Home Психология Междупредметни връзки информационни технологии и изобразително изкуство 5 - 7 клас

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Междупредметни връзки информационни технологии и изобразително изкуство 5 - 7 клас ПДФ Печат Е-мейл

1. Актуалност

Информационните технологии са едни от най – бързо развиващите се технологии. Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек, а за ученика все по – често се използват и в другите учебни предмети. Ролята на учителя става все по – сложна, но едновременно с това – още по – важна и по – интересна. От учителя се очаква да бъде едновременно организатор, ръководител, съветник и най – вече партньор на учениците при решаването на по – сложни проблеми.

Нашият свят е все по-взаимообвързан и  естествено е и образованието да става все по-колективен, групов процес, тъй като е невъзможно усвояването на социалните норми и правила без взаимодействието и сътрудничеството с другите.

Образованието е тясно свързано както с обществената ценностна система, така и с фактори извън системата на образованието.

От учебната 2006/2007 г. с въвеждане на новия учебен план предметът Инфотмационни технологии (ИТ) се изучава с един учебен час в задължителната подготовка на учениците в 5 клас.

Компютрите днес са на всякъде – в училищата, по домовете, в интернет клубовете, в научната, търговската, финансовата, управленската сфера, дори в сферата на изкуството. Тук е мястото и на междупредметните връзки – информационни технологии и изобразително изкуство. Разделът за работа с графични изображения от информационните технологии е тясно свързан с работата в часовете по изобразително изкуство. Рисуването на компютър естествено има своята спицифика, защото цветовата палитра в живописта и тази в компютъра се различават. Тук учениците усвояват основните действия, извършвани с компютърен редактор, като същевременно се стимулира творческият им потенциал и се провокират тяхната наблюдателност и въображение.  Те усвояват разнообразни изразни средства, изобразителни материали и техники. Разбират значението на различни форми на визуална комуникация в определена среда и изразяват чрез образи собствени мисли и чувства.

Учениците развиват зрителните си възприятия, представи и въображение. Осъзнават ролята и значението на компютърните системи и информационни технологии в живота на хората. Използват основните информационни дейности при изпълнение на разнообразни учебни задачи. Усъвършенстват практическите си умения за използване на приложни програми. Осмислят предназначението и приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с информационни дейности. Учениците преодоляват евентуалните психологически бариери и придобиват увереност при работата си с компютри и информационни технологии. Познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.

Осъществявайки междупредметни връзки в обучението се осигурява реализацията на основни принципи на обучение като системност, активност, достъпност. Имайки предвид актуалността на проблема в дипломния проект е поставена следната цел:

2. Цел на дипломния проект – изследване възможностите за осъществяване на междупредметни връзки – информационни технологии и изобразително изкуство 5 – 7 клас.

3. Задачи.

За постигане на целта са поставени следните задачи:

 • Проучване на учебните програми по изобразително изкуство 5 – 7 клас
 • Проучване на учебните програми  по информационни технологии 5 – 7 клас
 • Анализ на възможностите за използване на знания от изобразителното изкуство в информационните технологии
 • Анализ на възможностите за използване на знанията и уменията по информационни технологии в часовете по изобразително изкуство
 • Разработване на дидактически материали

Глава I. Проучване на учебните програми

по изобразително изкуство 5 – 7 клас.

Учебният предмет Изобразително изкуство приобщава учениците към национални и общочовешки художествени ценности. Обучението по изобразително изкуство в 5 клас способства за разгръщане на естетическите, творческите и емоционалните изяви на учениците.

Системата от знания и умения по изобразително изкуство, съотнесени към учебното съдържание, е резултат на продължителен процес на обучение.

Знанията са тази необходима основа, върху която се изграждат практически умения.

Практическите умения разкриват същността на учебния предмет Изобразително изкуство. Те имат основно значение в обучението.

Обучението по изобразително изкуство развива индивидуалността на учениците и развива способностите им за социална адаптация.

1. За обучението по изобразително изкуство 5 клас се поставят следните цели (Учебна програма, №7):

 • Развиване на визуално мислене  чрез системни упражнения ;
 • Проучване и анализиране на някои от най – разпространените визуални средства за информация и комуникация;
 • Експериментиране с материали и техники;
 • Дискутиране на естетически  и екологически проблеми  на околната среда;
 • Създаване на навици за системни посещения на музеи, художествени галерии и изложби.

Учебното съдържание  по изобразително изкуство включва основни проблеми на:

- Възприемане на действителността;

- Възприемане на изкуството;

- Учебно – творческа дейност.

Очакваните резултати от обучението по изобразително изкуство в пети клас включват основни знания и умения за:

- създаване на фантазни образи чрез комбиниране и преработване на визуални елементи от реални обекти, пространства и ситуации;

- интерпретиране на образи ( визуални, литературни, музикални ) по асоциации;

- избиране на материали и техники според конкретната изобразителна задача;

- усвояване на понятия за основните видове и  жанрове изобразително изкуство;

- разкриване на връзки между видове, жанрове и епохи със значими имена от българското и световното изкуство.

Междупредметните връзки имат изключително значение за организацията и резултатите  на целия учебен процес по изобразително изкуство, особено в прилагането на нови структури на учебното съдържание и съвременни методически подходи.

Оценяването на резултатите от учебната работа по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.

- дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно – практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство.

- естетическите показатели отразяват качествените характеристики на индивидуалните творчески прояви на ученика. Оценката по изобразително изкуство е комплексна и се формира по преценка на учителя, но при всички случаи тя е поощрителна в полза на ученика. Тя отразява желанието и интереса на ученика към участие в часовете по изобразително изкуство и стремежа му да развива собствените си творчески способности, мислене и въображение.

2. Обучението по изоразително изкуство в  6 клас способства за разширяване на естетическите, творческите и емоционалните изяви на учениците.

Държавните образователни изисквания са основата, върху която конкретното учебно съдържание се интерпретира от учителя за създаване  на модел за учебен процес. Той се подчинява на определен творчески замисъл и се ориентира към проблеми на природната и социално – културната среда.

За обучението по изобразително изкуство в 6 клас се поставят следните цели (Учебна програма,  №7):

 • Разширяване на представите за визуалния образ чрез системни наблюдения на обекти от природната и архитектурната среда;
 • Развиване на визуалното мислене в посока на вариантно изграждане на образи върху плоскост и в пространството;
 • Анализиране на творческия процес в синтетичните изкуства;
 • Експериментиране с материали и изобразителни техники;
 • Създаване на навици за системни посещения на художествени галерии и изложби

Очакваните резултати от обучението по изобразително изкуство в 6 клас включват основни знания и умения за:

 • Използване на светлосянката при рисуване на обекти от матура, по памет и по въображение ;
 • Стилизация за създаване на декоративни композиции с определено предназначение;
 • Тонално – цветово изпълнение на учебно – творчески задачи различни по вид и жанр;
 • Създаване на произведения по народни обичаи и празници и по образци от българското народно творчество;
 • Визуално интерпретиране на литературни и музикални произведения.

Учебната програма е изходен материал, основа за педалогическо творчество на учителя. В зависимост от конкретните условия за работа учителят може самостоятелно да определя съдържанието, последователността, методите и организацията на уроците по изобразително изкуство като се съобразява с Държавните образователни изисквания.

Засилените междупредметни връзки и нарастващото влияние на факторите на околната среда дават възможност в обучението по изобразително изкуство да се използва организационната форма образователен проект.

Резултатите от обучението по изобразително изкуство могат да бъдат проверявани и оценявани чрез различни традиционни и съвременни методи и форми: индивидуални и общи корекции, обсъждане на резултати от учебната дейност, контролни, задачи, тест и др.

3. Обучението по изобразително изкуство в 7 клас е естествено продължение на предхождащите класове.

Естетическото художествено възпитание е от голямо значение за всестранното развитие на учениците. Неговите задачи се осъществяват чрез различните форми на обучение по изобразително изкуство не самоцелно, а като неделима част от общото естетическо възпитание, което способства за дълбоко опознаване на света със средствата на изобразителното изкуство. Всичко това дава възможност на всеки ученик да умее да вижда, да чувства, да разбира хармонията и красотата, да се радва, да се възхищава от нея, да я цени да възбужда у него възвишени чувства, да се вдъхновява за хуманни, добри творчески помисли и дела. Така всичко у човека и което се прави за човека , ще бъде красиво.

Системата от знания, умения и отношения по изобразително изкуство, съотнесени към учебното съдържание, е резултат на продължителен процес на обучение. Знанията са основата, върху която се изграждат практическете умения, имащи основно значение в обучението по изобразително изкуство.

За обучението по изобразително изкуство в 7 клас се поставят следните цели (Учебна програма, №7):

 • Разширяване на визуалното мислене чрез системни упражнения при наблюдения на обекти от природната и архитектурната среда;
 • Проучване и анализиране на някои от най – разпространените визуални средства за информация и комуникация;
 • Вариантно изграждане на образи в пространството;
 • Експериментиране с материали и изобразителни техники;
 • Да се формират представи за историческото развитие на българското и чуждестранното изобразително изкуство по епохи, художествени направления.

В прогимназиалния етап се придава важно значение на междупредметните връзки. Те са предпоставка за успешна учебна работа . Същността на ядрото Зрително възприятие  и фантазия свързва обучението по изобразително изкуство с предметите Човекът и природата, Български език и литература. Засилените междупредметни връзки и нарастващото влияние на факторите на околната среда дават възможност в обучението по изобразително изкуство да се исползва организационната форма образователен проект  с интегрално – ситуационно съдържание.

Резултатите от обучението могат да бъдат проверявани и оценявани чрез различни традиционни и съвременни методи и форми: обсъждане на резултати от учебната дейност, контролни задачи и тестове.

Глава II. Проучване на учебните програми по информационни технологии 5 - 7 клас

I. Обща характеристика на учебните програми.

Образованието е свързано с получаване на информация – от книгите, от учителя, от интернет. От голямо значение е учениците да се научат да създават, да констроират различни неща, които да споделят с останалите. Такава е ролята на новите технологии – да подпомагат традиционното образование, да се помогне на учениците да изградят, да подложат на проверка и да усъвършенстват идеите си. Вярно е, че учениците трябва да знаят как да стигнат до отговора на редица задачи, но животът не се състои само от отговори. За учениците става все по – важно умението да формулират оригинални идеи, за да могат по – късно да отговарят на въпроси, които днес нито преподавателите им, нито те предполагат, че ще възникнат. Този изследователски дух може да се прилага в най – различни области – математика, живопис, музика и други. Работата с информационни технологии предоставя голямо богатство от ситуации, които са интелектуално предизвикателство както за ученика, така и за учителя.

Обучението по информационни технологии в прогимназиален етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с учебната дисциплина.

Тези базисни компетенции са задължителна част от техническата грамотност на съвременния млад човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота.

Учебното съдържание е представено чрез очакваните резултати по теми за всяко от четирите ядра, определени чрез държавните образователни изисквания: „Компютърна система”, „Информация и информационни дейности”, „Електронна комуникация”, „Информационна култура”. Обучението по всяко от ядрата се осъществява на спираловиден принцип. Заложеното в пети клас учебно съдържание се надгражда в останалите класове като акцентът в този клас е върху изграждане на знания и умения за създаване на документи с графични обекти. В останалите заложени теми акцентът е върху придобиване на начални представи и умения за използване на приложен софтуер и експериментиране при решаване на задачи, свързани с изучаваните учебни предмети в пети клас.

В процеса на обучение по ИТ учениците се запознават с основните възможности на съвременните компютърни системи да обработват различен тип информация; да я представят в различна форма и да получават достъп до разнородна информация от различни източници.

II.Основни цели на обучението на учениците по ИТ в V клас (Учебна програма, №8):

1. Да придобият увереност в собствените си компетенции при работа с персонален компютър.

2. Да се ориентират в съдържанието на информация, представена на различни носители или в Интернет.

3. Да придобият представа за възможностите на компютърните системи да обработват и представят разнородна информация.

4. Да умеят да експериментират с информация в текстов, табличен и графичен формат.

5. Да създават документи с графични изображения по зададени теми.

6. Да съхраняват и отпечатват компютърни документи.

Учебната програма съдържа 8 обобщени теми:

 • Компютърна система и информационни технологии
 • Организация на данните и носители на информация
 • Създаване и обработка на графично изображение
 • Работа със звукова и видео иннформация
 • Компютърна текстообработка
 • Електронна таблица
 • Компютърна презентация
 • Интернет

Основните акценти в оценяване постиженията на учениците в пети клас са върху придобиването на практически умения за реализирането на определена задача на компютъра и наличието на първоначални знания за същността на изучаваните технологии.

Важно е учениците да работят по учебни задачи, които са постижими в рамките на един учебен час. Това може да бъде постигнато, като се използват готови модели на документи, в които те трябва да редактират, коригират или променят съдържателната част с цел постигане на определен краен резултат. Този резултат трябва да бъде разбираем за учениците.

Обучението по ИТ в 6 клас се явява втори етап в обучението по ИТ в прогимназиалния етап като затвърждава, надгражда и развива придобитите в пети клас знания и умения.

Учебното съдържание е представено чрез очакваните резултати по теми за всяко от четирите ядра, определени чрез държавните образователни изисквания: „Компютърна система”, „Информация и информационни дейности”, „Електронна комуникация”, „Информационна култура”. Обучението по всяко от ядрата се осъществява на спираловиден принцип. Заложеното в шести клас учебно съдържание се надгражда в останалите класове като акцентът в този клас е върху изграждане на знания и умения за създаване на текстови и таблични документи и усвояването на основните операции с файлове. Чрез останалите заложени теми в шести клас се цели въвеждане в електронната комуникация и развиване на умения за обработка на графични изображения и използване на графични и анимационни ефекти при представяне на информация.

III. Основни цели на обучението на учениците по ИТ в VI клас (Учебна програма, №8):

1. Да придобият представа за ролята на операционната система за управление на работата на компютъра, организацията на данните, с които работят и да усвоят основните операции с файлове.

2. Да знаят основните възможности на компютърните програми за текстообработка и електронни таблици и да придобият увереност в собствените си компетенции при работа с текстови и таблични документи.

3. Да умеят да обработват графични изображения в различни файлови формати.

4. Да придобият представа за възможностите за електронна комуникация.

5. Да създават интегрирани документи съдържащи текст, графични изображения и таблици по зададени теми като използват информация получена по електронен път или чрез традиционни средства за обмен на информация.

6. Да съхраняват и отпечатват компютърни документи.

Изучаването на информационните технологии в 6 клас е насочено към успешното използване на тези технологии в подпомагане усвояването на учебното съдържание от предметите изучавани в 6 клас. Това определя избора на теми за реализация да бъде тясно свързан с изучавания в момента материал по различните учебни дисциплини в 6 клас.

Обучението по информационни технологии в 7 клас се явява трети етап в обучението по ИТ в прогимназиалния етап като затвържадава, надгражда и развива придобитите в 5 и 6 клас знания и умения.

Учебното съдържание е представено чрез очакваните резултати по теми за всяко от четирите ядра, определени чрез държавните образователни изисквания: “Компютърна система”, “Информация и информационни дейности”, “Електронна комуникация”, “Информационна култура”.

Обучението по всяко от ядрата се осъществява на спираловиден принцип като заложеното в седми клас учебно съдържание се надгражда в останалите класове. Чрез заложените теми в седми клас се цели изграждане на отговорно поведение към данните, които се обработват чрез компютърни системи, създаване на умения за работа в екип, зачитане на интелектуална собственост.

IV. Основни цели на обученито на учениците по ИТ в VII клаc (Учебна програма, №8):

 1. Да знаят основните техниески параметри на частите на компютърната система и да извършват настройки на операционната система на ниво потребителски интерфейс.
 2. Да развият умения за работа по проект в екип и представяне на резултатите.
 3. Да създават интегрирани документи, съдържащи текст, графични изображения и таблици по зададени теми като използват информация получена по електронен път или чрез традиционни средства за обмен на информация.
 4. Да съхраняват и отпечатват компютърни документи.

Глава III. Анализ на възможностите за използване на знания от изобразително изкуство в информационни технологии.

Чрез информационните технологии учениците се въвеждат в света на компютрите с помощта на подходящо подбрани задачи, тестове, видеофилми и други. Практическите задачи им позволяват да проявяват своето творческо въображение.

Разделът за работа с графични изображения е тясно свързан с работата в часовете по изобразително изкуство.

Според държавните образователни изисквания понятията и термините трябва да се усвояват практически, поради което те се свързват с конкретни примери за обекти и явления от действителността, изкуството и детската рисунка. Главна задача на учителя е да свърже изпълнението на тези задачи със заобикалящата ни среда и с изобразителните възможности на всяко едно дете. Да подтикне учениците към включване на свои идеи и тяхното реализиране по свой собствен начин.

1.Възможности за изплзване на знания от изобразително изкуство в информационни технологии – 5 клас.

В пети клас учениците се запознават с основните инструменти  за създаване на графично изображине, които приличат много на инструментите използвани в изобразителното изкуство и веднага имат възможност да направят необходимия паралел и да усетят разликата при работа с тези инструменти и свободна ръка. Запознават се със стандартна и разширена цветова палитра и как да ги използват при създаване на графично изображение. Да могат да избират желания цвят и да усетят разликата между основните цветове в живописта и на екрана. Тук е удачно да се използват и допълнителни файлове с изображиния за да се затвърдят техните умения за работа с графичен редактор и да се стимулира творческият им потенциал. Тук могат да бъдат използвани придобитите вече знания  от изобразително изкуство за основни и съставни цветове, за котрастиращите помежду си цветове,  които се наричат още допълнителни. Може да се направи упражнение за смесване на цветовете  и тяхното оптическо влияние.

Създаване и обработка на графично изображeние е тема при, която учениците могат да разгърнат най – добре своя артистичен и художествен талант. Тук не се цели изпълнението на дадена задача по точно определен път, а  се дава възможност на учениците да избират последователността на отделните стъпки.

Поставят се задачи за направа на шевица и различни мотиви за бродерия с придобитите вече основни знания и умения за работа с графичен редактор като се използват и знанията придобити в часовете по изобразително изкуство, където учениците подобно на компютърните образи вече са рисували прекрасни шевици с помоща на правилна модулна мрежа.

С поставена задача за рисуване на картичка за Коледа или Нова година могат да се мотивират учениците да направят украса и на класната стая, която може да бъде обогатена и довършена в часовете по изобразително изкуство.

2. Възможности за използване на знания от изобразително изкуство в инаформационни технологии – 6 клас.

В шести клас учениците се запознават с основните файлови формати  при създаване и обработка на изображения. Запознават се по подробно с периферното входно устройство – скенер, с което в компютъра се въвежда графична информация от хартия или фотолента. Тук може да се даде възможност на учениците да сканират свои рисунки, нарисувани в часовете по изобразително изкуство, с които да се направи училищна изложба. Темата може да бъде подбрана така, че да изрази съпричастие на учениците към проблеми на околната среда: екологична защита, права на детето, национални и общочовешки ценности.

По този начин учениците могат да осъзнаят ролята и значението на компютърните системи  и информационни технологии в живота на хората. Да се даде възможност на учениците да изразяват чрез образи – собствени мисли, чувства и отношения.

3. Възможности за използване на знания от изобразително изкуство в информационни технологии – 7 клас.

Акцентът в седми клас трябва да бъде върху разработването на учубни задачи, под формата на тематични проекти, чрез които се усвоява трайно и осъзнава предназначението  на инструментариума в използваното програмно средство. Представянето на един или друг инструмент, команда или функция от изучаваното софтуерно средство става на базата на необходимостта от неговото използване  при решаване на конкретната задача, по която се работи. Ето защо подборът на задача за реализация в клас трябва да бъде направен така, че да осигури възможността за представянето на новото средство.

Изучаването на информационни технологии в седми клас е насочено към успешно използване на тези технологии в подпомагане усвояването на учебното съдържание от предметите, изучавани в задължителната подготовка. Това от своя страна определя избора на теми за реализация да бъде тясно свързано с  изучавания в момента материал по различни учебни дисциплини от седми клас.

Тук може да се отдели място  на един нов и по -  интересен начин за разглеждане и представяне на произведения на изобразителното изкуство – изящни и приложни изкуства, дизайн произведения на народното творчество, защото в седми клас, те се свързват по – тясно с общото историческо развитие на човечеството. Учениците трябва да изпитват удовлеворение, когато се научат да представят отделни творби, създадени през различни епохи.

Глава IV.   Анализ на възможностите за използване на знания от информационни технологии в изобразително изкуство.

1. Възможности за използване на знания от информационни технологии в изобразително изкуство.

Междупредметните връзки, на които много се набляга напоследък в нашата образователна система най – естествено се реализират в часовете по информационни технологии. Поставят се задачи където учениците използват знанията и уменията си от други учебни предмети.

Уменията да се пише, илюстрира, публикува, да се ползват различни медии, да се търси допълнителна информация, могат да се приложат към всяка област, с която учениците са запознати или която изучават в момента. Не напразно компютърната и информационната грамотност се считат за втора грамотност. Днес е трудно да си представим област, в която не се използват информационни и комуникационни технологии. Затова е много важно  да използваме компютрите само когато сме сигурни, че подобряват нещата. Една картичка от интернет, колкото и да е шарена и интересна, не е непременно по – добра от нарисувана на ръка, защото тук е важно и вложеното чувство, и посветено време, и индивидуално присъствие.

При запознаване на учениците от пети клас  по изобразително изкуство с видовете шрифтове е изключително полезен включеният материал като художествена практика – оформяне на покана с компютър.

Тук сравнително подробно е представена програма Microsoft Word, като се започне от нейното стартиране, как се избира и променя шрифта, как се сменя шрифт във вече набран текст и как да се направи покана като  най – напред се избере формат от прозореца Page Setup, като се използва Custom Size, например 10 см x 6 см. Определяне на полетата (Margins) в така избрания формат. Например те могат да бъдат по 1 см. от всички страни. След това се прави избор на текста на заглавието, който може да се удебели (Bold ) или да се увеличи размера на буквите. Основният текст се разполага центрирано. Запознават се учениците с възможността да редактират или променят текста.

Друга подходяща тема е компютърна графика – рисуване с компютър. Целта на урока е на  учениците да се демонстрира работа  с програма Paint, която позволява да се създават рисунки като се използват електронни инструменти (разгледани подробно в учебника по изобразително изкуство за пети клас) и мишката за рисуване върху екрана. Обучението трябва да започне с последователнo практическо запознаване с възможностите на всеки инструмент за рисуване, като всеки ученик изпълнява нефигурални упражнения.

Художествената практика се състои в изграждане на нефигурална композиция в следанта последователност: избира се инструмента линия като се щракне върху него. Показалецът на мишката се премества в полето за рисуване и се прекарват няколко линии в различни посоки. След това се избира инструмента елипса. Чрез влачене на мишката от единия до другия край на екрана се правят 1 – 2 елипси, като се пресичат вече нарисуваните линии. За оцветяване на линеарната рисунка  се използва инструмента ” кофа с боя “. От палитрата се определя желаният цвят и се попълва една или повече фигури. Останалите форми се оцветяват след смяна на цвета.

Компютърна програма Microsoft Word идва на помощ и при запознаване на учениците  с писмени знаци и символи. Целта на урока е, от една страна, учениците да разширят своите представи и познания за появата и развитието на писмената реч, като се започне от пиктограми и символи и се стигне до първото азбучно писмо. От друга страна е необходимо да се запознаят учениците с понятието шрифт и различните видове шрифтове.

Отмина времето на агиттаблата, стеннвестниците и лозунгите, в които надписите и текстовете се оформяха с четка и боя, туш и специални пера. С навлизане на компютъра в образователната система и обучението по изобразително изкуство трябва да отговори на съвременните тенденции.

Една от възможностите в това направление е да се използват знанията на учениците по информационни технологии, да се направи демонстрация от учителя, след което да се опитат  те сами да оформят покана за изложба.

2. Възможности за използване на знания от информационни технологии в изобразително изкуство – 6 клас.

При обучението на учениците от 6 клас към някои от темите са предложени вариантни уроци. Те могат да бъдат реализирани с друг изобразителен материал и изразни средства в зависимост от личните предпочитания на учениците или с компютърна програма Paint. Един такъв урок е рисуване на морски пейзаж.

Първи вариант – рисуване с програма Paint. В уводната част на урока учениците трябва да се запознаят чрез разглеждане на подходящи репродукции с нова разновидност на пейзажния жанр – морски пейзаж, с понятието маринист, т.е.  живописец, който изобразява морето в различно състояние – бурно или спокойно. На учениците се дават конкретни указания как да използват компютърна програма Paint за изпълнение на пейзаж с морска тематика.

Последователност на работа:

Стартира се програмата. Отваря се нов документ. От кутията с инструменти се избира моливът и се прави графична рисунка. Още докато се рисува с линия трябва да се уточни композицията. Ако се налага да се смени мястото на отделна форма, тя може да се изтрие и отново да се нарисува на друго място. Формата може да се маркира и да се копира, след което да се премести на желаното място. С инструмента гума се изтриват всички излишни следи.

Важно е да се помни, че линиите трябва да затварят формите, за да може да се запълват с цвят, без той да се разлива.

След като графичната рисунка е окончателно направена, се преценява с какви цветове ще се запълнят формите. Избира се кофата и се запълват отделните части на рисунката с желания цвят. Ако поставеният цвят не е подходящ, той може лесно да се промени. Достатъчно е да се избере нов цвят и да се излее с кофата. С молива може да се добавят още детайли.

Цветовете от палитрата могат да се променят. За тази цел се прави следното:

Със стрелката се посочва цвят от палитрата и се щрака. Появява се прозорец Edit Colors. Посочва се със стрелката Define custom colors и се щрака. Отива се със стрелката в квадратното поле с цветове, разположено в ляво, и се посочва нужният цвят. Маркира се кръстчето и се движи, докато той се появи в квадратното поле долу. По същия начин може да се работи и с цветната ивица, като се движи малкото триъгълниче нагоре или надолу. Ако цветът е подходящ, натиска се OK, за да се потвърди избрания цвят. Той се появява вляво на палитрата. Избира се кофата и се запълва формата.

Втори вариант – рисуване на морски пейзаж  по представа или впечатление с темперни или акварелни бои.

В уводната част на урока е необходимо учителят да предложи на вниманието на учениците репродуцирани живописни творби от различни автори – И. Левитан, Кл. Моне, Търнер и др., изпълнени в различни техники, както и ученически творби на същата тема.

При създаване на морския пейзаж с темперни или акварелни бои учениците се насочват основно към два композиционни варианта съобразно гледната точка: от брега към морето и обратно – от морето към брега и обогатяване на рисунката с допълнителни изобразителни елементи – лодки, хотели, плажни чадъри, къщи, човешки фигури и др.

Напомня се на учениците, че тук вече могат да използват каквито желаят цветови съчетания и техника на работа – разреждане, мозаично, наслояване, печатане, батик, пастьозно и др.

Друга художествена практика представена с програма Paint за шестокласниците е абстрактно изкуство. Създаване на нефигурална композиция  по произведения на абстрактното изкуство.

Художествено – познавателна цел на урока е учениците да затвърдят усвоените в 5 клас знания за абстрактно изкуство и да ги разширят, като се запознаят с особеностите на втората тенденция на абстрактното изкуство, характерно с това, че авторите изграждат нефигуралните си композиции комбинирайки различни форми и цветове.

Основната изобразителна задача е учениците да създадат цветна композиция по асоциация и под емоционалното въздействие на разгледани творби на абстрактното изкуство.

В учебника са предложени два начина на нейното осъществяване.

Първата възможност е учениците да използват темперни или акварелни бои и техники на работа по избор.

Втората възмажност е нефигуралната композиция да се изпълни с помощта на програма Paint. Учителят трябва да определи според реалните условия за работа коя възможност да предложи на учениците или да им позволи сами да решат проблема.

3. Преглед на задачи за осъществяване на междупредметни връзки  - изобразително изкуство и информационни технологии.

В таблица 1 са представени темите, в които се осъществяват междупредметни връзки информационни технологии и изобразително изкуство в учебници [1], [2], [3], [4], [5]

Таблица 1

Тема

Задачи

Учебно помагало

1.

Основни инструменти  за създаване, трансформация  и запазване на графични изображения

- Създайте поздравителна картичка за рожден ден. Такива картички сте изработвали в часовете по изобразително изкуство с различни материали и инструменти.

- Нарисувайте сами модел на кола

Информационни технологии за пети клас, изд. “Сиела”

 

 

 

 

 

 

Информационни технологии за пети клас, изд. “Нова Звезда”

2.

Чертане на геометрични фигури

- Нарисувайте стилизирано изображение на момиче,  като използвате геометрични фигури.

 

- Начертайте робот с геометрични фигури

Информационни технологии за пети клас, изд. “Сиела”.

 

 

Информационни технологии за пети клас, изд. “Нова Звезда”

 

3.

Използване на инстументи за избор на част от графично изображение и вмъкване на текст в графично изображение

Нарисувайте националните флагове на България, Италия и Унгария и вмъкнете под тях текст с имената на съответните държави.

Информационни технологии за пети клас, изд. “Сиела”

 

4.

Зареждане, обработване и отпечатване на графични изображения

- Отворете файла с име moon_fazi1.bmp от папка Module3/theme8 от помощния диск. Поправете допуснатите грешки.

- Заредете файла ezero от My Pictures. Направете копие на горната част на картинката. Обърнете огледално копието по вертикала.

-Информоционни технологии за пети клас, изд. “Сиела”

 

 

 

- Информационни технологии за пети клас,изд. “Нова звезда”

5.

Шрифт. Художествена практика. Оформяне на поканас компютър

Направете покана за училищна изложба като използвате компютърна програма Word

Изобразително изкуство за пети клас, изд. “Анубис”

6.

Компютърна графика. Нефигурална композиция

Създайте нефигурална композиция с програма Paint

Изобразително изкуство за пети клас, изд. “Анубис”

7.

 

Създайте цветна нефигурална композиция като комбинирате различни по големина и цвят геометрични фигури

Изобразително изкуство за шести клас, изд. “Анубис”

8.

Декоративен проект

Създайте цветен проект за отворена (безкрайна) декоративна композиция с компютйрна програма Paint

Изобразително изкуство за шести клас, изд. “Анубис”

9.

Декоративно – приложни изкуства

Създайте цветен проект за затворен орнамент с компютърна програма Paint

Изобразително изкуство за шести клас, изд. “Анубис”

10.

Графичен дизайн на печатните издания

Направете проект за корица на книга

Изобразително изкуство за шести клас, изд. “Анубис”

11.

Морски пейзаж

Нарисувайте морски пейзаж с програма Paint. Изгответе два варианта с различни цветови рещения.

Изобразително изкуство за шести клас, изд. “Анубис”

Глава VI. Дидактически материали

I. Една урочна единица – изобразително изкуство – 5 клас

 1. Вид на урока: за нови знания.
 2. Тема на урока: Културата и изкуството на траките.
 3. Обобщена тема: Художественто наследство по българските земи.
 4. Урочната единица е предназначена за учениците от пети клас
 5. Цели на урока:

- запознаване с изкуството по нашите земи преди идването на прабългарите;

- анализиране на творческия процес;

- разширяване на творческия мироглед на учениците;

- възпитаване чувство на национална гордос;

- създаване на навици за системни посещения на музеи, художествени галерии и изложби;

 1. Продължителност: 2 учебни часа по 40 минути.
 2. Презентация на учебния материал.

Защо толкова много от съкровищата са открити слуайно?

Защото България винаги е била благодатна и привлекателна земя. Нерядко в нашите земи са се разигравали драматични сблъсъци. В такива случаи хората са смятали за най – сигурно да скрият своите богатства в земята. А бурните събития после често не им позволявали да се върнат и да си ги приберат. Така минавали години и векове, докато пред удивения поглед на хора от друга епоха се появи отново съкровището.

8. Заключение

Презентирането на учебния материал от История на Изобразителното изкуство е един рационален и лесен подход за възприемане и усвояване на знания.

Материалът и начинът на изложението му са съобразени с тенденциите за подготовка на интелигентни и мислеюи ученици. Включени са много примери не само с илюстративен характер, но те подкрепят и технологичната насоченост в областта на изобразителното изкуство. Залагам на идеята един добър резултат да бъде постигнат по различен начин.

II. Проект за училищен вестник

Работата по проекта осъществява междупредметни връзки информационни технологии, изобразително изкуство и български език.

1. ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ:

1.1. Целева група:

- За всички ученици  на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Д. Осеново

1.2. Цели на вестника:

Самият характер на нашата образователна система, при която голям брой ученици не продължават обучението си в по-горна училищна степен, поставя и изискването за поставянето на определено завършен вид на нормите в областта на знанията, нагласите и поведението.

Учениците:

 1. Задават въпроси и дават отговори по поставени от други или избрана от тях тема.

• Владеят умения за диалогично общуване в официална и неофициална обстановка.

 1. Изразяват твърдения и се аргументират; разказват и описват.

• Разбират и създават текстове в разговорно-битовата и официално- деловата сфера на общуване.

 1. Владеят граматичните средства на езика.

• Владеят синтактични средства на езика – различни видове изречения по цел на общуване и по състав, главни и второстепенни части на простото изречение, еднородни части. Използват в речта си синонимни варианти.

 1. При редактиране на собствен текст умеят да правят съответните синтактични

трансформации.

• Редактират и умеят да превръщат прости изречения в сложни и обратно.

 1. Разбират значението на думи, свързани с обществения, икономическия и културния живот, и ги използват уместно.
 2. Разбират речниковото значение на думите и употребяват уместно многозначните думи според ситуацията.
 3. Използват синоними и антоними, думи за родови и видови понятия, хипероними и хипоними с оглед на стиловото разслоение на езика.

• Владеят употребата на думите според смисъла и звуковия им състав.

 1. Владеят граматичните средства на езика

• Осмислят граматичното значение на думата. Разчленяват думата на части, владеят формообразуването

и словообразуването. Разбират същността и функциите на изменяеми и неизменяеми части на речта. Използват ги уместно в собствени текстове. Спазват правоговорните и правописните правила; съобразяват се с изискванията на интонацията и пунктуацията в изречението и текста.

 1. При публични изказвания:

- спазват нормите на книжовния правоговор;

- говорят с подходяща за ситуацията интонация и сила на гласа;

- проявяват усет за поставяне на логическо ударение.

• Преразказват текстове от различни сфери на общуване, като спазват правоговорните

правила, съобразяват силата на гласа си с изискванията на съответната комуникативна ситуация.

• Разказват случки /действителни и въображаеми/, като спазват правоговорните правила, използват подходяща интонация, мимики, жестове; съобразяват се с адресата.

• Описват предмети и явления, като говорят правилно и целесъобразно с оглед на елементите на комуникативната ситуация.

 1. Търсене на информация от различни източници:

• Използват учебници и речници, могат да поискат информация в библиотека и на книжния

пазар; използват специализирани текстове – инструкции, правилници, справочници.

• Ориентират се в структурните особености на текста, могат да планират.

 1. Създаване на собствени текстове:
 2. Изграждат свой и предават съдържанието на чужд повествователен и описателен текст.
 3. Планират и структурират текста съобразно с темата и целта на общуването; обособяват тематично- смислови части; изграждат абзаци с оглед на смисъла; умеят да композират текст.
 4. Имат формирани правописни навици по отношение на думите с проверяем правопис и на често употребявани думи с непроверяем правопис.
 5. Попълват лични данни в бланки.
 1. Усвояване на разнообразни изразни средства, изобразителни материали и техники.
 2. Емоционално общуване с произведения на изобразителното изкуство и народното творчество.
 3. Разбиране значението на различни форми на визуална комуникация в определена среда.
 4. Изразяване чрез образи на собствени мисли, чувства и отношения.
 5. Развитие на зрителните възприятия, представи и въображение.
 6. Съпричастие към проблеми на околната среда: екологична защита, права на детето, национални и общочовешки хуманитарни ценности. Да се осъзнава ролята и значението на компютърните системи и информационни технологии в живота на хората.
 7. Да се използват основните информационни дейности при изпълнение на разнообразни учебни задачи. Да се усъвършенстват практически умения за използване на приложни програми.
 8. Да се спазват основни здравни и етични правила при работа с компютър.

25. Да се стимулира и съхранява естествената любознателност на учениците при работа с компютъра и желание за експериментиране при изпълнение на учебни задачи.

26. Във вестника се използват подходи, които правят ученето интересно и привлекателно.

27. Да осмислят предназначението и приложението на компютрите и ИТ за решаване на практически задачи, свързани с информационни дейности.

28. Да преодолеят евентуалните психологически бариери и да придобият увереност при работата си с компютри и информационни технологии.

29. Да познават предназначението и функциите на избраните за изучаване програмни продукти и възможностите да бъдат използвани при решаване на задачи от други предметни области.

30. Да усвоят основните дейности, които могат да се извършват в операционната среда, както и с помощта на текстообработващите системи, графични редактори и табличен процесор.

1.3. Продължителност: през  2007/2008 учебна година

1.4. Провежда се в часовете по СИП „Български език и литература” и  по СИП „Информационни технологии” и други сипове.

1.5. Материалите се предоставят от учениците.

1.6. Учителите дават възможност на учениците да задават въпроси във връзка с изготвянето на вестника.

1.7. Вестника се издава и публикува в училището, където всички ученици се запознават и забавляват с него.

1.8. Практически занятия, писане на стихове, разкази, есета, приказки и други.

1.9. Вестника е изграден от рубрики „Млади таланти”, „Минало незабравимо”, „Нашите любопитковци”, „Занимателна пъстра страница” и др.

1.10. Материалите са:  снимки, рисунки, стихове, разкази, есета, истории, гатанки, печатни материали, интернет, вестници, книги, списания и др.

1.11. Нашият свят е все по-взаимообвързан и  естествено е и образованието да става все по-колективен, групов процес, тъй като е невъзможно усвояването на социалните норми и правила без взаимодействието и сътрудничеството с другите.

Това развитие противоречи на определено индивидуалния характер на учебния процес, на очевидната невъзможност с традиционни образователни методи да се ангажира вниманието на учениците, да се подбудят техните колективен дух и възможности.

1.12. Ролята на преподавателите е да насочват, координират, помагат  на учениците в изготвянето на вестника.

2. ИЗПОЛЗВАНИ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И СОФТУЕРНИ СРЕДСТВА:

2.1. Microsoft Word, Power Point, Internet Explorer

От древни времена най – ценното нещо в човешкото общество е информацията. За събиране, съхранение и обработка на информация човекът е изобретявал и използвал много средства. Най – мощното средство за извършване на информационни дейности е компютърът.

Информатиката е наука, която винаги ще бъде необходима, защото е предназначена да помага на хората в тяхната работа, както и да помага на учениците в тяхното обучение. Да развиват умения за използване на примери от различни области на науката и изкуството и свързването им в смислово единство.

Благодарение на компютъра и информационните технологии днес това е възможно. Днес няма граници за общуване между хората.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG