Home Психология Локализация на образователната система

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Локализация на образователната система ПДФ Печат Е-мейл

Локализация на образователната система

Една от главните характеристика на образованието е оптималното изграждане на териториална структура на образованието. На тази основа следва да се създаде такава организация на регионално изграждане на училищната мрежа, която по териториално разположение, структура, големина, архитектурен вид, санитарно-хигиенни условия, равнище на използваните учебно-технически средства, функционални връзки с останалите отрасли и т.н. да отговаря напълно на поставената главна цел пред образованието в съответния регион.

Тази дейност се активизира особено много със засилване на самостоятелността на отделните териториални системи и стремежът комплексно и самостоятелно да се решават проблемите там, където те възникват и се отразяват в най-непосредствен вид. Именно това дава основание да се изследват отделните териториални системи на образованието и да се установят закономерностите и условията, които определят тяхното изграждане и функциониране, като се търсят пътища и възможности за повишаване на ефективността от тяхната дейност на територията на дадена община.

Необходимо условие за повишаване на ефекта от дейността по изграждане на училищна мрежа е решаване на отделните елементи от релацията „наука-практика”.

За ефективното териториално изграждане на образованието решаваща роля има прилагането на комплексния подход. При определение на териториалните структури и разположението на учебните заведения този подход изисква разглеждане на образованието и останалите подсистеми на социалната инфраструктура, като неделима част от цялостните териториални комплекси.

Приложен при израждане на мрежа от учебни заведения, подходът изисква да се определят целите при създаването или оптимизирането на съответните звена, като се изхожда от главната цел на социално-икономическото развитие на страната.

Необходимо е образователната система де се разглежда в тясна връзка с други системи в съответния регион или предстои да се изгражда, с възможностите за комплексно използване на материално- техническата база и на другите социални и производствени структури, и най-вече на здравеопазването, културата, спорта.

Като важни предпоставки и изисквания за моделирането на системата на образованието за даден регион, могат да бъдат посочени:

  • насоките на образованието и социалната политика, които са поставени пред образователната система за даден период, както за страната, така и за конкретната териториални единици и темповете на тяхното осъществяване;
  • взаимоотношението на отделните видове и степени учебни заведения и съответните тенденции в развитието им;
  • териториално-устройствената и административна основа, на която ще се изграждат териториалните системи на образованието;
  • схема на териториално разположение на производствените сили и перспективите за тяхното изграждане и развитие;
  • демографско състояние;
  • научнообоснованите нормативи за отделните дейности на образованието и възможностите за  тяхното териториална диференциране;
  • приетите териториални програми и стратегия за комплексно развитие на региона.

Съществуващите предпоставки и условия за развитие на образователната система, а също и така социалната и икономическата политика, която се провежда в страната, дават насоките за изграждане и развитие на мрежа от учебни заведения в отделните територии.

Поради факта, че система от образование се разглежда като неделима част от системата на социални дейности в съответния регион, тя трябва да се изгражда така, че да се осъществи тясна връзка и приемственост с всички останали системи. С някои от тези системи се наблюдава двупосочна връзка, т.е. осъществява се въздействие на системата на образованието върху друга система. Преди всичко това са обвързани системи като транспортните и съобщителните услуги.

От изключителна важност тук е въпросът с какви  темпове ще се изгражда или преустройва образователната система на дадена територия. Тъй като образованието формира и създава квалифицираната работна сила, заедно с другите си функции, трябва да осигурява и една изпреварваща подготовка на населението както по отношение на образователното развитие, така и по отношение на квалификационното развитие на завършващите своето обучение ученици.

От особено значение за образованието  са темповете за изграждане на материално-техническа база. Това е от особена важност за териториалните системи с висока степен на организация. При такива териториални системи обучението се води предимно на две смени и е ясно, че с ниски темпове на училищно строителство въпросите нямат да могат да бъдат решени. Друга важна предпоставка за ефективно изграждане и функциониране на образованието в териториалните единици е да се изясни и приеме концепцията за характера, целите, задачите и вада на училищата. Тази концепция може да се променя, да се доусъвършенства.

През последните години в българската образователна система се наблюдават много чести промени. Едно от основните изисквания обаче  при изграждането на териториални структури е изискването за стабилност и дълготрайност. Тъй като една училищна сграда се строи за изключително дълъг период от време, а също така и за да бъде обучението ефективно, трябва да е осигурено такова архитектурно строително решение, което е съобразено с даде модел на образование, да решава най-успешно вътрешно функционалните връзки и педагогически условия за продължителен период.

Всяка промяна дава своето отражение върху изградената инфраструктура и материална-техническа база, като чрез моралното й изхабяване съкращава значително срока на годност и ефективно използване. Наред с основните принципи за изграждане на различни видове учебни заведения трябва да се установи и структурата на образователната система. Това означава да са определени видовете и степените учебни заведения и тяхното количествена съотношение, срокът на обучение във всяко едно от тях и допустимите комбинации, които са нормативно регламентирани.

Важна предпоставка при изследване и моделиране на териториалните структури на образованието е изясняването на териториално устройствената основа в даден регион. Този въпрос е свързан с урбанистичната и миграционната политика, с едни нов научен подход при изграждане на селищната мрежа, с оглед перспективата в развитието на производствените сили и демографските тенденции за намаляване прекомерната концентрации на населението в градовете, съживяване и развитие на по-малките селища.

Единната териториална устройствена основа за изграждане и организиране на селищните структури включва видовите селища и регионалните формации, групировка на населените  места по тяхната големина и значение. Териториалните структурни се определят с помощта на комплексен анализ и изследване влиянието на природните, икономически и социални фактори. Границите на териториалните структури са динамични и подлежат на промени в резултат на промени във факторите, които ги определят. Програмата за развитието на производствените сили дава възможност да се прецени , анализира движението н а населението във връзка с териториалните размествания и в зависимост от това да се предвиди и съответната мрежа от учебни заведения. При преминаване към една съвременна система на взаимоотношения между училището и други системи, при която ще действат с и закономерностите на търсенето и предлагането, нормативите, на базата на които ще се извършват тези взаимоотношения, ще бъдат основен инструмент за разчитане.

Ако допуснем възможността учениците сами да избират училището, в което ще учат тогава финансирането му ще зависи от броя на кандидатите, които с а го предпочели.

Постиженията на педагогическата и икономическата наука играят важна роля за развитието на образователната си дейност. В това отношение особено важни са материалните за бъдещето развитие на образованието, изискванията по изграждане на учебни сгради, обзавеждането им с учебно технически средства, транспортът на учениците.

Подготовката на младите хора и обвързването им със социалните потребности се налага поради ограничения брой на трудовите ресурси и демографския фактор, измененията по отношение на номенклатурата на професиите, развитието на научно техническия прогрес, промени в субективния фактор              ( миграции), безработицата. Реализацията на завършващите специалисти трябва де се обезпечи, така че да се осигуряват минимални загуби на разходи и потенциалната квалификация, т.е. завършващите да работят по своята специалност. По –големи ще са обаче загубите на обществото и индивида от допълнителните разходи за преквалификация. Тук възникват въпроси, отнасящи се за участието на фирмите и стопанските предприятия в този процес, а също и проблема за многообразието в структурите на образованието.

 

WWW.POCHIVKA.ORG