Home Психология Физическото възпитание и спортът в начален етап на основна образователна степен (1-4 клас)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Физическото възпитание и спортът в начален етап на основна образователна степен (1-4 клас) ПДФ Печат Е-мейл

Физическото възпитание е педагогически процес, насочен към физическото усъвършенстване на подрастващите, включени в образователно-възпитателната система. Като педагогически процес физическото възпитание се характеризира с два основни компонента: образователен и възпитателен.

Образователния процес се състои в обучение в знания, практически умения и навици. Съдържанието на учебния материал, който дава облика на физическото образование, е претърпяло значителни изменения. Първоначално учениците са обучавани в естествено приложни умения, строеви упражнения и прости двигателни действия, наричани “Гимнастика”, и в подвижни игри и танци. Сега тези двигателни действия се изучават предимно от учениците в началния етап на основната образователна степен.

В по-горните образователни степени учениците се обучават в знания, спортно-технически и спортно-тактически умения от основните училищни спортове : гимнастика, лека атлетика, и спортните игри (хандбал, баскетбол, волейбол, футбол). По този начин физическото възпитание изгражда спортна образованост у учащите се.

Възпитателния процес е насочен предимно към развитието на физическите качества на учениците. Упражняването на различни двигателни действия предизвиква адаптационни изменения в организма на занимаващия се, като отговор на физическото натоварване. Тези адаптационни изменения са благоприятни за организма и се проявяват в повишаване на енергетичния капацитет на организма, повишава се физическата работоспособност. Освен посоченото функционално усъвършенстване организмът претърпява и структурни изменения. От своя страна подобрената структура влияе върху усъвършенстването на функциите на организма.

Необходимостта от физическо възпитание се определя от биологичните, психологичните и социалните закономерности в развитието на човека. Задачите на физическото възпитание могат да се групират в три основни раздела: образователни, оздравителни и възпитателни.

Образователните задачи са насочени към усвояване на знания за двигателните дейности на човека и свързаните с нея изисквания, формиране на разнообразни умения и навици, обогатяване на двигателната култура и др.

Осъществяването на оздравителните задачи е свързано с повишаване съпротивителните сили на организма срещу вредните въздействия на средата и различни заболявания чрез закаляване и морфофункционално усъвършенстване на всички органи и системи, тонизиране на мускулната система и др.

Възпитателните задачи са насочени към формиране на човешки добродетели и полезни за живота качества. Физическото възпитание е тясно свързано с умственото, нравственото, естетическото и трудовото.

Наред с познатите специфични цели и задачи на физическото възпитание и физкултурната дейност подпомага и за запознаването на децата с природата, дава възможност за пълноценното организиране на свободното време и отди­ха. Използваните двигателни активности с физкултурна насоченост се разглеждат като много добър повод за контакти и съгласувани действия между ученици, учи­тели и родители. Тяхното осъществяване съдейства и за екологичното възпитание на подрастващите.

Стандартът за учебно съдържание регламентира знанията, уменията и отно­шенията, които учениците трябва да притежават в края на съответната образова­телна степен или етап. Той дава творческа свобода при разработването на учебни­те програми и тяхната реализация. На тази основа се разнообразява учебното съ­държание, физическото възпитание и спортът стават по-привлекателни за учени­ците, създават се условия за личностна изява, самоутвърждаване и социално взаимодействие, осигурява се емоционално и психическо разтоварване.

Постигането на стандартите за учебно съдържание изисква на учениците да се даде възможност да изучават трите основни и най-малко едно от допълнителните ядра. Изборът на допълнителните ядра се осъществява от училищното ръководство, съобразно условията, традициите, квалификацията на педагозите и интересите на учениците.

Преследват се следните цели:

 • Поставяне основите на хармонично физическо и двигателно развитие.
 • Усъвършенстване на основните естествено-приложни двигателни действия и овладяване на нови двигателни умения и игри със строеви общоразвиващ  характер.
 • Комплексно развитие на двигателните способности /качества/.
 • Овладяване на достъпни за възрастта знания за значението, терминологията, техническото изпълнение и приложението на физическите упражнения;
 • Възпитаване на нравствени добродетели и волеви черти на характера като условие за пълноценно личностно развитие;
 • Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, на умения за групови взаимодействия и насърчаване на генетично заложената у децата „любов към движението”.
 • Стимулиране на естествено-биологичната потребност от двигателна активност и игри сред природата.
 • Формиране на здравно-хигиенни навици при спортуване.

В началния етап на основната образователна степен целта е постигането на начална спортна грамотност (образованост) и определено равнище на физическа дееспособност.В значителна степен това се осъществява в основните ядра на учебното съ­държание: лека атлетика, гимнастика, спортни игри.

Учебното съдържание по предмета физическо възпитание и спорт в начал­ното училище обхваща практически всички известни и традиционни спортни дейности и физически упражнения, като: подвижни и спортни игри, лекоатлетически и гимнастически упражнения, туризъм, музикално-ритмични игри и танцо­ви движения, плуване. Това е базата, върху която по-нататък в другите етапи и степени на образователната система ще се реализира цялостната философия на та­зи културно-образователна област, синтезирана накратко, като:

 • Получаване на личен и социален опит в областта на физическата култура,
  реализиран на основата на разнообразните двигателни действия, т.е. по пътя на многостранния двигателен опит.
 • Обогатяване на спортно-специфичния опит в резултат от заниманията с физически упражнения и игри, който да води до многостранно кондиционно и ко­ординационно развитие на учениците и обогатяване на двигателната им култура чрез овладяване на нови двигателни умения и навици.
 • Подобряване на физическата дееспособност, здравно функционално усъ­
  вършенстване, хармонично и комплексно личностно формиране.

Това е и основата, върху която са разработени Държавните образователни изисквания (ДОИ) по физическо възпитание и спорт, учебните прог­рами и системата за оценяване. Държавните образователни изисквания (ДОИ) за физическо възпитание и спорт предвиждат общообразователната подготовка да се осъществява в основ­ни и допълнителни ядра на учебно съдържание.

Основните ядра са: лека атлетика, гимнастика и спортни игри. Те утвърждават традициите по физическо възпитание в българското училище.                                                                     Допълнителните ядра са представени от: водните спортове, туризмът и танците.

Лека атлетика - в това ядро са застъпени лекоатлетически игри, включващи ходене, бягане, скокове, хвърляния. Те развиват силата, бързината и издръжливостта и позволяват усвояването на двигателни умения. които са в основата на физическата дееспособност.

Гимнастика - ядрото обхваща система от специално подбрани упражнения рествено-приложен характер, които съдействат за общото развитие на орга- укрепване здравето на учениците и за решаването на редица специфични  с корекционно-профилактична насоченост и въздействие. Съществена част от тази система са общоразвиващите и строевите упражнения. Гимнастическите упражнения имат избирателно въздействие върху различни части на тялото, възможност за точно дозиране на натоварването, използване на разнообразни уреди и музикален съпровод.

Спортни игри - в това ядро са включени игри и игрови упражнения с различни по големина леки топки. Целта е начално разучаване на двигателни действия ловене, подаване и нанасяне удар с топката (стрелба).

Игровата дейност има комплексен характер, подобрява координираността на движенията. предоставя възможност за проява на находчивост и самоинициатива, подпомага в значителна степен изграждането на способности за работа в група и води приоритетно развиване на ловкостта, бързината и издръжливостта.

Допълнителните ядра туризъм,  танци  и  водни  спортове  (плуване)

подпомагат обогатяването на учебния материал и сближаването на учебното съдържание с интересите и потребностите на учещите чрез включване на двигателна активност със специфично влияние върху тяхното психо-физическо развитие.

Туризмът позволява да се удовлетворят естествените биологични потреб-

ности на учениците от двигателна активност сред здравословното въздействие на природните фактори. Усвояват се също така умения за екологичен контакт с природата и се въздейства положително върху издръжливостта на учениците. Участието в излети и походи, съчетани с упражнения и игри на местността, при различни климатични условия не само закалява детския организъм, но е и добра основа за формиране на здравословен начин на живот и любов към природата.

Двигателните действия на фона на музикален съпровод или песен, реализи­рани в ритмични упражнения, музикални игри, хора и танци, макар и на съвсем начално ниво, повишават емоционалността на заниманията и решават редица въпроси на музикално-двигателното възпитание на учениците.

Плуването не само обогатява двигателната култура на учениците, но съче­тава благотворното въздействие на двигателната активност и водната среда. По-добрява значително функционалното състояние на сърдечно-съдовата и дихател­ната система, закалява детския организъм и създава навици за поддържане хиги­ената на тялото.                                                                                               Учебната програма по предмета физическо възпитание и спорт определя обема и структурата на учебното съдържание за всеки клас. Развива последователно и съдържателно поставените цели съобразно предварителните изисквания и условия, а именно:

- Конкретизиране на очакваните резултати на ниво учебна програма по от­ношение на образователните цели на обучението и равнището на физическата дее­способност.

Системата за оценяване постиженията на учениците дава възможност на учителя да разбере къде точно се намира отделният ученик по отношение стан­дарта за учебно съдържание. Това подпомага използването на подходящи за си­туацията средства и методи на обучение. Оценяването трябва да е част от учеб­ния процес, а не просто формална процедура. В тази насока е желателно да се из­ползват не само тестове за оценка на физическата дееспособност, както беше до­сега, но и точкови оценки за комплексна оценка на резултатите от учебно-възпитателната работа по физическо възпитание

Началният етап на основната образователна степен е периодът, в който се овладяват някои от основните ценности на нашата цивилизация, в това число поз­наването, съхраняването и развитието на човешкия организъм и неговите двигателни способности, процесите на възстановяване след занимания с физически уп­ражнения и основните принципи на здравословния начин на живот. Здравословният  начин на живот и двигателната активност са основните форми за овладяване на вътрешната и външната природа на подрастващите, начин за създаване на хармо­ния в тяхното израстване. Това е времето, в което се формират интереси, мотивационни потребности за системни занимания с физически упражнения и спорт, възрастта за овладяване на базовите компоненти на двигателната дейност, усвояване на богат арсенал от двигателни координации и умения за изпълнение на различни физически упражнения.

В началната училищна възраст двигателните качества на подрастващите бе­лежат високи темпове на растеж. Възрастта от 6 до 9 години е особено плодотвор­на за създаване въз основа на координационните способности на бързината и „бързата" сила. Ето защо учебно-възпитателна работа, която си поставя за цел развиване на скоростно-силовите способности и общофизическа подготвеност и е насочена към развитие на двигателната координация на детето, се оказва най-адекватна на възрастовите му особености.

Успеваемостта в учебния процес по физическо възпитание и спорт се опре­деля от отношението на ученика към собственото му физическо усъвършенстване изпълнение на физическите упражнения и овладяването на новите умения), сте­пента на физическа дееспособност, овладяването на знания и новите понятия, воденето на здравословен начин на живот, умението творчески да решава двигател­ни задачи. Умственото и физическото възпитание са така свързани, че трябва да представляват една цел, всеки опит за едностранчивост ще доведе до нарушаване хармонията в образованието. Различията в степента на физическа подготвеност на учениците изисква да се проследяват цялостно техните постижения, като се имат предвид и предишните им резултати. Целенасочената активна двигателна дейност разширява възможностите на учениците за опознаване на природата и тяхното екологично възпитание.

Чрез широкия спектър на своето педагогическо въздействие учебният про­цес по физическо възпитание и спорт в началното училище цели формирането на двигателен опит на ученика по пътя на усвояването на многообразни двигателни координации и развитие на физическите качества. При това не трябва да се забравя, че учениците възприемат ритмичната и пространствената характеристика на движенията преди всичко като усещане и обобщено възприятие и в много малка степен като осъзнато и осмислено действие. Основните принципи на този процес са:

-    учебното съдържание и режимът на двигателна дейност да са съобразени с възрастовите и индивидуалните особености на ученика;

-    учебно-възпитателната дейност оптимално да съответства на степента на подготовка на учениците и материално-техническата база на училището;

-    степента на свобода за избор на двигателни дейности от страна на учени­ка да съответства на неговите лични наклонности и способности.

 

WWW.POCHIVKA.ORG