Home Психология Сравнение на образователните системи на България, Хърватия, Австралия, Германия

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Сравнение на образователните системи на България, Хърватия, Австралия, Германия ПДФ Печат Е-мейл

На образование в България имат право всички граждани. Целта на образованието е да подготви хората за отговорно гражданство в едно демократично общество. Образованието в страната включва главно две области: развитие на интелектуалния потенциал на учениците, насърчаване към индивидуалност, независимост, внасяне на национална, културна и историческа осъзнатост; осигуряване на основна и професионална подготовка, насърчаване към по-нататъшно обучение, само-подготовка и желание за участие в публични мероприятия.

Развитието на образователната система е свързана с прехода от демократично общество към свободна пазарна икономика. Отражението от този преход се изразява в растящо децентрализиране на ОС и по този начин образователните институции получават по-голям избор в определяне на техните учебни планове и програми.

Очакваните резултати са:

-          по-висока мотивация на учениците към получаване на образование;

-          създаването на по-силни връзки между учебното съдържание и изискванията на пазара на труда на България.

-          разработване на по-голяма приложимост в образованието съгласно интересите и уменията на учениците.

Целите:

-          по-нататъшна демократизация и децентрализация на образованието чрез окуражаването на самоуправлението и свобода на действие на регионално и училищно ниво; повишаване на качеството на образованието чрез осигуряване на основно образование за всички, овладяване на минималните образователни изисквания и умения за социалната и професионална реализация на ученика, модернизиране на системата на преподавателската кфалификация и тяхното професионално развитие, вдигане нивото на владеене на майчиния език и чуждите езици при учениците като особено важно условие за успешна социална и преофесионална комуникация и постижения, адекватно използване на компютърно оборудване и информационни технологии в училищното образование.

-          Продължителност на задължителното образование: 10 години.

-          Структурата на образователната система в България има следните нива:

-          Предучилищно, училищно (основно и средно) и висше образование. Предучилищното покрива възрастта от 3 до 6 години и е избирателно. Задължително е децата от 6-та до 7-та си година да посещават подготвителна група. Основното образование е от 1-ви до 8-ми клас и се дели на начална училище (от 1-ви до 4-ти) и на про-гимназия (от 5-ти до 8-ми клас). Средното образование е разделено на общо-средно (с общо-образователни и специализирани училища) и на професионално образование. Общото средно образование е в период на 3/4 години, а специализираното 4/5 години.

-          Детските градини са обществени, общински и частни.

-          Университетите, академиите, институтите и колежите са държавни и частни.

-          Управлението на образователната ни система е базирана на принципи на демократизъм, децентрализация и самоуправление.

-          Вертикалната структура на управление на българската образователна система е представена от три основни административни нива: централно, регионално и училищно ниво, от следните административни тела: Министерството на Образованието и Науките МОН, Регионален Инспекторат по Образованието (РИО) и училищата.

В България управлението е умерено централизирано, защото то е съсредоточено в ръцете на Министерството на Образованието и Науката. Централизацията се изразява в:

 • министърът на образованието и науката упражнява контрол върху дейността на всички видове училища и обслужващи звена;
 • министърът на образованието и науката одобрява учебниците по всеки предмет и за всеки клас;
 • МОН пуска указания, правила, методически изисквания, одобрява учебни планове, учебни порграми и др., които трябва да се изпълняват изцяло от училищата;
 • Регионалните инспекторати по образованието са структури на МОН, те са органи на МОН за управление и контрол на системата на народната просвета; те провеждат централна, а не регионална политика;
 • Началниците на регионалите инспекторати по образованието, а дори и експертите, работещи в тях, се назначават от министъра на образованието и науката.
 • Директорите на държавните училища се назначават от министърът на образованието и науката, а директорите на общинските училища и обслужващи звена се назначават от началниците на регионалните инспекторати по образованието;
 • Няма управление на образованието на общинско ниво;

Умереният характер на централизацията у нас се изразява в следните моменти:

 • Директорите на училищата и обслужащите звена сами назначават учителите и другия персонал (пояснение: при силно централизираните системи учителите обикновено се назначават от управленските органи над директорите);
 • Директорите и педагогическите съвети разполагат с редица възможности да взимат самостоятелни решения относно управлението на училищата, да правят извесни промени и допълнения в учебните планове, след одобрение от регионалните инспекторати по образованието и МОН;
 • Предметите СИП и ЗИП изцяло се определят от училищата;
 • Учителите сами избират методиките и учебниците, одобрени от МОН,  по които да преподават;
 • Училищата имат право да си осигуряват собствени приходи;
 • Училищното настоятелство има много широки възможности за местно подпомагане на образователния процес и дейността на училището, но все пак трябва да се има предвид, че настоятелството, макар и да работи в тясна връзка с директора, не е орган на управление;

-          БВП 4,2%

-          Начин на завършване: Диплома за завършено средно образование

-          Подготовка на учителите: обучение в различни Университети и ВУЗове, в продължение на 4/5 години

 • Република Хърватска

Основни приоритети и принципи на образованието на Република Хърватия са:

-          Съвместителство на гледни точки, теории, умения.

-          Индивидуализация и диференциация, като опозиция към предишната идеология и уеднаквяване в образованието;

-          Свободен избор на образователни програми според интересите и уменията на учениците

-          Постепенна стандартизация на образованието, съгласно това на развитите европейски държави

-          Подобряване на знанията и способите за комумикация с развитите страни, кфалифицирано изучаване на чужди езици и информационни комуникации

През 2000г. законодателни промени въведени в началното и средното образование позволиха:

-          отваряне на частни училища и алтернативни програми, като Валдорфското училище;

-          децентрализация на финансирането

-          децентрализация на управлението, с цел включване на местна власт и родители във взимането на решения

-          реализация на правата на малцинствата за подходящо образование

Въпреки подобренията образователната система в Хърватия се изправя срещу големи проблеми, които са изникнали от войната, неизгодната преходна икономиката и приватизацията. Бъдещи перспективи и реформи са:

-          увеличаване на продължителността назадължителното образование

-          увеличаване на броя на децата постъпващи в детски градини и училища

-          увеличаване на процента на завършване на средно и висше образование

-          по-нататъшно трансформиране на училищното образование според европейските стандарти

-          въвеждане на модерни технологии

-          БВП – 4,5%

-          Възраст на постъпване в училище: 7год.

-          Предучилищно образование – не задължително

-          Продължителност на задължителното образование - 8 год.

-          Структура на образованието:

-          Предучилищно – трае от 1 до 6 годишна възраст и има три нива: ясли, детска градина и предучилищна подготовка

-          Основно – трае 8 години, децата почват училище на 6 или 7 години.

-          Средно - 4-годишни общообразователни училища; 4- годишии професионални училища; училища за ниско-квалифицирани работни места.

-          Висше образование: университети, политехникуми, специалнизации, магистърски степени и доктурантури;

-          Административните и управленски функции в образованието са разпределени отчасти на национално ниво, отчасти на регионално ниво и отчасти на самите училища.

-          Начини на завършване: матура или професионална кфалификация

-          Подготовка на учителите: в основното и средното образование, учителите трябва да са изкарали 4-годишна подготвителна програма и една година стаж.

 • Австралия

Основни цели, приоритети, перспективи:

-          насърчаване стремежът към отлични постижения;

-          даване на възможност за разнообразни образователни желания и избори;

-          гарантиране на правото на всички млади хора за високо ниво на образованост;

-          подкрепа към участието на училището за едно социално сплотено и културно богато общество;

-          наблягане в образованието върху социалната отговорност на индивидите, личностното развитие, развитието на по-приспособима работна ръка;

-          подобряване на образователните  резултати на учениците от местното население на Австралия;

-          Австралия има добре развита образователна система. Тя включва четири сектора:

-          Правителствени и неправителствени предучилищни, основни и средни училища;

-          Обществено и частно професионално образование;

-          Обществено и частно висше образование;

-          Образование за възрастни и различни общности.

-          Продължителност на задължително образование: 9/10 години в повечето щати и територии на страната, след това има още две години, които са избираеми за тези, които искат да продължат по-нататъшното си образование

-          Постъпване на училище: обикновено децата постъпват на училище на възраст между 5 и 6 години в подготвителна група, която все пак не е задължителна. Основното образование е 6 или 7 години и средното е 5 или 6 години.

-          Главният управленски орган е Министерския Съвет на Образованието, Заетостта, Подготовка и Младежките въпроси (MCCEETYA). Държавните, щатските и териториални министри се срещат два пъти годишно за да разискват въпроси за общият интерес на образованието и страната и за да координират сътрудничество. Щатските и териториални правителства имат финансовата  отговорност към училищното образование. Министрите на всяка една от областите, Департаментът по образование и самите училища определят образователните програми, оценяването, наемането на учители и професионалното развитие, както и ресурсите.

-          БВП – 4,8%

-          Начини на завършване: Junior Secondary Certificate of Education или Senior Secondary Certificate of Education

-          Подготовка на учителите: бакалавърска степен

 • Германия

Основни цели, приоритети, перспективи:

-          ориентация и ръководство във ставащия все по-сложен свят; участие в обществото и формиране на личния и социалния живот на хората; намаляване на безработицата чрез обучаване на нови кадри и развитие в икономиката.

-          За да се осигури качеството на образователната система и бъдещата й стабилност, се изисква високо ниво на отговорност от всички страни, включени в образованието: от хората, от образователните инстанции и техните спонсори, от бизнеса, от индустрията и от държавата.

-          Необходими са и реформи за сметка на международни развития. Представянето на висшистите и привлектелността на немската образователна система са важни фактори за международния „диалог” между различните култури.

Управление на образованието:

-          Управлението, планирането и организирането на училищната система е под ръководството на Министерството на образованието и науката. Тяхна отговорност е организирането на училищната структура, определянето на учебните планове и съдържание, както и на конкретната форма на учебния материал. Също така и наблюдението и ръководството на работата на учителите. Училищното управление е структурирано в три нива. Първо ниво -  Министерството на образованието и науките, областните управители формират вротото и третото е от местните регионални власти.

-          БВП – 4,8 %

-          Възраст на постъпване на училище: 6год.

-          Задължително образование: 9год.

-          Предучилищно образование: не задължително, като не е и държавно, обхваща възрастта от 3 до 6 години;

-          Основното образование покрива класовете от първи до четвърти (или до шести в Берлин и Бранденбург), тоест от 6 до 10-годишна възраст (или до 12-годшна възраст в Берлин и Бранденбург).

-          Средното образование се разделя на две групи: първо ниво и второ ниво. Първото ниво покрива класовете от пети (или от седми) до десети, което е от 10 или от 12, до 16-годишна възраст. А второто ниво е за ученици от 16 до 19 годишна възраст.

-          Всички начални учители се обучават на средно високо ниво. Учителите за основните училища се обучават в период на три години и половина в университети и колежи по изкуства и музика, курсове включващи общо образование и училищно образование, също и психология. Нужен е поне един период на практика, поне един урок по дидактика. От учителите за средните училища се изсисква вътрешно обучение в щатски институти.

Всяка страна има своя образователна система и тя  произхожда и е съобразена с особеностите както в исторически така и в политически и икономически план на дадената държава.

При сравнението на данните за България, Хърватия, Австралия и Германия става ясно, че всяка от страните се стреми към по-нататъшното благополучно развитието на образователната си система, което е нормално, тъй като образованието е единствената предпоставка за развитие на обществото и хората попринцип. България и Хърватия са в по-лоши икономически условия от Австралия и Германия и имат да извървят дълъг път докато образователната им система стане добре развита, път който вече е извървян от Германия и Австралия и който е още един пример, че чрез усилия и желание могат да се постигнат резултати.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG