Home Информационни технологии Използване на библиотека от класовете на Java

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Използване на библиотека от класовете на Java ПДФ Печат Е-мейл

//Използване  на  библиотеката  от  класовете  на  Java  за  //входно – изходните  потоци.

import  java  . oi . * ;

//Възможност  за  осъществяване  на  комуникации  между  //отделните  компютри.

import  java.net.*;

/**

*Създава  се  клас  KnockKnockClient ;

**/

public  class KnockKnockClient.{

/**

* Методът main е общо достъпен метод на класа *KnockKnockServer, който не връща резултат. *Изпълнението на програмата KnockKnockServer

*започва задължително с дефинирането на този  *метод. Ако програмата не съдържа метода main тя *дава грешка.

*@param args[] Аргументите са от тип String.

**/

public  static  void  main ( String [ ] args ) {

//Присвояваме null  на  обекта  kkSocket  от  класа Socket.

Socket  kkSocket  = null  ;

//Да  отпечата  изходния  поток  и  да  му  се  присвои  //стойност null.

PrintStream  os  =  null ;

//Входящи потоци; InputStream  побайтово  декориране  с  //Data  InputStream.

DataInputStream  is = null ;

//Ако  имаме  част  от  програмата , която  е  недостатъчно  //надеждна  в  изпълнението  си  , то  този  фрагмент  го  //включва  в  оператора    try във {…} скоби.

//Един и същи  try   може  да  има  различни  Exception .

try { kkSocket = new Soket ( “ Lab329s8,4444)

// Дефинира се променлива  os   от класа  Stream (поток) . //getOutputstream -метод за побаитово   четене на самият //поток , които е входящ.

os = new PrintStream ( kkSocket . get OutpбutStream ( )) ;

//Дефинира се променлива  os  от  класа  Stream       (поток). //getInputSream - метод за побайтово четене на самият поток , //който е изходящ.

is = new DataInputStream (kkSocket . getInputStream ( )) ; }

// Регистрира възникналото събитие и програмиста във скобите {…}  го дефинира.

catch ( UnknownHost  Exception  e  )  {

//Ако  възникне системна грешка извежда на екран

//съобщението в скобите.

System . println ( “Don’t know about host : Lab 329s8 “ ) ;

//Регистрира възникналото събитие и програмиста в

//скобите го дефинира {…}.

//IOException – входно-изходен .

catch ( IOException  e  )  {

//Ако възникне системна грешка извежда на екран

//съобщението в скобите ( при възникнало вх.-изходно

//прекъсване) .

System.err.println (“Couldn’t get I/O for the con.to: Lab

329s8 ” ) ; }

//Ако променливите kkSocket ;os ; is ; са различни от 0  да //изпълни следващият ред .

if ( kkSoket ! = null && os ! = null  && is ! = null ) {

//Buffer е поле ; StringBuffer – името на стандартен клас,                                                                                       //които е буфер на стрингове , с него определяме типа на //променливата .Но за да бъде създадена в паметта на //компютарът променлива се използва конструктор на класа //StringBuffer(50), създаващ нов обект . new –оператор , //състоящ се в създаване на нов клас  StringBuffer (50) . //Създава се буфер с дължина  50  .

try {StringBuffer buf = new StringBuffer (50) ;

//Дефинираме целочислената променлива с .

int c ; String from Server ;

//ReadLine - изчаква получената изходяща информация             //до получаване на  някаква входяща информация . Докато    //садържанието  на скобите е различно от null, да изпълни //следващият ред.

while (( from Server = is.readLine ( )) ! = null {

//System – клас на Java ; out – извежда потока към       //стандартният изход на системата ( екрана ) .

//Определя се стринга , връща стойността му и след това я //разпечатва .

System . out . println ( “Server : ” + from Server);

//Ако информацията е еквивалентна използваме от цикъла  //while , ако не продължаваме .

if ( from Server . equals ( “Bye” ))  break ;

//Докато не се въведе от клавиатурата нов ред да изпълни //слеващият ред.

while (( c = System . in read ( )) ; = ‘  \  n’ ) {

//Добавиаме  в буфера поредният символ от

//клавиатурата .

buff. Append ((char) c) ; }

//System – клас на Java ; println – отпечатва ; out – извежда //потока към стандартният изход на системата ( екрана ) ;

//Показва какво е въвел потребителя от клавиатурата .

System .out . println ( “Client : ” +  buff ) ;

//Отпечатва се изходящият поток .

os . println ( buf . toString ( )) ; os fluch ( ) ;

//Даваме на буфера дължина null .

buf . setLength ( 0 ) ; }

//Затваря изходният поток .

os . close ( ) ;

//Затваря входящият поток .

is . close ( ) ;

//Затваря kkSocket .

kkSocket . close ( ) ; }

//Регистрира възникналото събитие и програмиста в скобите //го дефинира {… }.

catch ( UnknownHost Exception  e ) {

//Ако възникне системна грешка извежда на екран //съобщението в скобите  .

System.err.println (“Trying to conect to unknowshost; “+e);}

//е – обекта който се съсдава . Регистрира вх.- изходна //грешка.

catch ( IOException e ) {

//Ако възникне системна грешка извежда на екран //съобщението в скобите .

System . err . println ( “ IOException ; “ + e  ) ; }}}}

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG