Home Икономика Предлагането на труд на българските пазари на труда

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Предлагането на труд на българските пазари на труда ПДФ Печат Е-мейл

Предлагането на труд на българските пазари на труда

Увод

Предлагането на труд е фактор, който отразява развитието на пазара на труда. Предлагането на труд в страната  зависи от:

-          нивото на безработица;

-          разкритите свободни работни места;

-          наличието на достатъчно желаещи да работят, тоест, социалните плащания и тяхното отражение върху пазара на труда и пр.

Данни  по отношение на пазара на труда, търсенето и предлагането на работни места са обект на държавна статистика.  Тя се публикува се месечно в националните статистики  за заетостта и обхваща също така информация за заетите работни места по ведомости, заетостта, средна работна седмица и средни доходи на час. Покачванията или спадовете на безработицата следват промените в икономическата активност.    В България, данни за пазара на труда  се осигуряват на няколко нива.            На първо място, осигуряване на подобни данни е ангажимент на НСИ. НСИ има специална методология,  която осигурява информация за безработицата и заетостта в страната. Според тази методология, безработни лица са тези  на 15 - 74 навършени години, които нямат работа през наблюдавания период, като едновременно с това търсят активно работа през период от четири седмици, включително наблюдаваната седмица, и са на разположение да започнат работа до 2 седмици след края на наблюдавания период.  Ето защо, в настоящата разработка ще се разгледа предлагането на  труд от гледна точка на регистрираните безработни.

Данни за безработицата се осигуряват и от Агенцията по заетостта, която е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

В настоящата тема ще бъдат използвани и двата източника за анализ на предлагането на труд.

1. Мащаби  и структура  на предлагането на труд на националния пазар на труда – общо и по равнище на образование.

Според АЗ, регистрираните безработни лица  към края на  месец октомври, 2007 г имат следната структура:

Табл. 1 Състояние на пазара на труда  през 2007  г

ПОКАЗАТЕЛИ

численост

Прираст

общо

с висше образов.

предходен месец

предходна година

1.Регистрирани безработни

249 376

16 522

-1 715

-60 993

равнище на безработица (%)

6.73

 

-0.05

-1.65

безработни до 29 г.вкл.

48 024

2 955

-1 654

-20 917

безработни с регистр. > 1 год.

144 614

4 620

-1 068

-34 784

Както е видно, има известно намаление на лицата, които предлагат труда си. Намалението е осезаемо, както съпоставено с данните от предходната година, така и съпоставено с данните от предходния месец. Видно е, че има спад и на общия коефициент на безработица, което  на практика означава, че по –малко лица предлагат труда си.

Това може да се прецени като благоприятен фактор за развитието на трудовите отношения в страната.

2. Мащаби и структурата на предлагането на труд на регионалните пазари на труда в страната – общо и по образование.

Според данни на НСИ, През третото тримесечие на 2007 г. безработните лица са 235.1 хил., а коефициентът на безработица - 6.6%. Предлагащите труд  и  живеещи в градовете са 143.5 хил., а в селата – 91.5 хиляди.  Превесът на лицата, които живеят  в градовете и предлагат труд се дължи на демографски фактори и увеличаване на населението в градовете като цяло.

Предлагащите труд, с висше образование (всички степени) са 8.4% от общо безработните, със средно - 50.9%, и с основно и по-ниско образование - 40.6%. Коефициентите на безработица по степени на завършено образование са: 2.3% за висше, 5.7% за средно и 15.6% за основно и по-ниско образование.  / граф 1/

Графика 1. Предлагане на труд по образование

Както е видно, предлагащите труд с високо образование заемат най- малък дял  на пазара на труда.

Данни по отношение на предлагането на труд могат да се видят на  таблица 2:

Таблица 2. Предлагане на труд  по региони  и пол

Местоживеене

Пол

Икономически активни лица
(работна сила)

всичко

безра-
ботни –предлагащи труд

Общо

3 550.6

235.1

Мъже

1 878.6

113.5

Жени

1 672.0

121.6

В градовете

2 704.6

143.5

Мъже

1 409.7

68.3

Жени

1 294.9

75.2

В селата

845.9

91.5

Мъже

468.9

45.2

Жени

377.1

46.4

3.  Предлагането на труд от младите хора в страната – общо и по равнище на образование

Делът на висшистите до 29 години, които предлагат труд зда последните две години  може да се види на таблица 3:

Таблица 3. Предлагане на труд по образование и възраст

Година

Общо безработни

Безработни с висше образование

Дял на регистрираните
висшисти като безработни лица

2006г

337 796

20 943

6.20

30.09.2007г

251 091

16 981

6.76

В сравнение с предходната година има намаление на   лицата с висше образование, които предлагат труд, което означава, че те са намерили реализация.

4.   Цена на труда и условия на труд от страна на предлагащите труд

Средната годишна заплата у нас се повишава. Това е явление, което е присъщо за последните няколко години.  Според НСИ, средното заплащане у нас е между 4200- 4800 годишна работна заплата. Следва обаче да се посочи, че това не достоверни данни, тъй като практиката в съвременните предприятия в частния сектор  продължава да бъде изплащане на част от възнагражденията лично, тоест без необходимите осигурителни плащания.

Въпреки това, може да се каже, че заплащането в частния и бюджетния сектор бележи ръст.

По отношение на условията на труд, следва да се посочи, че  от началото на тази година, всички  предприятия трябваше да  въведат нови условия на труд, в синхрон с европейските изисквания и свързани с безопасността, защитата на работниците  и служителите и пр.

Добрите условия на труд и оптималната безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на фирменото ръководство, тъй като безопасността и здравето заедно с рентабилността, качеството и опазването на околната среда са неделим аспект от неговите отговорности. Осъзнаването, че безопасността и здравето на работещите са важни показатели за фирмата е едно добро разбиране за икономическите и организационни ползи. С други думи, добрата бизнес политика означава да се осигури безопасен и здравословен труд и да се реализира на пазара безопасен и търсен продукт.

5. Кои са основните характеристики и проблеми в предлагането на труд през 2007 г?

Основните проблеми при предлагане на труд са както следва:

-          наличие на висока безработица или превишено предлагане на труд в селските и изостаналите региони;

-          наличие на  безработица сред младите висшисти  -без стаж и опит;

-          наличие на сезонна безработица.

За предлагането на труд на пазара е характерно намаление на безработните лица, както и въвеждането на изискванията на ЕС по отношение на охраната и безопасността на труда.

 

WWW.POCHIVKA.ORG