Home Туризъм Класификация на екскурзиите. Методи и средства за представяне на тур.обекти

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Класификация на екскурзиите. Методи и средства за представяне на тур.обекти ПДФ Печат Е-мейл

Класификация на екскурзиите. Методи и средства за представяне на тур.обекти.

Класификацията на екскурзиите се състои в разпределението им по групи и видове и отделянето на основните черти, определящи характера на подготовката и провеждането им. Приета е класификацията, в основата на която лежи делението на екскурзиите по следните признаци:1.по съдържание;2.по състав на участниците;3.по място на провеждане;4.начин на придвижване;5.форма на провеждане.

1.По съдържание екскурзиите се делят на обзорни и тематични. При обзорната екскурзия целта е да се покажат различни обекти на града, историческите и културни паметници, сгради и съоръжения, места на знаменити събития. Обзорните екскурзии дават обща представа за града. Тематичните екскурзии съдържат анализ на историческия период или значителни събития. Те се разделят на исторически, военно-исторучески, бизнес-икономически, природоведски, изкуствоведски, литературни и др.

2. По състав на участниците екскурзиите се делят на следните видове: за възрастни и за деца; за местните жители и за туристите;за градско и селско население;за организирани групи и самостоятелни посетители.

3.По място на провеждане-по локален признак екскурзиите се делят на следните няколко типа:градски, извънградски, производствени и музейни.

4.по начин на придвижване екскурзиите биват пешеходни и транспортни. В пешеходните екскурзии се създават условия за детайлно показване на обектите, но количеството на тези обекти е ограничено. Свои преимущества имат и транспортните екскурзии, в които могат да се включат обекти, значително отдалечени едни от други. Най-широко разпространение имат автобусните екскурзии. Широко се използват речните и морските кораби, влакове, самолети и въртолети.

5.По форма на провеждане преобладават обзорните и тематичните екскурзии.

Предмет на методиката на провеждане на екскурзията е изучяването, систематизацията, формулирането и разясняването на методическите приоми с помощта на които осъществяват своята дейност работниците от екскурзионните бюра. Етапите при подготовка на екскурзията са следните: 1.Определяне на целите и задачите на екскурзията-правилното определяне на целта подпомага при подбора на материала за бъдещата екскурзия; 2-избор на тема-всяка екскурзия трябва да има точно определена тема. Темата на екскурзията е тясно свързана с обектите, тя определя съдържанието на разказа на екскуртзовода; 3-подбор на литературата-по темата на ексурзията се прави списък на книги, брошури, видео филми и публикации  в периодичния печат. Списъкът от необходимата литература се използва от екскурзовода при подготовка на индивидуалния текст на екскурзията. Материал по темата на екскурзията може да се намери в музеите, научно-популярните филми и др; 4-подбор и изучаване на екскурзионните обекти-от множеството обекти се отбират най-интересните и по външен вид и по информативност. В процеса на подготовка на екскурзията при избора на обектите се вземат под внимание следните показатели: познавателна ценност, известност, необичайност, изразителност, съхраненост, месторазположение. 5-съставяне на маршрут на екскурзията-той представлява пътя който следва екскурзионната група свързана с процеса на показване на обектите. При съставяне на маршрута е необходимо да се спазват 2 главни изисквания:показването на обектите трябва да върви в логическа послидователност и маршрута трябва да обезпечи показа на обекти необходими за най-пълното разкриване на темата на екскурзията.6. Обход на маршрута- целта на обхода е да се уточни трасето на движение, разположението на обектите, времено необходимо за показването им, придвожването от обект на обект и продължителността на екскурзията като цяло. 7. Подготовка на текста на екскурзията- след като се утвърди маршрута на екскурзията , се съставя крайния тескт за който се подбира само този материал , който може да се използва в разказа на екскурзовода. 8. Създаване на методическа разработка – подготовката на екскурзията завършва със съставяне на методическа разработка , която е основния документ на екскурзионното бюро и дава право за провеждане на екскурзията. 9. Провеждане на пробна екскурзия и нейното утвърждаване- пробната екскурзия се провежда от ръководителя на груата и един от нейните членове. На нея се поканват членове на методическия съвет, от съвета по туризма, екскурзоводи, музейни сътрудници, научни ръботници, педагози. При завършването на екскурзията се провежда обсъждане , дава се оцинка и се разкриват някои неточности. При положителна оценка на комисията екскурзионна.ото бюро издава заповед за провеждане на екскурзията. Показването на екскурзионните обекти се извършва по няколко начина: 1. Начин на предварително оглеждане-дава възможност да се насочи вниманието на екскурзиантите към обектите, към подготвяне за неговото зрително и мисловно възприятие. 2. Екскурзионен анализ- с този начин се постига детайлно наблюдение на обекта като цяло или на неговите части. 3. Начин на зрителната реконструкция. При показване на някои обекти , които в данения момент се преставят в изменен вид е необходимо мислено да се възстанови техния първоначален вид. 4. Начин на локализация на събитията е възможност за показване на историческите събития, явления в месна обстановка, където те са протекли. 5. Начин за зрително сравнение. Средствата за показване на екскурзионните обекти са словесното описания / разказа / и жеста. Словесното описание е неотменна част от екскурзията. По отношение на показването разказа е вторичен, подчинен е на жеста, и извън него не се използва. Разказа носи подчинен характер и тогава когато предхожда показването на обекта. Извън маршрута и конкретните обекти на показване екскурзионния разказ не съществува.Разказа постига убедителностх с помоща на зрителните доказателства, винаги трябва да има строг композиционен план обословен от единна тема включваща няколко подтеми. Постигането на целите на екскурзията и пълноторазкриване на темата в голява степен се определят от  избраните начини на разказ. Съществуват няколко начина за построяване на разказа: Екскурзионната справка, описанието на обекта, обяснението , коментара, цитирането, литературния монтаж.

Екскурзионна справка – в нея се съобщават само основните данни за обекта- дата на построяване, автори и др.Справките много често се използват при обзорните и извънградски  екскурзии. В тематическите екскурзии справки се дават само за обектите засягащи темата. Описанието включва подробно изложение на материала за обекта, последователното изреждане на основните му свойства и качествата, а също така определяне на най-съществените страни и явления , процеси и събития свързани с обектите.Описанието се използва при показването на обекта, без излизане на екскурзиантите от автобуса. Времето отделено за описание е не повече от 2-3 мин.

Обяснение. С негова помощ се изясняват вътрешите връзки на обекта, причините за някъкво събитие, явление, факта при което разказа за обекта носи доказателствен характер.

Коментиране. Използва се при тези екскурзии при които обекта се показва в движение и се изменя по време на наблюдението. Този начин по-често се използва в производствените екскурзии-извънградските и градски обзорни екскурзии.

Цитиране. Разказа на екскурзовода може да включва цитати от научни произведения от статии и др. Начинът се използва когато цитирания откъс съвпада с темата която е обект на разказа за конкретен екскурзионен обект. Цитата приведен към мястото и времето придава авторитетност и тежест на думите на екскурзовода.

Литературен монтаж-показва силно емоционално въздействие на екскурзиантите но е достъпен не на всеки екскурзовод , защото изисква от него дълбоко знание на литературата , историята и др. качества като безупречен вкус и артистични способности. Използва се при екскурзиите на литературни теми , но може да се използва и при исторически и военно-исторически екскурзии.

Жест- необходимоста от жеста е предизвикана от това , че на екскурзовода му се налага не само да   разказва, обяснява и коментира , но и да показва определени обекти. Главната особеност на жеста по време на екскурзията се състои и в това, че той не само допълва разказа но и концентрира вниманието на слушателите върху обекта.Екскурзовода преди всичко прибягва до най-разнообразни жестове правени с ръце. В неговите жестове се проявява стремеж не само да обърне вничание на екскурзиантите към обектите , но и да покаже своето отношение към тях.Жеста на екскурзовода трябва да бъде, своевременен, рязък и красиво изпълнен . От една страна жеста организира екскурзиантите , насочва внимението им към обекта, а от друга страна се проявява като средство за емоционално въздействие върху тях . Във връзка с това екскурзовода трябва да обмисли маниера на изпълнение на жеста с отчитане на възрастовия състав на групата , професията и др.В екскурзията жестовете имат най-разнообразен рисунък – вертикално свободно движение на ръцете, пресмятане по пръстите, движение на показалеца в кръг, по посока на обекта, движение на едната ръка, скръстване на ръцете. Жеста по време на екскурзията не е просто механично движение. Той има смислово и емоционално значение и носи в себе си послание за индивидуалността на екскурзовода.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG