Home Психология Актуални проблеми на ТМФВ за допълнителните ядра

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Актуални проблеми на ТМФВ за допълнителните ядра ПДФ Печат Е-мейл

На основание чл. 16, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорт се въвежда трети учебен час по учебния предмет физическо възпитание и спорт.

Модулите за организиране и реализиране на третия учебен час по физическо възпитание и спорт в училище са утвърдени със заповед № РД – 09 – 1038 от 27.07.2004 година на Министъра на образованието и науката.

Стратегическата цел е подобряване на здравето и физическата годност на подрастващите.

Основни цели :

Подобряване здравето на децата и младежта, за тяхната физическа дееспособност и двигателна активност. Физическото възпитание и спортът, здравословният начин на живот, като се противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична обстановка.

Да се формират сред децата и младежта ценности и ориентации, за съзнателно, позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и физическо усъвършенстване.

Основната цел е насочване на учащите се към съзнателна двигателна активност и спортна дейност и формиране на умения за превръщането им в неделима част от здравословния начин на живот.

След проведеното анкетно проучване сред ученици и съобразно Плана на училището, се докладва на Педагогическият съвет, за вземане на решение и утвърждаване на групите по модули във випуските с прилежащи списъци и съответните спортни,състезателни и туристически мероприятия за предстоящата учебна година.

Конкретни цели:

На основата на вложен труд и положени усилия, да се повишат адаптационните възможности на организма за противодействие на  вредните влияния застрашаващи здравето и живота на учениците.

Целенасочена работа за добро физическо развитие и хармонично структурно изграждане на организма на младежите и девойките.

Обогатяване и усъвършенстване двигателната им култура и формиране на социални мотиви, на интереси, на отношения, на потребност от системни занимания с физически упражнения и спорт.

Въвеждането на третият час по „Физическо възпитание и спорт“ в учебния план за учениците 1-12 клас, наложи разработване на концепция, която се основава на нормативната  уредба, на съвременните идеи и съобразени с нашите традиции и европейския опит.

Организиране и реализиране на третия учебен час по физическо възпитание и спорт в училище:

Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение,Закона

1

за изменение на Закона за професионалното образование и обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация, рамкова

програма В

Училищния учебен план в раздел Б „Задължителна професионална подготовка” е разработен на модулен принцип, с което се гарантира устойчивост на резултатите от прилагането на проект „Усъвършенстване на професионалното образование и обучение” по програма ФАР.

В професионалната подготовка по учебни предмети (модули) се прилагат учебните програми, утвърдени от Министъра на образованието младежта и науката от учебна година 2004/2005 и следващите години, в които се редуцира учебното съдържание в съответствие с приетия Училищен учебен план, при отчитане на Националната изпитна програма за придобиване на трета професионална квалификация по специалността.

Обучението по модули се организира в рамките на определения седмичен брой часове за професионална подготовка, при спазване изискванията за входно ниво за всеки модул.

Оценяването на постиженията на учениците за конкретния модул се извършва по разработена система за оценяване, конкретизирана в модула. Ако системата за оценяване по модула допуска, могат да се поставят и срочни оценки.

Окончателната оценка за всеки модул е годишна оценка, независимо от това кога приключва изучаването на модула. Окончателната оценка е цифрова с точност до 1.00, съгласно изискванията на Наредба  №3 на системата за оценяване.

Учениците, които не са завършили успешно даден модул, могат в рамките на учебната година да се явяват един път за оценяване на постиженията  им по този модул от учителя, преподаващ модула. Годишната оценка се оформя след изчерпване на тази възможност.

Всички модули се провеждат в извън седмичното разписание на часовете    и в почивните и празнични дни.

Модулите с продължителност 1-2 часа се провеждат един път седмично

/ ако е с продължителност 1 час – се провежда всяка седмица, ако е с              продължителност 2 часа – през седмица за конкретния модул или група от модул /, а модулите с продължителност 4 и 6 часа /с еднодневна и двудневна продължителност/ - 1 път месечно.

Модулното обучение се осъществява съгласно решение на Педагогическия съвет на училището, съгласно училищната и предоставената му общинска и държавна спортно-материална база, традициите на училището, отчитайки избора на учениците и квалификацията на учителите по ФВС;

Методиката за провеждане на модулите е съобразена с възрастта на

учениците /в един клас могат да се формират групи, избрали различни модули, но техният брой /на групите/ не може да бъде повече от броя на

2

паралелките в съответния клас/.

По предложение на преподавателите по ФВС, Педагогическите съвети взимат решения за разпределението на модулното обучение в учебните срокове и в дните за провеждане на училищни празници, спортни мероприятия и други съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, съобразно конкретните условия във всяко едно училище, годишния учебен план, етапа на обучение и традициите на училището и възможност.

Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.16, ал. 2 и ал. 4 от ЗСООМУП..

Всички модули се провеждат в извън седмичното разписание на часовете и в почивните и празнични дни.

Методическо обезпечаване и продължителност на модулите- утвърдени със Заповед № рд-09-1038/ 27.07.2004

Модул-Спортни игри:

Баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, ръгби, бейзбол, тенис, шах, бадминтон    и други спортове с продължителност- 2 учебни часа.

Модул-Гимнастика и танци:

Танци, гимнастика, аеробика, каланетика и други с продължителност- 2 учебни часа.

Модул-Лека атлетика, бойни спортове, Фитнес и бодибилдинг  с

продължителност- 2 учебни часа.

Модул- Туризъм с продължителност- 4 учебни часа.

Задачи:

1.Провеждане на редовни учебно-тренировъчни занятия по планирани модули.

2.Организиране и провеждане на вътрешно училищни първенства по планираните модули, съобразени с професионалните възможности и спортно-техническата сграда на училището.

3.Организиране и реализиране на спортни празници съобразно Училищния план по решение на Педагогическия съвет.

Очаквани педагогически резултати с траен възпитателен и социален ефект:

1. Усвояване на необходимия минимум от знания от областта на хигиената, на медицината, физическата култура и спорт, на туризма, за да се изгради убеденост, че грижата за собственото здраве е първостепенна грижа на всеки човек.

2.Развиване и усъвършенстване техниката на жизнено важни двигателни умения и навици от основните видове спорт. Формиране на способности за прилагането им в различни по сложност условия в реалния живот.

  1. С помощта на средствата на физическата култура и спорт,

3

да развият умения да мислят, да взимат самостоятелно решения и да поемат отговорност.

  1. Създаване на умения за работа в екип.
  2. Формиране и развиване на организаторски способности за по-добра реализация и висок социален статус.

Изводи:

Допълнителният трети час  по „Физическо възпитание и спорт“ спомага да се работи за доброто  физическо развитие и хармонично изграждане на организма на подрастващите. Обогатява и усъвършенства  двигателната култура  на

учениците. Формира интерес към спорта. Подрастващите имат огромна

потребност  от системни занимания.

Чрез целенасочен избор на форми, средства и методи, способстващи за

проявление и развитие способностите на учениците в една или друга двигателна активност или спортна дейност. Възможностите за вариативност на

съдържанието и многообразието на формите позволяват цялостната дейност да

се насочи съобразно ценностната ориентация на ученика, неговите интереси и потребности. Чрез добре организиране на свободното време подрастващите развиват  способност за противодействие на съвременните предизвикателства, сред които са оцеляване, агресия, наркотици, болестите на века.

 

4

 

WWW.POCHIVKA.ORG