Home Право Римско частно право- Настойничество и попечителство

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Римско частно право- Настойничество и попечителство ПДФ Печат Е-мейл

Настойничество и попечителство.

Н. и П. имат комплексен юридически характер. Обхващат 2 разновидности от грижи, които се обуславят от възрастта на детето, сьотв. от вида на запрещението. Н. и П. се отнасят до 2 категории лица - деца и запретени.

Настойничество - учредява се над 2 категории лица:

- над малолетни лица (ненав. 14 г. ), чиито родители са неизвестни (важи и за смърт, обявена със съд. решение); произхода на детето не е установен но съотв. начин; лишени от родителски права (цялостно лишаване). Необходимо е тези обстоятелства да се отнасят до 2-мата родители;

- над пълно запретени (лица. които поради слабоумие или душевна болест не могат да се грижат за работите си).

Производство - поставяне под запрещение може да стане с искова молба от близки роднини. прокурора и всички имащи интерес лица. След разпита на лицето, за което се иска запрещение, съдът са произнася по молбата. За да се учреди Н. комп. е окръжният съд по местожителство на лицето.

Охранителни мерки - вземат се от органа по Н. и П. до назначаване на настойник и попечител. Те са както следва:

-   опис на имуществото;

- др. охранителни мерки, които се вземат относно личността и интересите на лицето Настойнически съвет - учредява се от органа по Н. и П. по местожителство на лицето. Назначават се настойник, зам настойник, двама съветници измежду близките и роднините които трябва да се грижат за лицето. Членове на нает. съвет не могат да са:

І-ва категория - лица, които са юридически негодни (недееспособните);

- лишените от ролит. права по отношение на собствените си деца;

- осъдените за тежки умишлени престъпления

П-ра категория:

- юридич. годни, но са нецелесъобразни, поради алкохолизъм.

- непристойно поведение, користни прояви;

- болни лица;

- лица, чиито интереси противоречат на интересите на поднастойния.

Настойник - централна фигура в наст. съвет. Има права и задължения, регламентирани от закона:

дейността му е почтена;

- грижи за личността на поднастойния (при малолетни и при запретени са необходими различни грижи);

- представителство на поднастойния -законен представител е настойника - черпи представителната си власт от закона;

- грижи за имуществото на поднастойния; местоживеене на поднастойния при настойника - по важни причини допуска се отделно живеене. Ако поднастойният се е отклонил, нека иска от РС заповед за връщането му. Отчети - пред нает. съвет: ежегодно, при освобождаване от длъжност; при поискване. Дейността на настойника е под надзора на органа по Н. и П. Зам. настойник -когато:

- настойникът е възпрепятстван да извършва дейността;

- възникнало несъответствие м/у неговите и интересите на поднастойния;

- смърт на настойника; поставянето му под запрещение

Съветници те са 2 ма, подпомагат н-ка и. зам н-ка уведомяват за възникване на неблагополучия, изслушват отчета на настойника. Особени случаи на Н. (Н. но право):

- настойник на малолетно дете, настанено в общ. заведение;

- настойник на запретения съпруг - дееспособният съпруг, като съчетава съпружески и настойнически права и задължения;

- настойник на запретен без съпруг- ако има родители, годни да упражняват родит. права - те са настойници по право. Прекратяване на Н. - преустановяване на самата настойническа функция по отнош. на лицето.

Причини - 1) ако няма налице малолетен или запретен, смърт на лицето, навършв. на 14 г. , поставяне на лицето от пълно в ограничено запрещение; 2) - ако детето или пълно запретеният престане да бъде без родители, способни да упражн. родит. функции. Н. отпада по право При прекратяване на Н. настойникът представя пълен отчет на своята дейност.

Попечителство:

1.  учредява се на лица от 14 - 18 г. , останали   без    родители   (неизвестни, починали, лишени от родит. права). Възможно е да е възникнало чрез трансформация на Н. в П   Встъпилият в брак непълнолетен не е адресат на П. ;

2.  учредява се на лица, поставени под ограничено    запрещение (пълнолетни страдащи от слабоумие или душевна болест и на могат да се грижат за своите работи). Производство  - след влизане в сила на решението    за    поставяне    под    пълно запрещение, съдът съобщава на органа по Н. и П.  решението да се учреди П. Охранителни мерки  -  опис на имуществото, мерки относно личността и интересите на лицето под П.

Учредяване от органа по Н. и П. Назначава се попечител, зам. попечител, не се образува попечителски съвет. П-л и зам. п-л се назначават измежду роднини и близки, които най-добре ще се грижат за интересите на лицето под П. П. не могат да са:

- недееспособни;

- лишени от РП;

- осъдени за тежки умишл. престъпления;

- нецелесъобразни;

- болни;

- чиито интереси противоречат

Попечител - има правомощията и грижите, съответстващи на родит. права и задълж. Спрямо лицето под попечителство, попечителят само съдейства чрез съгласие за пр. действия, които самите те извършват. Има следните права и задължения:

- дейността му е почтена;

- грижи се за личността на подопечния;

- запазва интересите му;

- дава мнение за осиновяване на непълнолетния:

- съгласие за извършв. на пр. действия - за управит действия, за разпорел, действия;

- местоживеене на подопечния при попечителя - освен, ако важни причини не налагат друго Обяснения - органът по Н. и П. надзирава дейността на попечителя. Ако той поиска, п-лят дава обяснения за дейността си. Органът по Н. и П. може да направи по всяко време промени в п-ля, ако:

- интересите на подопечния го изискват;

- задълженията не се изпълняват

Зам. попечител - замества попечителя, когато го няма; п-лят е възпрепятстван да изпълнява задълженията си; възникнало противоречие м/у интересите. Особени случаи на П. П, се учредява по право по силата на закона, а не от органа по Н. и П. Тази функция е еднолична:

- попечител на непълнолетно с неизв. родители, настанено в общ. заведение

- управителят на заведението;

- п-л на ограничено запретен съпруг е неговият дееспособен съпруг;

- ако ограничено запретеният няма дееспособен съпруг, п-л са неговите родители, ако са живи, известни и не са лишени от РП. Преминаване от Н. към П. - когато детето навърши 14 г. , то по право се освобождава от Н. и органът по Н, и П. му назначава попечител. До назначаването му, дейността се изпълнява от настойника. Преминаване от П. към Н. - ако лицето, което е било под огранич. запрещение, поради влошаване на състоянието бъде поставено под пълно запрещение. Прекратяване на П. преустановяване на самата попечителска функция, поради отпадане на предпоставките за учредяването и.

Причини:

- вече няма непълнолетен или огранич. запретен;

- освобождаване от огранич. запрещение;

- специф. : встъпването в брак на непълнолетния;

- появят се родителите, годни да упражняват РП. Във всички случаи П. отпада по право.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG