Home Психология Конфликтите при учениците в средная училищна възраст

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Конфликтите при учениците в средная училищна възраст ПДФ Печат Е-мейл

І. МОТИВИРОВКА ЗА ИЗБОРА НА ПРОБЛЕМА

Думата конфликт произлиза от латинската дума conflictus, която се превежда като сблъсък, удряне, борба.

Конфликтът е специфично проявление на взаимоотношения между субекти, формирано на базата на остри противоречия. Той е проява на дисхармония в социалната група. Може да има както негативен, така и позитивен характер. Познанието на същността на конфликтите, причините за възникването им и динамиката им на развитие, дават възможност на хората умело да ги предотвратят или поне, ако вече са избухнали да ги овладяват и решават.

Причините за конфликтите могат да бъдат от най- различно естество – лични, професионални, морални и т.н. Съвременото схващане е, че практически не могат да се избегнат.

Средна училищна възраст обхваща периода от 11-12 до 15 г. Нарича се още преходна възраст, тъй като се извършва преминаване от детството към качествено нов етап на развитие. Това е междинна възраст – между началната и гимназиалната и възраст на подрастващите, на ускорено физически и формиращи се личности.

В средна училищна възраст конфликти възникват в процеса на общуване между съученици, с учители и родители. В този процес се изгражда и личността и поради тази причини преодоляването на конфликта се явява важен фактор във формирането на личността на ученика.

Проблемът за агресията и конфликтността в средна училищна възраст в днешно време е изключително актуален и болезнен. Съвременните психолози споделят мнението, че агресията в ученическа възраст не се е променила, но е спаднала възрастовата граница на децата, включени в конфликти.

Някои изследвания сочат, че по- голямата част от децата от 4-и до 7-и клас влизат в конфликт помежду си, докато при горния курс - в 8-и и 11-и клас- по- често в конфликтни отношения с възрастните.

Конфликтните ситуации се дължат най-често на борба за физическо и психическо надмощие над съучениците и в много редки случаи за отстояването на някакви ценности или възгледи.

Много често основна причина за конфликтите е общата атмосфера в семейството, в училището.

Има няколко начина за излизане от конфликтната ситуация.
Единият от начините е отказ от влизане в конфликт или саморазправа.
Другият начин е избягването и недопускането на такава конфликтна ситуация, преговорите или директната конфронтация, водеща до физическо и психическо надмощие на един от индивидите, въвлечен в конфликта.

Известният психолог Христо Монов уточнява, че много често причините за насилието в училище се дължат на липсата на изградени ценности.

„Тогава започва да действа закона на джунглата и тогава именно борбата за надмощие се разразява".

ІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ

Обект на изследването са деца от 11 до 15 годишна възраст от средно- образователните училища и конфликтите между тях.

Предмет на изследването са конфликтите между децата от СОУ-  причините за тяхното възникване, динамиката и степента на изразяване, начини на решаването им и влиянието им върху психофизиологичното състояние на децата и върху тяхното учебно- възпитателно въздействие.

Контингент – изследвани бяха 6 ученика от V- то ОУ “Митьо Станев” – гр. Стара Загора на възраст от 11-15 год. по равен брой момичета и момчета и двама учители от същото училище.

ІІІ. ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Цел на нашето изследване е да се установят специфичните особености на психологическите конфликти в средна училищна възраст, видовете конфликти и причините, които ги пораждат.

ІV. ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.

За постигане на целта на изследването се определиха за решаване следните по-важни задачи:

  • Да се разкрият причините, условията и предпоставките за възникване на конфкликтите в средна училищна възраст;
  • Да се установят видовете конфликти в средна училищна възраст;
  • Да се изследва как се разрешават конфликтите и как се отразяват върху взаимоотношенията между учениците от средна училищна възраст и в процеса на общуване с учителите;
  • Да се разкрият структурата и функциите на конфликта.
  • Да се проучат условията на училищната среда на изследваните деца и тяхното влияние върху поведението им.

V. ХИПОТЕЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

За нуждите на настоящето изследване се формулира следната хипотеза

Допускаме, че изследването на конфликтите в средна училищна възраст ще спомогне за разкриване на специфичния характер на детските конфликти, ще разкрие причините, пътищата, формите и средствата за тяхното преодоляване, което ще помогне на учителите да избягват и преодоляват конфликтите в ежедневното им педагогическо общуване с децата.

VІ. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ, по които ще се извърши проучването на темата.

Критерии

Показатели

Методи

Отношение към конфликта

- позитивно;

-          негативно;

-          неутрално

 

Видове конфликти

-          ученик- ученик;

-          ученик- учител;

-          ученик- родител

 

 

Интензивност на конфликтните прояви

-          често;

-          рядко;

 

Реакции в конфликтната ситуация

-          вербална;

-          физическа;

-          комбинирана

 

Прояви на агресията

-          инициативна;

-          отбранителна;

 

Стилове за решаване на конфликти

-          съпернически;

-          сътрудничещ;

-          компромисен;

-          отбягващ;

-          приспособяващ

 

VІІ. Инструментариум и методика на изследването:

За постигане на целите на изследването , решаване на поставените изследователски задачи и доказване верността на хипотезата ще бъдат използвани следните 3 изследователски и диагностични методи:

1. Наблюдение- предмет на наблюдение ще бъдат вербалните и невербални рекации на поведение на учениците в конфликти ситуации.

2. Анкета- чрез анкетата ще се изследват специфичността на конфликтите, тяхната степен на острота в изследваната възрастова група. Ще се проследят причините и условията , пораждащи конфликти и тяхното отражение върху поведението и психиката на учениците.

3. Беседа /с цел проучване поведението на конфликтни ученици /Приложение 3/.

4. Въпросника на Томас- Килмън за определяне собствения стил на поведение в конфликтна ситуация /Приложение 4/.

VІІІ. ЕТАПИ НА ПРОУЧВАНЕТО

  1. Подготвителен – да се избере и формулира темата. Да се проучи литература и различни концепции.
  2. Основен – провеждане на самото изследване.
  3. Анализа на емпиричните резултати и извеждане на обобщения и изводи.
  4. Извеждане на педагогически варианти за преодоляване на конфликтите.

ІX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С оглед поставените цел и задачи на настоящето изследване се надяваме, че с изясняване същността на конфликтите в средна учлищна възраст, причините за тяхната поява, тяхното проявление и динамика учениците ще придобият една по- ясна представа за конфликтите помежду им и с учителите, ще заемат една по- отговорна позиция по проблема и най- важното – ще придобият практически умения за справянето с възникналите конфликти. Това несъмнено ще спомогне за едно по- зряло общуване помежду си и с учители и родители и в крайна сметка ще доведе до обогатяването, възпитанието и развитието им като личности.


 

WWW.POCHIVKA.ORG