Home Психология Ролята на дисциплините от художествено-естетичния цикъл за общото развитие на детето

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Ролята на дисциплините от художествено-естетичния цикъл за общото развитие на детето ПДФ Печат Е-мейл

„Ролята на дисциплините от художествено-естетическия цикъл  за общото  развитие на  детето”

В Русия въпроса за  художественото и естетическото възпитание като ниво на развитие на теория и от друга страна взаимодеиствията на   художественото, естетическото с нравственото възпитание  в процеса на реалното битово изкуство е парадоксален.Най-великите умове на Русия Белински ,Чернишевски ,Виготски и  др.са обръщали внимани на значенито на дейностите на човека в различните  видове изкуства,за жизнената ефективност и творческата пълнота на художествено естетическото развитие на личноста.

Единствено в Германия  имат институт  за естетическо възпитание,които се занимаава не само с теория,но и с внедряването на теоретическите разработки  в предучилищното и училищното възпитание.

В страни като Япония,Германия,Финландия,Франция се полагат грижи на различни нива на обучението ,възпитането и образованието,за да може музиката,изобразителното изкуство,дизайна,литературата,театъра,да са най- ефективното  средство за въздеиствие на ума,чувствата и формирането на  способности на  всеки  човек .Като след това  въз основа на неговите  природни дарби да развие творческите си способности,а в теоретичен план е предвидено и това  децата  в ранно детство,след това в  предучилищната  възраст,в училище и от образованието да научат и разберат с каква дарба са се родили и какво да направят ,за  да я развият като я използват за доброто на самите себе си и за благото на обществото.

Съвременнната сиситема на  руското образование е въведена пограма за ,,Изобразително  изкуство и художествен труд,,за 1-9 клас,която има кратка целева  база :

-формиране  в нравствено естетическо отзивчивост  на прекрасното и грозното в животаи в изкуството.

-формиране на художествено-творческа активност.

-овладяване на образноста на езика посредством формирането на художествени знания умения и навици.Програмата е ориентирана изцяло така,че да свърже духовно-художествения живот на децата с изкуството,взаимодействието на веки един елемент дава пълна и ясна представа за реалния живот на човечеството ,за духа в щрихите ,знаците, линиите, рисунките ,света, цветето ,формата, пластиките ,движенията.Жизненият опит на децата се натрупва от всеки урок и в многообразието от проявленията му в зависимост от това в каква действеност те  са увлечени.

В  Русия има няколко програми за изобразително и пространствено изкуство-Изобразително изкуство и среда-природа,пространство,архитектура;Интегративни уроци по изкуство;Рисунки ,живопис ,композиции;,,Примерни програми за обучение на ученици за изработване на народни битови изделия,,;,,Изобразително изкуство,,.Те са насочени към  художественото ,но и към естетическото образование ивъзпитание. Да научим  децата  да виждата,да чувстват света във всичките му        цветове,светове,пластики,архитектурни силуети,пространственото разнообразие , а най.-главното е  да пробудим  в детето отзивчивос и чувства към това богатство- това значи да заложим основата  върху ,която  ще се гради личноста като цяло.

Дисциплините от художествено естетическия  цикъл играят важна роля за развитието на детето от древноста до наши дни.

Първо идеята се издигнала от питагорейците,които лекували човешката душа с музизика. Още от древноста се смята,че са средство ,чрез което се въздейства  върху човека.По времето на Аристотел се смята,че по принцип младежите трябва да изучават само „полезни изкуства” и че образованието не бива да обхваща всички полезни изкуства,защото се смята ,че има подходящи за свободните хора и  за слугите.За полезни изкуства се считали:граматика,гимнастика,музика и рисуване.

Аристотеловата теория за естетическо въспитание се състой в това,че:

1  .Естетическото въспитание е в  общо държавен мащаб  и не зависи от личната инициатива на веки гражданин.Може да се каже ,че вески човек получава това въспитание в рамките на общото  естетическо развитие  на страната,на цялото общество.В този смисъл Античноста е антипод на вякъкъв индивидуализъм.

2  .Естетическото възпитание е достояние само на свободно родените,не на робите и наемниците ,и само свободните имат  способност да получат  насладата от музиката.Тя дава почивка от труда,способства за развитие на естетическия съзнание.

3  .Естетическото въспитание трябва да прави човека прекрасен,а не просто пригоден за тези илионези обществени цели.Възпитанието,храброста и мъжеството  не е само задача на гимнастиката,и обучението по рисуване..Физическия труд  в никъв случай  не е самоцелен в естетическото въспитание.

4  .Музикалното възпитание може и е длъжно да преследва забавни и увлекателни цели,но е необходимо  следното,което има жизнен смисъл и способствало най-вече за добрата почивка след понесените мъки и труд.

5  .Естетическото значение на музиката произтича от това,че ритъма  и мелодията все повече са отражение на жизнените процеси,които   не се отразяват  в другите сфери.Музиката е непосредственото  изражение на човешките афекти и харакри,защото ползваш ли я –значи умееш да разбираш човека и да се радваш на това разбиране.От тогава  музиката трябвало да бъде задължителен предмет в училище.

6  .Музикалното възпитание не може да се ограничи само със слушане на музика.То трябава да има  за цел и обучението по музикален инструмент.Необходимо е строг избор на музикален инструменттака,че той да не изисква висока виртуозност;и накрая е необходимо също да се вземе под внимание и избора на музикални ладове,мелодии ритмикато те са съобразени с възраста с реалните му жизнени потребности на въспитавания.

В древен Рим смятали,че в училищата трябвало да се изучават езици и литература, да се развиват ораторските способности на детето  от  ранно детство,но трябва още и обучение по музика, аритметика и геометрия

Със  зараждането на хуманизма в Европа особено в Германия и Англия,все по-голямо внимание се отделя на древните езици,а от там и на античната литература и изкуство.

Немският поет Фридрих Шилер е почитател и последовател на идеята за  възпитанието чрез изкуството.Той се занимава с” изучаването на древногръцката литература и стига до убеждението ,че елинската култура е най-съвършеното от всичко,което човечеството е сътворило.”Под влиянието на трудовете на Имануел Кант развива понятието „красива душа”човек,чиито емоции са възпитавани от разума,така,че”задължението и влечението” не си противоречат.И други  велики личности като Вагнер,Ницше,Шопенхауе са споделяли идеите  си свързани с възпитателната роля на изкуството.

От вичко това  до сега сава ясно,че  ролята  на изкуствата  за  общото развитие на дето  е била актуална  във всички времена та до наши дни.

Ролятя на различните изкуства за развитието на детето могат да се изразят в следните направления:

Изкуството като цяло дава познания  и спомага за опознаване и осмисляне на факти и явления от заобикалящия  детето свят.То формира естетическо отношение към заобикалящия  го свят и към собствената дейност.Изграждането на естетическо отношение към действителноста преминава през  две степени:елементарно-естетическа и художествено –естетическа.Всичко,което  детето ежедневно възприема в околната среда,в природата,в отношенията на хората,които наблюдава около себе си,му осигуряват естетически впечатления,но те са твърде елементарни.Детето възприема света емоционално,с възторг и радост.Изкуството обогатява сетивните възприятия и спомага те да пеминат в естетически.Но само наблюдението не може само по себе си да осигури естетическо отоношение към действителноста.Чрез изкуството може да се обогати детския опит ,да им  се даде възможност да изразят чрез думи преживяното.Изкуството съдейства също и за развиване на образното мислене.Художественият образ е синтез  от сензорен опит,впечатления и преживявания,преработени с участието на ителекта,чувствата и въображението.Затова е важно да отбележим,че според психолозите паметта е сложен психически процес  на запомняне,съхранениеи възпроизвеждане на минал опит.Паметта „доставя материала” за мисленето.Важно е да се отбележи ,че има връзка между мислене и памет, а също и между памет и език,т.е. между паметта и втората сигнална система.Ето защо езика се оказва важен фактор  при запомнянето и не можем да го отделим от мисленето.Знаем ,че” запомнянето е процес на образуване на временни нервни  връзки и на асоциации”благодарение на които възприемането се осъзна ва ясно и точно,разбира се смисъла,и така човека се обогатява със знания за действителността. Също така знаем,че паметта се дели според активното участие на даден анализатор при запомняне и възпроизвеждане.Тя бива:зрителна,слухова,двигателна,емоционална,сетивна,словесно-логична,предметно-образна.

Мисленето като важен психически процес чрез,които се решавата въпроси възникнали на основата на непосредствени възприятия и на съхранени знания.То се осъществявя  чрез възприятията,представите и понятията,изразени  чрез думите и другите форми на езика.В основата на мисленето е асоциативната дейност на психиката,на съзнанието.От значение тук е взаимодействието на  двете сигнални сиситеми.При нарушаването на това взаимодеиствие се нарушава мисленето:изоставането  в развитието на речта(втората сигнална система),а ако е увредена първата сигнална система ще липсва хепосредствено познание.Речта като специфична форма за общуване,посредством езика изказва и обменя мисли,предава чувства, изразява желания и т.н.Речта се усъвършенства  чрез обучение то по  всички  учебни предмети ,но най вече  по роден край и литература.

Въображението  има свое начало в реално даденото.Впроцеса на създаване на въображаемото-идея,образ,претворяването им в картина,чертеж,свободно съчинениеи т.н.става чрез ново асоцииране на възприятията и представите за реално съществуващи неща,става ново свързване на  качества,елементи ,положения,тонове,багриипр.Така на базата на вече съществуващи образи,в съзнанието на детето се раждат нови,най-напред в мисълта, а след това  се въплащават в реални.Въображението на децата се проявява първо в игрите,където те пресъздават действителноста. при предметите от художествено естетическия цикъл то играе главна роля,тъй като въображаемият образ е най-тясно свързан с мисленето,дори понякога го направлява,а така също и действането.Резултатите се изразяват чрез изработването на дадена рисунка иличертеж.Голямо значение за тази дейност има предварително създадените навици за превъплащаването на въображаемия образ в рисунка или скица.Двете страни са еднакво  важни-въображаемият образ,които  детето трябва да си педстави така също и техниката,която ще му педава реалност.

Въображението е важно и необходимо пири обучението литература,да може да „види”описаният образ,да може да разкаже за видяното.

Въображението при трудова дейност също е важен момент в развитието на човек(ученика).Този процес се развива и прераства в творчески.При по малките  деца той е по ограничен.За да пристъпи творчески към решаването на дадена задача у ученика трябва да е налице съмнение,че решението е само едно единствено.Тогава чрез мисленето и въображението си той тръгва към търсене на друг начин.Обогатявайки знанията на децата ние се грижим за развитието на въображението.Възможноста свободно  да боравят с факти в рамките на едно правдоподобие.

Изкуството използвано в процеса на обучение обогатява естетичеките впечатления на учениците,развива любознателноста им,която с времето би прераснала в итерес,любов и потребност от досег с изкуството.

Изкуството развива естетическите чувства и преживявания,прави душевноста на децата по богата,което се отразява върху творческата  активност и въображението.

Несъмнената връзка между предметите от художествено-естетическия цикъл  и особенно рисуването съдейства за повишаване на изобразителните нъзможности на децата.Чрез контакта с изкуството се формира естетически вкус и естетически критерии за хубаво и грозно,това е етап от детското художествено развитие.Досега с изкуството стимулира децата,поражда желание за творчество.Стимулира се тяхната дейна природа,активноста им  и тяхната увереност в собствените им възможности.Преживяното-наслада,чувства,породени от контакта с изкуството,са  стимула,които играе  основна роля в развитието на детето и насърчаването на  неговото творчество. Изкуството има силно естетико-нравствено въздействие,обогатява съдържанието на тяхното творчество.Чрез изкуството се цели да се формира художествена култура,да се постигне чувствителносткъм преживяното ида се разбира изкуството,да де развива художествената възпреемчивост и потребностот контакт с изкуството.Необходимо е децата да се учат да разбират езика на изкуството,да”четат рисунката”.Също така да наблюдават действителноста,избирайки най-типичните образи,най-познатите за децата,от многобройните,които съществуват в заобикалящия ги свят.

От споменатото  по горе става ясно ,че всички  тези поцеси  са взаимно свързани и трябва да отбележа,че влияеики  активно върху тях дори и на един от тях със средствата на изкуството  спомагаме за изграждането  на личността.

 

WWW.POCHIVKA.ORG