Home Психология Тест по детето и изкуството

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Тест по детето и изкуството ПДФ Печат Е-мейл

Тест

По детето и изкуството

 

1 Коя сфера на художественото въздействие оказва влияние върху изявите на децата ?

А) Естетическото възприемане на действителността

Б)  Възприемане на произведения на изобразителното изкуство

В)  Комплексното въздействие

2 Като какво може да бъде разглеждано изкуството ?

А)  Като отражение и творчество

Б)   Само като отражение

В)   Само като творчество

3 « Всичко в него е елемент, страна, черта и проява на реалния живот « е определение за ?

А)  Изкуство

Б)  Отражение

В)  Въображение

4 Какъв вид изкуство е киното ?

А)  Синтетично

Б)   Пластично

В)   Статично

5 Двойното пресъздаване на реалността е при ?

А) Кино

Б)  Музика

В)  Театър

6 В кои ред е другото название на пространствена форма ?

А)  Графика

Б)  Скулптура

В)  Живопис

7 Колко на брой са функциите на изобразителното изкуство ?

А)  10

Б)   5

В)   18

8 Кое от следните твърдения е вярно ? Евристичната функция допринася за :

А) усъвършенстване на опита, натрупан от човечеството и позволява на децата да правят свои собствени интерпретации

Б)  компенсира духовния дефицит, който децата изпитват в реалния си живот

В) поддържа детския интерес към нуждата от „диалог”

9 За коя от изброените функции се отнася определението „ осъществява се чрез емоциите, понякога неосъзнато, на подсъзнателно ниво „?

А)  Сугестивна

Б)   Катарзисна

В)   Когнитивна

10 Актуален проблем при възпитанието на децата е ?

А) Задържането на вниманието на детето

Б) Формирането на култура в общуването

В) Обменът на емоцията и познавателна информация

11 „ Щафета и конвейер „ са наименования на ?

А) Игри

Б) Форми на дейност в екип

В)

12 Най- ефективният метод за приобщаване на децата към изобразителното изкуство е ?

А) Екипна дейност

Б) Рисуването

В) Методите на организация

13 Необходимо ли е на опитния учител по изобразително изкуство да знае класификацията на формите на екипна дейност ?

А) Не

Б) Да

В) Незнам

14 Кой е авторът на първата класификация на екипни форми на изобразителната дейност ?

А) Т.С. Комарова

Б) А.И. Совенко

В) М . Н. Туро

15 „ Разнообразието от опит сред учениците осигурява синергичен ефект, който стой в основата съвместната дейност „ е мнение на ?

А) Д. Роуз

Б) В.А. Сухомлински

В) Ант. Кръстева

16 „ Красива улица с домове „ , „ Весел влак „ , „ Приказен град „ са имена на ?

А) Фризови композиции

Б) Картини

В) Мозаечни композиции

17 В коя група възрастови характеристики влизат следните умения : голяма самостоятелност, липса на интерес към резултата, бърза умора от еднообразната работа?

А) Първа

Б) Втора

В) Към нито една от двете

18 Сложните форми на съвместна дейност са ?

А) Последователна и взаимодействаща

Б)  Съвместно - последователна

В)  Съвместно – последователна и съвместно- взаимодействаща

19 Изкуството е ?

А)  Учебен предмет

Б)  Талант

В)  Всичко, което трудно може да се изрази със средствата на езика

20 „Изобразителното изкуство притежава способността да оживява травматичния опит на миналото посредством диалог „ е мнение на :

А)  Д. Роуз

Б)  Д. Лауб

В)  Д. Лауб и Д. Подел

21 Колко са основните форми за игра на С. Уокър ?

А)  5

Б)  8

В)  10

22 Кой е основоположник на синтетичната школа ?

А)  Ep. Францке

Б)   В. Кречмер

В)   В. Е. Рожков

23 Съдейства ли изкуството за усъвършенстване на двигателно- моторната сфера ?

А)  Да

Б)  Не

В)  Може да се каже

24 Изобразително-практическата дейност на децата е ?

А) Комплексна подготовка

Б) Самостоятелна подготовка

В) Задължителна подготовка

25 Признакът на зрялост е ?

А)  Умствено ниво

Б)   Да бъде на необходимата възраст

В)   Социално, умствено и емоционално ниво

26 Определението „ Речникът на учениците се обогатява с термини които първоначално се използват в часовете по из. из-во, а след това влизат в запаса от думи „ е за :

А)  Речта

Б)   Развитието

В)   Паметта

27 Речта е допълнителен подтик към ?

А)   Мислене

Б )   Действие

В )   Развитие

28 В процеса на художествено-творческа дейност се развива ?

А)   Въображението

Б)    Обонянието

В )   Зрението

29 Според кои от посочените психолози децата трябва да се учат на възприятие и анализ ?

А)   Чуприкова и Ратанова

Б)    Д. Лауб и Д. Подел

В)    Бурно и Свешников

30 По пътя  за мобилизация на детската активност съществено значение има ?

А)    Едноцветните предмети

Б)    Многоцветните

В)    Цветовете нямат съществено значение

31 Многоцветните предмети спомагат за ?

А)   Познаването на цветовете

Б)   Активизиране на аналитичната дейност

В)  Появявяне на желание за притежание

32 В кой ред най-точно са изброени ф-мите на продуктивното общуване?

А)   Развиваща, хедонистична и сугестивна

Б)    Перцептивна, образователна и контактна

В)   Информационна, контактна, координираща, перцептивна и развиваща

33 На колко групи могат да се разделят възрастовите характеристики ?

А)    Една

Б)     Две

В)    Три

34 Високата емоционалност, цялостното възприемане, увличането по самия процес, конкретно – образното мислене принадлежат към :

А)   Първа група

Б)    Втора група

В)    Трета група

35 Колко са етапите на формирането на познавателен интерес към изобразителната дейност ?

А)  Два

Б)   Три

В)   Четири

36 На кой етап е нужно у детето да се предизвика положително отношение към рисуването ?

А)  Първи

Б)   Втори

В)   Трети

37 Към какво е насочен третия етап от педагогическата работа ?

А)  Развиване на таланта

Б)   Познавателна активност на децата със специални образователни потребности

В)   Насочване на децата нямащи талант към други техни заложби

38 Възприятието е?

А)   Съзнателен преход от един обект към друг

Б)    Процес на отразяване на предметите и явленията от действителността в многообразието на свойствата им, непосредствено въздействащи на различните сензори

В)   Процес на закрепване и съхраняване в паметта на впечатленията, получени от обектите и явленията на действителността

39 Зрителното, слуховото, чувственото възприемане е към :

А)   Простото възприемане

Б)    Сложното

В)    Преднамереното

40 В. Щерн описва 3 етапа на възприемане. Вторият етап описание протича :

А)   От 6 до 9 години

Б)   От 9 до 12 години

В)  От 12 до 16 години

41 Кое от изброените е дефиницията за внимание ?

А)  насочеността на съзнаниео на човека към конкретен предмет или явление

Б)  способността да се съхрани дълго време съсредоточеността

В)  отражението на опита, съхранения и възпроизвейдане на това, което се е случило със субекта

42 Вниманието е :

А)  просто и сложно

Б)  пр. следпр. и непр.

В)  трайно и нетрайно

43 ‘По време на обучението или дейността понякога се появява увлечение, което отнема волевото напрежение” се отнася за....

А)  произволно

Б)  непроизволно

В)  следпроизволно

44 Палав, излишно разговорлив е :

А) сангвиник

Б)  меланхолок

В) флегмтик

45 Какъв характер има паметта на детето от предучилищна възраст?

А) непоизволен

Б) произволен

В) следпроизволен

46 Коя е дефиницията за памет?

А) отражението на опита

Б) процес на закрепване и съхраняване в паметта на впечатленията

В) внимание- насочеността на съзнанието на човека към конкретен предмет или явления

47 Отложеното за ивестно време възпроизвеждане се оказва по-пълно и ярко в сравнение с това което се осъществява веднага след заучаването:

А) припомняне

Б)  познаване

В) реминисценция

48 Как И. Сечнов нарича детското мислене?

А) произволно

Б) предметно

В) непроизволно

49 Чрез училището у детето се развива ?

А)  подвижността на мисленето

Б)  таланта

В)  говора

50 За П. Торънс е характерно?

А) продуктивност, гъвкавост, оригиналност и изчерпателност

Б) продуктивност, талант и интелигентност

В) първите и талант

51 Мечтата е ?

А) особен вид воабражение

Б) възприемане

В) вид памет

52 Как възниква худоцесвеният образ?

А) постепенно

Б) внезапно

В) след случка

53 Психичен п-с при който се създават нови по образ, форма..?

А) въображение

Б) възприемане

В) мислене

54 Когато образите възникват в резултат на опредлени знания те са?

А) непроизволно

Б) произволно

В) следпроизволно

55 Другото определение за моторни е ?

А) сензорни

Б) физически

В) умствени

56 Действията се делят на?

А) импулсивни и волеви

Б) елементарни и волеви

В) импулсивни и елементарни

 

 

 

Ключ:

1-в                           16-а                  31-б             46-а

2-а                           17-а                  32-в             47-в

3-б                           18-в                  33-б             48-б

4-а                           19-в                  34-б             49-а

5-в                           20-в                 35-б              50-

6-б                           21-а                 36-б              51-а

7-в                           22-б                 37-б              52-а

8-а                           23-а                 38-б              53-а

9-а                           24-а                 39-а               54-а

10-б                         25-в                 40-а              55-б

11-б                         26-а                 41-а              56-

12-а                         27-б                 42-б

13-б                         28-а                 43-в

14-в                         29-а                 44-а

15-в                         30-б                 45-а

 

WWW.POCHIVKA.ORG