Home Туризъм Труд и работна сила в туризма

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Труд и работна сила в туризма ПДФ Печат Е-мейл

Труд и работна сила в туризма:

Особености на труда в туризма и отражението им върху изискванията към персонала → Същността на труда в туризма се определя като общественополезно човешка дейност от материална сфера /производство на кулинарна продукция/ и преобладаваща част на труда в нематериалната сфера /посреднически, хотелски, търговски и други услуги/ насочена да организира производството, разпределението и реализацията на пазара на туристическите услуги и да осигури висока доходност и социално-икономическа ефективност на туристическото предприятие. Човешките ресурси са изключително важна и специфична част от туристическия продукт. Влиянието на туризма върху заетостта на работната сила е значително, т.к. освен пряко, той създава и косвено много работни места. В свързаните в него индустрии – транспорт, селско стопанство, строителство, промишленост и др. Туризма предоставя основно услуги създадени от хора и предназначени за хора. По тази причина всички които са свързани с него трябва да имат предвид следното:

1) Туристите като клиенти са субекти с индивидуални ценности, култура, нагласи, очаквания и т.н. По тази причина понякога е много трудно тяхното поведение да бъде предвидено , което внася динамичен елемент  във взаимоотношенията между служител и турист.

2) Всеки туристически продукт носи отпечатъка на своя производител. Производството се осъществява с активното участие на потребителя. Качеството с което той достига до крайния потребител е изключително зависимо, от т.нар. човешки фактор. Човешките ресурси са най-ценни за туристическата организация, защото:

- осигуряват видимата, но и невидимата страна на услугите /атмосфера, комфорт, емоции, настроение и др./. В туризма висока степен на влияние имат неосезаемите фактори

- от тях зависи изпълнението и надеждността на услугата

- те са натоварени с отговорността на обслужването на туристите и спечелването им за лоялни клиенти. Турист останал доволен от организацията на обслужването на туристическата агенция има много по-голяма вероятност да я избере повторно за следващото си пътуване, отколкото непознатата агенция с атрактивна оферта. Постоянните клиенти са много по-рентабилни за туристическите фирми.

- инвестициите в хората са инвестиции за дългосрочен успех на организацията, ако са извършени правилно. Така се осигурява привличане и задържане на професионално най-добрите специалисти.

•    Туризмът днес създава повече работни места , отколкото всяка друга разрастваща се индустрия, Характерно за трудовите пазари в туризма е протичането на няколко процеси като:

-    значителна част от изпълническите длъжности не изисква висока професионална квалификация и този факт обуславя постоянния поток от нови работници, чието обучение се прехвърля в повечето случаи на работодателя. За поддържане качеството на обслужване туристическите фирми внедряват стандарти – комплекс от нормативи и правила за обслужване на туристите, които гарантират определено ниво на качество за всеки туристически продукт. Стандартните изисквания към кандидатите за работа са предимно такива свързани с личностните им качества – да имат приятен външен вид, да са спретнати, приветливи, да се усмихват, да могат да работят в екип, да имат добри социални и междуличностни отношения, търговски способности и умения за сътрудничество с потребителя при определяне и създаване на желаната от него услуга;

-                            физическа умора и психологически ограничения;

-                            Във възпроизводството на туристически продукт участват различни професии персонал;

-                            Туризма се характеризира с разпръснатост на отделни групи персонал в зависимост от териториалното разположение на туристическите обекти;

-                            Висока степен на вътрешна фермамобилност;

-    Работният ден на персонала е съобразен с потребителското търсене, както и интензитет на туристическия поток. Често това води до неравномерност в натоварването на персонала и работа в т.нар. асоциално време /когато другите почиват/;

-                            Туризмът е свързан с значителни трудови пътувания на персонала, което допълнително удължава работния ден;

-    Докато в индустриалния сектор е възможно да се въведат механизацията и автоматизацията, то при туризма живият труд продължава да играе основна роля;

-    Туристическата култура на местното население – нагласа, отношение към туристите, владеенето на чужд език и т.н. са определящи за нивото на работната сила в туризма;

-                            Предвижване на работната сила от вътрешните райони към туристически райони;

-                            Нараства делът на чуждата работна сила в резултат на процесите на глобализация;

-    Текучеството и непостоянство, като следствие на сезонният характер на туризма, неритмичността в заетостта, невъзможността да се ползват общоприетите социални придобивки, сравнително ниските технологични изисквания към голяма част от заетите в туризма, което допуска по часово наемане, ниско възнаграждение и др.

Структура на персонала в туризма:

1) Професионална структура – Тя характеризира относителния дял на различните професии в осъществяването на туристическото обслужване →  Заети в ресторантьорството /над 60 %/ , заети в хотелиерството /над 25 % /, заети в посредническата дейност, заети в специализирания вътрешен транспорт, търговски работници, други професии.

2) Социална структура – Обуславя се както от особеностите на труда, така и от икономическите процеси и дава информация за социалния състав на туристическия персонал, по три от основните показатели:

– по възраст и образование – тя е с доста идентични характеристики в страните развиващи туризъм;

-                      по преобладаващата част от заетите в туризма са жени – повече от 60 %. Основни причини за това са сезонният характер на работа и ниско заплащане на изпълнителските длъжности;

-                      По възраст – преобладава персонала между 20 и 35 г. Мобилността на младите хора, привлекателността на индустрията, поради предлагането на динамична и интересна работа с многобройни социални контакти, както и неустановеният им семеен статус насочва хората от тази възрастова група  за начални в професионалната кариера в туризма;

-                      Образование – В туризма преобладават назначените със средно образование. По отделни професии и длъжности се забелязват съществени различия. Характерно за управленските длъжности е че от тях се назначават хора с висше образование. С най-високо образование в туризма като цяло са кадрите заети в туроператорската дейност.

-                      Специфична характеристика и структура представлява владеенето на чужди езици – брой , степен на владеене, по пол, възраст и професионална насоченост. Най-добра езикова подготовка на персонала в посредническите предприятия следва от тази на екскурзоводите и управителите на хотели;

-                      Обучение и развитие – В много развити страни сериозен проблем е липсата на добре обучен персонал. Основна причина за това са-текучеството и мобилността на работната сила по-нисък социален статут на професиите, ниското заплащане. Текучеството затруднява задържането на професионално пригодните кадри за по-дълъг период от време. В резултат на това в жертва се пренася качеството на обслужване. Този факт налага на мениджърите в туристически фирми да обръщат внимание на обучението на персонала в самата организация. Така те ще могат да поддържат определено ниво на професионализъм у своите служители.

Системи за заплащане:

1) системи на основата на отработеното време /известна е като повременна система/ - При нея заплащането се извършва за труда положен през определен период от време и зависи както от отработеното време, така и от образованието и квалификацията на работниците. Включва – часова, дневна, седмична ставка и месечно заплащането /у нас/.

2) системи за заплащане според постигнати резултати /зделна система/ - Заплащането се получава за труда положен за изработването на определено количество стоки или услуги.

а) системи основаващи се на производителността на труда – Производителността на труда е икономическа категория и форма на проявление на неговата ефективност. В туризма производителността на труда изразява количеството работа извършвана от един работник за единица време. Измерването може да бъде →

Стойностно – например, приходи от продажби в лева, евро. Този начин на измерване не дава точна представа, т.к. високо стойностните услуги ще имат по-висока производителност спрямо ниско стойностните.

Натурално измерване – например, брой туристи, брой нощувки, брой екскурзии и т.н. За туризма е по-подходящо това измерване защото е по-точно.

б) системи основаващи се на качеството на работата – В повечето туристически длъжности е затруднено измерването на качеството на извършената работа, поради наличието на неовеществен продукт /нематериален/ и субективно отношение на клиентите. Така наречената ,,грижа за клиента” е трудно да се установи при индивидуалните работни места и още по-трудно да се оцени и да се измери качеството на работата. Във туризма оценката се усложнява и от наличието на слаби и силни периоди на ангажираност.

3) Стимулиращи системи – Не се прилагат самостоятелно, те са в комбинация с повременната и зделната система:

- премии – Допълнително заплащане към основната заплата, с което се стимулират допълнително вложените усилия

- комисионни - Намират широко приложение в туризма, Получава се като процент от определена сума, която е или обем на оборота или обем на печалбата

- участие в разпределение на печалбата – Чрез нея се стимулира сътрудничеството между ръководството и останалия персонал. Цели се приобщаване на персонала към фирмата

- Акционерно участие на персонала – Тук се използва чувството за собственост на персонала /само за акционерни дружества/

- Привилегии на персонала – Тук се отнасят всички придобивки които са извън заплатата, но са форма на възнаграждение за сметка на работодателя → осигуряване на безплатна храна и квартира, коли, бензин, купони за храна, безплатни самолетни билети, застраховки, заплащане на обучение, безплатно използване на съоръженията на туристическото предприятие, инсентив пътувания /за най-добрите служители в награда даване на почивка/.

Заплащане на извънреден труд – Компенсирането на удълженото работно време или работата в празнични дни става с допълнително заплащане или допълнително свободно време.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG