Home Психология Образование за устойчиео развитие

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Образование за устойчиео развитие ПДФ Печат Е-мейл

Много необходимо в този момент за България, а и за Европа и целият свят, е едно образование за устойчиво развитие, нуждаем се от едни единни стандарти и сигурно бъдеще на хората в този нов свят. За да постигнем това, трябва всеки да разбере проблема и да даде своя принос за неговото решеване, в това число - правителствота, частния сектор, различните общности, но най - вече продставителите на образователния сектор.

Цялото човечество иска да живее цивилизовано, достойно и ползвайки всички достижения на човешкия прогрес, както и да работят за едно сигурно бъдеще. Възниква нов световен ред, основан на нов световен принцип - цивилизован, културносъобразен със действителността сега, т. е. да се изгради ново, образовано и устойчиво общество. В него локална е политиката на етноса, а глобална е политиката на цивилизацията, а тенденцийте са към опазване на околната среда и обществото. Необходимо е образование за всички като основа за постигането на едно стабилно бъдеще, както и нова визия и нова стратегия на поведение във взаимодействието човек - природа. генералният секретар на Юнеско Ф. Майор, през 1999г. разпространява Програма за международна образователна дейност, приета от ООН. В нея е подчертана необходимостта от това да учим за едно жизнеустойчиво общество, а именно образованието да продължава през целия живот, да се разнообразяваи да се интегрира във всъчки основни житейски дейности. Ученето трябва да бъде цял живот като стане увлекателна и желана дейност, която допринася за развитието на способностите на учащите се и ги подпомага за изграждане на активна жизнена позиция, нови компетентности и за развитие на едни жизнеустойчиви взаймоотношения през целия живот, защото устойчиво развитие е синоним на устойчиво общество, устойчив живот и икономика.

Г. Оспина посочва чертите на устойчивото развитие:

*то е етична норма;

*предполага ангажираност на всички науки;

*то е база за развитие на едни нови взаймоотношения между народите и ново отношение като цяло към планетата ни;

*то изразява необходимостта от по - ефикасни връзки между отделните сфери в живота;

*то е призив за глобално мислене;

*то е нов поглед към бъдещето;

*то е сигнал за трвога и др.;

За да имаме постижения  в работата си за едно устойчиво развитие в образованието са ни необходими точни и конретни задачи:

1. Създаване на конкретни ценностни системи и етични норми.

2. Стимулиране на сремежа към овладяване на знания.

3. Изграждане на една нова и здрава връзка между държавата и гражданското общество.

4. Мобилизация на обществото срещу бедността, насилието и несправедливостта.

5. Максимално развитие на потенциала на всеки един човек и възможно най - доброто му реализиране.

Това е една много трудна задача и точно по тази причина са необходими съвмесните усилия на отделните страни във връзка с това Междуправитествената комисия за устойчиво развитие определя преоритети, които трябва да залегнат в дейността на правителствата, а те са:

*преразглеждане на националните политики за една добра перспектива  на устойчивото  развитие;

*пренасочване на системата за формално образование;

*включване на образованието в една национална стратегия;

*ангажиране на обществото с този проблем.

Особено е важно мястото на образованието в този процес, то е усвояване, но ориентирано към постигането на устойчивост, а точно това предполага, един неформален начин за усвояване и непрекъсната комуникация, диалога да бъде в основата за разбирателство между заинтересованите, образованието да бъде отворено за външния свят, преустройство на училищното, университетското и професионално образование към овладяване на знания и умения улесняващи към инициатива и загриженост за бъдещето на планетата ни. Традиционата форма на образование не  може да отговори на необходимостта да се постигне устойчиво развитие. Това репродуктивно усвояване на знания от страна на ученика го прави един пасивен изпълнител. Имаме една еднопосочна релация: учител - учебник - ученик, вместо да решава проблеми, и да извършва посилна за него изследователска работа, учениккът получаваинформцията наготовои полага усилия да я запомни и възпроизведе. Така той е лишен от това сам, да достигне до някакви резултати от своята дейност, а точно това е от особена важност за неговото личностно формиране. Особено сега когато всеки има достъп до интернет и до всякъква информация, направо е недопустимо да продължава образованието да тъпче на едно място, често дори ученика е по - информиран от учителя. Виждаме всеки ден, колко е неефективно трдиционното образование и колко е крещяща необходимостта от промяна, но обоснована, премислена и полезна. Когато един ученик положи труд и сам достигне до дадени резултати, тогава и неговият интерес ще нарастне, и начина на възприемане е друг, пък и ще го запомни за цял живот.

Недостатъците  на тази образователна система ( класно - урочната ) ги виждаме всеки ден, всеки е хукнал на части уроци, нямаме единни образователни стандарти, не се отчитат идивидуалните особености на всеки ученик, състемата за оценяване е неефективна,образованието е затворено, то е откъснато от действителността и е много зависимо от висшестоящите институций.

Перманентното образование - ученето през целия живот е изискване необходимост за тази зародила се нова култура на учене.Тук ученика е активен субект в собствената си дейност, а преподавателя е организатор, подпомага всеки участник в учебния процес - ученик в училище или възрастен учащ се.

Новата култура на учене посочва следните преоритети за училищното образование:

* Трябва да се стимулира самостоятелното мислене и творческото въображение на учащите се;

* Качеството на образованието трябва да се управлява ефективно;

* Обучението да се осъществява на база дейностен и личностен подход, т. е. учащия е в центъра на образователния процес;

* Водеща роля да има рефлексията, саморефлексията и най - вече мотивацията в цялостната образователна дейност.

И неформалното образование, има необходимост от нови образователни подходи, насърчаващи усвояването на съвременните научни знания и основните социални умения.

Образователните ценности в България, се променят в съответствие с общочовешките и европейските такива. В страните на европейския съюз, към които спада и нашата страна образованието се базира на следните принципи:

* Базистното образование да дава солидна основа, но и да мотивира хората да учат през целия си живот;

* То трябва да дава широк кръг от познания и умения, както базистни така и професионални;

* За да има едно устойчиво развитие важно място заема връзката между формалното и неформалното образование и информалното учене (ученето съпътстващо човека през целия му живот).

Новата култура на учене обхваща всички целенасочени дейности в живота  за подобряване на знанията, уменията и компетентностите на всеки човек.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG