Home Туризъм Условия за развитие на туризма

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Условия за развитие на туризма ПДФ Печат Е-мейл

I. Условия за развитие на туризма:

Развитието на различните видове туризъм и възникването на туристическата индустрия е резултат от редица условия и фактори. Факторите биват общи /с глобално въздействие/ и местни /с локално въздействие/. Има затруднения при определяне на точната граница между условия и фактори поради тесните връзки на туризма с голям брой елементи на природната и социална среда. Това обяснява и различните класификации на условията и факторите за развитието на туризма.

Според една от класификациите факторите се разделят на: генетични и реализационни. Генетичните определят необходимостта от пътувания с туристическа цел. Това са условия на външната среда, които определят туристическото търсене. Реализационните фактори създават условия за формиране на системата за отдих и туризъм.

Генетични фактори: Те имат решаваща роля при формирането и структурата на туристическите потребности и туристическото търсене. Те се проявяват в постоянното местожителство на туристите. Въздействат преди вземането на решение за предприемане на туристическо пътуване.

а) Социално-икономически фактори

- икономическото развитие на дадена страна, развитието на производителните сили, индустриализацията, внедряването на постиженията на научно-техническия прогрес и т.н. реално формират туристическите потребности. Именно развитите в икономическо отношение страни са тези които формират туристопотока към туристическите дестинации. За туристите от тези страни е характерна по-висока мобилност, относително по-кратък престой в едно туристическо място, но посещение на няколко места и търсене на по-непознати и далечни дестинации. /Най-силно развити в икономическо отношение страни които ,,изпращат” туристи са Германия, Великобритания, Франция, САЩ, Япония/.

- свободно време – Потребностите, които възникват за практикуване на туризъм имат за основна предпоставка обема на свободното време. То е предпоставка за появата, възхода или съкращаването на туристическото търсене. Когато разглеждаме свободното време от позициите на туризма от значение е , не целият негов обем, като годишен фонд получен сумарно, а само тази негова част при която той е в концентриран вид.

Структура на свободното време – Тя може да бъде дневна, седмична, годишна, жизнена.

Дневният фонд свободно време не представлява особен интерес за туризма. Възможни са кратки пътувания до туристически места в непосредствена близост до мястото на постоянното живеене.

Седмичният фонд свободно време е важно условие за уикендният туризъм.

Годишният фонд свободно време е определящо условия за развитие на рекреативен туризъм. Той е в пряка зависимост от платения годишен отпуск и ваканциите на учениците.

Жизнената структура /времето в пенсионна възраст/. Пенсионната възраст поради повишаване на културната и материалното благосъстояние на населението се превръща в подходящо за практикуване на туризъм, т.к. времето е неограничено, материално облекчено, практикуването на туризъм не е свързано с активния туристически сезон.

Свободното време от болнични е свързан с практикуване на лечебен туризъм.

/други фактори от учебника/

б) Демографски фактори

- брой и структура на населението – Във структурно отношение нарастването на населението е най-голямо в слабо развитите и развиващите се страни. Те участват по-слабо в туристическите пътувания, следователно в бъдеще може да се очаква запазване на основните райони формиращи туристическите потоци.

- възрастовата, професионалната и образователната структура също активно влияят върху формирането на туристическите пътувания.

- урбанизация – процес на повишаване относителния дял на градското население, 25 % от населението на земята живеят в т.нар. мегаполиси /Токио 34 млн,  Мексико city 22,4 млн, Ню Йорк 21,8 млн, , Селур, Москва/.

От демографските фактори има значение урбанизацията, а не нарастването на населението.

в) Екологични и медико-биологични фактори

- качество на жизнената среда в местоживеенето

- жилищни условия

- качество на трудовата среда

г) Политически фактори → Влияят върху развитието на международния туризъм и върху избора на туриста коя страна да посети. Намаляването на граничните и митническите формалности при пътуването, гарантирането сигурността на туристите, системата на безвизов режим и други са допълнителен стимул за вземането на решение за осъществяването на пътуването. Нарушаването на мирната обстановка, напрегнатата вътрешна обстановка, тероризмът ограничават туристическото търсене или го отклоняват от едни туристически места към други.

г) Психологически фактори Влияят преди всичко върху мотивацията на туристите. Тук спадат ценностната ориентация на населението, националните и културните традиции свързани с определени стереотипи на поведение. То се проявява чрез привързаност към определени туристически места. В много случаи това е имитация на определен стил на туристическо потребление. Психологически се търси начин за повишаване на престижа и социалния статус за личността. Влияние върху потреблението оказват също религията, модата и др.

Реализационни фактори: те имат решаваща роля за превръщането на едно място в туристическо и могат да се разглеждат като предпоставка за туристическо предлагане. Дистанциите, т.е. териториално фиксираните цели на туристическите пътувания зависят от наличието и степента на изява на определени условия.

а) Наличие на туристически ресурси Те са основния мотив и са абсолютно задължително условие за развитие на туризъм. Туристическите ресурси са природни или антропогенни обекти и явления, които притежават качества за задоволяване на рекреативни, лечебни, познавателни, делови и т.н. потребности, поради което привличат туристите.

- природни туристически ресурси - представляват обекти и явления от природната среда, които са атрактивни за туристите. Имат предимно рекреативни и лечебни свойства

Особености - неподвижност, самовъзстановимост, сезонност, разположение предимно извън населени места.

Елементи на природно туристическите ресурси:

Релеф - той е най-важният ландшафтно образуващ фактор. Влияе върху влажността на въздуха, на растителната покривка, на водния състав и т.н. От свойствата на релефа зависят важни за рекреацията характеристики на дадена местност, като - проходимост, разнообразие, наличие на природни забележителности и други свойства които придават на дадена територия качеството атрактивност.

Климат – Привлича туристите със средните стойности на своите показатели. Туристите еднакво избягват големите студове и горещини. Много влажният или прекалено сухия климат, честите и силни ветрове са също неблагоприятни условия за развитие на туризма. Елементи на климата са → температура, атмосферно налягане, влажност на въздуха, физико-химичен състав на въздуха, валежи, ветрове.

Води – Много често именно водите са основният мотив за превръщане на дадена територия в туристическа. За туризма има значение повърхностно течащите води → океани , водопади , от подводните имат значение → минералните извори. Важни показатели са отсъствието на приливи и отливи, ями, подводни течения, наличие на опасни растителни или животински видове, процент на соленост / процента на соленост се изразява в промили/.

Растителни и животински видове / флора и фауна/ - Това са т.нар. биогенни ресурси. Тези два компонента на природната среда рядко имат самостоятелно туристическо значение-повече са допълващ туристически ресурс. Растителността участва в пречистването на въздуха, увеличаване количеството на валежите, разнообразява ландшафтите. За животинският свят от значение за развитието на туризъм е видовото разнообразие, особено наличието на уникални видове.

Защитени територии – Намиращите се в тях ресурси са ценни за пределите на цялата страна. Те играят ролята на пазители на все още съхранената природна среда. За да изпълнят тези си функции достъпът и престоя на туристите в тях имат известни ограничения, поради което материално-техническата база се създава по тяхната периферия или в близки селища. Очертават се маршрути на движения по които може да има хижи, заслони но не и хотелски комплекси и курорти. В закона за защитените райони са разграничени шест категории – резервати, поддържане резервати, национален парк, природен парк, защитена местност и природна забележителност.

- антропогенни туристически ресурси – Те са обекти и явления, плод на човешката дейност, притежаващи туристическа атрактивност. Имат предимно познавателен и развлекателен характер.

Особености – Кратко време на опознаване и използване, слаба сезонност, по-висока обща култура на туристите, съсредоточени са предимно в населени места, по-устойчиви на туристически натоварвания.

Видове антропогенни ресурси:

Историко-археологически – Разкопки, крепости, кули, замъци, бойни места, паметни места, родни места.

Архитектурно-етнографски – музеи

Религиозни ресурси

Културно-познавателни ресурси

Развлекателни ресурси – водни паркове, тематични паркове

Делови, културни и спортни прояви

Обобщение → Качеството и характеристиките на посочените туристически ресурси играят ролята на първични подбудители и причинители за възникването на конкретна туристическа дистанция, затова те се наричат още първични фактори.

б) Достъпност до туристическото място → Факторът включва наличните възможни транспортни условия за посещение на мястото. Към тях се отнасят:

- транспортна инфраструктура-Тя свързва туристическото място с имитиращите туристически територии

- техническо-транспортно оборудване-Тук се визират използваните транспортни средства

Операционни условия-Честота на транспортните връзки

в) Наличие на специализирана материално-техническа база → Тя прави възможно пристигането и пребиваването на туристите. Тук трябва да се отнесат:

- Инфраструктурата – бива три вида → Техническа инфраструктура /ВиК, енерго- и топлоснабдяване, транспортни съоръжения и артерии/; Социална инфраструктура /полиция, пожарна, банки, поликлиники, поща и др./; Си писти, басейни, зали – това което се изгражда за конгресен туризъм.

- Туристическа суперструктура – Всички средства за настаняване, заведения за хранене и развлечение, специализиран туристически транспорт.

г) Наличие на кадри и организационно управленска структура → Кадрите имат решаващо значение в туризма, т.к. те предлагат и продават туристически услуги. В тази група се включва и наличието на конкретни институции и правила за тяхното функциониране.

Могат да се посочат:

-                            Публично правни институции – Специализирани звена по туризъм към органите за местно управление, териториални поделения на ХЕИ, РИОПС, ДИСК и др.

-                            Частно - правни институции

-                            Правно – обществени институции, като туристически камари, браншови съюзи

-                            Специфични локални нормативи и разпоредби които регламентират туристическата дейност в съответно място

За базата 2,3,4, фактор имат второстепенно значение за специфичните туристически потребности и мотиви. Тяхното възникване и развитие е следствие от наличието на първичните фактори за туризъм. Присъствието им обаче превръща съответното място в окончателно желано и търсено от туристите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG