Home Психология Аудиални технологии

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Аудиални технологии ПДФ Печат Е-мейл

Аудиални технологии

Вербалната знакова система като основна  комуникативна система в процеса на обучението има своите предимства и недостатъци.Но живото междуличностно общуване между между преподавателя и учещите може да бъде допълвано  ,активизирано с помощта на специално подбрани и структурирани аудиални дидактически материали .

Аудиалните дидактически материали условно могат да се разделят на три групи : документални записи ;  записи на артистични изплненияи специално структурирани за обучението записи .

Документалните аудиозаписи осигуряват автентично включване в обучението на изказаните мнения ,становища ,на специалисти от практиката ,държавници.Източници на такива записи са :симпозиуми ,научни конференции,интервюта,анкети,дискусии по радиото и телевизията ,социологически проучванияи т н .

Аудио записите на артистични изпълнения ,свързани с учебния процес,засилват емоционалната страна  на комуникациите и създават и създават благоприятна мотивационна основа за обучението и възпитанието .

Съвременните носители на аудиозаписите се отличават с изключителните си качества :висококачествено възпроизвеждане ,много близко до естественото звучене ,дълготрайност на първоначално постигнатите качествени показатели и възможност за прередактиране и постигане на различни монтажни ефекти .

Аудиокасетата и аудиокомпактдиска  са широко застъпени и в последно време се налагат миникасети и минидискове .За целите на обучението засега е най-подходящ касетофона поради функционалните си възможности за многократно записване.

Плейърите за компактдиск осигуряват присъщото на носителя много високо качество при изключителна гъвкавост и безинертностнатърсенето и възпроизвеждането на на всеки желан фрагмент.

Комбинираните стереоуредби обединяват конструктивно и функционално например тунер за укв обхват ,двукасетен дек,и мр3 плейър.

За ефективен самоконтрол в електроакустическите канали могат да бъдат включени апарати за фонетичен анализ и визуализация на устната реч.Това е техника ,която навлиза в обучението от лабораториите по експериментална фонетика .Спектографът позволява да се направи акустически анализ на избран звуков сегмент – получава се графично изображение на звуковия спектър от честоти с определена амплитуда .Сонографът е един от най-съвършенните апарати за акустически анализ на устната реч-след запис с микрофон се получава графично изображение на речевия фрагмент .

Интографът е електронно устройство ,предназначено за корекция на на интонацията и мелодията на дадена фраза (анализатор на мелодията )

Основни понятия и принципи в електроакустиката

Електроакустическата техника има много качествени характеристики ,които трябва да се познават добре ,за да се използват най-рационално възможностите й.

Първичната звукова картина съдържа музикални звукове и шумове.Музикален звук е усещането ,предизвикано от периодично трептене в звуковото поле,а непериодичното трептене е шум.

Честота на музикалния звук се нарича броя на пълните звукови трептения за 1 секунда.Еденицата за звукова честота е Херц(Hz).Психологическото усещане за звукс определена честота се определя като височина на звука .

Източницина музикални звукове излъчват и определено количество хармонични съставки с различна честота и амплитуда –те определят тембъра на музикалния източник ..

Енергията на звучащото тяло определя звуковата мощности звуковото налягане .Нивото на звуковото налягане се измерва в децибели .Субективното усещане за определено ниво на звуково налягане се нарича гръмкост –фон.

Динамичен диапазон (динамика) на даден звуков източник е отношението на максималното към минималното звуково налягане ,което този може да създаде .

Съществено влияние върху звуковата картина имат акустиката на мястото за слушане и шумовете от околната среда .Акустическата характеристика сеопределя от ревербацията –продължаващо звучене след прекратяване действието на звуковия източник. Ревербацията и околният шумвлияят чувствително върху динамиката и общото качество на възпроизвеждането .

Монофоничния принцип в електроакустиката означава преобразуване ,пренасяне ,записване и възпроизвеждане на звукови сигнали ,като се използва един електроакустичен санал.

Стереофоничния принципсе основава на особеностите на слуховото възприятие ,свързани с бинауралният ефекти мозъчният център за пространствена ориентация . При странично разположен източник слуховото възприятие за двете уши е различно ,което е начало на локализацията на този източник.

Класическата стереофонична система използва два насочени микрофона ,разположени вляво и вдясно спрямо сложният звуков източник.

Голямо значение за стереоефекта има разположението на озвучителните тела(тонколоните)

В квадрофоничната система се използват две двойки микрофони –предна ,която е насочена към звуковите източници,и задна която реагира на отразените звукове (реверберацията на залата ).При нея се ангажират едновременно четири канала и се използват четири озвучителни тела .

Преобразуване,усилване и обработване на звуковите сигнали става чрез:

Микрофони-микрофонът преобразува звуковата енергия в електрическа .Според начина на преобразуване на звуковата енергия в електрическа ,микрофоните се разделят на няколко вида :електромагнитни , кристални (пиезоелектрически), електродинамични,електростатични ,кондензаторни и др. Най-широко се използват електродинамичните микрофони ,а най-високо качество осигуряват  кондензаторните .

Основните характеристики на микрофона са : чувствителност,честотна характеристика , нелинейни изкривявания  и характеристика на насоченост.

Някои микрофони са пригодени само за стационарна работа –дори и най-малкото движение внася силен шум. За репортажна работа ,естрадни изпълнения се използват друг тип микрофони ,нечуствителни към преместванията им в звуковото поле . За подобни условия са създадени и радиомикрофоните – с безжична връзка с приемащия усилвател . Правилният подбор на микрофона ,съобразен с характера на записаните звукови източници,акустическите условия в мястото на записа и характеристиките на записващия блок , е от изключителна важностза качеството на записа .

Нискочестотни усилватели – усилвателите на сигнали със звукова честота се наричат нискочестотни усилватели. Те могат да бъдат самостоятелни устройства ( за озвучаване )или звена в електроакустичната система . Усилването става стъпаловидно .

За нискочестотните усилватели се посочват следните основни характеристики: чуствителност,честотна характеристика ,   коефициент на нелинейни изкривявания  ,изходно съпротивление и номинална изходна мощност.

Чувствителността се определя от електрическото напрежение на входа на усилвателя ,което при   максимално усилване създава номиналната изходна мощност.

Честотната характеристика на усилвателя изразява  равномерността на неговото усилване за различни честоти .

Честотната лента се определя от границите ,в които усилването не излиза от допустимата за даден клас неравномерност.

Коефициент на нелинейни изкривявания (клирфактор) показва степента на изкривяване в усилването на сигнали с различна амплитуда при определена честота . Дрезгавеенето на говора и музиката се дължи на недопустимо големите нелинейни изкривявания .

Изходно съпротивление (импеданс) на усилвателя определя какъв товар (озвучително тяло) може да се включи към изхода .

Номинална изходна мощност е получената в изхода мощност при нормална непрекъсната работа на усилвателя без превишаване на допустимите амплитудни изкривявания .

Високоговорители и озвучителни тела

Високоговорителят е електро акустически преобразувател – превръща мощният сигнал ,получен от изхода на усилвателя , в звуков сигнал .

Най –широко приложение намират електродинамичните високоговорители .

Качеството на високоговорителите се определя от много характеристики ,от които за основни могат да се приемат  номиналната електрическа мощност , входното електрическо съпротивление  и честотната характеристика на звуковото налягане .

Номиналната мощност характеризира възможността на високоговорителя да възпроизвежда продължително време музика и говор .

Входният импеданс на високоговорителя е съгласуващ параметър..

В зависимост от това, за каква част  от звуковия спектър са предназначени ,високоговорителите се разделят на четири групи : широколентови  (предназначени да покриват самостоятелно целия честотен спектър ) ;нискочестотни  ,средночестотни  и високочестотни  (предназначени за възпроизвеждане само на ограничена част от съответния честотен спектър ).

Широколентовите високоговорители се използват като вградени елементи  в настолни и преносими радиоприемници ,телевизори ,радиокасетофони и др .

Останалите три групи високоговорители се използват като градивни елементи  вай-различни комбинации за създаване на мощни висококачествени озвучителни тела и тонколони .

Озвучителните тела могат да бъдат още  двулентови  и трилентови ..

Тонколоните са озвучителни тела с вертикално разположени  еднотипни високоговорители ,предназначени за озвучаване големи затворени или открити пространства .Също могат да бъдат ,еднолентови ,двулентови и  трилентови .

Слушалки – разглеждат се като миниатюрни високоговорители ,които трябва да създадат много качествено звучене  в малкият обем на човешкото ухо . Според принципа на действие могат да бъдат : електромагнитни ; електродинамични ;и електростатични ,предназначени предимно за музикални източници . Има и комбинирани слушалки – с електродинамична и електростатична система в едно тяло .Слушалките ,предназначени за прослушване на музикални записи от дигитален носител ,могат да имат и по-широка честотна лента .

Технологии за записване и възпроизвеждане на звукови те сигнали

Аналогови  технологии

При тези технологии непрекъснатият звеков сигнал се преобразува  в електрически аналог .,който след ново преобразуване се записва върху движещ се с постоянна скорост носител .Възпроизвеждането е обратен процес – от записаният аналогов сигнал след ново двойно преобразуване се възстановява звуковият сигнал .

Електромеханична звукозаписна технология ( грамофонен запис ) Записът на грамофонна плоча вече изчерпи своите възможности и не може да конкурира новите технологии .Но е твърде възможно да преживее възраждане – има идея  електромеханично направеният аудиозаписда се възпроизвежда с лазерна технология .

Магнитна аналогова звукозаписна технология – преобразуването на звуковия сигнал завършва със създаване на пулсиращо магнитно поле – аналог на звуковия сигнал .Днес най-широко използвани са двуслойните магнитни ленти .

В апаратите за магнитен аудиозапис се осъществяват три основни технологични процеса : изтриване (размагнитване ); записване и възпроизвеждане .

Изтриването (размагнитването ) предхожда непосредствено новия запис –магнитната лента трябва да бъде напълно размагнитена независимо дали съдържа предишен запис или не .

Записващият блок включва източник за запис ,усилвател за запис и записваща магнитна глава .Източник може да бъде не само микрофонът ,но и всяко  електроакустическо устройство ,което има изход за електрическа връзка със записващ апарат .

Възпроизвеждащият блок включва възпроизвеждаща магнитна глава ,усилвател за възпроизвеждане и високоговорител (озвучително тяло ). Освен регулатор на усилването ,във възпроизвеждащият блок се предвиждат различни коректори на амплитудо-честотната характеристика ( тонкоректори).Тонкоректорите може да бъде потенциометричен  или лентов еквалайзер.За възпроизвеждането се използват  вградени широколентови високоговорители ,като същевременно може да се предвиди изход и за озвучителните тела с по-качествени характеристики и слушалки.

Звукозаписната технология с три магнитни глави се прилага задължително в професионалната работа ,използва се и при полупрофесионалната Hi- Fi  техника .

Високите съвременни изисквания към качеството на записите ,стремежът на конструкторите да постигнат  по-голям динамичен обхват доведоха до разработването на шумоподтискащи системи . На-широко разпространение има системата DOLBY в няколко модификации. Прилага се технологията «компресор-експандер”.Преди записването звуковите сигнали се подлагат на компресия .При възпроизвеждането следва процес на обратна характеристика –експандиране . При тези процеси се избягват нелинейните изкривявания и се намалява шумът .-

Системата Dolby A е предназначена за професионалните технологии. При системата Dolby  B подтискането на шума е само за слабите сигнали с около 10db=.

Магнитна лента в звукозаписа се използват два вида магнитни ленти-с ширина 6,25мм или с ширина 3,81 мм.Лентите  са двуслойни –върху здрава полиестерна основа е нанесен магнитния слой .

Съвременния касетофон има много модификации: портативен миниплейър с вграден високоговорител или висококачествени слушалки за музика (уокмен )

Дигитална (цифрова )звукозаписна технология

Дигиталната технология се прилага в звукозаписа от 1982 г .,когато фирмите  SONY и Philips  увенчават съвместните си усилия с международен  стандарт – създадена е система за оптичен запис и възпроизвеждане с лазерен лъч върху „ компактен диск „с диаметър 120 мм

Аудиокомпакт диска  е с едностранен запис на алуминиев слой ,нанесен върху подложка от поликарбонат с повишена  устойчивост към топлина и влажност . Информационната пътечка е непрекъсната спирала – започва от най-вътрешната зона и завършва в периферията на диска

Предимствата на компактдиска са няколко  : голяма плътност на записа ; високо качество ,съхранявано при масово тиражиране ; значително по-голяма дълготрайност от магнитните носители ; неизносваемост вследствие безконтактното лазерно възпроизвеждане ,приемлива цена и др

Компактдиск –плейърът е снабден с изключително прецизен електродвигател със сапфирено лагеруване  и цифрово-аналогов преобразувател. Управлението е микропроцесорно ,с голямо  бързодействие и надеждност ,при няколко функции : прередактиране , подреждане по избор , регистриране и бързо сканиране на записите .

Освен компактдиска , дигиталната  аудиотехнология  има две нови приложения : минидиск и миникасета .

При минидиска с диаметър 64 мм и времетраене 74 мин се използва магнито-оптична технология ( магнитен запис върху магнито –оптичен слой и лазерно възпроизвеждане

Уокменът за минидискове има много модерни функции : многократен дигитален запис и плейбек  ; редактиране ,изтриване ,разместване ,маркиране ,търсене различни режими на възпроизвеждане

Миникасетата за дигитален аудиозапис –DAT е два пъти по-малка от компактната аудиокасета – 73/54/10,5 мм. DAT касетите  имат  времетраене на записа 60, 90,или 120мин

Комбинирани (интегрални ) аудиосистеми

Използването на различни звукови източници и носители на записите изисква  интегрирането на голям брой електроакустически  устройства . Такова  решение е функционално неудобно и икономически неизгодно . Всички съвременни аудиосистеми са стереофонични  и имат дистанционно безжично управление .

Условно комбинираните аудиосистеми се подразделят на големи ,средни и малки (мини) системи . Отнасянето на дадена система към някоя от трите групи се определя от състава и функционалният обхват на включените модули , както и от мощността и качеството на усилвателно –възпроизвеждащият модул.

Условия за качествена аудиална комуникация

Ефективността на аудиалната комуникация при използването на различни средства в голяма степен се определя и от качеството на получаваните звукови сигнали .Това качество зависи не само от характеристиките на електроакустичната техника  иносителите на аудиална информация , но и от тяхното моментно състояние ,както и от акустическата среда , в която се осъществява комуникацията .

Осигуряването на постоянно качество е много по-трудно при магнитните звукозаписни технологии , отколкото при оптичните . Причините са две : механичен контакт  между магнитните глави и носителя и по-голяма уязвимост на магнитните ленти от външни въздействия .Поради непрекъснатото триене са подложени на износване и деформации магнитните глави и лентите .

За съхранение на магнитните звукозаписи трябва да се спазват редица условия :  температура на въздуха 25 градуса ,относителна влажност от 0до 13 %,защита от прах и удар ,вертикално разположение ,далеч от източници на влага ,топлина  и разсеяни магнитни полета ;периодично пренавиване за сваляне на механичното напрежение  и намаляване на копирефекта .

Аудиокомпактдиска е много малко уязвим- той трябва да се предпазва от зацапване и запрашване , но не е така чувствителен към промените в температурата и влажността ,а от магнитните полета изобщо не се влияе .

Голямо влияние на аудиалната комуникация оказва акустиката на средата . Съществуват норми за ревербация та на помещенията . За подобряване акустиката на помещенията трябва да се направи акустическа обработка – тя може да бъде импровизирана – дървени ламперии ,плътни завеси ,звукопоглъщащи пана от порест материали др. Намаляват ревербацията и могат да я сведат до оптималната .

Най-добре е записите да се слушат при звуково налягане ,равно на звуковото налягане при оригиналното звучене ..

Нерядко при продължително слушане се забелязва слухова умора (раздразнимост) .Причините са в изкривявания на звуковия сигнал ,наличието на дисонанти ,прекомерно повдигане на високите честоти или наличието на бумтящи баси .

Слуховата умора е резултат на използване на некачествена техника или неумело използване на възможностите на наличната техника .

И при слушане при звукови нива над 85 децибела ,както и краткотрайните много силни звукови въздействия могат да предизвикат временни или дълготрайни увреждания на слуха .

Съвременните аудиални технологии осигуряват много интересни комуникационни възможности ,но те трябва да се използват разумно , с мярка .

 

WWW.POCHIVKA.ORG