка на имущество и редица други очаквани или случайни инф. материали.

В този блок постъпва и първичната информ., отразяваща хода на производствено-стоп. дейност на тур. предприятие. Това е обратната връзка, която позволява да се следи фактическото развитие на явленията и процесите в управляваната подс-ма.

Въз основа на външната входяща и на първичната вътрешна информация може да се формират стратегията и тактиката на тур. предприятие.

През време на експлоатационната дейност, по многочислени канали на обратната връзка протича информация, която постъпва в блока на управлението и служи за установяване на отклоненията на фактическите значения от показателите, уточнени в производствената програма. Правилното функциониране на обратната връзка е много съществено за ефективността на управлението, особено за оперативното управление на производствено-стоп. дейност. Неточната и особено закъснялата информация на обратната връзка поставя управленческия апарат в невъзможност да изпълнява свойте задачи и функции, а следователно и резултатите от дейността на производствения блок ще се отклоняват от възможните за дадена производствена ситуация. Правилно функционираща обратна информационна връзка не е гаранция за ефективно управление. Необходима са редица още други условия, но начина на функциониране на обратната информационна връзка съществено обуславя наличието на редица от тях.

Тема 15 Понятие за информационна с-ма и типични нейни съставни части

Информационната с-ма на всяко стоп. и тур. предприятие представлява съвкупност от взаимно свързани по съответен начин елементи от информация, а така също и от методи и технически средства за нейното обхващане и регистриране, натрупване, предаване, обработване и представяне в разрези, места и време, отговарящи на нуждите на управление на цялата стоп. дейност.

От гл. точка проектирането на нови и усъвършенстването на съществуващи инф. с-ми, необходимо е да се различават следните типични за всяка една стоп. единица съставки:

1) източници на информ.;

2) потребители на инф.;

3) информация;

4) канали за протичане на инф. потоци;

5) носители на инф.

Източниците на информация следва да се разбират като места на възникване на информация. За информ. с-ма на едно предприятие те могат да бъдат вътрешни или външни. Вътрешни източн. са местата на възникване на информ..

В тур. предпр. това са преди всичко рецепциите, касите, складовете. Ако местата на възникване на информ. се намират извън административната подчиненост на тур. предпр., наричат се външни източници. Но понякога могат да се намират и в неговата територия.

Едни от най-съществените външни източни на информ. са конкурентите на дадено тур. предпр. Непосредствените източн. на информ. за конкурентите могат да се с-матизират в 4 групи:

1)специалисти, работещи в институциите-конкуренти, бивши и бъдещи техни работници, външни консултанти;

2)юр. и физ. лица, които са в стоп. връзки с тях; 3)публикувани материали, доклади и други информ. “произведения”; 4)компютърна техника и компютърни мрежи.

Следващият елемент на всяка информ. с-ма са потребителите на информ., т.е. точките на потренление. В най-общия случей те биват вътрешни и външни. Вътрешни са хората, трудово ангажирани както в сферата на управляващата подс-ма, така и в сферата на управляваната подс-ма.

По-голяма част от потребяваната информ. представлява основа за вземане на управл. решение. Следователно, тя трябва да бъде доставена в такива точки на потребление, които отговарят на изискването хората, които работят там и я получават, да притежават права за нейното използване. Външни потребители са всички физ. и юр. лица, които се нуждаят от информация, намираща се в с-мата “тур. предпр.”, но административно и териториално, намиращи се извън нея.

Най-важната част на всяка инф. с-ма, а следователно и на тур. предпр., е самата информация – входяща, циркулираща или изходяща от инф. с-ма. В литературата и практиката, за определяне на информ. се използва още и терминът “информационни потоци”. Разбират се еднородни информ., движещи се в уточнена посока и х-ращи известен вид произв.-стоп. дейност или само някои нейни страни и моменти. Всеки информ. поток се х-ра чрез 3 основни параметри: обем, вид, връзки.

1) Ако се подбере съответна мерна единица, може да се определи к-вото на информациите, репрезентиращи информ. поток. Намерената по този начин величина представлява обема на информ. поток.

2) Както произтича от дадената по-горе дефиниция за информ. поток, то последният се състои от еднородни информ. Еднородността на информ. обаче не е нещо абсолютно. Критериите тук са аналогични на тези, които се използват за класифициране на самата информ.

3) Следващата х-ка на информ. поток са неговите връзки. Става дума за връзките със структурните звена на предпр.

Основните информ. потоци на тур институция са свързани с: маркетинга и продажбите; резервационната дейност и експлоатацията на леговата база; търговската дейност и храненета; транспортната дейност; състоянието на материално-техн. база; персонала и работната заплата; спомагателните и страничните дейности; финансово-иконом. дейност.

4) Понятието за информ. канал може да се разглежда както в технически, така и в пространствен аспект. Самото понятие “информ. канал” може да се дефинира като път, по който протича информ. поток.

5) Последната съставна част на инф. с-ма са носителите на информ. Те могат да бъдат разглеждани в няколко аспекта: материален; технически; семантичен; прагматичен.

Тема 16

Изисквания към инф. с-ма

За управлението е необходима информация. Благодарение на нея управляващата подс-ма получава образа на състоянието на предприятието, а в случей на необходимост – отправя коригиращи въздействия.

За да може информ. с-ма да изпълнява своята роля по надлежен начин, тя следва да отговаря на цяла поредица от изисквания. Вземането на всяко решение се нуждае от съответно к-во информ.

Може да се приеме, че съществува такова к-во инф., което ликвидира неопределеността на проблемната ситуация.

В действителност обаче, притежаваната инф. се различава от пълната. Това произтича от невъзможността да се получи пълна инф. за протичането, например, на бъдещи стоп. процеси.

Тогава възниква т.нар. информ. луфт. Той обаче небива да прекрачва определена прагова ст-ст, над която вероятността за вземане на правилно решение въз основа на донякъде пълната инф. е малка. Трябва да се прави възможното за минимизиране на инф. луфт чрез осигуряване на субоптимално к-во инф. за вземане на решение.

Изискванията, валидни за всяка една инф. с-ма, в това число и на тур. предприятие, са следните: информацията трябва да е правилно адресирана; точна; достатъчна; в най-подходящите за нейните потребители форма; по надлежен начин; с “цената” на направени разходи, чийто рамер оправдава нейната полезност.

Ако информ. не е доставена на време, тя губи своята полезност за управлението. Може да е много пълна, изключително точна, предадена на длъжностното лице, което има право да я използва в своята работа, в най-подходящата й форма, но щом е получена със закъснение спрямо момента, в който пределно най-късно е била необходима и е могла да бъде ползвана, тя частично или напълно се е деактуализирала и е станала частично или напълно негодна.

Ако дадена информ. отговаря на всички изисквания, но е доставена на служебно лице, в служебната работа на което тя неможе да бъде използвана, вместо инф. тя представлява информ. шум.

Макар и доставена на време и на съответния потребител, ако информ. не е точна, тя губи своята полезност, чак до причиняване на вреди на предприятието.

Ако не е пълна, информ. трябва да бъде достатъчна, за да може да обуслови вземането на най-малкото, що годе качествено решение.

За да не предизвиква изразходване на допълнително време, психическа и интелектуална енергия, инф. с-ма следва да осигурява на съответните потребители информ. в най-подходяща за тях съобразно целта, съдържанието и х-ра форма.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG