Home Туризъм Икономическо значение на екотуризма в Национален парк Централен Балкан

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Икономическо значение на екотуризма в Национален парк Централен Балкан ПДФ Печат Е-мейл

Икономическо значение на екотуризма в Национален парк Централен Балкан:

Изследванията на икономическите влияния на екотуризма се предприемат с цел да се определи въздействието на този вид специфична дейност върху доходите,благосъстоянието и заетостта на жителите в района на Национален парк Централен Балкан.Влиянията на екотуризма могат да бъдат очевидни и лесни за количествено измерване,както и незабележими и трудни за отделяне от други икономически въздействия.Съществуват 5 фактора,коитио оказват влияние върху дадена икономика.¹

Първоначалният обем и интензивност на разходите на туристите.Това е ней-важният фактор,като всички останали фактори определят отностителния дял от тези разходи,които остават в икономическата система на региона.

 1. Нивото на икономическо развитие в дестинацията-при равни други условия,колкото по-голяма и развита е икономиката,толкова по-чувствителен е ефектът от туризма върху нея и обратното.Аргументите от това са следните:колкото по-развита е икономиката,толкова повече отрасли има,които могат да снабдяват местната туристическа индурстрия.
 2. Размерът на икономическата база в района на дестинацията-колкото повече от първоначалните разходи се превърнат в дохо за местните жители,толкова по-силно ще бъде икономическото влияние върху дестинацията.
 3. Връзките на туристическата индустрия вътре в икономиката на дестинацията-колкото повече изисквания на туристите могат да бъдат задоволени от местната икономика,толкова по-изразени ще бъдат вторичните икономически влияния.
 4. Нивото,до което туристическите разходи рециклират в рамките на туристическата дестинация-колкото по-малко средства напускат туристическата дестинация при всеки  кръг икономически дейности,толкова по-благоприятно ще бъде влиянието.

¹ М.Воденска:”Икономически,природни и социални влияния на туризма”

4.1Влияние на екотуризма върху местните приходи:

В развиващите се страни доходите,генерирани от туризма,често са по-високи от средните.Това има различни следствия-за отделния индивид работата в сектора на

туризма му осигурява не само по-висок доход,но често и по-добри условия за работа и

други облаги,в сравнение с други сектори,например селското стопанство.За регионалната икономика туризмът може да стимулира по-висока икономическа дейност и да се превърне в катализатор на растежа.

Значението на туризма за доходите и заетостта често е взаимно свързано.Спецификата на неговото въздействие е ,че чрез него се задейства мултиплициращият ефект,който засилва цялостната икономикчеса полза на стопанството.

Увеличават  се инвестициите в екотуризма - Финансовата

стабилизация и нарастващата роля на малките и средни предприятия в България способстват за развитието на бизнеса и инвестициите в

туристическия отрасъл. Туризмът се превръща в основен

източник на данъчни постъпления за България, като водещи са инвестициите и

предприятията в частния сектор. Макар последните да си остават концентрирани

главно в масовите туристически пазари по черноморското крайбрежие и планинските

ски-курорти, значителен брой малки и семейни туристически фирми се съзадават в  цялата страна. Макар в България още да няма достатъчно категорични данни,

международният опит сочи, че при екотуризма по-голям процент от всеки похарчен

долар или евро на глава остава в страната, отколкото при масовия туризъм.

Регистрирано е възникване и развитие на фамилен екотуристически бизнес с

позитивна тенденция той да се разширява и създава работни места за хора извън

семейството. Основните черти на екотуристическия сектор  в Национален парк Централен Балкан са:

 1. преобладаване на целогодишна, пълна и местна заетост;
 2. наличие на неправителствнени организации за екотуризъм ;
 3. наличие на местна образователна програма по туризъм свидетелстват за благоприятни условия за развитието на екотуризма и
 4. регистриран ръст от 50% през 2005 спрямо 2003 година на общинските разходи за подобряване на общата инфраструктура, както и ръст над 60% за изграждане на съоръжения за отдих и туризъм спрямо същата година.

4.2Икономически ползи от развитието на екотуризма в Национален парк Централен Балкан за местнотото население:

 • Дирекцията  на Национален парк Централен Балкан  и офисите на парковите участъци се намират в селища около него. В тях са заети местни специалисти, които познават добре планините и хората от съответния район. Това прави работата на дирекцията по-резултатна и осигурява работни места за местни хора.
 • Националните паркове наемат предимно местни изпълнители за производството на стоки и услуги. Така средствата, отделяни от правителството за парковете, се вливат в местната икономика.
 • Обвързаността на туризма с други сектори от икономиката предполага тяхното съвместно развитие. Местните хора предлагат традиционна храна и гостоприемство, демонстрират различни занаяти, представят местен фолклор и така благодарение на близостта си до националните паркове си осигуряват поминък.
 • Развитието на екотуризма подпомага местния поминък, като разкрива работни места и подпомага бизнеса и генерирането на приходи. Той е реален инструмент за икономически растеж на местно равнище. Близостта до парковете осигурява на местните хора конкурентно предимство, което може да бъде използвано и предложено на пазара.
 • С развитието на екотуризма в региона се увеличава размера на преките и непреките данъчни постъпления в местния бюджет
 • Усъвършенства се общата техническа инфраструктура в района

Все повече неправителствени организации  използват екотуризма като инструмент за устойчиво развитие - В страната има множество неправителствени организации(НПО) в сферите на туризма и опазването на околната среда, които образуват помежду си могъща мрежа и група за лобиране. В резултат от тяхната дейност се оформя критична маса от национални усилия на ниво на гражданското общество за насочване на вниманието и инициативата за развитие на национална екотуристическа идентичност. НПО създават връзките между обществения и бизнес-сектора за промоция на екотуризма - Както туристическите, така и природозащитните НПО натрупват ценен опит в разработването на модели за институционализиране на

взаимодействието между местния частен бизнес, органите на местната власт и

защитените територии.Българската асоциация за алтернатвиен туризъм  представлява най-голямата група български фирми и асоциации, опитващи се да специализират в областта на екотуризма. Нейната разнообразна и многолика членска маса е важен залог за постигане на националните цели на развитие на екотуризма.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG