Home Психология Деца със ЗПР

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Деца със ЗПР ПДФ Печат Е-мейл

За изследване на децата със ЗПР най-обективни резултати се получават от прилагане метода на обучаващия експеримент.Той възниква в психологията като разновидност на естесвения експеримент.Методът на обучаващия експеримент е създаден на основата на теорията на Виготски за двете равнища в интелектуалното развитие на детето.Това са неговото актуално равнище и зоната на най-близкото развитие.Един от основните показатели на обучаващия експеримент е как детето възприема помощта на възрастния  и как я прилага при изпълнение на задачата.Това определя неговото равнище на обучаемост.Вторият показател е способността към адекватен пренос на усвоения начин за решаване на задачата.Това дава възможност да се проследи как се изменя дейността на детето под влияние помощта на възрастния и да се определи как използва усвоения начин на действие .Третия важен показател за сензорното и интелектуалното развитие на детето е изменението на начина за ориентиране в дейността.Тук трябва да се знае ,че равнището на сензорното и интелектуалното равнище не се определя от факта на положителното решение на задачата , много по-добре се определя от начините за ориентиране ,които детето използва за постигане на даден резултат.

1.Изследване уменията за четене на деца със ЗПР:

В процеса на изследване уменията за четене трябва да бъдат отчетени следните показатели:

-правилност на четенето-пропуски и замени на букви,свукове,срички, думи,внасяне на думи в текста;

-съзнателност на четенето-разбиране смисъла на думите ,изреченията, частите на речта и основният смисъл на прочетеното;

-бедност на четенето-теми на четенето;

-изразителност-съблюдаване на логическите ударения,пунктуалните знаци(точки,запетаи,въпросителни и удивителни);

Добре е проверката да започне с кратък текст,а ако детето се затруднява да чете текст се предлагат отделни думи,срички,букви.В случай ,че детето не може да чете ,може да декламира стихотворение, което знае или да прослуша кратък разказ.Чрез беседа се установява дали разбира съдържанието на това ,което е декламирало или слушало.Децата със ЗПР в карая на Първи клас на могат да увладеят навиците за четене в обема ,който е предвиден за масовото училище.При тези деца се наблюдава непознаване на някои букви, четат бавно и по срички думи с най-проста структура,затрудняват се при четене на срички или думи със струпани съгласни.Не съблюдават пунктуационнта интонация,заменят букви,срички,думи,а понякога и цели изрази.Забавен темп на четене,уморяват се бързо и започват да допускат още повече грешки,загубват интерес,вниманието им се декнцентрира.Децата със ЗПР (за разлика от умствено изостаналите) се замислят върху съдържанието на прочетеното,пълно и последователно преразказват текста и отговарят вярно на въпросите , свързани конкретно с текста.Поради бедния речник и сравнително ограничениея запас от знания се затрудняват при разбиране значенията на отделни думи и изрази,определянето на главната мисъл в текста,установяване на причинно-следствени връзки между отделните части.За разлика от децата със ЗПР,нормално развиващите се деца в края на Първи клас овладяват техниката на четене ,нямат трудности при разбирането на текстове и могат да преразкажат текст.

2.Изследване уменията за писане на деца със ЗПР:

В хода на изследването се определя нивото на техниката на писане,граматиката и правописа.Това става,като на децата се дават различни задачи,чрез които да се установи тяхната готовност за писане и способността им да се ориентират в тетрадките.Примери за задачи са:да съединят 2,3 или 4 точки ,да очертаят квадратче на лист с квадрати,да отделят реда,с молив да начертаят линия върху реда ,да напишат букви(А ,П ,М)по опорни точки ,а след това и без опорни точки,да отделят първа и последна буква от печатно написани думи,да определят броя на написани думи в изречение и т.н.По тетрадката и на основа на преписване на думи,срички,букви може да се анализира техниката на писане на ученика.За да се опрели нивото на правописа също има различни варианти:преписване на думи или изречение от печатно написан текст,писане по диктовка,обяснение значението на написаните думи,анализ на думи по срички и др.За децата със ЗПР в края на Първи клас са достъпни само елементарни форми на звуков анализ,могат да орделят само първия звук на думата и да определят последователния ред на звуковете в едносрични думи.Децата със ЗПР не могат да разграничат гласните звукове без ударение.Типични при тях са трудностите при последователното отделяне на гласните звукове в думи съставени от отворени срички.Тези деца не усвояват знанията и уменията по писане предвидени по програмата за Първи клас на масовото училище.В диктовките им има множество грешки,които са свързани с недостатъчното усвояване на звуковия състав на думите и сричките,пропускат букви и срички,добавят излишни букви,смесват звучните и беззвучните съгласни или звуковете,които имат сходен графичен облик.Всяко изречение от даден текст пишат на отделен ред,не използват главни букви в началото на изпречението,нито пишат точки в края му,срещат по-големи трудности при писането ,а допускат по-малко грешки при диктовките.В писмените работи на децата със ЗПР все пак се срещат значително по-малко грешки от писмените работи на умствено изостаналите деца.Много малка част от децата със ЗПР успяват да усвоят писането с ръкописни думи,като тези които все пак са усвоили ръкописното писане,изписват буквите прекалено разтегнати или прекалено свити.Неправилно съединяват елементите на буквите,недописват думите и редовете.

Разбира се много от децата,развиващи се пълноценно допускат много    правописни грешки и нечетливо писане,затова данните от изследването за писане се използват комплексно с данни от други изследвания.

3.Изследване на изчислителните навици и формираността на математически представи :

a)          Изследване представите за количество:                                          На децата се предлагат редица последователно усложняващи се задачи.За деца от Първи-Втори клас се предлага да броят по прав и обратен ред :от 1 до 9,от 5,10,20 до единица,от дадено число до друго(от 3 до 7).От учениците от Първи клас се изисква да назоват предишното или последващото число,да сравнят две числа,да кажат кое от две числа е по-голямо и с колко и т.н.За децата от Втори и Трети клас се предлагат задачи от типа:”Колко единици и десетици има в числата 16,24,87 и т.н.” или „Кажи число което се състои от две десетици” или „Кажи кое е по-голямо-47 или 74”

b)         Изчеилителни операции: За учениците от Първи и Втори клас се дават задачи в границите на втората десетица и стотица,а за учениците от Трети клас могат да се дадат задачи за умножение и деление.Задачите с нарастваща трудност се подреждат както следва:1)примери за събиране и изваждане в границите на първата десетица;2)примери за събиране и изваждане в границите на втората десетица с преминаване през десетицата;3)примери за събиране и изваждане в пределите на стотицата и т.н.

c)          Решаване на задачи: В хода на анализа на решението на задачата се отчита способността на детето да повтори условието на задачата и въпроса ,да състави решение и да го обясни.Задачите с нарастваща трудност се подреждат по следния начин:1)намиране на сумата и разликата на две числа;2)увеличаване и намаляване на числата с няколко единици;3)намиране на неизвестния компонент на действието;4)събиране и изваждане в две действия;5)увеличаване и намаляване на числото няколко пъти и т.н.

Децата със задръжка в психическото развитие не могат да усвоят предвидения материал по математика за Първи клас на масовото училище.Трудностиет ,които срещат те са при събиране и изваждане  с преминаване през десетицата,при сравняване на числа и аритметични изрази.Не умеят да анализират задачата като цяло и се опират на отделни думи от условието и.Ако намерят правилното решение на задачата не умеят да го обяснят,да обосноват избора на аритметичното действие.Въпреки това тези затруднения бързо се преодоляват с помощта на учителя/ повторно четене условието на задачата,допълнителни въпроси,кратки записи на  условието/. Причините, за множеството грешки при броенето и решаването на задачите, се обуславят от рудностите при съсредоточаване и обмисляне то на действието.Често децата със ЗПР преминават към решение веднага след прочитането на задачата ,без да вникнат в найното съдържание.Тези деца добре възприемат помощта и могат след това да се справят със задачи,които се реашват от интелектуално пълноценни деца.

 

WWW.POCHIVKA.ORG