Home Туризъм ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПДФ Печат Е-мейл

ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

6.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Законът регулира туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други. Тези дейности се осъществяват в туристически обекти и са насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт. Туристическата дейност се класифицира като:

 • туроператорска дейност и туристическа агентска дейност;
 • хотелиерство и ресторантьорство;
 • предоставянето на допълнителни туристически услуги.

Безспорно посочените дейности са главните фактори за развитието на туризма. Част от тях, например дейността на туроператорите, на туристическите агенции и бюра (офиси) се определят от някои автори като посреднически фактори за развитието на туризма.

6.1.1. Туроператорска и туристическа агентска дейност

Основни понятия по смисъла на Закона за туризма са следните.

 1. “Туроператорска дейност” е формирането и извършването на пряка или чрез туристически агент продажба на организирани пътувания в страната и в чужбина, застраховане, резервации на хотелски услуги, екскурзоводски, транспортни, пътнически или други услуги по договор и ваучер при спазване на изискванията на действащото законодателство.
 2. “Туроператор” е лице, лицензирано по реда на този закон за извършване на туроператорска дейност.
 3. “Туристическа агентска дейност” е извършването на посредничество при продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
 4. “Туристически агент” е лице, лицензирано по реда на този закон за извършване на туристическа агентска дейност.

Туроператорската и туристическата агентска дейност се осъществяват от туристически фирми, които в зависимост от юридическо-правното оформяне (съдебно решение) могат да бъдат: едноличен търговец; дружество с ограничена отговорност; акционерно дружество; събирателно дружество; холдингово дружество (обединение на дружествата) или други. В зависимост, обаче, от предмета на дейност според Търговския закон на Република България и утвърдилата се у нас практика в туризма фирмите могат да се групират в две насоки:

 • за предоставяне на туристически услуги и стоки: хотелиерство, ресторантьорство, спортни и други съоръжения за спортна анимация и услуги, търговия, транспорт, конгресен туризъм, балнеология и други;
 • комисионерски дружества - туроператори, агенции, бюра за търговия и други.

Туроператорската или туристическата агентска дейност на територията на Република България се извършва само въз основа на лиценз, издаден със заповед на министъра на икономиката. Лицензът е безсрочен, но при определени условия, визирани в чл.22 на Закона за туризма може да бъде прекратен или отнет по силата на чл.23. При извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на страната туроператорът или туристическият агент сключва договор с лицензирани туроператори, туристически агенти, застрахователи, както и с лица, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в категоризирани туристически обекти. Също така туроператорът или туристическият агент сключва с туриста от името и за сметка на лицензиран застраховател задължителна застраховка - “медицински разходи при болест и злополука на туриста” - при пътувания извън страната.Необходимо е също да се знае, че в туристическите обекти за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с прилагането на основни и допълнителни туристически услуги. Туристическите обекти са конкретизирани в чл.3, ал.3 на Закона за туризма.В съществуващата туристическа литература от теоретична и приложна гледна точка класификациите на туристическите фирми (в този случай наричани пътнически агенции) се интерпретират по-различно (вж. Монтехано 1997, с. 87-90; Георгиев и Василева 2003, с.15-17). Според критерия постоянно местоживеене на клиентите, които обслужват пътническите агенции, биват:

 • приемащи - организират привличането и обслужването на чужденци в страната, където е седалището на пътническата агенция;
 • изпращащи - подпомагат и организират туристическите пътувания на местни граждани в чужбина;
 • смесени - успоредно се занимават с привличането и обслужването на чужденци и с изпращането на местни туристи зад граница.

Според критерия собствено производство или препродажба на туристически пакети на други производители фирмите са туроператори или турагенти. Туроператорите организират и произвеждат собствени туристически пътувания с обща цена в чужбина и страната. Те поемат всички отговорности по законите на България и международното туристическо право и носят финансовия риск за реализация на пътуванията. В света десетки основни туроператори са извоювали неоспоримо място на международния туристическия пазар (вж. Приложение 1.). Турагентите препродават пътувания, произведени от туроператорите срещу комисионна. Нямат право да произвеждат собствен туристически продукт.

Според критерия контакт на фирмите с клиентите туристи фирмите са:

 • ангросисти (продавачи на едро);
 • детайлисти (продавачи на дребно);
 • полуангросисти - имат разнообразна дейност, широки и разнопосочни взаимоотношения.

Когато туристическите фирми имат поделения, филиали или клонове, се определят като големи. Малките фирми нямат поделения и филиали (вж. пак там). Някои автори обособяват отделна категория специализирани агентства. Те, както и останалите, се занимават с определен сегмент от пазара, съответстващ на характеристиката и конкретния им продукт. Основната им дейност е организацията на младежки туризъм, развлекателен туризъм, туризъм за хора от “третата възраст”, спортен туризъм, конгресен и панаирен туризъм, делови пътешествия, лингвистични курсове.

6.1.2. Същност и историческо развитие

Тъй като туристическите агенции най-напред са възникнали като посреднически фактор при пътуванията, отначало те се наричали пътнически агенции. По-късно освен пътуването те поемат и функцията да организират престоя на туристите и се възприемат и дефинират вече като туристически агенции.Различните автори, които изследват феномена туризъм, дават различни дефиниции на понятието “туристическа агенция”. Според Валтер Хунцикер и Курт Крапф туристическа агенция е “... всяка организация, която при пътуването и при престоя на пътниците или само посредничи за обезпечаването на необходимия набор от услуги на трети организации, или им осигурява нови собствени услуги” (вж. Хунцикер, Крапф 1942, с. 46). Международната академия за туризъм в Монте Карло дефинира туристическата агенция като търговска организация, която има за задача: - да се занимава с дейности, които обхващат превоза, хотелиерството и всички други туристически дейности; - да организира на достъпни цени единични или групови пътувания по програма, изготвяна от агенцията, или по програма, изготвяна от клиентите. Според Монтехано агенцията за пътешествия предсталява търговско предприятие, действащо въз основа на съответен акт, издаден от държавната администрация. Неговата професионална и търговска дейност се състои от информация за организация на туристически услуги с използването на собствени средства или средства на други предпрятия в качеството на посредник (вж. Монтехано 1997, с.87-89). Както беше вече споменато първата пътническа агенция в Европа е създадена от Томас Кук през 1841 г. През 1856 г. тя организира пътуване в Европа, а през 1869 г. - в Египет. През 1872 г. агенцията на Т. Кук организира първото околосветско пътуване. Понастоящем под името “Cook and Son” туристическата агенция има над 400 филиала по света. В САЩ първата пътническа агенция е основана през 1840 г. от Хенри Уелс под името “Американ експрес кампани”. Днес тя се е разрастнала дотолкова, че вече има около 300 филиала в над 40 държави. В Германия първата пътническа агенция е основана от Kарл Станген през 1869 г., във Франция - през 1874 г. под името ”Лубин”, в Италия - през 1876 г. и др. В България първите туристически фирми, бюра и агенции се създават значително по-късно, вероятно след 1900 година. Известно е, че през 1904 г. е разкрита дирекцията на “Вагон ли”. Според “Справочник - пътеводител”, издаден от Г. Каназирски и Верин (цит. от М. Бъчваров и Цв.Тончев), през същата година са съществували бюро за пътуване и туризъм “Балкантурист” със седалище гр. София на ул.”Раковски” № 149 и Бюро за туризъм и пропаганда на ул. ”6-ти септември”. Освен тях в справочника са изброени още пет агенции за туризъм и Българския автомобилен туринг-клуб със седалище хотел “Сплендит-палас” в гр. София (вж. Бъчваров и Тончев 1996, с. 74). Две години по-късно - 1937 г., частни предприемачи създават международното туристическо бюро “Балкан”. То е работило в тясно сътрудничество с българските железници и въздушния транспорт, с “Ер Франс”, “Лот - Полша” и “Луфтханза” - Германия.

6.1.3. Функции на туристическите фирми

Според Монтехано туристическите фирми изпълняват следните три функции: информационна, организаторска и посредническа.

 1. Информационна функция - тази функция се осъществява безплатно и се заключава в информиране на клиентите за всички алтернативни пътешествия, които могат да ги заинтересуват и да им дадат възможност за избор.
 2. Организаторска функция - фирмата предлага подготовката и техническата организация на пътешествията, освен това се занимава с платените услуги - поръчка на транспорта, резервиране на места в хотелите и. т.н.
 3. Посредническа функция - същността на тази функция се състои в организиране на контакти между клиентите и собствениците на хотели, ресторанти и транспорт.

В съответствие с тези три функции Х. Монтехано разграничава два типа дейности на туристическите агенции - основна и допълнителна.

 • Основна дейност:
 • посредничество при продажбата на билетите и резервиране на места за всички видове транспорт;
 • резервиране на места в хотелите и във всички други места за настаняване;
 • поръчване на услуги в други туристически агенции;
 • организиране на продажби и реализация на комбинирани услуги и пътешествия от типа “a fortait”, включващи набор от следните услуги;
 • превозване, настаняване, хранене, екскурзии, посещение на спортно мероприятие и т.н.;
 • работа с делегации в качеството на представител на други национални или чужди агентства по тяхна молба или от тяхно име. Предоставяне още на всички услуги необходими за тяхната дейност.
  • Допълнителна дейност:
 • даване на безплатна туристическа информация и разпространение на рекламни материали - продажба на пътеводители, карти, разписания и други;
 • обмяна на валута и продажба на пътнически чекове;
 • натоварване и отправяне на багажа на определен адрес;
 • оформяне на застрахователни полици на клиентите в случай на загубен или повреден багаж или за нещестен случай, а също така за други произшествия;
 • даване под наем на автомобили, поръчка на чартърни полети, специални влакове и други транспортни средства;
 • поръчка и закупуване за своите клиенти на билети за театър, кино и други спектакли;
 • взимане под наем за туристите на спортни принадлежности.

ЗА САМОПОДГОТОВКА

Въпроси и задачи:

 1. Коя според вас е най-пълната дефиниция на понятието “туристическа агенция”? Защо? Обосновете се.
 2. Кои са водещите български туроператори?
 3. Кои световни туроператори имат най-голямо значение за развитието на нашия туризъм и защо?


 

WWW.POCHIVKA.ORG