Home Психология Научна статия по експериментална педагогика

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Научна статия по експериментална педагогика ПДФ Печат Е-мейл

Образованието е сложно и противоречиво дело, подвластно на действието на много фактори със социален, икономически, научен, политически

3. Принцип на активност според М. Андреев

В своята „Дидактика” М. Андреев разглежда принципа на активност на ученика в обучението в три основни точки:

Същност;

Видове активност;

Условия за активизиране на учениците

„Същността на активността на познавателната дейност се състои в отразително-преобразуващото отношение на ученика към обекта на познанието – учебния материал. Активността се разглежда и като качество на ученика.

Трябва да се направи разграничение между понятията „активно мислене”, „самостоятелно мислене” и „творческо мислене”. Всяко творческо мислене е самостоятелно и активно. Всяко самостоятелно мислене е активно, но може и да не е творческо. Често активното мислене на ученика може да не бъде нито творческо, нито самостоятелно, а да е свързано с възпроизвеждане на заучени наготово знания и действия. Съвременното разбиране на активността на познавателната дейност на учениците в процеса на обучението се отличава с няколко важни особености:

  • съдържанието на познавателната дейност, предвидено за реализиране в учебните програми, все повече се свързва с личния опит на учениците и постиженията на науката и техниката;
  • активизирането на познавателната дейност на учениците се отличава с повишаване на относителния дял на самостоятелното овладяване на знания от различни източници;
  • активизирането на познавателната дейност на учениците се съпровожда от засилване на ролята на учителя като ръководител и организатор на учебния процес и увеличаване на управленските му функции в сферата на обучението.”

Разграничават се няколко вида активност на ученика в процеса на обучението: емоционална, интелектуална, сензомоторна, и говорна. Активността може да бъде също така вътрешна и външна.

Учебното съдържание и дидактическата технология предлагат твърде разнообразни възможности за активизиране на познавателната дейност на учениците. Трябва обаче да се има предвид, че в процеса на обучението действат различни фактори, които водят към големи различия в крайните резултати дори когато учителят следва единна и последователна линия на дидактическо поведение – липса на готовност за активно учене у някои ученици, наличието на недисциплинирани ученици, наличието на обемист учебен материал по някои предмети и по някои теми. Тези причини могат да се отразят неблагоприятно върху равнището на интелектуалната, емоционалната, говорната и сензорномоторната активностна голяма част от учениците, макар че добрите учители намират изход от такива трудни дидактически ситуации. За активизирането на познавателната дейност на учениците съдействат: положителните емоционални преживявания, породени от самата учебна дейност, разнообразието на упражненията и диференцирането им, прилагането на обобщени интелектуални умения за решаване на конкретни задачи, използването на съвременни технически средства за обучение и дидактически материали, умението на учителя да взима под внимание особеностите на психичното състояние на учениците и стадия на познавателното им развитие.

Вниманието на специалистите все повече се насочва към възможностите за мобилизиране на собствените усилия на учениците в процеса на усвояването на знанията. Съвременната дидактика осъзнава факта, че най-трайни и функционални са онези познания, който ученикът усвоява чрез собствени усилия.”

4. Принцип на активност според П. Петров

Активизирането на учениците в процеса на обучението е преди всичко организация и управление на дейността им, нейното целенасочено ръководство и стимулиране от страна на учителя  за осъществяване на целите и задачите на обучението.”

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG