Home Психология Учебни програми

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Учебни програми ПДФ Печат Е-мейл

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за предучилищната подготвителна група е разработена от професионалисти в системата на педагогиката на предучилищното и дидактиката на началното училищно образование – преподаватели от университети, експерти и учители. Тя има предназначението да отговори на необходимостта от единна социално-педагогическа система на образование в този период от живота на детето и да докаже значимостта на подготвителните групи за социализацията на бъдещите ученицци и тяхната подготовка за постъпване в училище. Основава се на постиженията от реформата на образованието ни в предходните години – изводите от националните, действащи от 1993 г. програми за предучилищно възпитание, от въвеждането на образователните стандарти за предучилищно възпитание и подготовка, на учебните програми за първи клас, одобрени през 2002 година и задаващи нови тенденции за началното образование.

Съобразно публикуваните държавни образователни изисквания и промени в Закона за народната просвета (бр. 90 на Д.В./2002) се изисква да се отговори на обществените образователни приоритети в подготвителните групи в детската градина.

Настоящата програма:

1. Изяснява процеса на интегриране на децата на 5-7-годишна възраст към задължителна подготовка в подготвителните групи.

2. Предлага образователнна програма, основана на съвременни изследвания за книжовните форми на овладяване на българския език в междуетническото пространство.

3. Излага основополагащи принципи за подпомагане на социализацията в условията на плавен и приемствен преход за училище, основан на предучилищно педагогическо взаимодействие.

4. Доказва необходимостта от концептуален модел за предучилищна подготовка за придобиване на обща и специална готовнот за училище при основополагащата роля на социално-личностната подготовка.

5. Продължава тенденциите на развитие и приемствеността по отношение на националните програми за детска градина и началната училище.

6. Осъществява връзка между целите, очакваните резултати и формите на организация на педагогическото взаимодействие със съдържателните ориентири по образователните направления.

1. Основополагащи принципи.

Прогрмата за подготвителна група е отнесена към:

- детето - бъдещ ученик, с неговите психо-физически и етно-социални особености, при отчитането на семейния му език да постъпването в подготвителната група;

- средата, в която се осъществява подготовката му, организирана като интегриране и интелектуализиране на механизмите на научаване задължителни и регламентирани (преднамерени или планирани в седмичното разписание) и задължителни и нерегламентирани (с възможност за вариране на деня в седмицата, в който ще се реализират, но придобиващи за тази група задължителен характер) педагогически ситуации, които са предварително проектирани, делови иличностни срещи на педагога с децата;

- към съдържанието и структурата на опита му – системата от представи, умения и отношение, като благоприятни възможности за неговото обогатяване чрез позитивни преживявания в групата от връстници (посещавали и непосещавали детска градина до подгатвителна група);

- към традициите на демократичното ни образование, осъвременени от духа на технологичния прогрес на XXI век.

Наличието на съвременна законодателна нормативна база и на евроинтеграционна стратегия в образованието осигуряват възможност за реализиране в подготвителна група на принципте на педагогическото взаимодействие: толерантност и сътрудничество; публичност и откритост; традиции и визийност; многофункционалност и системност; интелектуализация и прагматизъм; компенсаторност и успеваемост.

В концептуално отношение принципите ще се реализират при създаване на конкретните образователни програмни системи и образователни материали, разработени върху настоящата програма и на педагогическите технологии в образователния процес в подготвителната група, независимо от това дали тя функционира в детска градина или в училище (при конкретните условия на селището). В този смисъл е особено важно да се постигнат трите взаимосвързани цели на изложената тук програма:

Първо: качествена промяна на участието на бъдещите ученици в процеса на взаимодействие в подготвителната група, което предполага единството на социална, познавателна и специална подготовка, а не само внимание върху съдържателнопредметната подготовка;

Второ: спазване на принципите на предучилищното педагогическо взаимодействие и реализиране на формите на организацията му – педагогическите ситуации (задължителни и регламентирани в седмичното разписание и задължителни, но нерегламентирани в седмичното разписание, вариативно включвани в дните на седмицата и провокирани от детската насоченост) както при полудневнататака и при и целодневната организация.

Трето: осигуряване мобилността на децата при преходи от едни към други ситуационни форми, развиващи съморегулацията и социалните им способности за учене в учлилище, формиране на отношение към бъдещата социална роля "ученик". Образователните цели и съдържанието по направленията са диференцирани в модули в зависимост от включването на детето в определен етап от педагогическото взаимодействие – посещавали в предходни години детска градина преди подготвителната група и непосещавали детска градина в предходни години. В първия модул образователното съдържание е систематизирано от гледна точка на постигане на готовност за училищно обучение в рамките на една година. В случай, че детето го овладява интензивно, то може да се включат теми и съдържание от втория модул. Модулите не са рамка, а ориентир за избирателно ориентиране на детето при помощта на педагога в усложняваща се система от представи, умения, отношение, което е изискване на принципа за компенсаторност и успеваемост.

2. Параметри на концептуалния модел в подготвителната група на детската градина или в училще.

Подготвителната група за училище е реализация на нов междуетнически модел за предучилищно и начално училищно образование – социалното, емоционалното, двигателното, познавателното и художествено-приложното развитие са взаимносвързани и са подготвени като образователни приоритети чрез образователните модули в програмата в зависимост от опита на децата – посещавали и непосещавали до момента на постъпване в подготвителната група детската градина.Това е нов момент на образование в междуетническото пространство, тъй като за първи път от времето преди Съединението на България подготвителната за училище група има задължителен характер в тази възраст от живота на детето – приобщаването към общочовешките ценности и предаването на материални и духовни послания се гарантира като приемственост в единната социално-педагогическа система – "детска градина – училище".

Подготвителната група за училище е общо-психологическа и личностна подготовка за училищно обучение в условията на преход към училищно обучение, а ученето е уникална ценност за всяко дете, която му се осигурява чрез образователните направления, ядра и цели, задаващи съдържанието им.

Подготвителната група за училище е подготовка за саморегулиране от позицията на новата социална роля – ученик и е образователна среда за прехода от външна към вътрешна готовност за училище, който определя ценността и самоинициативата на детето за учене.

Подготвителната група за училище е подготовка за самодисциплина и толериране на личностната автономия като стартови позиции на образованието, подпомагани от педагога.

Подготвителната група за училище е откриване и стимулиране на образователния потенциал на всяко дете чрез използването на личния опит – "каквото детето може да прави, а не – каквото не може", който се рационализира при подходящи условия чрез овладяването на българския език, но на основа на семейния – предпоставка за изравняване на възможностите за училищно обучение в първи клас (със семеен език български или друг език).

3. Образователни цели на единната система за предучилищна подготовка и овладяване на българския език в подготвителната за училище група.

І. Овладяване на българския език – основа на социално-комуникативната образователна среда. Овладяване на езика като:

- основна човешка способност за комуникиране и общуване;

- основно средство за опознаване на света, на знаковите отношения в него, на играта и изкуството;

- сензитивно овладяване на езика при осъзнаване на начините на използуването му като универсални механизми за изразяване на личностна култура.

ІІ. Овладяване на българския език – основа за комуникатовно-речева идентичност за комплексно ориентиране в света. Овладяване на езика като:

- действена и рационална сратегия за придобиване и търсене на информация в съвременната социална среда;

- достъпна ценностна система за откриване на сигурност в света, опосредствано от социални еталони за норми и ценности.

ІІІ. Овладяване на българския език - доминиращ(семеен) или втори (успоредно с майчиния) – основа на българския език за подготвянето на учебно-познавателните умения за обучение в първи клас. Овладяване на езика като:

4. Единство на общата и специална подготовка за училище в подготвителните групи.

4.1. Поведенчески норми – Социализация.

4.1.1. Реч и индивидуалност:

- Развитие на самосъзнанието чрез речевото взаимодействие: готовност за саморефлексия на основата на семйния и български език;

- Изграждане на сигурност и комфорт при обобщаване на картината за света: готовност за саморегулация в приросния социалния свят, конструктивно-техническите и изобразителни дейности, физическата куллтура ;

- Осмисляне и оценяване на социални еталони от ежедневието и в художествени произведения: готовност за идентификация чрез играта, изобразителното изкуство, художествената информация в литературата за деца.

4.1.2. Език и взаимодействие със света:

- Възпитаване на умения за опознаване на света и за начини за информиране: готовност за изпращане и приемане на послания чрез игрови и театрални етюди, систематизираните представи за пространствени, количествени отношения, геометричните и времеви представи;

- Осъзнаване на отношенията между връстници и възрастни и готовност за речево изразяване и определяне на взаимовръзки чрез драматизацията, литературата за деца, графичнно-знакова визуална информация и комуникация;

- Възпреимане на обществени форми на сътрудничество в конструктивно-техническата и битова дейност, фолклора, музикалта и танца, и интегриране на хората в тях: готовност за съпричастност към обществени прояви;

- Разпознаване на спецификата на собственото изразяване като част от многообразието на връзките между хората: готовност за речево разграничаване и обединяване с тях във фолклора, традициите, обичаите, игрите.

4.1.3. Език и култура на изразяване:

- Преживяване на речта като основна човешка форма за изразяване и за експериментално собствено поле за изпробване на възможности: готовност за креативност, фантазия, игрова удовлетвореност и позитивно настроение в света на изкуството, музиката, танца;

- Разграничаване и обединяване на "картината на света" и "света на картината" чрез средствата на изкуството: готовност за приемане на "света на реалностите" чрез математическите представи,обществото и природата и "на света на мечтите", чрез фантазията и откривателството, които те предлагат;

- Интерпретиране на речеви изразни средства чрез художествената литература: готовност за възприемане на красотата в социалните отношения, общуването с природата.

4.2. Представи за света – Интелектуализация.

4.2.1. Реч и индивидуалност:

- Осъзнаване на собствената биография – преживявания, семейство и род, родна място като възможност за споделяне на речеви постижения: готовност за осъзнато приобщаване;

- Диференциране на формите на живот и дейност, на процеси и явления в близката среда, на вникването в тяхната същност: готовност за съждения и умозаключения в житейски и символно-математически план;

- Различаване на свои и чуждоезикови общности: готовност за толерантност, празничност, двигателна активност.

4.2.2. Език и взаимодействие със света:

- Запознаване с модели за комуникиране с другите: готовност за ситуативно и осъзнато споделяне на опит;

- Установяване на положителни и отрицателни постижения в общуването и откриването на причините за тях: готовност за вникване в чужда гледна точка;

- Откриване на грешки в изразяването на етикетно поведение: готовност за възприемчивост към помощ;

- Ориентиране в игрово-медийна среда и анализирането й: готовност за вникване в стил и тип на взаимодействие;

- Вникване в опасността от речево манипулиране и грешно тълкуване на изразяването: готовност за отстояване на собствено мнение;

- Разпознаване на средства за вербално и невербално игрово поведение и общуване: готовност за демонстриране на обичайно, игрово присъствие и съдържателно-специфично символно и нагледно ориентиране.

4.2.3. Език и култура на изразяване:

- Придобиване на поглед върху художествени произведения – предпочитания към близки, народни и световноизвестни приказки за деца: готовност за духовно съпреживяване и емоционална нагласа към доброто в тях;

- Демонстриране на желание за интерпретиране на части от художествено произведение, предназначено за деца: готовност за привличане на слушатели чрез текст или етюд;

- Запознаване с различни художествени жанрове на изкуството за деца: готовност за анализ на достъпни изразни средства и използването им;

- Свързване на художествени форми за речево изразяване с тези на музикалното, изобразителното и приложно изкуство: готовност за игрово, естетико-продуктивно сътворяване на замисли.

4.3. Специална готовност – Обучаемост.

4.3.1. Реч и индивидуалност:

- Възпитаване на умения за комуникирен и общуване: готовност за директно и адекватно на речевата ситуация изразяване в математически, социален и художествен план;

- Овладяване на похвати за аргумантиране на правила на действие в трудни и критични за ситуации – в центъра на вниманието на другите при диференциране на частите на речта и ясното и отчетливо изразяване: готовност за аргументиране;

- Осмисляне на речево съдържание: готовност за специфично литературно речево подражание и преработване на фрази и изрази.

4.3.2. Език и взаимодействие със света:

- Упражняване на речеви и интелектуални умения за използването на българския език в жизтейски план: готовност за прилагане на правила на комуникация и коректно общуване;

- Използване на игрови книги, игрови средства и други достъпни медийни източници: готовност за информираност;

- Разбиране с другите при използването на българския език в предметно-практически дейности: готовност за съпричастност и общителност, екипност и сътрудничество;

- Описване и обясняване на явленията и процесите в околната среда (природна и социална): готовност за адаптивност;

- Речево анализиране на игрови и социални роли: готовност за осъзната отговорност.

4.3.3. Език и култура на изразяване

- Оценяване на актуалните и фантазни моменти в художествените произведения: готовност за превъплащения във вербален и невербален план;

- Обхващане на понятия и термини в отношения по между им: готовност за извършване на синтез и отчитане на взаимовръзки от реалността и изкуството;

- Използване на речта във взаимодействието с изкуството: готовност за игрова култура и творчество.

5. Съдържателно и организационно интегрирано взаимодействие при овладяването на българския език.

За всяко образователно направление се обособяват връзки на интегриране при реализиране на неговите цели и образователни ядра с овладяването на българския език. Настоящата образователна програма за подготвителната на детската градина група реализира концептуалния модел за тристепенната структура на училищната готовност – социална, познавателна и специална, но при задаване на функциите навсички съдържателни направления.

Новото представяне и формулиране на направленията се обоснововава съдържателно от предложените принципи на организация на взаимодействието. Налице е промяна на броя и приоритетите на направленията по посока на същността на прехода към:

1/ общуването на български език в междуетническото пространство като интегриран модел за социализация и самоутвърждаване на индивидуалността -социален свят, природен свят, игрово пресъздаване и изразителност;

2/ учебните предмети в училище - български език, математика, изобразително изкуство, музика, домашен бит и техника, физическа култура, които са самостоятелно обособени;

3/ ядрото на личния опит (организиран и субективен) на детето до седемгодишна възраст - художествено възприемане и литература за деца (вместо четене), конструктивно-технически и битови дейности (вместо домашен бит и техника).

Същевременно направленията не се редуцират от учебните предмети в училище, нито пък са еквивалент на организационните им форми – урока. Педагогическата ситуация е формата за организация на специфичното и задължително както в училище, проектирано чрез учебната програма, годишния, месечния и седмичния и дневен план, взаимодействие между педагога, децата, родителте и близките им в подготвителната група (чрез основните форми на общуване, комуникация, поведение, дейност). Предложените по-долу разпределения отразяват тези задължителни за учителя форми на организация по направления, с които ще са съобразени образователните системи, гарантиращи реализирането на програмата за подготвителна група.

Обучаващите ситуации са форми на педагогическо взаимодействие, които се определят в подготвителната група като регламентирани във времето – продължителност и ден на седмицата (не могат да отпадат или да се заменят с друг вид). Друга група са задължителните, но нерегламентирани като продължителност и като ден на седмицата ситуации - практическите и игрово-познавателните педагогически ситуации.

Използването на ситуационнната форма на педагогическо взаимодействие изисква тя да се разграничава като организизационна единица в предучилищната възраст от тълкуването й в сходни области на теорията и практиката. Ценното при нея е запазването на параметрите на взаимодействие между субектите като тяхна лична насоченост (цели и очаквания, които са съвместни), но при задължителен характер на съдържателните ориентири на деловата (съответно направаление, съдържание, задачи, похвати и способи на решаване ) среща. В настоящия вариант за подготвителна група общият брой на организационните форми е 24 за седмица при деца със семеен български език и 25 при деца с различен от българския семеен език. Но тук са включени ситуации, които имат само задължителен характер, независимо от начина по който се провеждат в седмицата (регламентирано или нерегламентирано). Броят на свободните (незадължителните) ситуации не се определя в примерното разписание по-долу, но се очаква да се осигуряват всеки ден. Така комплексът от задължителни и регламентирани (за подготвителната група те са предимно обучаващи) и задължителни, но нерегламентирани в седмицата ( за подготвителната група те са игрово-познавателни и практически ситуации) гарантира приемственост при прехода към училище независимо от мястото, където групата функционира – в детската градина или училище.

Диференцирането на примерните варианти на седмичното разписание за деца с различен семеен език не означава, че те ще трябва да се обособяват в различни групи – необходимостта от повече ситуации по български език се осигурява от учителя съобразно условията. Използването на квалификацията "семеен език" се налага поради факта, че определен език, макар и майчин (или роден) не винаги е доминиращ или преобладаващ в семейството като говорна и комуникативна среда. Тук става въпрос и за диалектните форми на изразяване, които са семейни разновидности на общуване в ежедневието в определени области. Ценното е педагогът да прецени степента на ориентирането на детето в българския език и да организира на тази основа индивидуализираната за него програма за прехода от семеен към официален, книжовен български език.

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛЕН СВЯТ"

Общо представяне:

Направлението "Социален свят" систематизира цели, образователно съдържание и педагогически технологии, които възпитават социалната способност "адаптивност", свързана със социално-ориентираното поведение. Тя се изгражда чрез усъвършенстването на познавателните стратегии за осъзнаването на личностна идентичност – гледните точки за сходство и контраст с другите – близки и чужди, които са в основата на новата позиция на детето при прехода за училище. Овладените умения, осигуряващи винаги адекватно ориентиране по емпиричен и рефлексивен път в света, гарантират връзката между индивидуалните потребности на всяко дете с неговите възможности за живот и дейност. Освен от условията на средата, те зависят и от неговите предразположения и насоченост към бъдещата, привлекателна социална роля "ученик". Цели се в единство стимулиране на преживяванията, овладяването на представи и достъпни понятия, преобразуване на поведенчески механизми към социално-ориентирани норми на поведение, дейност, общуване и комуникация както в обичайна и ежедневна, така и в празнично-творческа среда. Така направлението създава основата не само за опознаване на условия на живот и дейност в средата от възрастни и връстници, а и за ново емоционално-положително и оценъчно отношение към: средствата на собствената ежедневна дейност; лица, продукти, средства и резултати от дейности, типични за близкото му обкръжение; норми на поведение, оценки и състояния, определящи саморегулацията му в социалната и културна среда; ориентиране в общочовешки и национални ценности.

Цели на образователното направление:

1. Гарантиране на комфорт и сигурност в близката социокултурна среда.

2. Подкрепа на личностната автономия  и доверието в себе си и в света.

3. Възпитаване на адаптивна компетентности регулиране съобразно нормите, произтичащи от предметната среда и обществото.

4. Формиране на социално-ориентирани норми за живот в здравословна и културна среда.

5. Стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни  и национални ценности.

ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

 

Очаквани образователни резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядро

 

Детето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Общуване с

1. Утвърждаване на

Конкретни

Назовава се с името си

Изразява

околните и

детската

представи за

и демонстрира

доброжелателност

самоутвърждаване"

индивидуалност при

частите на тялото,

поведение съобразно

към социален еталон

 

сравняване с другите.

външни

пола и

(пример за действие

 

2. Реализиране на

особености, пол и

предпочитанията си.

и поведение).

 

начални прояви на

облекло.

Описва себе си и

Показва

 

взаимодействие с

Динамични

семейството си.

привързаност и обич

 

връстници.

представи за

Сравнява се с еталони

към родители и

 

 

проява на грижи

и се стреми да им

учители и

 

 

към близки и

подражава.

демонстрира

 

 

роднини.

 

уважение към тях.

 

 

Конкретни

 

Споделя избор и

 

 

представи за:

 

оценява  собствени

 

 

норми на

 

прояви в дейността,

 

 

поведение вкъщи и

 

поведението,

 

 

в детската

 

общуването и

 

 

градина; връзка и

 

комуникацията.

 

 

взаимодействие

 

 

 

 

между хората:

 

 

 

 

семейни отношения

 

 

 

 

и йерархия на

 

 

 

 

рода;

 

 

 

 

взаимоотношения с

 

 

 

 

връстници и учител.

 

 

Ядро "Предметна

1. Опознаване на

Конкретни

Сравнява (сходство и

Мотивира действия с

среда"

предметно-социалното

представи за

разлика): играчки,

предмети.

 

единство и осъзнаване

предназначение на

съдове и мебели; на

Оценява

 

на предназначението

предмети (за какво

прибори и средства;

значимостта на

 

и функциите на

служат).

инструменти и

предмети,

 

предметите за живота

Конкретни

продукти.

материали и

 

и дейността на хората.

представи за

Спазва норми за

средства на труда.

 

2. Упражняване  на

функции на

безопасност при

Реагира адекватно в

 

норми за културно

предмети (кога и

използване на

симулативни

 

поведение.

как се използват от

предмети и уреди от

(инсценирани)

 

 

хората).

бита.

критични ситуации.

 

 

Конкретни

Моделира предмети и

Изразява отношение

 

 

представи за

трудови действия на

към качествата на

 

 

средства на труда

хора.

хранителни

 

 

в бита и в

Групира предмети и

продукти и

 

 

професии на

средства на труда по

определянето им.

 

 

възрастни.

съществени признаци.

 

 

 

Конкретни

Проявява икономичност

 

 

 

представи за

при употребата на

 

 

 

естетически и

средства, материали.

 

 

 

функционални

 

 

 

 

предимства на

 

 

 

 

части на облекло

 

 

 

 

през различните

 

 

 

 

сезони.

 

 

 

 

Конкретни

 

 

 

 

представи за

 

 

 

 

свойства на

 

 

 

 

материали,

 

 

 

 

използвани в

 

 

 

 

всекидневието (бита

 

 

 

 

и  труда на

 

 

 

 

хората).

 

 

Ядро "Здравословна

1. Осъзнаване на:

Обобщени

Предвижда  критични

Демонстрира

и социална среда"

здравето като ценност

представи и

ситуации и се

внимание към

 

и адекватни ориентири

понятия за:

предпазва чрез

промените в

 

за опазването му;

превозни средства,

търсене на помощ.

собственото тяло.

 

професии на хора,

структурните им

Използва адекватно

Проявява

 

които се

признаци.

средство за

грижливо отношение

 

грижат за живота на

Конкретни

поддържане на лична

и състрадателност

 

другите.

представи за

хигиена.

към болни и

 

2. Ориентиране в норми

обществени

Подготвя сериации и

изпаднали в беда.

 

на безопасно

органи,

класифицира предмети

Проявява уважение

 

движение и

гарантиращи

и обекти – облекло,

и признателност към

 

регулирано поведение

сигурността на

играчки, книги и

хората, които се

 

чрез социалната роля

хората и за

пособия и пр.

грижат за живота,

 

на "бъдещ ученик".

правила на

Прилага норми на

сигурността и

 

 

спазване на

поведение в превозни

здравето на децата

 

 

обществения ред

средства - лична

и близките им.

 

 

(знакови средства

безопасност и правила

Желае да спазва

 

 

за разпознаване).

на улично движение до

правилен режим при

 

 

Конкретни

къщи (маршрутна

смяна на

 

 

представи за:

схема).

бодърстване с

 

 

достъпни  знаци

Управлява

почивка.

 

 

за безопасно

поведението си

Изразява

 

 

движение;

съобразно знаци на

положителна

 

 

предназначение на

обществени места.

нагласа към новата

 

 

сгради и на служби

Подрежда  и опазва

социална роля "на

 

 

в помощ на човека

пособия, нужни за

бъдещ ученик".

 

 

(линейка, пожарна

ученика в училище, на

 

 

 

и полицейска кола,

мебели и учебни

 

 

 

поликлиника,

средства в детската

 

 

 

аптека,

градина или класната

 

 

 

книжарница,

стая.

 

 

 

детска градина,

 

 

 

 

училище и пр.).

 

 

 

 

Конкретни

 

 

 

 

представи за

 

 

 

 

професиите на:

 

 

 

 

медицинска сестра

 

 

 

 

и лекар; зъболекар;

 

 

 

 

очен лекар;

 

 

 

 

аптекар.

 

 

 

 

Конкретни

 

 

 

 

представи за

 

 

 

 

предназначението

 

 

 

 

на "Бърза помощ"

 

 

 

 

и поликлиника  и

 

 

 

 

норми на

 

 

 

 

поведение в тях.

 

 

Ядро "Културни и

1.  Реализиране на

Конкретни

Самостоятелно

Преживява

национални

проекти и изяви в

представи за

организира

значимостта на

ценности"

всекидневната и

лични празници –

обстановка за

собствените си

 

празнична среда  при

рожден и имен ден

приложно-продуктивна

празници за другите

 

съпричастност  и

(индивидуални и

и практическа дейност.

– родители  и

 

коопериране.

на близки).

Установява признаци

приятели.

 

2.  Приобщаване към

Конкретни

за принадлежност към

Проявява уважение

 

културни еталони при

представи за

религиозна общност,

и отзивчивост към

 

разпознаване на

ежедневна и

обичаи и празници

преживяванията на

 

общочовешки

празнична среда в

съобразно средата.

другите в

 

ценности.

детската градина и

 

ежедневна и

 

 

вкъщи.

 

празнична среда.

 

 

Конкретни

 

 

 

 

представи за

 

 

 

 

обичаи и традиции

 

 

 

 

–  Баба Марта,

 

 

 

 

Дядо Коледа и пр.

 

 

 

 

Конкретни

 

 

 

 

представи за

 

 

 

 

начина на

 

 

 

 

празнуване на

 

 

 

 

официални и

 

 

 

 

национални

 

 

 

 

празници (Коледа,

 

 

 

 

Нова година,

 

 

 

 

Великден, 24 май и

 

 

 

 

др.).

 

 

 

 

Конкретни

 

 

 

 

представи за

 

 

 

 

етническа и

 

 

 

 

национална

 

 

 

 

принадлежност –

 

 

 

 

приобщаване към

 

 

 

 

"ние"-общността.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРИ МОДУЛ – ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

 

Очаквани образователни резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядро

 

Детето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Общуване с

1. Утвърждаване на

Динамични

Назовава се с името си

Изразява

околните и

детската

представи за

и демонстрира

доброжелателност

самоутвърждаване"

индивидуалност при

частите на тялото,

поведение съобразно

към социален еталон

 

сравняване с другите.

външни

пола и

(пример за действие

 

2. Реализиране на

особености, пол и

предпочитанията.

и поведение).

 

взаимодействие, като

облекло.

Описва себе си,

Изразява

 

разбира и си

Динамични

семейството си и

привързаност и обич

 

сътрудничи с

представи за

приятелите си.

към родители и

 

връстници и възрастни

проява на грижи

Сравнява се с еталони

учители и

 

 

към близки и

и се стреми да им

демонстрира на

 

 

роднини.

подражава.

уважение към тях.

 

 

Представи за

Оценява постъпки и

Избира и

 

 

етикетни норми, за

отношение на близки и

утвърждава

 

 

връзка и

непознати.

собствена стратегия

 

 

взаимодействие:

Ориентира се в групови

на дейност,

 

 

семейни отношения

правила и се

поведение,

 

 

и йерархия на

самооценява.

комуникация и

 

 

рода.

Реагира адекватно при

общуване при

 

 

Обобщени

обичайни или

интегриране с

 

 

представи за

неочаквани ситуации в

другите.

 

 

промени в резултат

общността.

Овладява

 

 

на растежа.

Извършва обобщения

възможности за

 

 

Обобщени

за значението на

активно

 

 

представи за

екипността и

взаимодействие с

 

 

поведение на

взаимопомощта между

другите.

 

 

децата и

хората: строеж,

Партнира на учител,

 

 

възрастните в

търговски услуги, отдих

сътрудничи си с

 

 

природната  и

и развлечения.

връстници и

 

 

социалната среда.

 

проявява

 

 

Конкретни

 

толерантност към

 

 

представи за

 

деца с различия.

 

 

права на детето.

 

 

Ядро "Предметна

1. Опознаване на

Обобщени

Сравнява, като търси

Мотивира действия с

среда"

предметно-социалното

представи за

разлика или прилика:

предмети.

 

единство и осъзнаване

предназначение на

играчки, мебели,

Оценява

 

на предназначението

предмети (за какво

прибори, съдове,

значимостта на

 

и функциите на

служат).

облекло, обувки, книги,

предмети,

 

предметите за живота

Обобщени

пособия и др.

материали и

 

и дейността на хората.

представи за

Спазва норми за

средства на труда.

 

2. Упражняване на

функции на

безопасност при

Оценява

 

самостоятелна

предмети (кога и

използване на

целесъобразността

 

практика при спазване

как се използват от

предмети.

на облекло и обувки

 

на етикетни правила.

хората).

Моделира предмети и

според ситуацията.

 

 

Обобщени

трудови действия на

Реагира адекватно в

 

 

представи за

хора.

критични ситуации.

 

 

средства на труда

Групира предмети и

Проявява отношение

 

 

в бита и в

средства на труда по

към качествата на

 

 

професионалната

съществени признаци.

хранителни

 

 

дейност  на

Експериментира с

продукти и

 

 

възрастни.

материали и свойствата

определянето им.

 

 

Обобщени

им.

Отнася се с

 

 

представи за

Обяснява резултати от

отговорност към

 

 

естетически и

обследването на

материали  и

 

 

функционални

предмети и материали.

продукти –

 

 

предимства на

Опазва резултатите и

съхранява ги и ги

 

 

части на облекло

продуктите от труда на

използва

 

 

през различните

възрастните.

икономично.

 

 

сезони.

Съгласува потребности

Проявява разумно и

 

 

Динамични

от материални нужди в

балансирано

 

 

представи за

семейството и детската

откривателство в

 

 

свойства и

група.

средата.

 

 

материали,

 

 

 

 

използвани във

 

 

 

 

всекидневието.

 

 

 

 

Конкретни представи за

 

 

 

 

отношения при

 

 

 

 

пазаруване –

 

 

 

 

семейни средства,

 

 

 

 

тяхното разпределение

 

 

 

 

и използване на пари.

 

 

Ядро "Здравословна

1. Осъзнаване на

Обобщена

Събира самостоятелно

Проявява

и социална среда"

здравето като ценност

представи и

информация от

загриженост и

 

и на адекватни

понятия за:

техническите средства

внимание към

 

ориентири за

превозни средства,

– детски филми,

промени в

 

опазването му;

структурните им

списания,

собственото си тяло.

 

опознаване на

признаци,

енциклопедии.

Демонстрира

 

професии на хора,

предназначението

Предвижда критични

грижливо отношение

 

които се

им и място на

ситуации и се

и състрадателност

 

грижат за живота на

движение

предпазва адекватно

към болни и

 

другите.

Обобщени

чрез търсене на помощ.

изпаднали в беда

 

2. Ориентиране в

представи за

Извършва сериация и

(хора и животни).

 

нормите на безопасно

обществени органи

класификация на

Засвидетелства

 

движение и

за гарантиране на

предмети и обекти.

уважение и

 

регулирано поведение

сигурността на

Регулира се от правила

признателност към

 

чрез социалната роля

хората и спазване

на поведение в

хората, които се

 

на "бъдещ ученик"

на обществения

превозни средства -

грижат за живота,

 

 

ред и знаци, които

лична безопасност и

сигурността и

 

 

ги регулират.

правила на улично

здравето на децата

 

 

Обобщени

движение до къщи

и близките им.

 

 

представи за

(маршрутна схема).

Изявява желание за

 

 

достъпни  знаци

Управлява

спазване на режим,

 

 

за безопасно

поведението си

водещ до здраве,

 

 

движение, за

съобразно пътни

настроение и успех.

 

 

предназначението

знаци и познати

Аргументира

 

 

на сгради и на

сигнали.

действия съобразно

 

 

служби в помощ на

Обяснява начини на

новата си социална

 

 

човека (линейка,

комуникация (по

роля "на бъдещ

 

 

пожарна и

телефон и

ученик" и ги свързва

 

 

полицейска кола,

чрез пощата).

с качествата, които

 

 

поликлиника,

Ориентира се в

трябва да

 

 

аптека, поща,

обществени отношения:

притежава.

 

 

детска градина,

търговия, услуги,

Обяснява

 

 

училище и пр.)

реклама и др.

необходимост от

 

 

Обобщени

Осмисля

общуване на

 

 

представи за

предназначението и

български език за

 

 

професиите на

опазва пособия, нужни

постъпване в

 

 

медицинска сестра

за ученика в училище,

училище.

 

 

и лекар, зъболекар;

на мебели и учебни

 

 

 

очен лекар;

средства в детската

 

 

 

аптекар

градина  и класната

 

 

 

Обобщени

стая.

 

 

 

представи за

Установява разлики и

 

 

 

предназначението

прилики в дейността на

 

 

 

на "бърза помощ"

работещите в детската

 

 

 

и поликлиника  и

градина и училището

 

 

 

норми на

(учител, директор,

 

 

 

поведение в тях.

медицинска сестра).

 

 

 

Обобщени

 

 

 

 

представи за

 

 

 

 

домове, сгради и

 

 

 

 

културни средища.

 

 

 

 

Обобщени

 

 

 

 

представи за бит и

 

 

 

 

дейности на хората

 

 

 

 

в различни условия

 

 

 

 

(в града и на село).

 

 

Ядро "Културни и

1.  Реализиране на

Обобщени

Самостоятелно

Преживява

национални

проекти и изяви в

представи за

организира

значимостта на

ценности"

ежедневната и

лични празници –

обстановка за

собствените си

 

празнична среда  при

рожден и имен

приложно-продуктивна

празници за другите

 

съпричастност  и

ден.

и практическа дейност –

– родители  и

 

коопериране.

Обобщени

вкъщи и в детската

приятели.

 

2.  Приобщаване към

представи за

градина.

Проявява уважение,

 

културни еталони при

ежедневна и

Идентифицира се със

отзивчивост,

 

разпознаване на

празнична среда в

социални общности и

толерантност,

 

общочовешки

детската градина и

сравнява норми на

родолюбие и ги

 

ценности.

вкъщи.

дейност и поведение в

оценява в

 

 

Обобщени

тях.

различните

 

 

представи за

Интегрира се  чрез

общности

 

 

обичаи и традиции

комуникация и

Проявява емпатия и

 

 

–  Баба Марта,

общуване в

толерантност към

 

 

Дядо Коледа и пр.

междуетническо

различните от него.

 

 

и начина на

пространство.

Проявява интерес

 

 

празнуване сред

Възприема еталони за

към събития в

 

 

връстници и

общочовешки

близката среда –

 

 

възрастни.

добродетели по

настроение на хора,

 

 

Обобщени

примера на местни и

техни очаквания и

 

 

представи за

национални герои.

пр.

 

 

официални и

Установява чрез знаци

 

 

 

национални

съществени връзки

 

 

 

празници като

между хората

 

 

 

поведение на деца

(принадлежност към

 

 

 

и възрастни

обичаи, религиозна

 

 

 

(Коледа, Нова

общност, друга

 

 

 

година, Великден,

културна среда  и пр.).

 

 

 

24 май и др.).

 

 

 

 

Диференцирана

 

 

 

 

представа за

 

 

 

 

права на детето.

 

 

 

 

Диференцирана

 

 

 

 

представа за

 

 

 

 

етническа и

 

 

 

 

национална

 

 

 

 

принадлежност –

 

 

 

 

своя и на другите

 

 

 

 

близки до него.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПРИРОДЕН СВЯТ"

Общо представяне:

Направлението "Природен свят" систематизира цели, образователно съдържание и педагогически технологии, които подготвят предпоставките на екологичната култура - конкретни и обобщени представи за общите и диференцирани потребности на организмите от светлина, вода, топлина, храна и пр. Ориентирането във функциите на органи и части на животните и растенията води до изграждане на динамични представи за изменението им при определени условия на средата - сезонни промени в "природна картина". На тази основа се осъзнават сигнални признаци на обекти от средата, които изискват целенасочено отношение на детето за гарантиране на тези потребности.

Предпоставките за екологичното образование в предучилищна възраст са свързани с овладяването на основните средства за жизнена дейност и поведение в природната среда. Цели се възпитаване на положително емоционално-оценъчно отношение към проявите на "живо" в природата, което е в основата на ценностна ориентация за живота му в нея. Тъй като тя е личностно притежание, педагогът има всеки път различни варианти за целите на педагогическо взаимодействие с децата, когато обогатява техния сетивен и интелектуален опит (на емпирично и рефлексивно равнище). По този начин личният опит на детето по опознаване на външните характеристики на предметите и обектите се трансформира в конкретната ситуация на техния анализ и оценяване - преживяване и съхраняване на придобитото като осъзната информация.

Спецификата на образователния материал се свързва със сезонното изменение на природния свят, но сезонът не е обект на детското познание. Той се разглежда като система от условия за динамична промяна на обектите в близката среда, свързани с преживявания, представи и предположения, дейност и поведение на децата, чрез които преоткриват нейното очарование.

Цели на образователното направление:

1. Усъвършенстване на възприятията и представите за живата и неживата среда, достъпна за детето.

2. Опериране с обобщени представи и понятия за природни обекти и овладяване на практически и познавателни умения за ориентиране в природната среда.

3. Осмисляне на принципа на съхранение и вариантност в представителите на "живото" в близката среда.

4. Осигуряване на стратегии за разглеждане, наблюдаване, обследване и моделиране на природни предмети и обекти от близката среда.

5. Възпитаване на отзивчивост към възприемания свят като преживяване на срещите с новото и необичайното: пробуждане на детското любопитство, наблюдателност и любознателност

6. Саморегулиране на собствената познавателна дейност в природна среда – защитаване правото на живот и неговото съхраняване.

ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

 

Очаквани образователни резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядро

 

Детето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро

1. Ориентиране в

Конкретни

Сравнява видими

Установява

"Животински

животинския свят,

представи за

признаци на

контакти с

свят"

типичен за

външни

животни –

представители

 

условията на

особености на

покритие (козина,

на живото,

 

средата, в която

животни - части

пера, люспи),

привързва се

 

живее.

на тялото,

части на тялото

към домашни

 

2. Овладяване на

форма, покритие

(глава, крайници,

животни и се

 

стратегии за

(пера, козина,

опашка).

грижи за тях.

 

осмисляне и

люспи).

Наблюдава

Проявява

 

съхраняване на

Конкретни

поведенчески

адекватни

 

"живото" в

представи за

реакции на

форми на грижи

 

природата.

поведенчески,

животни на двора

към животни от

 

 

прояви: хранене,

и в гората

близка среда.

 

 

придвижване и

(хранене и

Удивлява се на

 

 

др.

придвижване).

познати

 

 

Динамични

Наблюдава и

животни от

 

 

представи за

възпроизвежда

миналото при

 

 

промяна на

образци за прояви

демонстриране

 

 

живота в близка

на грижи към

на илюстрации

 

 

среда през

животните около

и филми за

 

 

сезоните.

дома и в гората.

деца.

 

 

Представи за

Сравнява диви и

Стреми се да

 

 

основните

домашни животни;

отбелязва

 

 

потребности на

животни в

промени на

 

 

животните –

зоологическата

животни в

 

 

вода, въздух,

градина и

природен

 

 

храна и място на

животни от

календар.

 

 

обитаване и

миналото.

 

 

 

живот.

Моделира

 

 

 

 

съществени и

 

 

 

 

видими признаци

 

 

 

 

на познати

 

 

 

 

животни.

 

 

 

 

Обяснява растежа

 

 

 

 

и развитието на

 

 

 

 

животни в близка

 

 

 

 

среда.

 

Ядро "Растителен

1. Ориентиране в

Конкретни

Хербаризира

Поема

свят"

растителния свят,

представи за

есенни листа от

отговорност за

 

типичен за

познати цветя,

дървета и храсти.

конкретни

 

условията на

дървета и

Наблюдава

грижи към

 

средата, в която

храсти в парка,

краткотрайни и

растения в

 

живее.

градината,

дълготрайни

детската

 

2. Систематизиране

гората.

промени в познати

градина и

 

на прояви за

Конкретни

растения в сезона.

вкъщи.

 

диференцирана

представи за

Обследва пряко

Цени живота на

 

активност към

плодове,

части на растения.

обкръжаващите

 

растителната

зеленчуци,

Сравнява формата

го растения.

 

природна среда.

зърнени храни

на плодове и

Стреми се да

 

 

(фасул,

зеленчуци.

отбелязва

 

 

царевица, ориз,

Наблюдава

периодично

 

 

пшеница).

развитие на пъпки

промени на

 

 

Динамични

– цветя, храсти и

растения в

 

 

представи за

дървета.

природен

 

 

външни части на

Обяснява

календар.

 

 

растения

природозащитна

 

 

 

(корен, стебло,

дейност -

 

 

 

цвят, плод,

хранилки и грижи

 

 

 

семе).

за домашни

 

 

 

Конкретни

животни.

 

 

 

представи за

Формулира

 

 

 

прояви на грижи

въпроси и

 

 

 

към растенията.

предположения:

 

 

 

 

прояви на

 

 

 

 

любопитство към

 

 

 

 

растения.

 

Ядро "Естествена

1. Усъвършенстване

Конкретни

Наблюдава и

Реагира

физическа среда

на представи за

представи за

сравнява

емоционално

и природни

неживата природа –

външни

признаци на

на промени в

явления"

небесни тела и

особености на

минерали

неживата

 

природните

минерали

(камъчета с

природа.

 

явления.

(камъчета), пясък

различна, форма,

Желае да

 

2. Извършва

и почва.

цвят, грапавина,

опазва и

 

елементарни опити

Конкретни

гладкост,

съхранява

 

и изпробва

представи за

трошливост и

природата и

 

свойства на въздух,

метеорологични

мирис).

нейните

 

вода и почва.

явления (валеж,

Обяснява в

богатства.

 

 

вятър,

елементарни

 

 

 

облачност,

опити и

 

 

 

мъгла и роса).

експерименти

 

 

 

Конкретни

преобразуването

 

 

 

представи за

на вода, въздух,

 

 

 

електромагнитни

почва и пясък.

 

 

 

природни

Открива конкретни

 

 

 

явления (гръм,

връзки за промяна

 

 

 

светкавица и

на растения и

 

 

 

дъга).

животни през

 

 

 

Конкретни

деня и нощта.

 

 

 

представи за

 

 

 

 

поведението на

 

 

 

 

животни и

 

 

 

 

растения през

 

 

 

 

деня и нощта.

 

 

 

 

Конкретни

 

 

 

 

представи за

 

 

 

 

небесни тела -

 

 

 

 

Слънце,

 

 

 

 

Луна, звезди; за

 

 

 

 

небосвод -

 

 

 

 

залез и изгрев.

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРИ МОДУЛ – ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

 

Очаквани образователни резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядро

 

Детето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро

1. Ориентиране в

Обобщени

Описва образци за

Установява контакти с

"Животински

животинския свят,

представи за

прояви на грижи към

представители на

свят"

типичен за

типични

животните.

живото,

 

условията на

особености на

Обяснява

привързва се към

 

средата, в която

животни,

морфологични

познати животни и се

 

живее.

морфологични -

признаци на

грижи за тях.

 

2. Овладяване на

части на тялото,

животни съобразно

Защитава правото на

 

стратегии за

форма, покритие

средата на живот

живот.

 

осмисляне

(пера, козина,

(хранене,

Изразява положително

 

ценността на

люспи).

придвижване).

емоционално-оценъчно

 

"живото" в

Динамични

Сравнява диви и

отношение към

 

природата.

представи за

домашни животни;

природните обекти -

 

 

функционални

животни в

предпочитания,

 

 

(поведенчески)

зоологическата

наблюдателност,

 

 

прояви на живот

градина и животни

любопитство и

 

 

- раждане,

от миналото.

любознателност.

 

 

растеж,

Подрежда и

 

 

 

придвижване в

класифицира по

 

 

 

средата,

морфологични или

 

 

 

хранене.

функционални

 

 

 

Обобщени

признаци на

 

 

 

представи за

животни.

 

 

 

видове животни

Моделира

 

 

 

от близката

съществени

 

 

 

среда, миграция

признаци на

 

 

 

и зимен сън;

животни в средата.

 

 

 

начини на

Формулира

 

 

 

защита -

обобщения и

 

 

 

използване на

самостоятелни

 

 

 

укрития,

изводи: общи и

 

 

 

сливане със

типични прояви на

 

 

 

средата,

живото в природата.

 

 

 

нападение и др.

Илюстрира

 

 

 

Общи представи

взаимната

 

 

 

за животни в

зависимост между

 

 

 

по-далечни

животните.

 

 

 

природни

Формулира въпроси

 

 

 

местности

и обяснява външни

 

 

 

(пустиня, море,

признаци на

 

 

 

река) и от

животни и

 

 

 

далечното

съществени връзки

 

 

 

минало (детски

със средата.

 

 

 

филми, енциклопедии

 

 

 

 

за деца).

 

 

 

 

Конкретни

 

 

 

 

представи за

 

 

 

 

основните

 

 

 

 

потребности на

 

 

 

 

животните –

 

 

 

 

вода, въздух,

 

 

 

 

топлина и

 

 

 

 

светлина и храна.

 

 

 

 

Конкретни

 

 

 

 

представи за

 

 

 

 

специфични

 

 

 

 

потребности на

 

 

 

 

животни през

 

 

 

 

сезона и в

 

 

 

 

средата на

 

 

 

 

обитаване.

 

 

Ядро "Растителен

1. Ориентиране в

Обобщени

Хербаризира листа

Проявява

свят"

растителния свят,

представи за

от дървета и

наблюдателност към

 

типичен за

типични

тревисти растения.

диворастящи и

 

условията на

нагледни

Наблюдава

декоративни растения.

 

средата, в която

признаци за

краткотрайни и

Поема отговорност за

 

живее.

познати цветя,

дълготрайни

грижи към природни

 

2. Стимулиране на

дървета и

промени в познати

обекти.

 

прояви за

храсти -

растения през

Осъзнава емоционално

 

диференцирана

диворастящи и

сезоните.

връзката между

 

активност към

култивирани.

Обследва пряко и

растителния,

 

обекти в

Обобщени

косвено части на

животинския свят и

 

растителната

представи за

растения за

живота на човека.

 

природна среда.

плодове,

осигуряване на

 

 

 

зеленчуци,

вода, слънчева

 

 

 

зърнени (фасул,

светлина,

 

 

 

грах, царевица,

почистване на

 

 

 

ориз, пшеница)

листата.

 

 

 

храни и някои

Сравнява плодове

 

 

 

плевели.

и зеленчуци според

 

 

 

Динамични

сезона.

 

 

 

представи за

Експериментира

 

 

 

външни

условия на средата

 

 

 

особености на

за покълване и

 

 

 

растения,

поникване на

 

 

 

техните части

растения (памук,

 

 

 

(корен, стебло,

пръст, на светлина и

 

 

 

цвят, плод и

на сянка, и пр.).

 

 

 

семе).

Наблюдава

 

 

 

Конкретни

развитие на пъпки –

 

 

 

представи за

цветя, храсти и

 

 

 

прояви на грижи

дървета. Описва

 

 

 

към растенията.

растежа и

 

 

 

Динамични

развитието на

 

 

 

представи за

растения.

 

 

 

растеж и

Обяснява

 

 

 

развитие -

природосъобразна

 

 

 

разкриване на

дейност в полето и в

 

 

 

връзка между

градината.

 

 

 

потребностите

Формулира

 

 

 

на растенията и

въпроси и

 

 

 

поведение на

предположения:

 

 

 

човека.

прояви на

 

 

 

Динамични

любопитство към

 

 

 

представи за

растения.

 

 

 

сигнални признаци -

 

 

 

 

изменение на

 

 

 

 

основните части

 

 

 

 

в различните сезони

 

 

 

 

(листопад,

 

 

 

 

цъфтеж и

 

 

 

 

разлистване).

 

 

 

 

Конкретни представи за

 

 

 

 

растителен свят

 

 

 

 

в природни местности:

 

 

 

 

сезонни грижи на стопаните.

 

 

Ядро "Естествена

1. Усъвършенстване

Динамични

Сравнява признаци

Проявява насоченост на

физическа среда

на представи за

представи за

на минерали

дейност и поведение

и природни

неживата природа –

външни

(камъчета от скали и

към откривателство на

явления"

небесни тела и

особености на

водоеми).

промени в средата.

 

природните явления

минерали, пясък

Обяснява в

Проявява инициативи за

 

 

и глина.

елементарни опити

опазване и съхраняване

 

2. Експериментиране

Динамични

и експерименти

на природата и нейните

 

със свойствата на

представи за

преобразуването на

богатства.

 

въздуха, водата,

метеорологични

вода, въздух, почва

Оценява ролята на

 

почвата, някои

явления (валеж,

и пясък.

човека като отговорен

 

минерали и

вятър,

Обследва

за развитието на

 

значението им за

облачност,

температура на

растения и животни.

 

съществуването на

мъгла и роса).

вода, осветеност

Осмисля връзки между

 

животни, растения и

Динамични

(слънце и сянка).

"природните дарове" и

 

човека в "чиста

представи за

Разбира връзки в

човека.

 

природа".

електромагнитни

природата – сезонни

 

 

 

природни

промени на

 

 

 

явления (гръм,

природните условия

 

 

 

светкавица и

в дадена местност

 

 

 

дъга).

(почва, валежи,

 

 

 

Динамични

температура, влага и

 

 

 

представи за

светлина).

 

 

 

поведението на

Разбира връзки в

 

 

 

животни и

природните явления

 

 

 

растения през

– затваряне и

 

 

 

деня и нощта.

отваряне на цветни

 

 

 

Конкретни

чашки в слънчево,

 

 

 

представи за

облачно, дъждовно

 

 

 

ролята на

време (деня и

 

 

 

средата за

нощта); поведение

 

 

 

съществуването

на животни при

 

 

 

и развитието на

високи и ниски

 

 

 

природни

температури.

 

 

 

обекти.

 

 

 

 

Динамични представи за

 

 

 

 

появата на небесни тела

 

 

 

 

през деня и

 

 

 

 

нощта; Слънце

 

 

 

 

(облачност);

 

 

 

 

Луна, звезди

 

 

 

 

(облачност);

 

 

 

 

небосвод (залез и изгрев).

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ"

Общо представяне:

Игровата култура и пресъздаване в подготвителната за училище група е процес на педагогическо взаимодействие, при който се интегрират цели, ориентирани към самия процес на играене, ценни за детето като удоволствие от игрово и едновременно приложно пресъздаване. Те задават игрово пространство от възможности да се реагира на впечатления, натрупани чрез опознаване на света, да се пресъздават и сътворяват традициите, обичаите и фолклора в ежедневна и празнична среда. Ето защо са основа на компетентности за детето – ученик: "да бъде", "да проектира", "да сътворява".

Игровото пресъздаване е процес на игрово взаимодействие за: социално обвързване, емоционално реагиране, опознаването на партньора, действия в личностен и делови план с него. Игровата култура отразява начините на пресъздаване в: игри-функциониране, предметно-приложни, ролеви, сюжетни, дидактични, приключенски, интелектуални, подвижни и спортно-подготвителни игри. Те предполагат интегриране на представи, умения и отношение за ориентиране в разновидности на игровите ситуации. Игровото поведение в приложна, сюжетно-делова, обучаваща, артистична, фолклорна и обредна среда осигурява детето да се идентифицира с персонажи и да ги преобразува,да спазва правила и да създава нови. Така направлението е свързано с очаквани резултати, които са с образователен характер, но същевременно отразяват спецификата на детското творчество в игровото взаимодействие – свободния дух на интерпретацията и отворената инициатива към "игрови послания", а не само представи, умения и отношения от другите направления.

Игровата среда подготвя и реализира увереността на детето, че владее най-разнообразни начини да се свързва с другите чрез измислените знаци на играенето и едновременно преживява щастието да живее чрез откритите и многобройни негови игрови светове.

Цели на образователното направление:

1. Обогатяване на представите за изразяване на игров опит чрез разнообразие на игрови средства, роли и правила.

2. Възпитаване на умения за обединяване около съвместни игрови замисли и проекти за пресъздаването им.

3. Създаване на нагласа за свободно и инициативно представяне и игрово изразяване при междукултурен обмен.

4. Упражняване на способността за изменението на собствена гледна точка, за изразяване на игров опит от позицията на артист и зрител.

5. Оценяването на игровите постижения като споделено удоволствие от "придружената игра" в света на традицията и фолклора

ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

 

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядро

 

Детето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро

1. Възприемане

Общи

Различава

Изразява

"Художествено

на достъпни

представи за

произведения на

емоционално-оценъчно

възприемане"

произведения на

илюстрация,

изобразително

отношение към

 

изобразителното

живописно,

изкуство.

изобразеното.

 

изкуство.

графично и

Различава материали в

 

 

2. Формиране на

приложно

изобразителното

 

 

конкретни

изобразяване и

изкуство.

 

 

представи за

пресъздаване.

Възприема

 

 

художествени

Конкретни

съдържанието на

 

 

занаяти.

представи за

художествени творби и

 

 

 

материали,

разпознава

 

 

 

цветове,

елементите им.

 

 

 

изразни

 

 

 

 

средства и др.

 

 

Ядро

1. Формиране на

Конкретни

Използва различни

Изразява

"Художествено

умения за:

представи за

изобразителни

емоционално-оценъчно

пресъздаване"

- използване на

достъпни за

материали и пособия

отношение към

 

пособия,

възрастта

за рисуване,

резултатите от

 

материали;

изобразителни

апликиране и

изобразителната

 

- прилагане на

техники.

моделиране.

дейност.

 

техники за

Диференцирана

Прилага достъпни

 

 

изобразяване.

представа за

техники на работа по

 

 

2. Пресъздаване

формата на

рисуване (разреждане,

 

 

на характерни

предмети и

печатане), апликиране

 

 

особености на

обекти

(изрязване, изкъсване)

 

 

обекти и явления

(дървета, къщи,

и моделиране

 

 

от

животни, хора,

(овалване, разточване,

 

 

действителността.

превозни

изтегляне, вдлъбване,

 

 

 

средства и др.).

гравиране, налепване

 

 

 

Конкретни

и др.).

 

 

 

представи и

Изгражда рисунките си

 

 

 

особености на

частично в цветово

 

 

 

предмети и

отношение.

 

 

 

обекти от

Използва еднослойна

 

 

 

природната и

и двуслойна техника

 

 

 

архитектурната

при апликиране.

 

 

 

среда.

Моделира фигури на

 

 

 

Конкретни

хора и животни – чрез

 

 

 

представи за

слепване на отделни

 

 

 

основни

части.

 

 

 

изразни

Използва средствата

 

 

 

средства при

за постигане на

 

 

 

постигане на

художествена

 

 

 

изразителност

изразителност.

 

 

 

(декорация,

 

 

 

 

детайлизация,

 

 

 

 

цветови

 

 

 

 

съчетания и

 

 

 

 

др.).

 

 

Ядро

1. Самостоятелно

Конкретни

Подрежда и

Изразява

"Изобразително

да подбира

представи за

изобразява

удовлетворение от

творчество"

изразни средства

сетивни

пространството в един

собствените

 

с оглед на

свойства на

план с оглед на жанра

постижения при

 

собствения

основните

еднакви или различни

творческото

 

замисъл.

изразни

по вид изобразителни

изобразяване на

 

 

средства:

елементи.

обекти и явления от

 

 

пространство,

Изгражда компактно

действителността с

 

 

композиция,

или разчленено

помощта на цветови

 

 

форма и цвят.

фигурки от глина.

съчетания, декорация,

 

 

 

Изгражда формата на

детайлизация или

 

 

 

образи: чрез

художествена

 

 

 

линеарно-декоративно

деформация.

 

 

 

и линеарно-плоскостно

 

 

 

 

изобразяване.

 

 

 

 

Използва техниките

 

 

 

 

-изрязване и

 

 

 

 

изкъсване и

 

 

 

 

комбиниране на

 

 

 

 

частите.

 

 

 

 

Подбира и съчетава

 

 

 

 

цветове като изразно

 

 

 

 

средство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРИ МОДУЛ – ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

 

 

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

Ядро

 

Детето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро

1. Възприемане

Диференцирани

Разпознава

Изразява емоционално

"Художествено

на достъпни

представи за:

творбите на един

отношение към

възприемане"

произведения на

особеностите на

вид

изобразените в

 

изобразителното

илюстрациите в

изобразително

илюстрациите герои.

 

изкуство и

книгите за деца;

изкуство от друг

Изразява емоционално

 

народни

произведенията

вид.

отношение към

 

художествени

на живописта,

Различава по

съдържанието на творбите

 

занаяти.

графиката,

съдържание един

на живописта, скулптурата и

 

 

скулптурата и

жанр от друг.

графиката и част от

 

2. Диференциране

приложните

Разпознава

жанровете.

 

на визуалните

изкуства; част

материалите, от

Проявява интерес към

 

представи за

от жанровете -

които са

произведения на

 

видовете и

пейзаж и

изградени

изобразителното изкуство и

 

жанровете в

натюрморт.

творбите на

народно творчество.

 

изобразителното

Осъзнава и

видовете

 

 

изкуство.

назовава

изобразително

 

 

 

специфични

изкуство.

 

 

 

материали;

Описва

 

 

 

цветове; изразни

съдържанието на

 

 

 

средства и др.

художествени

 

 

 

Има познания

творби, като

 

 

 

за мястото и

разкрива

 

 

 

значението на

пространствени и

 

 

 

знаците за

сюжетно-смислови

 

 

 

визуална

връзки между

 

 

 

информация и

изображенията в

 

 

 

комуникация.

произведенията.

 

 

 

 

Различава

 

 

 

 

видовете

 

 

 

 

визуални знаци от

 

 

 

 

останалите

 

 

 

 

изображения по

 

 

 

 

форма, цвят и

 

 

 

 

съдържание.

 

2. Ядро

1. Формиране на

Конкретни

Използва различни

Изразява

"Художествено

умения за:

представи за

изобразителни

емоционално-оценъчно

пресъздаване"

- използване на

достъпни за

материали и пособия

отношение към

 

пособия,

възрастта

за рисуване,

резултатите от

 

материали,

изобразителни

апликиране и

изобразителната

 

- прилагане на

техники.

моделиране.

дейност.

 

техники за

Диференцирана

Прилага достъпни

 

 

изобразяване

представа за

техники на работа по

 

 

2. Пресъздаване

особености на

рисуване (разреждане,

 

 

на характерни

обекти на

печатане), апликиране

 

 

особености на

изобразяване:

(изрязване, изкъсване)

 

 

обекти и явления

форма,

и моделиране

 

 

от

големина,

(овалване, разточване,

 

 

действителността.

разположение,

изтегляне, вдлъбване,

 

 

 

пропорции,

гравиране, налепване

 

 

 

специализирани

и др.)

 

 

 

белези,

Изгражда рисунките си

 

 

 

локален

частично в цветово

 

 

 

(характерен)

отношение

 

 

 

цвят. Обобщени

Използва еднослойна

 

 

 

представи и

и двуслойна техника

 

 

 

особености на

при апликиране

 

 

 

предмети и

Моделира фигури на

 

 

 

обекти от

хора и животни – чрез

 

 

 

природната и

слепване на отделни

 

 

 

архитектурната

части

 

 

 

среда.

Използва средствата

 

 

 

Обобщени

за постигане на

 

 

 

представи за

художествена

 

 

 

основни

изразителност

 

 

 

изразни

Декоративно рисуват,

 

 

 

средства при

украсяват стилизират

 

 

 

постигане на

образи, като използват

 

 

 

изразителност

декоративни мотиви

 

 

 

(декорация,

Пластично апликират-

 

 

 

детайлизация,

техники, многослойна

 

 

 

цветови

техника на апликиране

 

 

 

съчетания и др.)

 

 

Ядро

1. Самостоятелно

Обобщени

Подрежда и

Изразява

"Изобразително

да подбира

представи за

изобразява

удовлетворение от

творчество"

изразни средства

сетивни

пространството в един

собствените си

 

с оглед на

свойства на

план с оглед на жанра

постижения при

 

собствения

основните

еднакви или различни

Творческото

 

замисъл.

изразни

по вид изобразителни

изобразяване на

 

 

средства:

елементи.

обекти и явления от

 

 

пространство,

Изгражда компактно

действителността с

 

 

композиция,

или разчленено

помощта на цветови

 

 

форма и цвят.

фигурки от глина.

съчетания, декорация,

 

 

 

Изгражда формата на

детайлизация или

 

 

 

образи: чрез

художествена

 

 

 

линеарно-декоративно

деформация.

 

 

 

и линеарно-плоскостно

 

 

 

 

изобразяване.

 

 

 

 

Използва техниките

 

 

 

 

- изрязване и

 

 

 

 

изкъсване и

 

 

 

 

комбиниране на

 

 

 

 

частите.

 

 

 

 

Подбира и съчетава

 

 

 

 

цветове като изразно

 

 

 

 

средство.

 

 

 

 

Рисуват по

 

 

 

 

въображение

 

 

 

 

фантастични светове.

 

 

 

 

Постигат в рисунката

 

 

 

 

равновесие и ритъм ;

 

 

 

 

перспектива и

 

 

 

 

многоплановост.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG