Home Туризъм Технология на продажбите на орг.тур.пътувания с обща цена по инициатива на пътнич. агенция (ПА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Технология на продажбите на орг.тур.пътувания с обща цена по инициатива на пътнич. агенция (ПА ПДФ Печат Е-мейл

Технология на продажбите на орг.тур.пътувания с обща цена по инициатива на пътнич. агенция (ПА)

Организираните тур.пътувания (ОТП) с обща цена са най-често срещана форма на туризъм. Те се налагат на тур.пазар поради преимуществата, които имат, за турагента те са няколко – освобождава се от някои задължения, свързани с организацията на пътуването, цената на организираното пътуване е по ниска от сбора на цените на съставните услуги. В едно тур.бюро туриста може да избира от различни видове пътувания. Организираното тур.пътуване предпазва от рискове и дава сигурност.

То има и недостатъци като това, че общата цена не ни дава реална представа за качеството, ограничава се свободата да избираме, туриста попада в компания от хора – определени от пътническата агенция.

Най-често срещаната форма на ОТП са груповите пътувания, които от своя страна могат да бъдат обиколни или тематични.

Груповото пътуване е комбинация от транспорт и пребиваване. То се съставя от ПА и е с обща цена. Не винаги цената е елемент, който поощрява даден клиент да избере едно пътуване. Водещ фактор може да бъде репутацията на тур.оператор. Когато става въпрос за въздушен превоз важни детайли са полета – дневен или нощен, типа на самолета и авиолинията. Полета п/з деня е важен за семейства с деца. По отношение на хотела описанията в дадена брошура могат да са различни. Добре е да се работи с няколко брошури. Най-добър вариант е когато тур.оператор лично се увери в качеството на хотела преди да го включи в пътуването. Пътуването с обща цена осигурява общ диапазон от услуги. Когато се формира една тур.група са важни следните неща: пътуване на участници с приблизително еднакви цели, интереси и задачи.

Броя на туристите в една група не е точно определен. При ниско категорийния туризъм групата може да бъде до 50 човека, а при хоби – туризма до 6 човека.

Организираните тур.пътувания с обща цена са пътувания по предварително изготвена програма, което включва най-малко 2 от следните услуги- транспорт, нощувка и допълнителни услуги, които не са свързани с транспорта и нощувката.

Организацията на тур.пътуване с обща цена минава през няколко етапа:

- проектиране на основните параметри на тур.пътуване и определяне на общата цена на пътуването;

- изготвяне и разпространение на програмата за тур.пътуване.

Подготовката на едно тур.пътуване се конкретизира в събирането, обработката и анализа на инф-я за състоянието на тур.пазар. Най-късно една година преди съответния тур.сезон, тур.оператор трябва да е готов с проучването на пазара и определяне на тези него сегменти, които биха проявили интерес към предлагането.

При проучването на пазара дейността на тур.оператора следва да се концен-трира в 3 направления:

- потенциалната или реалната  турист-ическа клиентела или това са проучвания свързани с тур.търсене.

- тур.дестинации, тур.места – потенциални и действителни контрагенти – проучване на тур.предлагане;

- да се проучи предлагането на конкурентите по отношение на вид, количество, асортимент или това е структурата на тур.продукт, качество и цени на продукта, тур.места, които предлагат конкурентите и кои са фирмите доставчици на основни услуги.

Проучването на тур.търсене предхожда всички останали направления. Тур.търсене, форма на проявление на обществената платежоспособна потреб-ност от такива стоки и услуги, които осигуряват пътуването и времен-ното пребиваване на хората извън постоянното и местожителство за развлечение, отдих, задоволяване на културни интереси или участие в спец.мероприятия.

Реализацията на тур.търсене, което се изразява в потребление на тур.продукт става след предвижването на туриста до него.

Проучванията на тур.търсене се насочват в направления като: изясняване на мотивите за тур.пътуване – изясняват се предпочитани тур.места, обекти, транспорт, средства за подслон, ЗХ и Р, набор на допълнителни услуги.

Проучванията за определяне на потен-циалните клиенти се извършват като се използват няколко подхода:

- териториален – като продукт е предназначен за населението на дадена територия;

- професионален – продукта е предназначен за определени професио-нални групи;

- възрастов подход – третата възраст, деца, студенти;

- по интереси – лов, риболов;

- комбиниран.

Мотивите за едно тур.пътуване могат да бъдат: ваканция, познавателно пътува-не свързано с история, култура, бит.

Туроператора трябва да си изясни условията и ограниченията, които влияят в/у решението за потребление като финансови възможности, свободно време, ученически ваканции и др.

Трябва да се уточнят предпочитанията по отношение на вид и начин на ползване на транспортните средства, вид и категория на средствата за подслон, допълнителните възможности за разнообразяване на престоя и др.

Изясняването на параметрите дава възможност на туроператора да уточни продължителността на тур.пътуване и границите на периода на неговото провеждане, да уточни отношението м/у пътуване и пребиваване, да се ориентира по отношение на транспортното обслу-жване като вид, капацитет, пропускателна способност, качество на транспортното обслужване и др.

В технологичен аспект тези проуч-вания се извършват ч/з анкетни проучвания, ползване на статистически и научни издания, семейния бюджет. В организационен аспект проучванията могат да бъдат извършване от туроператорите или да бъдат възложени на външни фирми.

Проучване на тур.предлагане е съвкупност от тур.стоки и услуги, предложени на тур.пазар в даден период от време с цел превръщане на тяхната стойност в пари. Основен фактор за осъществяване на тур.предлагане е наличие на природно-географски и антропогенни ресурси.

Обект на внимание при тур.пътувания са тур.привлекателност на съответната дестинация. Туроператора трябва да направи реална оценка на известен брой места и да подбере онези от тях, които най-добре подхождат на установените цели и мотиви за участие в тур.пътуване.

Друг субект на внимание е транспортната достъпност. По отношение на транспортната достъпност е желателно м/у тяхното местожителство на туриста или там от където започва пътуването и обекта за посещение и пребиваване да  функционират няколко вида транспорт. Това дава възможност да се осигури различна цена. Друг обект на внимание е тур.инфраструктура – количествени и качествени характеристики на спец. МТБ. Изискванията при избор на хотела трябва да се съобразяват с типа на хотела (градски, пансион). Избора на начина на настаняване може да включва така нар. Американски план за настаняване в случай когато има нощувка с пълен пансион:

Модифициран американски план за настаняване – нощувка с полупансион.

Континентален план – нощувка с континентална закуска.

Европейски план – нощувка без закуска..

Проучване поведението на конку-ренцията – Когато се извършва проучване на конкурентните фирми трябва да се определи каква информация ни е необходима. Проучването трябва да обхване на първо място степен на популярност на конкуренцията от гледна точка на предлагания от тях тур.продукт. Тази степен на популярност се прави с анкети и интервюта.

Базова информация - данни за името и адреса на конкурента, преди тази негова дейност, има или регистрация, каква е големината на фирмата;

Ценова политика – Трябва да се осигурят ценови листи и също така информация за предоставените остъпки и при какви специални случаи, на кои клиенти. Тази инф-я трябва периодично да се актуализира (на всеки 6 месеца).

Трябва да получим инф-я за провеж-дане на реклама от конкурентните фирми. Тя се получава като се извърши проверка на обявите в печата, ТV, радио.

След като се приключи с проучването на тур.търсене и предлагане и след като се оценят позициите на конкурентите се пристъпва към съчетаването на търсенето на туристите с подбора на съответните тур.места.

Втори етап при организ. на тур. пътувания с обща цена е изготвянето на работен проект – П/з втория етап трябва да се разработи проекто-маршрут, да се уточни графика на пътуването и трябва да се изясни програмата с възможните посещения на отделните тур.места и обекти за посещения. За да се превърнат идеите в бизнес програма, превръщането им преминава п/з преговори с хотелиери, транспорти фирми и др., от които ще се закупува съответната тур. услуга. Възможностите за продажба на един хотел са няколко. Най-често това е отпускане на определен контингент стаи на дадена пътническа агенция, която от своя страна ги препродава за органи-зирани или индивидуални посе-щения. Подборът на хотели зависи от тяхната достъпност. Ползват се 2 възможности за осигуряване на пътуването:

1. Собствен транспорт.

2. Нает транспорт.

В практиката се използва повече наетия транспорт. При наемане същес-твуват следните варианти:

√ наема се целия транспорт за еднократно превозване или за верига от пътувания (чартиране);

√ за ангажиране на определен брой места в редовните линии;

Калкулирането на общата цена обхваща всички дейности и операции, които са свързани с определянето на икономически параметри на продукта на тур.оператор. Цената на организирано туристическо пътуване включва 2 основни елемента.

Първият елемент е със себестойността от начислена комисионна.

Вторият елемент е данъчен налог, който за различните стране е с различни наименование.

Себестойността на пътуването може да бъде разглеждана като разходи необходими за транспорта + разходи по пребиваването + други разходи. Калкулирането на транспортните разходи зависи от вида и начина на използване на транспортното средство.

Разходите за нощувка и храна се включват в себестойността във варианти – пансион, полупансион, нощувка със закуска като те могат да са различни за сезона, преди сезона, след сезона.

Разходи за допълнителни услуги – вкл. се  екскурзии, развлечения, събития с културен и познавателен характер и др. услуги. За да не се оскъпява цената допълнителните услуги се предлагат отделно ч/з допълнително заплащане.

Други разходи – вкл. се всички различни такси, застраховки, такси за издаване на визи, летищни такси, пристанищни такси, Разходите се определят на база на тарифа. Тук се отнасят разходи за реклама.

Застраховката покрива злополука на туриста и болест, в случай на анулиране на пътуването застраховката не се връща.

Трети етап при подготвянето на тур. пътуване с обща цена е изготвяне и разпр-остранение на програма за пътуването. Свързаните с тур.бизнес лица са заинтересовани от наличието на брошура, което да привлече голям брой клиенти. Една добре разработена брошура може значително да увеличи бизнеса. Когато се изработва брошура трябва да се определят целите, след това се уточнява аудиторията за която е предназначена. Разработването на една програма за пътуване минава през няколко етапа.

-    техническо обработка на резул-татите от предходните 2 етапа. Инфор-мацията да се групира по различни признаци, като дестинация, по видове пътувания, по отношение на използвания транспорт, по периода на провеждане на тур.пътувания – летни програми, зимни програми, преди и след сезона.

В една брошура задължително трябва да има основна информация, което включва – наименование на тур.продукт, специални услуги, които се предлагат, тип на продукта, регионални възможности, специални средства за обслужване, месторазположение, цена – дава се като притурка, паспортен и визов режим, валутни курсове, застраховки.

Една брошура а търг.представител на една фирма.

Туроператорите създават по няколко специални брошури. Отпечатването става от специални предприятие. Тя трябва да  попадне на правилния адрес. Когато се разпределят е добре да се имат в предвид клиенти, които са ползвали услугите на фирмата, лица потърсили информация от фирмата, водещи туристически агенции, отдели за почивка на синдикати, тур.информационни центрове, транспорт-ни фирми, хотели, мотели, бензино-станции и тур.забележителности. Основн-те изисквания към една брошура са:

-          пълнота – клиента трябва да намира, всичко което го интересува, точност и обективност на информацията и рекла-мата, системност на информацията, високо художествено равнище на изработка, оптимално съчетаване на рекламните елементи;

-    принципа е да не се обещава повече от това което се предлага.

Брошурата не е единственото средство за реклама на туроператора. Могат да се използват дипляни, плакати, листовки, съобщения и обяви по ТВ, печат, радио.

Тези рекламни средства не позволяват представянето на цялостната програма, а само части от него.

Целта е да се възбуди интереса на потребителя и той да потърси информация от туроператора.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG