Home Право ВАЛУТЕН ЗАКОН

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ВАЛУТЕН ЗАКОН ПДФ Печат Е-мейл

ВАЛУТЕН ЗАКОН

(обн.,ДВ,бр.83 от 21 септември 1999 г.)

Предмет

Чл.1. Този закон урежда:

1. сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица;

2. презграничните преводи и плащания;

3. сделките с чуждестранна валута по занятие;

4. сделките с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие, техния износ, внос и преработката им;

5. износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност;

6. събиране и поддържане на статистическа информация за платежния баланс на страната;

7. упражняването на валутен контрол.

Свобода за извършване на сделки, действия и плащания

Чл.2. (1) Доколкото в този закон не е установено друго, всички действия, сделки и плащания по чл.1, т.1-5 се извършват свободно.

(2) Добиването на благородни метали и скъпоценни камъни от находища, които са публична държавна собственост, се извършва при спазване на изискванията, установени в действащото законодателство.

Извършване на сделки като обменно бюро и финансова къща

Чл.3. (1) Всяко лице, което извършва сделки като обменно бюро, е длъжно да се регистрира в Министерството на финансите в 14-дневен срок от започване на дейността.

(2) При осъществяване на дейността си лицата по ал.1 са длъжни да спазват изисквания, установени в наредба на министъра на финансите.

(3) За извършване на сделки като финансова къща се изисква писмено разрешение (лицензия) от Българската народна банка.

(4) Българската народна банка издава наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение (лицензия) и за изискванията, които следва да спазват финансовите къщи при осъществяване на дейността си.

Регистрация в Българската народна банка

Чл.4. (1) Подлежат на регистрация в Българската народна банка, преди тяхното извършване, сделките между местни и чуждестранни лица със:

1. ценни книжа на паричния пазар, емитирани от чуждестранни лица;

2. ценни книжа на капиталовия пазар, емитирани от чуждестранни лица;

3. дялови участия в дружества, които са чуждестранни лица;

4. всички производни на инвестициите по т.1-3.

(2) Подлежат на регистрация в Българската народна банка, преди тяхното извършване, сделките за:

1. предоставяне на финансови кредити между местни и чуждестранни лица;

2. откриване на влогови сметки на местни лица в банки - чуждестранни лица;

3. даване на обезпечение от местно лице за обезпечаване на задължения между чуждестранни лица или на задължения на местни към чуждестранни лица.

(3) Не е необходима регистрация в случаите по ал.1, когато:

1. сделката води до пряка инвестиция;

2. обектите на прехвърляне са допуснати до търговия на организиран пазар на ценни книжа в страната по Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества;

3. страна по сделката е инвестиционен посредник, получил разрешение за извършване дейност в чужбина по Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества.

(4) Сделките по ал.1 и 2 се извършват без регистрация в Българската народна банка, когато страна по тях е търговска банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност в чужбина по реда на Закона за банките, както и когато стойността на сделката е до 2000 лв. включително.

Извършване и отказ за извършване на регистрация

Чл.5. (1) При подаване на заявление за извършване на регистрация заявителят представя данни, определени от Българската народна банка.

(2) Българската народна банка може да отказва регистрация на сделките по чл.4, ал.1 и 2 с мотивирано решение.

(3) Българската народна банка отказва регистрация, когато установи, че:

1. заявителят не е представил данните по ал.1 или е представил неверни данни;

2. заявителят е представил невярна декларация на органа или на институцията по чл.7;

3. заявителят не е представил отчет или декларация в установените срокове по чл.10 или е представил неверен отчет или декларация;

4. сделката, за която се иска регистрация, е забранена с нормативен акт.

(4) Когато Българската народна банка е отказала извършване на регистрация на основание ал.3 поради представяне на неверни данни по т.1, 2 и 3 или поради забрана за извършване на сделката по т.4, заявителят може да иска регистрация по чл.4 не по-рано от две години след отказа на Българската народна банка.

(5) При отказ за извършване на регистрация поради непредставяне на данните по ал.1 или на отчета и декларацията по чл.10 в установените от Българската народна банка срокове регистрацията може да бъде извършена след тяхното представяне.

(6) Условията и редът за извършване на регистрацията се определят с наредба на Българската народна банка.

Преводи и плащания към чужбина

Чл.6. (1) Преводи и плащания към чужбина могат да се извършват само чрез търговските банки след деклариране на основанието за превода.

(2) Лице, което извършва превод или плащане на валута в чужбина, размерът на която надхвърля 20 000 лв., представя на банката сведения и документи, определени в наредба на Българската народна банка.

(3) Ако преводът на валута се извършва на основание на сделка, за която е предвидена регистрация по чл.4, търговската банка извършва превода или плащането след удостоверяване на извършената регистрация на сделката от Българската народна банка.

Събиране на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс

Чл.7. (1) За нуждите на статистиката на платежния баланс се водят регистри за всяка сделка, действие или плащане между местно и чуждестранно лице, за износ и внос на чуждестранна валута в наличност, както и за всеки презграничен превод и плащане за сума над 5000 лв., както следва:

1. от търговските банки - за преводите и плащанията към чужбина, включително за основанието, на което са извършени;

2. от митническите органи - за търговските кредити по износа и вноса, за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица, както и за износа и вноса на чуждестранна валута в наличност;

3. от Централния депозитар - за прехвърлянето между местно и чуждестранно лице на поименни ценни книжа на капиталовия пазар, емитирани от местното лице;

4. от емитента на поименни ценни книжа на капиталовия пазар - за прехвърлянето на такива ценни книжа между местни и чуждестранни лица, за които действащото законодателство не предвижда регистрация от Централния депозитар на ценните книжа;

5. от Българската народна банка - за прехвърлянето на държавни ценни книжа между местно и чуждестранно лице;

6. от нотариуса, съответно от съдията по вписванията - за придобиването на недвижими имоти в страната от чуждестранни лица.

(2) Лицата, извършващи сделката, действието или плащането, за които се водят регистри, попълват декларации по образец, утвърден от Българската народна банка, които представят на органите и институциите по ал.1.

(3) Органите и институциите по ал.1 отказват действия по извършване на сделката или плащането, ако не им бъде представена декларацията по ал.2.

(4) Министерският съвет заедно с Българската народна банка издава наредба по прилагането на този член.

Предоставяне на информация на Българската народна банка

Чл.8. (1) Събраната по чл.7 информация се предоставя на Българската народна банка в 10-дневен срок.

(2) Българската народна банка и Министерството на финансите може да изискват от всяко лице информация, която е от значение за платежния баланс на страната.

(3) Органите и институциите по чл.7 не могат да предоставят на други лица и институции събраната от тях информация, която е търговска и банкова тайна, освен ако това е предвидено в друг закон.

(4) Българската народна банка може да публикува и да предоставя на други лица и институции само обобщени данни.

Регистри на преките инвестиции и на инвестициите в недвижими имоти

Чл.9. (1) Българската народна банка предоставя на Министерството на финансите информация относно:

1. преките инвестиции на местни лица в чужбина и на чуждестранни лица в страната, която не е банкова тайна;

2. инвестициите в недвижими имоти на местни лица в чужбина и на чуждестранни лица в страната, която не е банкова тайна.

(2) Министерството на финансите създава и поддържа при спазване на търговската и служебна тайна:

1. регистър на преките инвестиции на местни лица в чужбина и на чуждестранни лица в страната;

2. регистър на инвестициите на чуждестранните лица в недвижими имоти в страната, както и на инвестициите на местни лица в недвижими имоти в чужбина;

3. регистър на финансовите задължения на местни лица към чуждестранни лица.

(3) Министерството на финансите обменя информация с Агенцията за чуждестранни инвестиции относно преките инвестиции и инвестициите в недвижими имоти на чуждестранни лица в страната при спазване на търговската и служебната тайна.

Отчетност на задълженията към чужбина

Чл.10. (1) Едноличните търговци и юридическите лица са задължени всяко тримесечие да отчитат пред Българската народна банка задълженията си към чуждестранни лица.

(2) Физическите лица ежегодно декларират пред Българската народна банка задълженията си по финансови кредити към чуждестранни лица.

(3) Българската народна банка предоставя на министъра на финансите данните по ал.1 и 2.

(4) Условията и редът за представяне на отчетите и декларациите по ал.1 и 2 се определят в наредба на министъра на финансите и Българската народна банка.

Износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност

Чл.11. (1) Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят неограничено количество левове и чуждестранна валута в наличност, като декларират пред митническите органи размера на внесените средства и вида на валутата, ако общата сума е над 5000 лв.

(2) Местни физически лица могат да изнасят левове и чуждестранна валута в наличност, както следва:

1. до 5000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута - без деклариране, а от 5001 до 20 000 лв. - след деклариране на техния размер;

2. над 20 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута - след разрешение от Българската народна банка.

(3) Чуждестранни физически лица могат да изнасят левове и валута, както следва:

1. до 5000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута - без деклариране, а от 5001 до 20 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута - след деклариране на техния размер и основанието за придобиването им;

2. над 20 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута - свободно, след деклариране пред митническите органи, ако стойността на изнесената валута или левове не надвишава стойността на внесените и декларираните средства;

3. извън случаите по т.1 и 2 - след разрешение от Българската народна банка.

(4) Износът и вносът на левове и чуждестранна валута чрез пощенски пратки е забранен. Тази забрана не се отнася за Българската народна банка и за търговските банки.

(5) За прилагането на този член министърът на финансите и Българската народна банка издават наредба.

Курсове на чуждестранните валути към лева

Чл.12. (1) Българската народна банка котира ежедневно курсовете на определени от нея чуждестранни валути към лева, които се ползват за счетоводни и статистически цели.

(2) По предложение на Министерството на финансите Българската народна банка определя и курсове на валути по платежни споразумения.

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие

Чл.13. (1) Лицата, които не са търговски банки и извършват добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок от започване на дейността.

(2) При осъществяване на дейността си по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие търговските банки и лицата по ал.1 са длъжни да спазват изисквания, установени в наредба на Министерския съвет.

Внос и износ на благородни метали и скъпоценни камъни

Чл.14. (1) Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят и да изнасят благородни метали и скъпоценни камъни, като ги декларират пред митническите органи по ред, установен от министъра на финансите съвместно с Българската народна банка.

(2) Вносът и износът на благородни метали и скъпоценни камъни чрез пощенски пратки са забранени.

(3) Забраната по ал.2 не се отнася за Българската народна банка и за търговските банки.

Валутен контрол

Чл.15. (1) Министърът на финансите, Българската народна банка и пощенските служби упражняват контрол за спазването на този закон и на нормативните актове, издадени по неговото прилагане.

(2) Министърът на финансите чрез своите специализирани органи извършва проверки по спазването на закона.

Правомощия на органите по валутен контрол

Чл.16. (1) Митническите органи следят за спазването на закона при износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност и на благородни метали и скъпоценни камъни.

(2) Данъчните органи проверяват дейността на лицата по чл.3, ал.1 и чл.13, ал.1, като при осъществяване на проверките имат право:

1. на свободен достъп до служебните помещения на проверяваните лица;

2. да изискват документи, сведения и писмени обяснения;

3. да проверяват наличностите в левове и в чуждестранна валута, както и наличностите и качеството на благородните метали и скъпоценните камъни;

4. да извършват насрещни проверки при клиенти на проверяваните лица;

5. да използват помощта на вещи лица.

(3) Органите на Българската народна банка:

1. упражняват контрол върху търговските банки за спазване изискванията на закона и на нормативните актове по прилагането му;

2. упражняват контрол върху финансовите къщи за спазване на изискванията на този закон и на нормативните актове по прилагането му;

3. упражняват контрол за спазване на изискванията по чл.4, чл.11, ал.2, т.2 и ал.3, т.3;

4. могат да проверяват верността на информацията, събирана по реда на чл.7 и 10.

(4) Лицата, извършващи дейност като финансови къщи, предоставят на Българската народна банка отчети и доклади по форма, съдържание и срокове, определени от банката.

(5) При извършване на проверки на място на лицата, осъществяващи дейност като финансови къщи, органите на Българската народна банка разполагат с правомощията по чл.64 от Закона за банките.

(6) Лицата, за които според обстоятелствата може да се приеме, че извършват сделки с чуждестранна валута по занятие без регистрация, съответно без разрешение, са длъжни при поискване да предоставят на проверяващите органи на Министерството на финансите и на Българската народна банка писмени обяснения и документи, както и да осигурят извършването на проверки на място. При извършване на проверките проверяващите органи на Министерството на финансите и на Българската народна банка разполагат с правомощията по ал.2 и по чл.64 от Закона за банките.

(7) Отговорност за верността на информацията по чл.7 и 10, предоставена на Българската народна банка, носи лицето, декларирало обстоятелствата или представило отчета.

(8) Пощенските служби упражняват контрол по спазване изискванията на чл.11, ал.4 и чл.14, ал.2.

(9) Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие, в рамките на своите правомощия, на органите по чл.15.

Мерки за въздействие

Чл.17. При установяване на нарушения на този закон и на нормативните актове по прилагането му:

1. министърът на финансите или оправомощено от него лице може:

а) да издава писмени указания за отстраняване на нарушенията в определен от него срок;

б) да налага забрана за осъществяване на дейността за срок една година на лицата по чл.3, ал.1 и чл.13, ал.1;

в) да уведомява органите на прокуратурата при данни за извършено престъпление;

2. Българската народна банка може:

а) да откаже извършване на регистрацията, предвидена в чл.4, ал.1 и 2, или издаване на разрешение по чл.11, ал.2, т.2 и ал.3, т.3;

б) да издаде писмено указание за отстраняване на нарушенията в определен от нея срок;

в) да отнема издаденото разрешение (лицензия) на лице, което осъществява дейност като финансова къща;

г) да уведомява органите на прокуратурата при наличие на данни за извършено престъпление;

3. митническите органи отнемат в полза на държавата:

а) недекларираната чуждестранна валута и левове в наличност;

б) изнасяната чуждестранна валута и левове в наличност, без да е налице предвиденото в закона разрешение от Българската народна банка;

в) недекларираните благородни метали и скъпоценни камъни;

4. пощенските служби уведомяват митническите органи за прилагане на предвидените в т.3 мерки, когато установят нарушение на закона.

Административнонаказателни разпоредби

Чл.18. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл.3, ал.1 и 2, чл.11, ал.1, ал.2, т.2, ал.3, т.3 и ал.4, чл.13, ал.1 и 2, чл.14, ал.1 и 2 и чл.16, ал.6, както и на нормативните актове по тяхното прилагане, се наказва с глоба от 5000 до 35 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) Лице по чл.3, ал.1, което извърши нарушение на този закон и на нормативните актове по неговото прилагане, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв.

(3) Лице по чл.13, ал.1, което извърши нарушение на този закон и на нормативните актове по неговото прилагане, се наказва с глоба от 20 000 до 50 000 лв.

(4) Ако в случаите по ал.1, 2 и 3 нарушителят е юридическо лице, се налага имуществена санкция от 50 000 до 120 000 лв.

(5) Актовете за констатираните нарушения по ал.1-4 се съставят от оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощено от него лице.

Чл.19. (1) Който извърши или допусне извършване на нарушение по чл.3, ал.3 и 4, чл.6, чл.7, ал.2, чл.8, ал.2, чл.10, ал.1 и 2, се наказва с глоба от 5000 до 35 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Ако нарушителят е юридическо лице, налага се имуществена санкция от 50 000 до 120 000 лв.

(2) Търговска банка, която наруши разпоредбите на този закон и на нормативните актове по неговото прилагане при извършване на сделки и действия с чуждестранна валута или с благородни метали, се наказва с имуществена санкция от 50 000 до 120 000 лв.

(3) Длъжностно лице от търговска банка, което наруши изискванията на този закон и на нормативните актове по неговото прилагане, се наказва с глоба от 2000 до 15 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(4) Лице, което извършва дейност като финансова къща, без да е получило разрешение (лицензия) от Българската народна банка, се наказва с глоба от 50 000 до 150 000 лв.

(5) Актовете за констатирани нарушения по ал.1, 2, 3 и 4 се съставят от оправомощено от управителя на Българската народна банка лице, а наказателните постановления се издават от управителя на Българската народна банка или от оправомощено от него лице.

(6) Придобитото имущество в резултат на нарушенията по чл.18, ал.1, 2, 3 и 4 и чл.19, ал.1, 2, 3 и 4 се отнема в полза на държавата.

(7) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "благородни метали" са златото, среброто и платината в обработен и необработен вид;

2. "местно лице" е:

а) физическо лице с постоянно пребиваване в страната или с разрешено временно пребиваване в страната за срок над шест месеца;

б) юридическо лице със седалище в страната;

в) юридическо лице със седалище извън страната - за дейността в страната чрез регистриран клон;

г) лице, което пребивава в чужбина по поръчение на българската държава или на български предприятия и организации, както и членовете на неговото семейство;

3. "чуждестранно лице" е всяко физическо или юридическо лице, което не отговаря на условията по т.2, както и чуждестранните дипломатически, консулски, търговски и други представителства, международните организации, членовете на тези представителства и организации, техният персонал и обслужващите ги чуждестранни граждани;

4. "чуждестранна валута" е парична единица, която е законното платежно средство във всяка чужда държава, както и колективните валути;

5. "чуждестранна валута в наличност" са банкноти и монети, които са законно платежно средство в чужда държава, както и издадените в чуждестранна валута технически чекове;

6. "търговски кредит" е всеки кредит, свързан с продажбата на стоки или с предоставянето на услуги;

7. "финансов кредит" е предоставяне на парични средства със задължение за връщане, което не е търговски кредит;

8. "пряка инвестиция" е:

а) създаване или придобиване на търговско предприятие;

б) придобиване в търговско дружество на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на над 20 на сто от броя на гласовете в общото събрание;

в) предоставяне на заем със срок не по-кратък от 5 години с цел пряка инвестиция по буква "а" и "б" или свързана със споразумение за участие в разпределяне на печалба;

г) допълнителна инвестиция към инвестицията по буква "а" или "б";

9. "ценни книжа на капиталовия пазар" са акциите, облигациите и другите финансови инструменти с първоначален падеж над 1 година;

10. "ценни книжа на паричния пазар" са облигациите и други финансови инструменти с първоначален падеж до 1 година включително;

11. "извършване на сделки с чуждестранна валута по занятие" е:

а) извършване в продължение на една година на сделки за сметка на повече от 10 лица, или

б) извършване в продължение на една година на сделки с повече от 20 лица, които не са банки, финансови къщи или обменни бюра, или

в) отправяне на рекламни изявления, на покани или предложения за сключване на сделки с неопределен кръг от лица, включително чрез средствата за масово осведомяване;

12. "обменно бюро" е търговец, който извършва по занятие сделки с валута в наличност;

13. "финансова къща" е търговец, който извършва по занятие сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Обменните бюра, на които Българската народна банка е отнела разрешението да извършват сделки с чуждестранна валута поради нарушения на банковото или валутното законодателство, извършени след 1 януари 1995 г., нямат право да извършват такива сделки в продължение на 5 години от влизането в сила на този закон.

§ 3. Всички лица, които извършват дейност като обменни бюра, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 45-дневен срок от влизането в сила на този закон. Лице, неподало заявление за регистрация в посочения срок, губи правото да извършва сделки като обменно бюро.

§ 4. Всички лица, извършващи дейност като финансови къщи, са длъжни в 45-дневен срок от влизането в сила на този закон да подадат заявление до Българската народна банка за подмяна на издаденото им разрешение. Лице, неподало заявление в посочения срок, губи правото да извършва дейност като финансова къща.

§ 5. Този закон отменя Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол (обн., ДВ, бр. 51 от 1966 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1968 г., бр. 92 от 1969 г., бр. 53 и 99 от 1989 г., бр. 25 от 1991 г. и бр. 10 от 1993 г.; бр. 40 от 1996 г. - Решение No 6 на Конституционния съд от 1996 г.; бр. 95 от 1996 г. - Решение No 15 на Конституционния съд от 1996 г.).

§ 6. В Закона за административното производство (обн., ДВ, бр. 90 от 1979 г.; изм., бр. 9 от 1983 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 25 и 61 от 1991 г., бр. 19 от 1992 г., бр. 65 и 70 от 1995 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 15 и 89 от 1998 г.) в чл.34, т.2 думите "по Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол" се заменят с "по Валутния закон".

§ 7. В Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г., попр., Изв., бр. 2 от 1950 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г., ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 12 и 56 от 1993 г., бр. 83 и 104 от 1996 г.) в чл.10 ал.1 се отменя.

§ 8. В 3-месечен срок от обнародването на този закон Министерският съвет, министърът на финансите и Българската народна банка приемат наредбите по неговото прилагане.

§ 9. Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите и на Българската народна банка.

§ 10. Законът влиза в сила от 1 януари 2000 г.

 

WWW.POCHIVKA.ORG