Home Психология Сравнителна характеристика на учебниците по математика за първи клас на издателство Просвета и издателство Булвест 2000

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Сравнителна характеристика на учебниците по математика за първи клас на издателство Просвета и издателство Булвест 2000 ПДФ Печат Е-мейл

І. Цели на обучението по математика в първи клас.

Обучението по математика е неразривно свързано с обучението по останалите предмети. То оказва съществено влияние върху развитието на малките ученици, тъй като математическите знания и умения съдействат за по-доброто разбиране на съвременното информационно общество и адаптирането им към него. Математиката е наука за количествените отношения и пространствените форми на реалния свят. Обучението по математика в първи клас полага основите за изучаването и в по-горните класове.

В държавните образователни изисквания за учебно съдържание са заложени четири ядра: „Числа”, „Равнинни фигури”, „Измерване”, „Моделиране”. Математическите знания, предвидени за изучаване в първи клас, са от основните области аритметика и геометрия. Те трябва да съдействат за развитие на уменията на учениците да „подреждат правилно мислите си, да излагат логически аргументи и да правят верни изводи”.

В учебната програма по математика се уточнява, че аритметичните и геометричните знания се изучават в единство, но водещо е аритметичното съдържание. Изведени са целите на обучението по математика в първи клас, а именно:

 • Да се формират понятия за числата до 20;
 • Да се усвоят аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 20;
 • Да се изградят умения за решаване на текстови задачи с едно пресмятане от събиране и изваждане;
 • Да се формират представи за геометричните фигури квадрат, правоъгълник, триъгълник, кръг, отсечка;
 • Да се формират начални умения за чертане на отсечки;
 • Да се формират начални умения за измерване на дължина на отсечка;
 • Да се усвоят мерните единици за дължина – сантиметър, за маса – килограм, за българските банкноти и монети – 1 лв., 2 лв., 5 лв., 10 лв., 20 лв. и съответно 1 ст., 2 ст., 5 ст. и 10 ст.;
 • Да се формират начални умения за събиране и изваждане с именувани числа.

ІІ. Анализ на учебниците по математика за първи клас на издателство „Просвета” и издателство „Булвест 2000”.

Учебникът по математика за първи клас е основният източник на учебно съдържание за първокласниците. Той включва в пълнота учебния материал, предвиден за първи клас. Системата от учебно-познавателни ситуации, задачи, упражнения е построена така, че да осигурява пълноценно усвояване на математическите знания, да съдейства за изграждане на определени умения, да насочва познавателната дейност на малките ученици. 

 1. 1. Анализ на учебника по математика за първи клас на издателство „Просвета”.

Авторския колектив на издателство „Просвета” се състои от: доц. д-р Ангелина Манова и Рени Рангелова.

Учебникът е построен поурочно. Всяка негова страница съдържа учебен материал, предназначен за един урок. Тя е разработена в следната последователност.

В илюстрацията е представена основната информация за съответното учебно съдържание. В уроците за числата чрез нея може да се формира понатие за количествената характеристика на даденото число. Например в урок 18 чрез броене се установява, че децата са пет, дърветата са пет, листата, които е събрало едно дете, са също 5. Дава се начинът на образуване на числото 5 (по формулата n + 1) – 4 широколистни дървета и 1 иголистно.

Може да се използва и за поредното броене, т.е. да се дадат знания за редното значение на числото („Първото дете какво държи в ръцете си?”; „Колко жълъда е събрало второто дете?” и т.н.). по илюстрацията може да се сравняват числата (броят на дърветата, броят на събраните от децата природни материали). С гирлянда от листа се представя редицата на числата от 1 до 10 и мястото в нея на всяко от тези числа. При уроците за събиране и изваждане с илюстрацията се разкрива същността на разглежданото аритметично действие.

При събирането към група обекти (предмети) се добавят (прибавят) още, т.е. техният брой се увеличава, а при изваждането – намалява. Това е основното, което учениците трябва да разберат.

Първа и втора задача в уроците обикновено са за изграждане на нови знания или умения, като по-важните елементи се дават в таблото на совичката.

Останалите две или три задачи са за затвърдяване и най-често в тях са включени и знания от предишни уроци.

Последната задача има развиващи функции.

 • Двете страници на един разтвор (два съседни урока) са сюжетно свързани. Сюжетът е близък до света на детето, до неговите потребности и интереси („В сладкарницата”, „В цирка”, „В горското училище” и т.н.). сюжетната връзка подсказва за връзка и на съответния учебен материал. Така се създават условия за различен темп на обучение. Например за деца, постъпили в първи клас с определени знания за числата до 10, т.е. с висока степен на готовност за училище, при уроците за числата учителят може да използва двете страници в един урок (с. 22 и с. 23, с. 34 и с. 35 и др.).

При уроците за събиране и изваждане е възможен и друг вариант. Горната част на двете страници да се разгледа в един урок, а долната – в друг. Така събирането и изваждането ще се изучават едновременно: след всяка задача от събиране ще се решава обратната и задача от изваждане. Този начин е подходящ за ученици, които извършват действие събиране на групи, а не чрез броене или доброяване.

 • Задачите, чрез които се дава учебното съдържание, са подбрани така, че да осугурят:

а) актуализация на необходимите за усвояване на новото учебно съдържание знания;

б) осъзнато и целенасочено, а там, където е възможно, и самостоятелно овладяване на новите знания;

в) затвърдяване и осъвършенстване на знанията и уменията, като значителна част от тях са дадени в занимателна форма, с цел създаване и подържане интерес към математическите знания;

г) осъществяване на дидактическите връзки за приемственост и перспективност и на междупредметните връзки;

д) развиване на умения за анализ, синтез, сравнение,абстрахиране, обобщение, т.е. развиване на мисловната дейност, за което допринася и последната задача от всяка страница, изискваща откриване на закономерности, на разлики, на видови и родови понятия и др.

 • Всички случаи на събиране и изваждане се изучават съвместно (в два последователни урока) в съответствие с принципа на противопоставянето (за съвместното разглеждане на контрастни или сходни понятия и операции), според които, освен че се прави икономия на време, се постига по-високо качество на обучение.
 • Основен подход за разкриване същността на събирането и изваждането на числата до 20 е индуктивният. Широко приложение намира и аналогията, особено при разясняване на събирането и изваждането без преминаване, а също и при формиране на понятия за числата от 11 до 20.
 • Методическата система за изграждане на понятия за числата и аритметичните действи с тях е разработена на равнопоставеността на двата подхода – аксиоматичния и теоретико-множествения (на интуитивна основа).
 • Методиката за изграждане на умения за решаване на текстови задачи се основова на принципа на противопоставянето и принципа на обратните задачи. Текстовите задачи се въвеждат при събиране и изваждане на числата от 11 до 20 и тематиката им съответства на сюжетната илюстрация. Най-напред се формира самото понятие, а след това се изгражда и умение за решаване, подготовка за което започва още при числата до 10.
 • Апаратът за оиентиране е съобразен с равнището на знания на първокласниците:

-          използвани са малък брой и разбираеми символи за означаване на различните дейности;

-          номерата на задачите се въвеждат, след като са изучени числата до 5, тъй като в повечето случаи задачите са пет;

-          заглавията на уроците са представени с помоща на символи и образи, дадени в квадратчето на совичката.

 • Учебното съдържание за обобщителните уроци дава възможност за работа в екип. Предложените варианти са за групова работа с четирима участници. По желание учителят може да увеличи или намали техния брой.
 • В учебника са включени и варианти за самопроверка, съдържащи основните знания от съответната тема (например урок 63 и др.). предложеният начин за проверка решението на задачата подготвя учениците за работа с текстове в следващите класове. 
 1. 2. Анализ на учебника по математика за първи клас на издателство „Булвест 2000”.

Авторският колектив се състои от Мариана Богданова, Катя Никова и Николина Димитрова.

В учебника са разработени 121 единици, чрез които е възможно учителят да реализира уроци за нови знания, за затвърдяване на знания и формиране на умения и навици, за обобщаване и систематизиране на знания, за проверка и оценка на знанията и уменията.

Предприетата от авторите стратегия е всяка разработка от методическа единица, подчинена на конкретна тема (даваща възможност на учителя да осъществи един урок), да бъде номерирана и разположена по следния начин:

-            в първите дни на учебната година, когато малките ученици започват да изграждат умения за учебна работа, темите са разработени само в учебника на една страница (теми от №1 до №6). Учителят обаче е в състояние да реализира един урок и въз основа на две разработки (например чрез №1 и №2, №3 и №4, №5 и №6), като се основава на изследваното от него ниво на училищна готовност на обучаваните ученици;

-            при изучаване на числата до 10 и действията събиране и изваждане с тях конкретните теми са разработени на една страница в учебника и едня страница в учебната тетрадка (от тема №7 до №44). Това дава възможност за включването на повече илюстративен материал, подпомагащ малките ученици в разбирането, осмислянето, овладяването на определени математически понятия.

-            при изучаването та числата от 11 до 20 и действията събиране и изваждане с тях конкретните теми (от №45 до № 121) са разположени също на една страница в учебника и на една страница от учебната тетрадка. Допълнителни задачи са предвидени в края на учебника и учебните тетрадки.

Учебникът е предназначен за урочна работа, но задачи от него могат да бъдат препоръчани и за самостоятелна подготовка на учениците (за домашна работа).

Обемът от научна информация и теоретичното равнище на учебното съдържание в учебника са в съответствие както с нормативните документи на МОН, така и със съвремените тенденции за усъвършенстване на обучението по математика в началните класове.

При предприемането на един или друг начин на изложение на учебния материал огромно значение имат възрастовите особености на първокласниците . Учебникът създава условия за изучаването на основните понятия: числата от 0 до 20, число, цифра, едноцифрено число, двуцифрено число, десетица, събиране, събираемо, сбор, изваждане, умаляемо, умалител, разлика, квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник, отсечка, дължина на отсечка, сантиметър, килограм, час, стотинка, лев.

В учебника за всяко дете са предложени картони с индивидуален дидактичен материал. Те са фигурги във форма на кръг, триъгълник и квадрат; модели на цифри, знаци, банкноти и монети.

Чрез фигурките във форма на кръг, триъгълник и квадрат се осигурява възможност децата да манипулират с конкретни обекти в зависимост от дидактическата задача, подпомага се преходът от конкретно-образното мислене на първокласниците към абстрактно-логическото.

С моделите на всяка една от цифрите, знаците, записите на двуцифрените числа учениците се насочват към съставяне на изрази, равенства. Чрез монетите от 1, 2, 5, 10 и 20 стотинки, банкнотите от 1 лв., 2 лв., 5 лв., 10 лв., 20 лв. се създават условия за работа в ситуации, близки до реалната действителност (джобни пари, задачи във връзка с домашния бит, хранителни продукти).

Ориентирането в учебника става чрез възприет синтезиран начин за заглавия на отделните конкретни теми, уроци. Стремежът е да се избегнат описателните текстове и затова в повечето случаи се използват числови изрази. Те са съществената част от новия материал или този, който ще се затвърдява, синтезира, обобщава.

За включването на учениците в продуктивна дейност, за активизиране на познавателната им дейност, в учебника пред някои от задачите са поставени знаци. Те са:

-            за насочване учениците към дейността манипулиране с фигурки от индивидуалния дидактичен материал;

-            за оцветяване;

-            за откриване и записване на пропуснатото число;

-            за поставяне на знак за събиране или изваждане;

-            за поставяне на знаците за събиране, изваждане и равенство;

-            за сравняване на числа, изрази и поставяне на необходимия знак;

-            за чертаене на отсечки;

-            за работа с модели на стотинки, банкноти от индивидуалния дидактичен материал.

-            За изрязване.

При разработване на материала, свързан с числата до 10, не се използва номерация на задачите и ситуациите в учебника. Номерирането на задачите и ситуациите започват при въвеждането на числата от 11 до 20 и продължават до края на учебника. Мотивите за това са свързани с възрастовите особености на първокласниците, със знанията, които имат за числата през първото полугодие на учебната година, със стремежа да се даде възможност учителят да направи оптимален подбор от задачи (предложени чрез конкретна разработка в учебника и в учебната тетрадка), съобразени с равнището на обучаваните от него деца.

Наредбата на материала във всяка една от темите, методическите единици, е подчинена на основните дидактически изисквания за това. При подготвяне възприемането на нов материал се използват подходящи задачи, варианти на които са отработвани преди това. Те съдействат за актуализирането на необходимите знания, умения на учениците. Например преди да се премине към запознаване с новите знания, свързани със събиране и изваждане от вида 13 + 5, 18 – 5, в учебника са заложени следните задачи:

3 +  5; 8 – 3; 8 – 5; 10 + 8; 18 – 8; 18 – 10.

Така учениците имат възможност да направят пренос на знания в нови ситуации.

Задачите съдържат елементи на проблемност, насочени са към развитие на познавателната активност на децата. Включени са и задачи, които създават и предпоставка за обобщения.

Задачите с творчески характер в учебника са разнообразни:

-            откриване на проблем, въпрос, на който би могло да се отговори след възприемане на дадена ситуация; съставяне на текстови задачи по илюстрация, предметно-аналитична картина;

-            поставяне на допълнителен въпрос към задача; съставяне на задача по схема, числов израз;

-            изказване на мисли (съждения) и оценка на тяхната вярност;

-            задачи с по-висока степен на трудност, съдействащи за развитие на продуктивното мислене на малките ученици;

Илюстративният материал в учебника е заложен така, че да се спазва тенденцията за постепенното му намаляване и засилване на абстрактния му характер. Учениците се включват в беседа, чрез която се обучават да извличат математическата информация от илюстрация, схема, чертеж, предметно-аналитична картина и пр.

Като носител на нова информация илюстративният материал е различен при числата до 10 и при числата до 20. При изучаване на събиране и изваждане с преминаване на десетицата с числата до 20 е повишено нивото на абстрактност.

Подходящ илюстративен материал е използван при работа за формиране на понятието текстова задача, за решаването и съставянето на такива.

Поддържането на интереса към математиката е водеща теза при разработване на всеки конкретен материал в учебника. За положителни емоционални моменти при работа по математика съдействат както подходящият илюстратимен материал, така и занимателно представените задачи – игри.

В повечето разработки са включени дейности и задачи, даващи възможност малките ученици да придобият умения за самоконтрол. Заложени са ситуации, които насочват към използване на връзката между събиране и изваждане, проверката на резултат от действие изваждане, образци към задачите, упътвания, направени с подходящ шрифт.

Работата с индивидуалния дидактичен материал, прерисуването, оцветяването, пресмятането, чертаенето, измерването, моделирането на ситуации, близки до реалната действителност, са дейности, към които насочва учебникът. Създадени са така, че познавателният характер на работата на децата да е водещ.

Писането в учебника и учебните тетрадки се осъществява в точно посочени квадратчета или в мрежа от квадратчета, съобразени с приетите стандарти. Обемът на тази дейност винаги се определя от учителя в зависимост от децата, които обучава.

Освен за посочените до този момент дейности чрез учебника и учебните тетрадки се създават условия и за: работа с числови изрази – пресмятания (но винаги обемът се определя от учителя с идея за диференцирана работа); измерване на дължини на предмети, модели, страни на познати геометрични фигури; пречертаване и чертаене на отсечки; игри с математическо съдържание; математизиране на ситуации, свързани с трудовата дейност,  хора с различни професии, със семейството, с дневния режим на детето, с живота в училището, с официални празници; с термините, включени в обема на учебното съдържание, чрез които се съдейства за развитие на устната математическа реч на учениците.

Предвидено е работата с учебните тетрадки да започне при тема 7. Така, от този момент до края на учебната година учителят може да насочва учениците за работа в тях в учебния час по математика и за изпълнение на някои задачи като дамашна работа. Стремежът на авторите е решаването не на голямо количество задачи, а използването и разкриването на всички идеи, включени в дадена задача.

ІІІ. Сравнителен анализ на двата учебника.

И двата учебника подпомагат учителя при осъществяване целите и задачите на обучението по математика в първи клас. Те имат своите плюсове и минуси. Учебникът на издателство „Булвест 2000” е по-добър по отношение на техническото оформление. Илюстрациите в него са красиви и децата разбират какво е нарисувано и какво трябва да се направи. Това им носи наслада. Илюстративния материал е заложен така, че да спазва тенденцията за постепенното му намаляване и засилване на абстрактния му характер.

В учебника на издателство „Просвета”, илюстрациите са пренаситени, предметите са многобройни и по този начин децата се отекчават и разсейват.

В този учебник са хубави уроците за самопроверка. Чрез тях учениците се подготвят за самостоятелна работа и решаване на тестове в следващите класове.

Главна цел и на двата учебника е да подпомогне първокласника да усвои „азбучните” математически истини: да го научи да разсъждава, да анализира, да прави прости математически обобщения, да формира първите представи и понятия за математиката.


 

WWW.POCHIVKA.ORG